Alphabétiquement     [«   »]
μεμιγμένον 1
μεμιγμένων 1
μεμῖχθαι 1
μὲν 151
μέν 4
μέντ 1
μέντοι 13
Fréquences     [«    »]
142 γὰρ
105 εἶναι
109 τὴν
151 μὲν
166 δὲ
210 τὸ
214 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

μὲν


Livre, Chap.
[1, 3]   τροπὴ θέσις· διαφέρει γὰρ τὸ  μὲν   Α τοῦ Ν σχήματι τὸ
[1, 7]   τοὐναντίον ἂν εἴη τούτων, ὕδωρ  μὲν   ἀέρος πρότερον γῆ δὲ ὕδατος.
[1, 8]   εἰσιν; Οὐδὲ γὰρ εἰ οἱ  μὲν   ἀΐδιοι οἱ δὲ μή, οὐδὲν
[1, 8]   φθαρτῶν δυάδων, καὶ τῶν πολλῶν  μὲν   ἀϊδίων δέ, τὸ δυὰς ἓν
[1, 7]   θεωρίαν, τῶν δ' ὄντων τὰ  μὲν   αἰσθητὰ τὰ δ' οὐκ αἰσθητὰ
[1, 5]   εἶναί φησι μεταξύ, διαφέροντα τῶν  μὲν   αἰσθητῶν τῷ ἀΐδια καὶ ἀκίνητα
[1, 3]   αἴτια λέγεται τετραχῶς, ὧν μίαν  μὲν   αἰτίαν φαμὲν εἶναι τὴν οὐσίαν
[1, 4]   τοὺς λόγους, Ἐπεὶ δὴ τὰ  μὲν   ἄλλα τοῖς ἀριθμοῖς ἐφαίνοντο τὴν
[1, 1]   μὴ δυναμένων μνημονεύειν ἐστί, φρόνιμα  μὲν   ἄνευ τοῦ μανθάνειν ὅσα μὴ
[1, 7]   ζητοῦσι μόνης) ὅσοι δὲ περὶ  μὲν   ἁπάντων τῶν ὄντων ποιοῦνται τὴν
[1, 7]   μὲν οὖν καλούμενοι Πυθαγόρειοι ταῖς  μὲν   ἀρχαῖς καὶ τοῖς στοιχείοις ἐκτοπωτέροις
[1, 1]   ζῷα, ἐκ δὲ ταύτης τοῖς  μὲν   αὐτῶν οὐκ ἐγγίγνεται μνήμη, τοῖς
[1, 7]   καὶ ὕστερον διαφέρει πλεῖστον. Τῇ  μὲν   γὰρ ἂν δόξειε στοιχειωδέστατον εἶναι
[1, 8]   ἐνυπάρχοντά γε τοῖς μετέχουσιν· οὕτω  μὲν   γὰρ ἂν ἴσως αἴτια δόξειεν
[1, 3]   κατὰ γένεσιν καὶ φθοράν (τοῦτο  μὲν   γὰρ ἀρχαῖόν τε καὶ πάντες
[1, 3]   τὸ δὲ νεῖκος συγκρίνει. Ὅταν  μὲν   γὰρ εἰς τὰ στοιχεῖα διίστηται
[1, 5]   οὐ γὰρ εὔλογον οὕτως. Οἱ  μὲν   γὰρ ἐκ τῆς ὕλης πολλὰ
[1, 1]   τῆς ἐμπειρίας τοῖς ἀνθρώποις·  μὲν   γὰρ ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ὡς
[1, 1]   ἴσασιν οἱ δ' οὔ. Οἱ  μὲν   γὰρ ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν
[1, 4]   ἐστι τῇ νῦν σκέψει. Παρμενίδης  μὲν   γὰρ ἔοικε τοῦ κατὰ τὸν
[1, 1]   περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. Τὸ  μὲν   γὰρ ἔχειν ὑπόληψιν ὅτι Καλλίᾳ
[1, 6]   λέγουσιν οὐδ' ὅνπερ πέφυκεν. Οἱ  μὲν   γὰρ νοῦν λέγοντες φιλίαν
[1, 8]   οὐθένα φαίνεται τούτων· ἐξ ἐνίων  μὲν   γὰρ οὐκ ἀνάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν,
