Alphabétiquement     [«   »]
Ξενοφάνης 2
ξύλον 3
2
ὁ 37
1
2
6
Fréquences     [«    »]
36 ἓν
37 ἐξ
36 τις
37 ὁ
38 διὰ
40 ἂν
40 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I


Livre, Chap.
[1, 8]   τὰ ὄντα, οἷον ὁδὶ μὲν  ὁ>   ἀριθμὸς ἄνθρωπος ὁδὶ δὲ Σωκράτης
[1, 8]   (α) Ἔτι διὰ τί ἓν     ἀριθμὸς συλλαμβανόμενος; Ἔτι δὲ πρὸς
[1, 7]   τοῖς τόποις ἑκάστοις, πότερον οὗτος     αὐτός ἐστιν ἀριθμός, ἐν
[1, 2]   ἀλλ' ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος     αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου
[1, 2]   φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν·     γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)
[1, 4]   Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τούτων ἑνίσας  (ὁ   γὰρ Παρμενίδης τούτου λέγεται γενέσθαι
[1, 2]   τῇ τοῦ μάλιστα ἐπιστητοῦ ἐπιστήμῃ  (ὁ   γὰρ τὸ ἐπίστασθαι δι' αὑτὸ
[1, 4]   (διὸ καὶ μὲν πεπερασμένον     δ' ἄπειρόν φησιν εἶναι αὐτό)
[1, 1]   ἐχόντων αἴσθησιν εἶναι δοκεῖ σοφώτερος,     δὲ τεχνίτης τῶν ἐμπείρων, χειροτέχνου
[1, 5]   ἐκ μιᾶς ὕλης μία τράπεζα,     δὲ τὸ εἶδος ἐπιφέρων εἷς
[1, 3]   ποιεῖ τὸ μὲν ξύλον κλίνην     δὲ χαλκὸς ἀνδριάντα, ἀλλ' ἕτερόν
[1, 7]   οὗτος αὐτός ἐστιν ἀριθμός,     ἐν τῷ οὐρανῷ, ὃν δεῖ
[1, 3]   τὰς ἀρχάς· Λεύκιππος δὲ καὶ     ἑταῖρος αὐτοῦ Δημόκριτος στοιχεῖα μὲν
[1, 3]   πῦρ Μεταποντῖνος καὶ Ηράκλειτος     Εφέσιος, Εμπεδοκλῆς δὲ τὰ τέτταρα,
[1, 2]   μόνος μάλιστ' ἂν ἔχοι     θεός. Ἀναγκαιότεραι μὲν οὖν πᾶσαι
[1, 2]   ἥν τε γὰρ μάλιστ' ἂν     θεὸς ἔχοι, θεία τῶν ἐπιστημῶν
[1, 1]   εἰσιν· οὐ γὰρ ἄνθρωπον ὑγιάζει     ἰατρεύων ἀλλ' κατὰ συμβεβηκός,
[1, 8]   Λέγω δ' οἷον, εἰ ἔστιν     Καλλίας λόγος ἐν ἀριθμοῖς πυρὸς
[1, 7]   ὅσον αἰσθητόν ἐστι καὶ περιείληφεν     καλούμενος οὐρανός. Τὰς δ' αἰτίας
[1, 3]   αἰτίαν δ' ἔχει πρότερον Ερμότιμος     Κλαζομένιος εἰπεῖν. Οἱ μὲν οὖν
[1, 3]   καὶ ἐξ ἑνός) Αναξαγόρας δὲ     Κλαζομένιος τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος
[1, 7]   ἀριθμὸν τοῦτον ἐξ οὗ συνέστηκεν     κόσμος; Ὅταν γὰρ ἐν τῳδὶ
[1, 4]   ὅνπερ τρόπον ἔοικε καὶ Αλκμαίων     Κροτωνιάτης ὑπολαβεῖν, καὶ ἤτοι οὗτος
[1, 4]   ἐπιπολαίως, καὶ πρώτῳ ὑπάρξειεν     λεχθεὶς ὅρος, τοῦτ' εἶναι τὴν
[1, 8]   τῷ λευκῷ, ἀλλ' οὗτος μὲν     λόγος λίαν εὐκίνητος, ὃν Αναξαγόρας
[1, 4]   αἰτίων οὐδαμῶς συναρμόττει περὶ αὐτῶν     λόγος (οὐ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι
[1, 1]   πάντες· ὥστε, καθάπερ εἴρηται πρότερον,     μὲν ἔμπειρος τῶν ὁποιανοῦν ἐχόντων
[1, 4]   κατὰ τὴν ὕλην (διὸ καὶ     μὲν πεπερασμένον δ' ἄπειρόν
[1, 3]   καὶ τροπῇ μόνον· τούτων δὲ     μὲν ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν
[1, 5]   μικροῦ, τοῦτ' ἴδιον· καὶ ἔτι     μὲν τοὺς ἀριθμοὺς παρὰ τὰ
[1, 3]   ἁπλῶν σωμάτων, Ιππασος δὲ πῦρ     Μεταποντῖνος καὶ Ηράκλειτος Εφέσιος,
[1, 8]   ὁρισμῶν (δεῖ γὰρ ἐξ ὧν     ὁρισμὸς προειδέναι καὶ εἶναι γνώριμἀ·
[1, 2]   τῆς ζητουμένης, εἴρηται, καὶ τίς     σκοπὸς οὗ δεῖ τυγχάνειν τὴν
[1, 8]   δῆλον ὅτι κἂν εἰ ἦν     Σωκράτης ἀΐδιος. Ἔσται τε πλείω
[1, 3]   πάντες λέγουσιν, ἀλλὰ Θαλῆς μὲν     τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ὕδωρ
[1, 2]   θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ καὶ     φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν·
[1, 3]   οἷον οὔτε τὸ ξύλον οὔτε     χαλκὸς αἴτιος τοῦ μεταβάλλειν ἑκάτερον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007