Alphabétiquement     [«   »]
εἰκὸς 3
εἰκών 1
εἴληφέ 1
εἶναι 105
εἶναί 17
εἶναἰ 2
εἰπεῖν 5
Fréquences     [«    »]
91 δ
73 περὶ
94 τὰ
105 εἶναι
109 τὴν
142 γὰρ
151 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

εἶναι


Livre, Chap.
[1, 2]   οὔτε τὸ θεῖον φθονερὸν ἐνδέχεται  εἶναι,   ἀλλὰ κατὰ τὴν παροιμίαν πολλὰ
[1, 3]   οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν  εἶναι   (ἀνάγεται γὰρ τὸ διὰ τί
[1, 5]   τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν  εἶναι   ἀρχάς, ὡς δ' οὐσίαν τὸ
[1, 4]   πεπερασμένον δ' ἄπειρόν φησιν  εἶναι   αὐτό) Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τούτων
[1, 8]   τῶν εἰδῶν λόγοι μᾶλλον  εἶναι   βουλόμεθα (οἱ λέγοντες εἴδη) τοῦ
[1, 8]   ὧν ὁρισμὸς προειδέναι καὶ  εἶναι   γνώριμἀ· ὁμοίως δὲ καὶ
[1, 8]   πυκνόν, πρώτας τοῦ ὑποκειμένου φάσκοντες  εἶναι   διαφορὰς ταύτας· ταῦτα γάρ ἐστιν
[1, 3]   τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ὕδωρ φησὶν  εἶναι   (διὸ καὶ τὴν γῆν ἐφ'
[1, 4]   ὥσπερ εἴ τις οἴοιτο ταὐτὸν  εἶναι   διπλάσιον καὶ τὴν δυάδα διότι
[1, 4]   οὐ ταὐτὸν ἴσως ἐστὶ τὸ  εἶναι   διπλασίῳ καὶ δυάδι· εἰ δὲ
[1, 4]   οἷον, ἐπειδὴ τέλειον δεκὰς  εἶναι   δοκεῖ καὶ πᾶσαν περιειληφέναι τὴν
[1, 2]   τῆς διαμέτρου ἀσυμμετρίαν (θαυμαστὸν γὰρ  εἶναι   δοκεῖ πᾶσι εἴ τι τῷ
[1, 1]   ἔμπειρος τῶν ὁποιανοῦν ἐχόντων αἴσθησιν  εἶναι   δοκεῖ σοφώτερος, δὲ τεχνίτης
[1, 1]   τῆς ἐμπειρίας ἡγούμεθα μᾶλλον ἐπιστήμην  εἶναι·   δύνανται γάρ, οἱ δὲ οὐ
[1, 4]   (δὲ) παραπλησίως τούτοις· φησὶ γὰρ  εἶναι   δύο τὰ πολλὰ τῶν ἀνθρωπίνων,
[1, 4]   δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν ὑπολαμβάνων  εἶναι,   δύο τὰς αἰτίας καὶ δύο
[1, 1]   οὕτω λεγομένων συμβέβηκεν ἀνθρώπῳ  εἶναι·   ἐὰν οὖν ἄνευ τῆς ἐμπειρίας
[1, 6]   φασιν ἀλλὰ τὸ τί ἦν  εἶναι   ἑκάστῳ τῶν ἄλλων τὰ εἴδη
[1, 4]   τὸ μὴ ὂν οὐθὲν ἀξιῶν  εἶναι,   ἐξ ἀνάγκης ἓν οἴεται εἶναι,
[1, 6]   μὴν τούτου γε ἕνεκα  εἶναι   γίγνεσθαι, ὥστε λέγειν τε
[1, 2]   τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν  εἶναι   θεωρητικήν· καὶ γὰρ τἀγαθὸν καὶ
[1, 8]   ποιοῦσιν ἰδέας, ὧν οὔ φαμεν  εἶναι   καθ' αὑτὸ γένος, οἱ δὲ
[1, 4]   καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν  εἶναι   καὶ ἀριθμόν· καὶ ὅσα εἶχον
[1, 2]   θεὸς δοκεῖ τῶν αἰτίων πᾶσιν  εἶναι   καὶ ἀρχή τις, καὶ τὴν
[1, 8]   ὅτι ἐνδέχεται καὶ τἆλλα καὶ  εἶναι   καὶ γίγνεσθαι διὰ τοιαύτας αἰτίας
[1, 8]   ἰδέας ἀποβλέπον; Ἐνδέχεταί τε καὶ  εἶναι   καὶ γίγνεσθαι ὅμοιον ὁτιοῦν καὶ
[1, 1]   σχεδὸν ἐπιστήμῃ καὶ τέχνῃ ὅμοιον  εἶναι   καὶ ἐμπειρία, ἀποβαίνει δ' ἐπιστήμη
[1, 9]   δ' ἐστὶ τὸ τί ἦν  εἶναι   καὶ οὐσία τοῦ πράγματες.