[1, 7]   παρὰ τοῦτον ἄλλος;  μὲν   γὰρ Πλάτων ἕτερον εἶναί φησιν·
[1, 4]   ἕτερον τρόπον οὗτοι λέγουσιν· ἐκεῖνοι  μὲν   γὰρ προστιθέασι κίνησιν, γεννῶντές γε
[1, 5]   μέθεξιν τοὔνομα μόνον μετέβαλεν· οἱ  μὲν   γὰρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα
[1, 7]   στοιχείων εἴληφέ τινα κριτήν, οἱ  μὲν   γὰρ πῦρ οἱ δ' ὕδωρ
[1, 7]   καὶ γῆν καὶ ἀέρα. Τὰ  μὲν   γὰρ συγκρίσει τὰ δὲ διακρίσει
[1, 8]   καὶ περὶ ἐνίας συλλαβάς· οἱ  μὲν   γὰρ τὸ ζα ἐκ τοῦ
[1, 3]   αὐτῶν Στύγα (τῶν ποιητῶν) τιμιώτατον  μὲν   γὰρ τὸ πρεσβύτατον, ὅρκος δὲ
[1, 5]   ἄρρεν πρὸς τὸ θῆλυ· τὸ  μὲν   γὰρ ὑπὸ μιᾶς πληροῦται ὀχείας,
[1, 6]   δέ πως φαίνονται θιγγάνοντες. Οἱ  μὲν   γὰρ ὡς ὕλην τὴν ἀρχὴν
[1, 2]   τῶν ἐξ ἀρχῆς ζητήσεων. Ἄρχονται  μὲν   γάρ, ὥσπερ εἴπομεν, ἀπὸ τοῦ
[1, 1]   τὸν λόγον, καὶ τὸ καθόλου  μὲν   γνωρίζῃ τὸ δ' ἐν τούτῳ
[1, 4]   πρὸς τὴν νῦν ζήτησιν, οἱ  μὲν   δύο καὶ πάμπαν ὡς ὄντες
[1, 8]   τῶν φανερῶν τὸ αἴτιον, τοῦτο  μὲν   εἰάκαμεν (οὐθὲν γὰρ λέγομεν περὶ
[1, 7]   δὲ πῶς δεῖ λαβεῖν αἴτια  μὲν   εἶναι τὰ τοῦ ἀριθμοῦ πάθη
[1, 4]   φερόμενα κατὰ τὸν οὐρανὸν δέκα  μὲν   εἶναί φασιν, ὄντων δὲ ἐννέα
[1, 7]   ἀπόδειξιν δὲ λέγωσιν ὅτι τούτων  μὲν   ἕκαστον ἀριθμός ἐστι, συμβαίνει δὲ
[1, 6]   διωρισμένων εἴρηκεν, ἀλλὰ πάντες ἀμυδρῶς  μὲν   ἐκείνων δέ πως φαίνονται θιγγάνοντες.
[1, 1]   ἐχόντων (αἴτιον δ' ὅτι  μὲν   ἐμπειρία τῶν καθ' ἕκαστόν ἐστι
[1, 1]   ὥστε, καθάπερ εἴρηται πρότερον,  μὲν   ἔμπειρος τῶν ὁποιανοῦν ἐχόντων αἴσθησιν
[1, 8]   γὰρ τῷ γεωμετρεῖν μανθάνοντι ἄλλα  μὲν   ἐνδέχεται προειδέναι, ὧν δὲ
[1, 5]   ὑποκειμένη καθ' ἧς τὰ εἴδη  μὲν   ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν τὸ δ'
[1, 2]   γένοιτο μᾶλλον. Ὑπολαμβάνομεν δὴ πρῶτον  μὲν   ἐπίστασθαι πάντα τὸν σοφὸν ὡς
[1, 8]   ἔλλειψις. Περί τε κινήσεως, εἰ  μὲν   ἔσται ταῦτα κίνησις, δῆλον ὅτι
[1, 3]   γὰρ εὖ καὶ καλῶς τὰ  μὲν   ἔχειν τὰ δὲ γίγνεσθαι τῶν
[1, 8]   τὰς ἰδέας αἰτίας τιθέμενοι πρῶτον  μὲν   ζητοῦντες τωνδὶ τῶν ὄντων λαβεῖν
[1, 3]   Αναξαγόρας δὲ Κλαζομένιος τῇ  μὲν   ἡλικίᾳ πρότερος ὢν τούτου τοῖς
