Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 4
ΑΝ 1
ἄν 13
ἂν 40
ἀνάγειν 1
ἀνάγεται 1
ἀναγκαζόμενοι 1
Fréquences     [«    »]
38 διὰ
37 ἐξ
37
40 ἂν
40 κατὰ
40 ὅτι
42 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

ἂν


Livre, Chap.
[1, 3]   τῆς φύσεως δόξα, τάχ'  ἂν   ἄδηλον εἴη, Θαλῆς μέντοι λέγεται
[1, 8]   καὶ εἰκών. (β) Ἔτι δόξειεν  ἂν   ἀδύνατον εἶναι χωρὶς τὴν οὐσίαν
[1, 8]   οὗ οὐσία· ὥστε πῶς  ἂν   αἱ ἰδέαι οὐσίαι τῶν πραγμάτων
[1, 7]   μεμιγμένων γε πάντων· ἤδη γὰρ  ἂν   ἀπεκέκριτο, φησὶ δ' εἶναι μεμιγμένα
[1, 7]   μέρει τι λεγομένων εἰδῶν ὑπῆρχεν  ἂν   αὐτῷ, τοῦτο δὲ ἀδύνατον μεμιγμένων
[1, 8]   ἓν ἀλλ' αὐτό τι ἕν,  ἂν   διδῷ τις πάντα· καὶ οὐδὲ
[1, 7]   διαφέρει πλεῖστον. Τῇ μὲν γὰρ  ἂν   δόξειε στοιχειωδέστατον εἶναι πάντων ἐξ
[1, 8]   ἂν εἴη, καὶ ὅμοιον ὥσπερ  ἂν   εἴ τις καλοῖ ἄνθρωπον τόν
[1, 8]   μὴ τὸ αὐτὸ εἶδος, ὁμώνυμα  ἂν   εἴη, καὶ ὅμοιον ὥσπερ ἂν
[1, 2]   καὶ τιμιωτάτη· τοιαύτη δὲ διχῶς  ἂν   εἴη μόνη· ἥν τε γὰρ
[1, 2]   ταύτην τὴν ἐπιστήμην ζητοῦμεν, τοῦτ'  ἂν   εἴη σκεπτέον, περὶ ποίας
[1, 7]   συγκεκριμένον ὕστερον τῇ γενέσει, τοὐναντίον  ἂν   εἴη τούτων, ὕδωρ μὲν ἀέρος
[1, 5]   μέθεξιν τὴν μίμησιν ἥτις  ἂν   εἴη τῶν εἰδῶν ἀφεῖσαν ἐν
[1, 7]   δὲ τὸ μικρομερέστατον καὶ λεπτότατον  ἂν   εἴη τῶν σωμάτων (διόπερ ὅσοι
[1, 9]   καὶ τούτων ἐκτὸς οὐδεμίαν ἔχοιμεν  ἂν   εἰπεῖν, δῆλον καὶ ἐκ τῶν
[1, 2]   ἔχομεν περὶ τοῦ σοφοῦ, τάχ'  ἂν   ἐκ τούτου φανερὸν γένοιτο μᾶλλον.
[1, 9]   ταῦτα ἄλλου μὲν λέγοντος συνέφησεν  ἂν   ἐξ ἀνάγκης, σαφῶς δὲ οὐκ
[1, 7]   μὲν οὐ διήρθρωσεν, ἠκολούθησε μέντ'  ἂν   ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἐπάγουσιν αὐτόν.
[1, 9]   τις, ἐπανέλθωμεν πάλιν· τάχα γὰρ  ἂν   ἐξ αὐτῶν εὐπορήσαιμέν τι πρὸς
[1, 8]   πλατὺ τοῦ βαθέος· ἦν γὰρ  ἂν   ἐπίπεδόν τι τὸ σῶμα. Ἔτι
[1, 2]   τοιαύτην μόνος μάλιστ'  ἂν   ἔχοι θεός. Ἀναγκαιότεραι μὲν
[1, 3]   τὴν ἑτέραν ἀρχὴν ζητεῖν, ὡς  ἂν   ἡμεῖς φαίημεν, ὅθεν ἀρχὴ
[1, 8]   ἐκεῖνα τούτων· ἐν τούτοις γὰρ  ἂν   ἦν) οὔτε εἰς τὸ εἶναι,
[1, 8]   τοῖς μετέχουσιν· οὕτω μὲν γὰρ  ἂν   ἴσως αἴτια δόξειεν εἶναι ὡς
[1, 7]   ὕδατος δὲ λεπτότερον, οὐκ ὀρθῶς  ἂν   λέγοι· εἰ δ' ἔστι τὸ
[1, 3]   τὸ ἀγαθὸν ἀρχὰς Εμπεδοκλέα, τάχ'  ἂν   λέγοι καλῶς, εἴπερ τὸ τῶν
[1, 8]   ὅμως οὐ γίγνεται τὰ μετέχοντα  ἂν   μὴ τὸ κινῆσον, καὶ
[1, 7]   πάσχοι τἀναντία, καὶ τὶς εἴη  ἂν   μία φύσις γιγνομένη πῦρ
[1, 2]   ἐστίν, ὥστε κατὰ Σιμωνίδην θεὸς  ἂν   μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας ἄνδρα
[1, 2]   μόνη· ἥν τε γὰρ μάλιστ'  ἂν   θεὸς ἔχοι, θεία τῶν
[1, 8]   Σωκράτους καὶ μὴ ὄντος γένοιτ'  ἂν   οἷος Σωκράτης· ὁμοίως δὲ δῆλον
[1, 2]   ἕνεκέν ἐστιν. Διὸ καὶ δικαίως  ἂν   οὐκ ἀνθρωπίνη νομίζοιτο αὐτῆς
[1, 2]   τούτοις ὅταν μάθωσιν· οὐθὲν γὰρ  ἂν   οὕτως θαυμάσειεν ἀνὴρ γεωμετρικὸς ὡς
[1, 7]   θερμὸν ἔσται. Τὶ γὰρ αὐτὰ  ἂν   πάσχοι τἀναντία, καὶ τὶς εἴη
[1, 8]   οἵαν δή τινές φασιν, οὐθὲν  ἂν   προϋπάρχοι γνωρίζων οὗτος. Καίτοι πᾶσα
[1, 3]   τούτων μόνην τις αἰτίαν νομίσειεν  ἂν   τὴν ἐν ὕλης εἴδει λεγομένην·
[1, 7]   πῦρ ἀρχὴν τιθέασι, μάλιστα ὁμολογουμένως  ἂν   τῷ λόγῳ τούτῳ λέγοιεν· τοιοῦτον
[1, 7]   πάθη καὶ τὰ συμβεβηκότα χωρίζοιτ'  ἂν   τῶν οὐσιῶν (τῶν γὰρ αὐτῶν
[1, 7]   ὑπολάβοι δύο λέγειν στοιχεῖα, μάλιστ'  ἂν   ὑπολάβοι κατὰ λόγον, ὃν ἐκεῖνος
[1, 7]   συνδιαρθρῶν βούλεται λέγειν, ἴσως  ἂν   φανείη καινοπρεπεστέρως λέγων. Ὅτε γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007