Alphabétiquement     [«   »]
βραχέος 1
γ 3
γαῖ 1
γὰρ 142
γάρ 8
γέ 2
γε 15
Fréquences     [«    »]
105 εἶναι
94 τὰ
109 τὴν
142 γὰρ
151 μὲν
166 δὲ
210 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

γὰρ


Livre, Chap.
[1, 8]   πλεοναχῶς λέγεται τὸ ἕν· ἄλλως  γὰρ   ἀδύνατον. Βουλόμενοι δὲ τὰς οὐσίας
[1, 3]   εἰρημένοις γῆν προστιθεὶς τέταρτον (ταῦτα  γὰρ   ἀεὶ διαμένειν καὶ οὐ γίγνεσθαι
[1, 2]   ἀνθρώπῳ γιγνώσκειν, τοῦτον σοφόν (τὸ  γὰρ   αἰσθάνεσθαι πάντων κοινόν, διὸ ῥᾴδιον
[1, 6]   τῆς κινήσεως γιγνομένην ὑπολαμβάνουσιν ἀκινησίας  γὰρ   αἴτια μᾶλλον καὶ τοῦ ἐν
[1, 7]   ἄχρων ἦν ἐξ ἀνάγκης· εἶχε  γὰρ   ἄν τι τούτων τῶν χρωμάτων·
[1, 8]   γὰρ τοῦτ' ἔχει ἀπορίαν· ἀμφισβητήσειε  γὰρ   ἄν τις ὥσπερ καὶ περὶ
[1, 7]   ἀδύνατον μεμιγμένων γε πάντων· ἤδη  γὰρ   ἂν ἀπεκέκριτο, φησὶ δ' εἶναι
[1, 7]   ὕστερον διαφέρει πλεῖστον. Τῇ μὲν  γὰρ   ἂν δόξειε στοιχειωδέστατον εἶναι πάντων
[1, 9]   ἄν τις, ἐπανέλθωμεν πάλιν· τάχα  γὰρ   ἂν ἐξ αὐτῶν εὐπορήσαιμέν τι
[1, 8]   τὸ πλατὺ τοῦ βαθέος· ἦν  γὰρ   ἂν ἐπίπεδόν τι τὸ σῶμα.
[1, 8]   οὐσία ἐκεῖνα τούτων· ἐν τούτοις  γὰρ   ἂν ἦν) οὔτε εἰς τὸ
[1, 8]   γε τοῖς μετέχουσιν· οὕτω μὲν  γὰρ   ἂν ἴσως αἴτια δόξειεν εἶναι
[1, 2]   ἐν τούτοις ὅταν μάθωσιν· οὐθὲν  γὰρ   ἂν οὕτως θαυμάσειεν ἀνὴρ γεωμετρικὸς
[1, 1]   τὸ καθ' ἕκαστόν εἰσιν· οὐ  γὰρ   ἄνθρωπον ὑγιάζει ἰατρεύων ἀλλ'
[1, 3]   εἶναί φησι τὰς ἀρχάς· σχεδὸν  γὰρ   ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῆ καθάπερ ὕδωρ
[1, 7]   ἀρχὰς τό τε ἕν (τοῦτο  γὰρ   ἁπλοῦν καὶ ἀμιγές) καὶ θάτερον,
[1, 6]   συμβαίνει αὐτοῖς τἀγαθὸν αἴτιον· οὐ  γὰρ   ἁπλῶς ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς λέγουσιν.