[1, 1]   μὲν γὰρ ἔμπειροι τὸ ὅτι  μὲν   ἴσασι, διότι δ' οὐκ ἴσασιν·
[1, 3]   δυσὶν οὖσι μόνοις, (β) πυρὶ  μὲν   καθ' αὑτὸ τοῖς δ' ἀντικειμένοις
[1, 5]   περὶ αὐτῶν οὐκ οὔσης, ταῦτα  μὲν   καὶ ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν· (β)
[1, 4]   τοῖς φαινομένοις, καὶ τὸ ἓν  μὲν   κατὰ τὸν λόγον πλείω δὲ
[1, 7]   ὅμως τίνα τρόπον ἔσται τὰ  μὲν   κοῦφα τὰ δὲ βάρος ἔχοντα
[1, 4]   περὶ τοῦ τί ἐστιν ἤρξαντο  μὲν   λέγειν καὶ ὁρίζεσθαι, λίαν δ'
[1, 9]   καὶ ἀέρα. Ἀλλὰ ταῦτα ἄλλου  μὲν   λέγοντος συνέφησεν ἂν ἐξ ἀνάγκης,
[1, 4]   καὶ τούτων τὴν ἑτέραν οἱ  μὲν   μίαν οἱ δὲ δύο ποιοῦσι,
[1, 4]   κίνησις, καὶ ταύτην παρὰ τῶν  μὲν   μίαν παρὰ τῶν δὲ δύο.
[1, 4]   τοιαῦτα σώματά ἐστιν) καὶ τῶν  μὲν   μίαν τῶν δὲ πλείους τὰς
[1, 7]   τὰς τούτων αἰτίας, ἀλλὰ τοὺς  μὲν   νοητοὺς αἰτίους τούτους δὲ αἰσθητούς.
[1, 3]   ἑκάτερον αὐτῶν, οὐδὲ ποιεῖ τὸ  μὲν   ξύλον κλίνην δὲ χαλκὸς
[1, 8]   εἰσι τὰ ὄντα, οἷον ὁδὶ  μὲν   ὁ> ἀριθμὸς ἄνθρωπος ὁδὶ δὲ
[1, 8]   μεμιγμένον τῷ λευκῷ, ἀλλ' οὗτος  μὲν   λόγος λίαν εὐκίνητος, ὃν
[1, 3]   αὐτὸ πάντες λέγουσιν, ἀλλὰ Θαλῆς  μὲν   τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας
[1, 3]   κενὸν εἶναί φασι, λέγοντες τὸ  μὲν   ὂν τὸ δὲ μὴ ὄν,
[1, 8]   εἴ τις ἀριθμῆσαι βουλόμενος ἐλαττόνων  μὲν   ὄντων οἴοιτο μὴ δυνήσεσθαι, πλείω
[1, 7]   κατὰ λόγον, ὃν ἐκεῖνος αὐτὸς  μὲν   οὐ διήρθρωσεν, ἠκολούθησε μέντ' ἂν
[1, 4]   εἰρημένας αἰτίας ἐνδέχεται συνάγειν, σαφῶς  μὲν   οὐ διήρθρωται παρ' ἐκείνων, ἐοίκασι
[1, 6]   εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν σαφῶς  μὲν   οὐθεὶς ἀποδέδωκε, (β) μάλιστα δ'
[1, 4]   ἀγαθὸν κακόν, μέγα μικρόν. Οὗτος  μὲν   οὖν ἀδιορίστως ἀπέρριψε περὶ τῶν
[1, 1]   καὶ πολλὰς δηλοῖ διαφοράς. Φύσει  μὲν   οὖν αἴσθησιν ἔχοντα γίγνεται τὰ
[1, 1]   ταύτην ἔχει τὴν αἴσθησιν. Τὰ  μὲν   οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῇ
[1, 3]   εἰκῇ λέγοντας τοὺς πρότερον. Φανερῶς  μὲν   οὖν Αναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον τούτων
[1, 3]   τὸ τιμιώτατόν ἐστιν. (α) εἰ  μὲν   οὖν ἀρχαία τις αὕτη καὶ
