Alphabétiquement     [«   »]
πεπλάσθαι 1
πέρας 2
πέρατος 1
περὶ 73
περί 3
Περί 2
Περὶ 5
Fréquences     [«    »]
71
65 τῆς
68 τοῖς
73 περὶ
91 δ
94 τὰ
105 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

περὶ


Livre, Chap.
[1, 1]   τόποις οὗ πρῶτον ἐσχόλασαν· διὸ  περὶ   Αἴγυπτον αἱ μαθηματικαὶ πρῶτον τέχναι
[1, 7]   οὐκ αἰσθητὰ τιθέασι, δῆλον ὡς  περὶ   ἀμφοτέρων τῶν γενῶν ποιοῦνται τὴν
[1, 6]   ἐξ αὐτῶν, ὅτι τῶν λεγόντων  περὶ   ἀρχῆς καὶ αἰτίας οὐθεὶς ἔξω
[1, 8]   ἀναγκαῖον καὶ τὰς δόξας τὰς  περὶ   αὐτῶν, εἰ ἔστι μεθεκτὰ τὰ
[1, 3]   ἐστίν) τεθεώρηται μὲν οὖν ἱκανῶς  περὶ   αὐτῶν ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ
[1, 7]   δὲ ἐν τοῖς περὶ φύσεως  περὶ   αὐτῶν) καὶ περὶ τῆς τῶν
[1, 4]   σκέψιν τῶν αἰτίων οὐδαμῶς συναρμόττει  περὶ   αὐτῶν λόγος (οὐ γὰρ
[1, 6]   ἐνδεχομένας ἀπορίας μετὰ τοῦτο διέλθωμεν  περὶ   αὐτῶν. ~Ὅσοι μὲν οὖν ἕν
[1, 5]   αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων καὶ ἐπιστήμης  περὶ   αὐτῶν οὐκ οὔσης, ταῦτα μὲν
[1, 4]   ἐκείνων μορυχώτερον εἰρήκασιν οἱ ἄλλοι  περὶ   αὐτῶν, πλὴν ὥσπερ εἴπομεν δυοῖν
[1, 7]   διὸ μᾶλλον ἄν τις ἐνδιατρίψειε  περὶ   αὐτῶν, τί καλῶς μὴ
[1, 7]   οὔ, ὄντων καὶ ἀσωμάτων. Καὶ  περὶ   γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐπιχειροῦντες τὰς
[1, 7]   Ἀλλὰ γὰρ οὗτοι μὲν τοῖς  περὶ   γένεσιν λόγοις καὶ φθορὰν καὶ
[1, 5]   περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου  περὶ   δὲ τῆς ὅλης φύσεως οὐθέν,
[1, 1]   γνωρίζουσιν. Διὸ καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας  περὶ   ἕκαστον τιμιωτέρους καὶ μᾶλλον εἰδέναι
[1, 2]   διδάσκουσιν, οἱ τὰς αἰτίας λέγοντες  περὶ   ἑκάστοὐ, τὸ δ' εἰδέναι καὶ
[1, 8]   γὰρ ἄν τις ὥσπερ καὶ  περὶ   ἐνίας συλλαβάς· οἱ μὲν γὰρ
[1, 5]   διὰ τὸ τοιοῦτον ὑπέλαβεν ὡς  περὶ   ἑτέρων τοῦτο γιγνόμενον καὶ οὐ
[1, 7]   αἰτίας ζητοῦσι μόνης) ὅσοι δὲ  περὶ   μὲν ἁπάντων τῶν ὄντων ποιοῦνται
[1, 5]   οὕτως ὑπέλαβεν· (β) Σωκράτους δὲ  περὶ   μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου περὶ
[1, 8]   ἀναγκαῖον ἕτερον γένος ἀριθμοῦ κατασκευάζειν  περὶ   ἀριθμητική, καὶ πάντα
[1, 5]   τούτοις τὸ καθόλου ζητοῦντος καὶ  περὶ   ὁρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν,
[1, 4]   τὸ ὄν, καὶ ἄλλο οὐθέν  (περὶ   οὗ σαφέστερον ἐν τοῖς περὶ
[1, 1]   οὐ λέγουσι τὸ διὰ τί  περὶ   οὐδενός, οἷον διὰ τί θερμὸν
[1, 9]   γὰρ ἔοικεν πρώτη φιλοσοφία  περὶ   πάντων, ἅτε νέα τε καὶ
[1, 7]   ἐπιχειροῦντες τὰς αἰτίας λέγειν, καὶ  περὶ   πάντων φυσιολογοῦντες, τὸ τῆς κινήσεως
[1, 2]   διδασκαλικώτερον τῶν αἰτιῶν σοφώτερον εἶναι  περὶ   πᾶσαν ἐπιστήμην· καὶ τῶν ἐπιστημῶν
[1, 2]   τοῦτ' ἂν εἴη σκεπτέον,  περὶ   ποίας αἰτίας καὶ περὶ ποίας
[1, 2]   περὶ ποίας αἰτίας καὶ  περὶ   ποίας ἀρχὰς ἐπιστήμη σοφία ἐστίν.