[1, 4]   ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τούτων (καὶ  γὰρ   ἄρτιον εἶναι καὶ περιττόν) τὸν
[1, 3]   γένεσιν καὶ φθοράν (τοῦτο μὲν  γὰρ   ἀρχαῖόν τε καὶ πάντες ὡμολόγησαν)
[1, 7]   ἐκ ψυχροῦ θερμὸν ἔσται. Τὶ  γὰρ   αὐτὰ ἂν πάσχοι τἀναντία, καὶ
[1, 2]   οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· μόνη  γὰρ   αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν. Διὸ
[1, 8]   Πυθαγορείων ἀφείσθω τὰ νῦν (ἱκανὸν  γὰρ   αὐτῶν ἅψασθαι τοσοῦτον) (β) οἱ
[1, 7]   χωρίζοιτ' ἂν τῶν οὐσιῶν (τῶν  γὰρ   αὐτῶν μῖξίς ἐστι καὶ χωρισμόσ)
[1, 1]   μαθηματικαὶ πρῶτον τέχναι συνέστησαν, ἐκεῖ  γὰρ   ἀφείθη σχολάζειν τὸ τῶν ἱερέων
[1, 3]   οὗ ἕνεκα καὶ τἀγαθόν (τέλος  γὰρ   γενέσεως καὶ κινήσεως πάσης τοῦτ'
[1, 8]   στερεὸν γραμμὴν καὶ ἐπίπεδον; Ἄλλο  γὰρ   γένος τὸ πλατὺ καὶ στενὸν
[1, 2]   τῆς ὑπηρετούσης μᾶλλον σοφίαν· οὐ  γὰρ   δεῖν ἐπιτάττεσθαι τὸν σοφὸν ἀλλ'
[1, 3]   καὶ τί τὸ αἴτιον; Οὐ  γὰρ   δὴ τό γε ὑποκείμενον αὐτὸ
[1, 2]   τῶν αἰτιῶν θεωρητικὴ μᾶλλον (οὗτοι  γὰρ   διδάσκουσιν, οἱ τὰς αἰτίας λέγοντες
[1, 8]   αἱ ἄλλαι πᾶσαι πάσαις· τίνι  γὰρ   διοίσουσιν ἀπαθεῖς οὖσαι; Οὔτε γὰρ
[1, 4]   παρέλαβον τὸν λόγον τοῦτον· καὶ  γὰρ   (ἐγένετο τὴν ἡλικίαν) Αλκμαίων (ἐπὶ
[1, 8]   ἐκεῖνοι τούτοις αἴτιοί εἰσιν; Οὐδὲ  γὰρ   εἰ οἱ μὲν ἀΐδιοι οἱ
[1, 3]   αἰτίων δεῖ λαβεῖν ἐπιστήμην (τότε  γὰρ   εἰδέναι φαμὲν ἕκαστον, ὅταν τὴν
[1, 5]   τῇ κατὰ τὴν ὕλην (τὰ  γὰρ   εἴδη τοῦ τί ἐστιν αἴτια
[1, 2]   τὴν τῆς διαμέτρου ἀσυμμετρίαν (θαυμαστὸν  γὰρ   εἶναι δοκεῖ πᾶσι εἴ τι
[1, 4]   ἀπεφήνατο (δὲ) παραπλησίως τούτοις· φησὶ  γὰρ   εἶναι δύο τὰ πολλὰ τῶν
[1, 5]   ταῦτα λέγεσθαι πάντα· κατὰ μέθεξιν  γὰρ   εἶναι τὰ πολλὰ ὁμώνυμα τοῖς
[1, 3]   οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν· ἀεὶ  γὰρ   εἶναί τινα φύσιν μίαν
[1, 5]   καὶ οὐ τῶν αἰσθητῶν· ἀδύνατον  γὰρ   εἶναι τὸν κοινὸν ὅρον τῶν
[1, 7]   οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων; Πάντα  γὰρ   εἶναί φασι γῆν, φησὶ δὲ