[1, 1]   οἷον καίει τὸ πῦρ· τὰ  μὲν   οὖν ἄψυχα φύσει τινὶ ποιεῖν
[1, 1]   τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος. Εἴρηται  μὲν   οὖν ἐν τοῖς ἠθικοῖς τίς
[1, 7]   τοῦτο διέλθωμεν περὶ αὐτῶν. ~Ὅσοι  μὲν   οὖν ἕν τε τὸ πᾶν
[1, 3]   αὐτῶν ἴδιόν ἐστιν. (β) Τῶν  μὲν   οὖν ἓν φασκόντων εἶναι τὸ
[1, 1]   τῶν ποιητικῶν μᾶλλον. (α) Ὅτι  μὲν   οὖν σοφία περί τινας
[1, 2]   γένοιτο διάμετρος μετρητή. Τίς  μὲν   οὖν φύσις τῆς ἐπιστήμης
[1, 3]   κινήσεως πάσης τοῦτ' ἐστίν) τεθεώρηται  μὲν   οὖν ἱκανῶς περὶ αὐτῶν ἡμῖν
[1, 4]   εἶναί φησι τὸν θεόν. Οὗτοι  μὲν   οὖν, καθάπερ εἴπομεν, ἀφετέοι πρὸς
[1, 6]   οἷον Εμπεδοκλέα καὶ Αναξαγόραν. ~Συντόμως  μὲν   οὖν καὶ κεφαλαιωδῶς ἐπεληλύθαμεν τίνες
[1, 7]   νῦν ἡμῖν προκειμένων σκέψιν. Οἱ  μὲν   οὖν καλούμενοι Πυθαγόρειοι ταῖς μὲν
[1, 6]   ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς λέγουσιν. Ὅτι  μὲν   οὖν ὀρθῶς διώρισται περὶ τῶν
[1, 3]   Ερμότιμος Κλαζομένιος εἰπεῖν. Οἱ  μὲν   οὖν οὕτως ὑπολαμβάνοντες ἅμα τοῦ
[1, 4]   πεπλάσθαι φασὶ τὴν οὐσίαν. Τῶν  μὲν   οὖν παλαιῶν καὶ πλείω λεγόντων
[1, 3]   ἀρχὴ τῆς κινήσεως. Οἱ  μὲν   οὖν πάμπαν ἐξ ἀρχῆς ἁψάμενοι
[1, 3]   τὰ μόρια διακρίνεσθαι πάλιν. Εμπεδοκλῆς  μὲν   οὖν παρὰ τοὺς πρότερον πρῶτος
[1, 2]   ἂν ἔχοι θεός. Ἀναγκαιότεραι  μὲν   οὖν πᾶσαι ταύτης, ἀμείνων δ'
[1, 5]   τῶν ἀρχῶν ἐκείνων ἐστίν. Πλάτων  μὲν   οὖν περὶ τῶν ζητουμένων οὕτω
[1, 1]   ἀλλὰ μόνον ὅτι θερμόν. Τὸ  μὲν   οὖν πρῶτον εἰκὸς τὸν ὁποιανοῦν
[1, 3]   καὶ συνάξει τὰ πράγματα. Τούτους  μὲν   οὖν πῶς χρὴ διανεῖμαι περὶ
[1, 9]   ἐκ τῶν οἰκείων στοιχείων. ~Ὅτι  μὲν   οὖν τὰς εἰρημένας ἐν τοῖς
[1, 6]   εἶναι τὸ πρῶτον στοιχεῖον) οὗτοι  μὲν   οὖν ταύτης τῆς αἰτίας ἥψαντο
[1, 4]   τοῦ κατὰ τὴν φύσιν. Εἰς  μὲν   οὖν τὴν νῦν σκέψιν τῶν
[1, 5]   μεταξὺ τούτων οὐ τιθέασιν. Τὸ  μὲν   οὖν τὸ ἓν καὶ τοὺς
[1, 1]   (ἢ) πυρέττουσι καύσῳ, τέχνης. Πρὸς  μὲν   οὖν τὸ πράττειν ἐμπειρία τέχνης
[1, 7]   συμβέβηκεν εἶναι τὴν ὑπόληψιν) κατὰ  μὲν   οὖν τοῦτον τὸν λόγον οὔτ'
[1, 4]   τίνες αἱ ἐναντιώσεις ἀπεφήναντο. Παρὰ  μὲν   οὖν τούτων ἀμφοῖν τοσοῦτον ἔστι