[1, 7]   σωμάτων τῶν αἰσθητῶν· διὸ  περὶ   πυρὸς γῆς τῶν
[1, 1]   ἐστίν, ὅτι τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν  περὶ   τὰ πρῶτα αἴτια καὶ τὰς
[1, 7]   γὰρ τὸν οὐρανόν, (α) καὶ  περὶ   τὰ τούτου μέρη καὶ τὰ
[1, 8]   τὸ νόημα ἓν οὐ μόνον  περὶ   τὰς οὐσίας ἀλλὰ καὶ κατὰ
[1, 2]   μήπω τεθεωρηκόσι τὴν αἰτίαν)  περὶ   τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς
[1, 7]   ἄνευ κινήσεώς ἐστιν ἔξω τῶν  περὶ   τὴν ἀστρολογίαν) διαλέγονται μέντοι καὶ
[1, 8]   μὲν εἰάκαμεν (οὐθὲν γὰρ λέγομεν  περὶ   τῆς αἰτίας ὅθεν ἀρχὴ
[1, 3]   τῶν ὄντων ἐλθόντας καὶ φιλοσοφήσαντας  περὶ   τῆς ἀληθείας. Δῆλον γὰρ ὅτι
[1, 3]   Θαλῆς μέντοι λέγεται οὕτως ἀποφήνασθαι  περὶ   τῆς πρώτης αἰτίας (Ιππωνα γὰρ
[1, 2]   ὑπολήψεις τοιαύτας καὶ τοσαύτας ἔχομεν  περὶ   τῆς σοφίας καὶ τῶν σοφῶν·
[1, 7]   οἰκεῖοι τυγχάνουσι μόνον (σχεδὸν γὰρ  περὶ   τῆς τοιαύτης οὐσίας καὶ τὰς
[1, 2]   τὸν ἥλιον καὶ ἄστρα καὶ  περὶ   τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως.
[1, 7]   περὶ φύσεως περὶ αὐτῶν) καὶ  περὶ   τῆς τῶν κινουμένων αἰτίας, πότερον
[1, 3]   αὕτη καὶ παλαιὰ τετύχηκεν οὖσα  περὶ   τῆς φύσεως δόξα, τάχ'
[1, 3]   καὶ πρώτους θεολογήσαντας οὕτως οἴονται  περὶ   τῆς φύσεως ὑπολαβεῖν· Ωκεανόν τε
[1, 1]   πράξεις καὶ αἱ γενέσεις πᾶσαι  περὶ   τὸ καθ' ἕκαστόν εἰσιν· οὐ
[1, 2]   τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν  περὶ   τὸν ἥλιον καὶ ἄστρα καὶ
[1, 4]   διάνοιαν· εἰσὶ δέ τινες οἳ  περὶ   τοῦ παντὸς ὡς μιᾶς οὔσης
[1, 2]   τις τὰς ὑπολήψεις ἃς ἔχομεν  περὶ   τοῦ σοφοῦ, τάχ' ἂν ἐκ
[1, 4]   τοῦτον ἀπεφήναντο τὸν τρόπον, καὶ  περὶ   τοῦ τί ἐστιν ἤρξαντο μὲν
[1, 3]   μὲν οὖν πῶς χρὴ διανεῖμαι  περὶ   τοῦ τίς πρῶτος, ἐξέστω κρίνειν
[1, 4]   τὴν ἀντίχθονα ποιοῦσιν. Διώρισται δὲ  περὶ   τούτων ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀκριβέστερον.