[1, 3]   δὲ νεῖκος συγκρίνει. Ὅταν μὲν  γὰρ   εἰς τὰ στοιχεῖα διίστηται τὸ
[1, 7]   ἀνάγκη τοῖς οὕτω λέγουσιν· οὐ  γὰρ   ἐκ θερμοῦ ψυχρὸν οὐδὲ ἐκ
[1, 5]   γὰρ εὔλογον οὕτως. Οἱ μὲν  γὰρ   ἐκ τῆς ὕλης πολλὰ ποιοῦσιν,
[1, 8]   ἀριθμοί) οὔτε τὰ μεταξύ (μαθηματικὰ  γὰρ   ἐκεῖνἀ οὔτε τὰ φθαρτά, ἀλλὰ
[1, 3]   μάχαις οἱ ἀγύμναστοι ποιοῦσιν· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνοι περιφερόμενοι τύπτουσι πολλάκις καλὰς
[1, 8]   ἓν ἅπαντα, οὐ γίγνεται· τῇ  γὰρ   ἐκθέσει οὐ γίγνεται πάντα ἓν
[1, 1]   ἐμπειρίας τοῖς ἀνθρώποις· μὲν  γὰρ   ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ὡς φησὶ
[1, 1]   οἱ δ' οὔ. Οἱ μὲν  γὰρ   ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴσασι,
[1, 7]   οὔτε ποσὸν οὔτε τί. Τῶν  γὰρ   ἐν μέρει τι λεγομένων εἰδῶν
[1, 7]   οὗ συνέστηκεν κόσμος; Ὅταν  γὰρ   ἐν τῳδὶ μὲν τῷ μέρει
[1, 7]   ἴδια συμβαίνειν ἀνάγκη. Γιγνόμενά τε  γὰρ   ἐξ ἀλλήλων ὁρῶμεν ὡς οὐκ
[1, 2]   μάλιστα τῶν πρώτων εἰσίν (αἱ  γὰρ   ἐξ ἐλαττόνων ἀκριβέστεραι τῶν ἐκ
[1, 8]   ἀποδείξεως δι' ὁρισμῶν (δεῖ  γὰρ   ἐξ ὧν ὁρισμὸς προειδέναι
[1, 4]   τῇ νῦν σκέψει. Παρμενίδης μὲν  γὰρ   ἔοικε τοῦ κατὰ τὸν λόγον
[1, 9]   τρόπον δέ τινα οὐδαμῶς. Ψελλιζομένῃ  γὰρ   ἔοικεν πρώτη φιλοσοφία περὶ
[1, 4]   δ' ἁπλῶς ἐπραγματεύθησαν. Ὡρίζοντό τε  γὰρ   ἐπιπολαίως, καὶ πρώτῳ ὑπάρξειεν
[1, 3]   ἀρχὰς εἶναι πάντων· ἐξ οὗ  γὰρ   ἔστιν ἅπαντα τὰ ὄντα καὶ
[1, 3]   τῇ μεθόδῳ τῇ νῦν·  γὰρ   ἕτερόν τι γένος εὑρήσομεν αἰτίας
[1, 3]   τὴν ἐχομένην ἐζήτησαν ἀρχήν. Τοῦ  γὰρ   εὖ καὶ καλῶς τὰ μὲν
[1, 8]   γὰρ διοίσουσιν ἀπαθεῖς οὖσαι; Οὔτε  γὰρ   εὔλογα ταῦτα οὔτε ὁμολογούμενα τῇ
[1, 5]   Καίτοι συμβαίνει γ' ἐναντίως· οὐ  γὰρ   εὔλογον οὕτως. Οἱ μὲν γὰρ
[1, 1]   τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. Τὸ μὲν  γὰρ   ἔχειν ὑπόληψιν ὅτι Καλλίᾳ κάμνοντι
[1, 8]   δὲ μή, πόθεν ἦλθεν; Ὅλη  γὰρ   περὶ φύσεως ἀνῄρηται σκέψις.