[1, 9]   σαφῶς δὲ οὐκ εἴρηκεν. Περὶ  μὲν   οὖν τούτων δεδήλωται καὶ πρότερον·
[1, 3]   ἀπόλλυσθαι ἀλλὰ διαμένειν ἀΐδια. Ἐκ  μὲν   οὖν τούτων μόνην τις αἰτίαν
[1, 8]   στιγμαὶ ἐκ τίνος ἐνυπάρξουσιν; Τούτῳ  μὲν   οὖν τῷ γένει καὶ διεμάχετο
[1, 3]   τοῖς ἄλλοις ῥᾳθύμως ἀφεῖσαν. Περὶ  μὲν   οὖν τῶν δύο αἰτιῶν, ὥσπερ
[1, 4]   κατὰ τὸ μὴ ὄν. Ἐκ  μὲν   οὖν τῶν εἰρημένων καὶ παρὰ
[1, 4]   παρὰ τῶν δὲ δύο. Μέχρι  μὲν   οὖν τῶν Ιταλικῶν καὶ χωρὶς
[1, 7]   πρότερον γῆ δὲ ὕδατος. Περὶ  μὲν   οὖν τῶν μίαν τιθεμένων αἰτίαν
[1, 4]   ἔσται, κἀκείνοις συνέβαινεν. Παρὰ  μὲν   οὖν τῶν πρότερον καὶ τῶν
[1, 8]   αἰτίους τούτους δὲ αἰσθητούς. ~Περὶ  μὲν   οὖν τῶν Πυθαγορείων ἀφείσθω τὰ
[1, 5]   τῶν ὄντων εἶναι στοιχεῖα. Ὡς  μὲν   οὖν ὕλην τὸ μέγα καὶ
[1, 2]   τούτῳ τὸν ἧττον σοφόν. Τὰς  μὲν   οὖν ὑπολήψεις τοιαύτας καὶ τοσαύτας
[1, 3]   τῶν κακῶν τὸ κακόν) Οὗτοι  μὲν   οὖν, ὥσπερ λέγομεν, καὶ μέχρι
[1, 3]   θεωρῶν ἐκ τῶν ἐπῶν) Οὗτος  μὲν   οὖν, ὥσπερ λέγομεν, οὕτω τε
[1, 6]   εἶναι τὴν τοιαύτην φύσιν τῆς  μὲν   οὐσίας αἴτιόν φασιν εἶναι, οὐ
[1, 8]   οὐσίαν οἰόμενοι λέγειν αὐτῶν ἑτέρας  μὲν   οὐσίας εἶναί φαμεν, ὅπως δ'
[1, 3]   εἰς φθείρεται τελευταῖον, τῆς  μὲν   οὐσίας ὑπομενούσης τοῖς δὲ πάθεσι
[1, 7]   μετασχεῖν εἴδους τινός, ὥστε λέγει  μὲν   οὔτ' ὀρθῶς οὔτε σαφῶς, βούλεται
[1, 2]   τῶν σοφῶν· τούτων δὲ τὸ  μὲν   πάντα ἐπίστασθαι τῷ μάλιστα ἔχοντι
[1, 4]   τὴν ὕλην (διὸ καὶ  μὲν   πεπερασμένον δ' ἄπειρόν φησιν
[1, 4]   τὸ περιττόν, τούτων δὲ τὸ  μὲν   πεπερασμένον τὸ δὲ ἄπειρον, τὸ
[1, 3]   μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ  μὲν   πλῆρες καὶ στερεὸν τὸ ὄν,
[1, 5]   τῶν δ' εἰδῶν τῷ τὰ  μὲν   πόλλ' ἄττα ὅμοια εἶναι τὸ
[1, 5]   Πλάτωνος ἐπεγένετο πραγματεία, τὰ  μὲν   πολλὰ τούτοις ἀκολουθοῦσα, τὰ δὲ
[1, 1]   δ' εὑρισκομένων τεχνῶν καὶ τῶν  μὲν   πρὸς τἀναγκαῖα τῶν δὲ πρὸς
[1, 3]   μητίσατο πάντων Ησίοδος δὲ Πάντων  μὲν   πρώτιστα χάος γένετ' αὐτὰρ ἔπειτα
[1, 8]   λόγος λίαν εὐκίνητος, ὃν Αναξαγόρας  μὲν   πρῶτος Εὔδοξος δ' ὕστερον καὶ
[1, 6]   πῦρ ὕδωρ πυρὸς  μὲν   πυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον· καὶ