[1, 7]   οὐδ' ὁτιοῦν εἰρήκασιν, ἅτε οὐθὲν  περὶ   τῶν αἰσθητῶν οἶμαι λέγοντες ἴδιον.
[1, 6]   Ὅτι μὲν οὖν ὀρθῶς διώρισται  περὶ   τῶν αἰτίων καὶ πόσα καὶ
[1, 6]   ἕκαστος εἴρηκε καὶ πῶς ἔχει  περὶ   τῶν ἀρχῶν, τὰς ἐνδεχομένας ἀπορίας
[1, 9]   δεδήλωται καὶ πρότερον· ὅσα δὲ  περὶ   τῶν αὐτῶν τούτων ἀπορήσειεν ἄν
[1, 8]   λέγουσιν. Ὅλως τε ἀναιροῦσιν οἱ  περὶ   τῶν εἰδῶν λόγοι μᾶλλον
[1, 5]   ἐκείνων ἐστίν. Πλάτων μὲν οὖν  περὶ   τῶν ζητουμένων οὕτω διώρισεν· φανερὸν
[1, 8]   πάνθ' ὅσα τινὲς ἀκολουθήσαντες ταῖς  περὶ   τῶν ἰδεῶν δόξαις ἠναντιώθησαν ταῖς
[1, 4]   Οὗτος μὲν οὖν ἀδιορίστως ἀπέρριψε  περὶ   τῶν λοιπῶν, (β) οἱ δὲ
[1, 7]   ὑποτίθενται καὶ λέγουσιν, οὐθὲν μᾶλλον  περὶ   τῶν μαθηματικῶν λέγουσι σωμάτων
[1, 2]   κατὰ μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ  περὶ   τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί
[1, 1]   ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλου γένηται  περὶ   τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. Τὸ μὲν
[1, 8]   Ὅλως δὲ ζητούσης τῆς σοφίας  περὶ   τῶν φανερῶν τὸ αἴτιον, τοῦτο
[1, 8]   πόθεν ἦλθεν; Ὅλη γὰρ  περὶ   φύσεως ἀνῄρηται σκέψις. τε
[1, 3]   περὶ αὐτῶν ἡμῖν ἐν τοῖς  περὶ   φύσεως, (β) ὅμως δὲ παραλάβωμεν
[1, 4]   (περὶ οὗ σαφέστερον ἐν τοῖς  περὶ   φύσεως εἰρήκαμεν) ἀναγκαζόμενος δ' ἀκολουθεῖν
[1, 6]   οὐθεὶς ἔξω τῶν ἐν τοῖς  περὶ   φύσεως ἡμῖν διωρισμένων εἴρηκεν, ἀλλὰ
[1, 3]   ὧν ἡμεῖς διωρίσαμεν ἐν τοῖς  περὶ   φύσεως ἡμμένοι φαίνονται, τῆς τε
[1, 7]   ὄντων, καὶ μᾶλλον τοῖς  περὶ   φύσεως λόγοις ἁρμοττούσας. Ἐκ τίνος
[1, 7]   ἀστρολογίαν) διαλέγονται μέντοι καὶ πραγματεύονται  περὶ   φύσεως πάντα· γεννῶσί τε γὰρ
[1, 7]   σώματος (εἴρηται δὲ ἐν τοῖς  περὶ   φύσεως περὶ αὐτῶν) καὶ περὶ
[1, 8]   ἐλάττω ἐστὶ τὰ εἴδη τούτοις  περὶ   ὧν ζητοῦντες τὰς αἰτίας ἐκ
[1, 8]   ὧν δὲ ἐπιστήμη καὶ  περὶ   ὧν μέλλει μανθάνειν οὐθὲν προγιγνώσκει,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007