[1, 2]   νομίζοιτο αὐτῆς κτῆσις· πολλαχῇ  γὰρ   φύσις δούλη τῶν ἀνθρώπων
[1, 2]   ἄλλην χρὴ νομίζειν τιμιωτέραν.  γὰρ   θειοτάτη καὶ τιμιωτάτη· τοιαύτη δὲ
[1, 2]   τούτων ἀμφοτέρων τετύχηκεν· τε  γὰρ   θεὸς δοκεῖ τῶν αἰτίων πᾶσιν
[1, 8]   πλείω δὲ ποιήσας ἀριθμοίη (σχεδὸν  γὰρ   ἴσα οὐκ ἐλάττω ἐστὶ
[1, 4]   σωματικήν τε τὴν ἀρχήν (ὕδωρ  γὰρ   καὶ πῦρ καὶ τὰ τοιαῦτα
[1, 9]   μηδὲ ἕν· διὰ τοῦτο  γὰρ   καὶ σὰρξ καὶ ὀστοῦν ἔσται
[1, 3]   τῆς φύσεως ὑπολαβεῖν· Ωκεανόν τε  γὰρ   καὶ Τηθὺν ἐποίησαν τῆς γενέσεως
[1, 5]   οὐσίαν τὸ ἕν· ἐξ ἐκείνων  γὰρ   κατὰ μέθεξιν τοῦ ἑνὸς (τὰ
[1, 8]   ἀναγκαῖον ἰδέας εἶναι μόνον. Οὐ  γὰρ   κατὰ συμβεβηκὸς μετέχονται ἀλλὰ δεῖ
[1, 8]   τοῖς γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις· οὔτε  γὰρ   κινήσεως οὔτε μεταβολῆς οὐδεμιᾶς ἐστὶν
[1, 8]   αἴτιον, τοῦτο μὲν εἰάκαμεν (οὐθὲν  γὰρ   λέγομεν περὶ τῆς αἰτίας ὅθεν
[1, 7]   αὐτὰς οὐκ ἐξ αἰσθητῶν· τὰ  γὰρ   μαθηματικὰ τῶν ὄντων ἄνευ κινήσεώς
[1, 2]   ἂν εἴη μόνη· ἥν τε  γὰρ   μάλιστ' ἂν θεὸς ἔχοι,
[1, 8]   μετεχόντων, ἔσται τι κοινόν (τί  γὰρ   μᾶλλον ἐπὶ τῶν φθαρτῶν δυάδων,
[1, 8]   οὐσίαι, διὰ κενῆς λέγομεν· τὸ  γὰρ   μετέχειν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴπομεν,
[1, 8]   τοῦ τὰς ἰδέας εἶναι· συμβαίνει  γὰρ   μὴ εἶναι τὴν δυάδα πρώτην
[1, 3]   κατὰ μικρόν. Αναξαγόρας τε  γὰρ   μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς
[1, 1]   διὰ τῶν ὀμμάτων. Οὐ  γὰρ   μόνον ἵνα πράττωμεν ἀλλὰ καὶ
[1, 2]   φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν·  γὰρ   μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων) ὥστ'
[1, 6]   οὐδ' ὅνπερ πέφυκεν. Οἱ μὲν  γὰρ   νοῦν λέγοντες φιλίαν ὡς
[1, 2]   καθόλου ἐπιστήμην ἀναγκαῖον ὑπάρχειν (οὗτος  γὰρ   οἶδέ πως πάντα τὰ ὑποκείμενἀ,
[1, 8]   πῶς ἔχουσιν αἱ μονάδες; Εἴτε  γὰρ   ὁμοειδεῖς, πολλὰ συμβήσεται ἄτοπα, εἴτε
[1, 8]   ἐπ' ἐκεῖνα προῆλθον· καθ' ἕκαστον  γὰρ   ὁμώνυμόν τι ἔστι καὶ παρὰ
[1, 7]   ἀνάγκης τοῖς ἐπάγουσιν αὐτόν. Ἀτόπου  γὰρ   ὄντος καὶ ἄλλως τοῦ φάσκειν
[1, 3]   φιλοσοφήσαντας περὶ τῆς ἀληθείας. Δῆλον  γὰρ   ὅτι κἀκεῖνοι λέγουσιν ἀρχάς τινας
[1, 3]   αὐτοῖς καὶ συνηνάγκασε ζητεῖν· εἰ  γὰρ   ὅτι μάλιστα πᾶσα γένεσις καὶ
[1, 7]   ἂν φανείη καινοπρεπεστέρως λέγων. Ὅτε  γὰρ   οὐθὲν ἦν ἀποκεκριμένον, δῆλον ὡς