[1, 7]   πυρός, οὔτ' εἴ τις ἀέρος  μὲν   πυκνότερον τοῦτο τίθησιν ὕδατος δὲ
[1, 3]   τροπῇ μόνον· τούτων δὲ  μὲν   ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν δὲ
[1, 5]   ὑπέλαβεν· (β) Σωκράτους δὲ περὶ  μὲν   τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου περὶ δὲ
[1, 2]   πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς  μὲν   τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες,
[1, 4]   κίνησις· οἱ δὲ Πυθαγόρειοι δύο  μὲν   τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸν αὐτὸν
[1, 7]   ὕλην. Καὶ γὰρ τούτῳ τὰ  μὲν   ταὐτὰ τὰ δ' ἴδια συμβαίνειν
[1, 6]   λέγοντες φιλίαν ὡς ἀγαθὸν  μὲν   ταύτας τὰς αἰτίας τιθέασιν, οὐ
[1, 8]   ἓν ἐπὶ πολλῶν; Καὶ εἰ  μὲν   ταὐτὸ εἶδος τῶν ἰδεῶν καὶ
[1, 1]   πᾶσι· τοῦτο δ' ὅτι οἱ  μὲν   τὴν αἰτίαν ἴσασιν οἱ δ'
[1, 8]   ἠναντιώθησαν ταῖς ἀρχαῖς. Ἔτι κατὰ  μὲν   τὴν ὑπόληψιν καθ' ἣν εἶναί
[1, 8]   ἀνάγειν εἰς τὰς ἀρχὰς μήκη  μὲν   τίθεμεν ἐκ βραχέος καὶ μακροῦ,
[1, 6]   ἀσώματον τοῦτο τιθῶσιν (οἷον Πλάτων  μὲν   τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν
[1, 4]   λέγων· (α) τούτων δὲ κατὰ  μὲν   τὸ ὂν τὸ θερμὸν τάττει
[1, 3]   ἑταῖρος αὐτοῦ Δημόκριτος στοιχεῖα  μὲν   τὸ πλῆρες καὶ τὸ κενὸν
[1, 5]   γε μεταβαλλόντων. Οὗτος οὖν τὰ  μὲν   τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσε,
[1, 4]   γῇ καὶ ὕδατι, ὅτι τὸ  μὲν   τοιονδὶ τῶν ἀριθμῶν πάθος δικαιοσύνη
[1, 7]   φαινομένοις μᾶλλον. Ἀλλὰ γὰρ οὗτοι  μὲν   τοῖς περὶ γένεσιν λόγοις καὶ
[1, 5]   τοῦτ' ἴδιον· καὶ ἔτι  μὲν   τοὺς ἀριθμοὺς παρὰ τὰ αἰσθητά,
[1, 3]   νοῦν, καὶ Εμπεδοκλῆς ἐπὶ πλέον  μὲν   τούτου χρῆται τοῖς αἰτίοις, οὐ
[1, 7]   κόσμος; Ὅταν γὰρ ἐν τῳδὶ  μὲν   τῷ μέρει δόξα καὶ καιρὸς
[1, 8]   οἱ ἀκριβέστεροι τῶν λόγων οἱ  μὲν   τῶν πρός τι ποιοῦσιν ἰδέας,
[1, 4]   λόγῳ σοφῶν ταῦτα παρειλήφαμεν, παρὰ  μὲν   τῶν πρώτων σωματικήν τε τὴν
[1, 3]   ὁμολογούμενον. Πολλαχοῦ γοῦν αὐτῷ  μὲν   φιλία διακρίνει τὸ δὲ νεῖκος
[1, 3]   ψελλίζεται λέγων Εμπεδοκλῆς, εὑρήσει τὴν  μὲν   φιλίαν αἰτίαν οὖσαν τῶν ἀγαθῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007