[1, 3]   εἰδέναι τι λέγουσιν· σχεδὸν  γὰρ   οὐθὲν χρώμενοι φαίνονται τούτοις ἀλλ'
[1, 3]   περὶ τῆς πρώτης αἰτίας (Ιππωνα  γὰρ   οὐκ ἄν τις ἀξιώσειε θεῖναι
[1, 8]   φαίνεται τούτων· ἐξ ἐνίων μὲν  γὰρ   οὐκ ἀνάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν, ἐξ
[1, 8]   βοηθεῖ τὴν τῶν ἄλλων (οὐδὲ  γὰρ   οὐσία ἐκεῖνα τούτων· ἐν τούτοις
[1, 8]   οὔτε τίνα ἔχει δύναμιν· ταῦτα  γὰρ   οὔτε εἴδη οἷόν τε εἶναι
[1, 7]   τοῖς νῦν φαινομένοις μᾶλλον. Ἀλλὰ  γὰρ   οὗτοι μὲν τοῖς περὶ γένεσιν
[1, 3]   ἀρχήν, οἷον καὶ Παρμενίδης· καὶ  γὰρ   οὗτος κατασκευάζων τὴν τοῦ παντὸς
[1, 2]   δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν  γὰρ   πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ
[1, 4]   δὲ πρῶτος τούτων ἑνίσας (ὁ  γὰρ   Παρμενίδης τούτου λέγεται γενέσθαι μαθητής)
[1, 7]   κίνησιν οἰκεῖοι τυγχάνουσι μόνον (σχεδὸν  γὰρ   περὶ τῆς τοιαύτης οὐσίας καὶ
[1, 7]   παρὰ τοῦτον ἄλλος; μὲν  γὰρ   Πλάτων ἕτερον εἶναί φησιν· καίτοι
[1, 7]   ἄλλο τῶν ὁμοίων οὐθέν· οὔτε  γὰρ   ποιόν τι οἷόν τε αὐτὸ
[1, 1]   μνήμης ἐμπειρία τοῖς ἀνθρώποις· αἱ  γὰρ   πολλαὶ μνῆμαι τοῦ αὐτοῦ πράγματος
[1, 4]   τρόπον οὗτοι λέγουσιν· ἐκεῖνοι μὲν  γὰρ   προστιθέασι κίνησιν, γεννῶντές γε τὸ
[1, 5]   τοῖς λόγοις ἐγένετο σκέψιν (οἱ  γὰρ   πρότεροι διαλεκτικῆς οὐ μετεῖχον) τὸ
[1, 5]   τοὔνομα μόνον μετέβαλεν· οἱ μὲν  γὰρ   Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν
[1, 7]   εἴληφέ τινα κριτήν, οἱ μὲν  γὰρ   πῦρ οἱ δ' ὕδωρ οἱ
[1, 7]   γῆν καὶ ἀέρα. Τὰ μὲν  γὰρ   συγκρίσει τὰ δὲ διακρίσει ἐξ
[1, 8]   καὶ ἄλλοι τινὲς ἔλεγον (ῥᾴδιον  γὰρ   συναγαγεῖν πολλὰ καὶ ἀδύνατα πρὸς
[1, 5]   ἔχουσα φιλοσοφίαν. Ἐκ νέου τε  γὰρ   συνήθης γενόμενος πρῶτον Κρατύλῳ καὶ
[1, 7]   δῆλον ὅτι πολλαχῶς ἁμαρτάνουσιν. τῶν  γὰρ   σωμάτων τὰ στοιχεῖα τιθέασι μόνον,
[1, 2]   καὶ αἰτιῶν εἶναι θεωρητικήν· καὶ  γὰρ   τἀγαθὸν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα
[1, 2]   πρῶτα καὶ τὰ αἴτια (διὰ  γὰρ   ταῦτα καὶ ἐκ τούτων τἆλλα
[1, 2]   πίπτει τὸ ζητούμενον ὄνομα· δεῖ  γὰρ   ταύτην τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ
[1, 3]   τὸ τί ἦν εἶναι (ἀνάγεται  γὰρ   τὸ διὰ τί εἰς τὸν
[1, 2]   τοῦ μάλιστα ἐπιστητοῦ ἐπιστήμῃ (ὁ  γὰρ   τὸ ἐπίστασθαι δι' αὑτὸ αἱρούμενος
[1, 8]   περὶ ἐνίας συλλαβάς· οἱ μὲν  γὰρ   τὸ ζα ἐκ τοῦ ς
[1, 2]   ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησάντων· διὰ  γὰρ   τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ
[1, 1]   πολλάκις διαμαρτήσεται τῆς θεραπείας· θεραπευτὸν  γὰρ   τὸ καθ' ἕκαστον) ἀλλ' ὅμως
[1, 3]   δὲ τροπὴ θέσις· διαφέρει  γὰρ   τὸ μὲν Α τοῦ Ν
[1, 8]   ἀλλὰ πολλῶν καὶ ἑτέρων (καὶ  γὰρ   τὸ νόημα ἓν οὐ μόνον
[1, 4]   βλέπων ἔοικέ που λέγειν· παρὰ  γὰρ   τὸ ὂν τὸ μὴ ὂν
[1, 8]   οἵων ἐστὶ στοιχείων. Ἐκ τίνων  γὰρ   τὸ ποιεῖν πάσχειν
[1, 3]   Στύγα (τῶν ποιητῶν) τιμιώτατον μὲν  γὰρ   τὸ πρεσβύτατον, ὅρκος δὲ τὸ
[1, 6]   πυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον· καὶ  γὰρ   τοιοῦτόν τινες εἰρήκασιν εἶναι τὸ
[1, 7]   περὶ φύσεως πάντα· γεννῶσί τε  γὰρ   τὸν οὐρανόν, (α) καὶ περὶ
[1, 8]   τούτων εἴδη γίγνεται. Κατά τε  γὰρ   τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τῶν
[1, 8]   καὶ πῶς ἔσται δῆλον; Καὶ  γὰρ   τοῦτ' ἔχει ἀπορίαν· ἀμφισβητήσειε γὰρ
[1, 7]   εἶναι σώματα τὴν ὕλην. Καὶ  γὰρ   τούτῳ τὰ μὲν ταὐτὰ τὰ
[1, 8]   τέτταρα δύο λέγουσιν· καὶ  γὰρ   τούτων ἕκαστος οὐ τὸ κοινὸν
[1, 8]   τε προϋπάρχειν γνωρίζοντα πρότερον. Ὥσπερ  γὰρ   τῷ γεωμετρεῖν μανθάνοντι ἄλλα μὲν
[1, 8]   μετέχει, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός· συμβέβηκε  γὰρ   τῷ διπλασίῳ ἀϊδίῳ εἶναἰ, ὥστ'
[1, 2]   ἀνθρώποις, τὰ μάλιστα καθόλου (πορρωτάτω  γὰρ   τῶν αἰσθήσεών ἐστιν) ἀκριβέσταται δὲ
[1, 5]   πρὸς τὸ θῆλυ· τὸ μὲν  γὰρ   ὑπὸ μιᾶς πληροῦται ὀχείας, τὸ
[1, 7]   ἔχοντα τῶν σωμάτων; Ἐξ ὧν  γὰρ   ὑποτίθενται καὶ λέγουσιν, οὐθὲν μᾶλλον
[1, 1]   τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις· καὶ  γὰρ   χωρὶς τῆς χρείας ἀγαπῶνται δι'
[1, 4]   τὰ στοιχεῖα τάττειν· ἐκ τούτων  γὰρ   ὡς ἐνυπαρχόντων συνεστάναι καὶ πεπλάσθαι
[1, 3]   πῦρ καὶ γῆν· χρῶνται  γὰρ   ὡς κινητικὴν ἔχοντι τῷ πυρὶ
[1, 8]   τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα; Δῆλον  γὰρ   ὡς οὐθὲν οἷόν τε προϋπάρχειν
[1, 6]   πως φαίνονται θιγγάνοντες. Οἱ μὲν  γὰρ   ὡς ὕλην τὴν ἀρχὴν λέγουσιν,
[1, 6]   τὰ εἴδη τιθέντες λέγουσιν (οὔτε  γὰρ   ὡς ὕλην τοῖς αἰσθητοῖς τὰ
[1, 4]   περὶ αὐτῶν λόγος (οὐ  γὰρ   ὥσπερ ἔνιοι τῶν φυσιολόγων ἓν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007