[1, 8]   Τὸ δὲ λέγειν παραδείγματα αὐτὰ  εἶναι   καὶ μετέχειν αὐτῶν τἆλλα κενολογεῖν
[1, 5]   Τὸ μέντοι γε ἓν οὐσίαν  εἶναι,   καὶ μὴ ἕτερόν γέ τι
[1, 8]   δέ τινες ἕτερον φθόγγον φασὶν  εἶναι   καὶ οὐθένα τῶν γνωρίμων. Ἔτι
[1, 4]   εἶναι τούτων (καὶ γὰρ ἄρτιον  εἶναι   καὶ περιττόν) τὸν δ' ἀριθμὸν
[1, 7]   κἀκεῖνος ἀριθμοὺς οἴεται καὶ ταῦτα  εἶναι   καὶ τὰς τούτων αἰτίας, ἀλλὰ
[1, 6]   ἀρχήν) τὸ δὲ τί ἦν  εἶναι   καὶ τὴν οὐσίαν σαφῶς μὲν
[1, 3]   ζητήσεως, τὸ ἓν ἀκίνητόν φασιν  εἶναι   καὶ τὴν φύσιν ὅλην οὐ
[1, 4]   τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων ὑπέλαβον  εἶναι,   καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν
[1, 8]   οὕτω λέγεται, ὡς καὶ τοῦ  εἶναι   καὶ τοῦ γίγνεσθαι αἴτια τὰ
[1, 7]   τοῦτο δὲ πρὸς τὸ πρότερον  εἶναι   καὶ ὕστερον διαφέρει πλεῖστον. Τῇ
[1, 7]   ἄνευ κινήσεως καὶ μεταβολῆς γένεσιν  εἶναι   καὶ φθορὰν τὰ τῶν
[1, 4]   οὗτοι τὸν ἀριθμὸν νομίζοντες ἀρχὴν  εἶναι   καὶ ὡς ὕλην τοῖς οὖσι
[1, 3]   εἶναί φασιν. Ταύτας μέντοι τρεῖς  εἶναι   λέγουσι, σχῆμά τε καὶ τάξιν
[1, 7]   δοίη τις αὐτοῖς ἐκ τούτων  εἶναι   μέγεθος εἴτε δειχθείη τοῦτο, ὅμως
[1, 7]   γὰρ ἂν ἀπεκέκριτο, φησὶ δ'  εἶναι   μεμιγμένα πάντα πλὴν τοῦ νοῦ,
[1, 8]   ἂν ἦν) οὔτε εἰς τὸ  εἶναι,   μὴ ἐνυπάρχοντά γε τοῖς μετέχουσιν·
[1, 8]   ταύτης τῆς αἰτίας, ἥν φαμεν  εἶναι   μίαν τῶν ἀρχῶν, οὐθὲν ἅπτεται
[1, 8]   εἴδη, τῶν οὐσιῶν ἀναγκαῖον ἰδέας  εἶναι   μόνον. Οὐ γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς
[1, 8]   καὶ δ καὶ α φασὶν  εἶναι,   οἱ δέ τινες ἕτερον φθόγγον
[1, 8]   γὰρ οὔτε εἴδη οἷόν τε  εἶναι   (οὐ γάρ εἰσιν ἀριθμοί) οὔτε
[1, 6]   τῆς μὲν οὐσίας αἴτιόν φασιν  εἶναι,   οὐ μὴν τούτου γε ἕνεκα
[1, 3]   τοιούτων οὐθὲν οὔτ' εἰκὸς αἴτιον  εἶναι   οὔτ' ἐκείνους οἰηθῆναι· οὐδ' αὖ
[1, 7]   ποιόν τι οἷόν τε αὐτὸ  εἶναι   οὔτε ποσὸν οὔτε τί. Τῶν
[1, 2]   συμβῆναι μάλιστα εἰκὸς καὶ δυστυχεῖς  εἶναι   πάντας τοὺς περιττούς. Ἀλλ' οὔτε
[1, 3]   ὕλης εἴδει μόνας ᾠήθησαν ἀρχὰς  εἶναι   πάντων· ἐξ οὗ γὰρ ἔστιν
[1, 7]   μὲν γὰρ ἂν δόξειε στοιχειωδέστατον  εἶναι   πάντων ἐξ οὗ γίγνονται συγκρίσει
[1, 4]   ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ᾠήθησαν  εἶναι   πάντων. Ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ
[1, 7]   νῦν, ἀριθμὸν δ' ἄλλον μηθένα  εἶναι   παρὰ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἐξ
[1, 2]   τὸν διδασκαλικώτερον τῶν αἰτιῶν σοφώτερον  εἶναι   περὶ πᾶσαν ἐπιστήμην· καὶ τῶν
[1, 2]   εἰδέναι χάριν αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον  εἶναι   σοφίαν τὴν τῶν ἀποβαινόντων
[1, 1]   δὲ τῶν αἰσθήσεων οὐδεμίαν ἡγούμεθα  εἶναι   σοφίαν· καίτοι κυριώταταί γ' εἰσὶν
[1, 1]   ὡς οὐ κατὰ τὸ πρακτικοὺς  εἶναι   σοφωτέρους ὄντας ἀλλὰ κατὰ τὸ
[1, 5]   στοιχεῖα πάντων ᾠήθη τῶν ὄντων  εἶναι   στοιχεῖα. Ὡς μὲν οὖν ὕλην
[1, 7]   ἠξίωσε τῶν ἓν λεγόντων γῆν  εἶναι   στοιχεῖον, δηλονότι διὰ τὴν μεγαλομέρειαν,
[1, 8]   λέγοντες εἴδη) τοῦ τὰς ἰδέας  εἶναι·   συμβαίνει γὰρ μὴ εἶναι τὴν
[1, 7]   τίθησιν, οἷον Εμπεδοκλῆς τέτταρά φησιν  εἶναι   σώματα τὴν ὕλην. Καὶ γὰρ
[1, 5]   λέγεσθαι πάντα· κατὰ μέθεξιν γὰρ  εἶναι   τὰ πολλὰ ὁμώνυμα τοῖς εἴδεσιν.
[1, 7]   πῶς δεῖ λαβεῖν αἴτια μὲν  εἶναι   τὰ τοῦ ἀριθμοῦ πάθη καὶ
[1, 1]   διὰ τὸ μὴ πρὸς χρῆσιν  εἶναι   τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν. Ὅθεν ἤδη
[1, 4]   τούτων τὰς ἀρχὰς δέκα λέγουσιν  εἶναι   τὰς κατὰ συστοιχίαν λεγομένας, πέρας
[1, 8]   ἰδέας εἶναι· συμβαίνει γὰρ μὴ  εἶναι   τὴν δυάδα πρώτην ἀλλὰ τὸν
[1, 3]   ὧν μίαν μὲν αἰτίαν φαμὲν  εἶναι   τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί
[1, 4]   ὧν κατηγοροῦνται, διὸ καὶ ἀριθμὸν  εἶναι   τὴν οὐσίαν πάντων. Περί τε
[1, 4]   ὑπάρξειεν λεχθεὶς ὅρος, τοῦτ'  εἶναι   τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος ἐνόμιζον,
[1, 4]   προσεγλίχοντο τοῦ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς  εἶναι   τὴν πραγματείαν· λέγω δ' οἷον,
[1, 6]   ἓν τὸ ὂν φάσκοντες  εἶναι   τὴν τοιαύτην φύσιν τῆς μὲν
[1, 7]   οὕτως ἀρχαίαν καὶ δημοτικὴν συμβέβηκεν  εἶναι   τὴν ὑπόληψιν) κατὰ μὲν οὖν
[1, 8]   καὶ μᾶλλον κατηγορεῖσθαι καὶ διαφορὰν  εἶναι   τῆς οὐσίας καὶ τῆς ὕλης
[1, 8]   (α) τί ἔσται τὸ  εἶναι   τι παρὰ ταῦτα, τὸ ἓν
[1, 4]   λάβωμεν καὶ παρὰ τούτων τίνας  εἶναι   τιθέασι τὰς ἀρχὰς καὶ πῶς
[1, 5]   τὰ μὲν πόλλ' ἄττα ὅμοια  εἶναι   τὸ δὲ εἶδος αὐτὸ ἓν
[1, 8]   σκέψις. τε δοκεῖ ῥᾴδιον  εἶναι,   τὸ δεῖξαι ὅτι ἓν ἅπαντα,
[1, 4]   εἶναι, ἐξ ἀνάγκης ἓν οἴεται  εἶναι,   τὸ ὄν, καὶ ἄλλο οὐθέν
[1, 3]   Τῶν μὲν οὖν ἓν φασκόντων  εἶναι   τὸ πᾶν οὐθενὶ συνέβη τὴν
[1, 6]   καὶ γὰρ τοιοῦτόν τινες εἰρήκασιν  εἶναι   τὸ πρῶτον στοιχεῖον) οὗτοι μὲν
[1, 7]   ἄλλων ἕκαστος ὁμολογεῖ τὸ στοιχεῖον  εἶναι   τὸ τῶν σωμάτων· οὐθεὶς γοῦν
[1, 3]   τῆς τοιαύτης καὶ ἓν φάσκοντες  εἶναι   τὸ ὑποκείμενον οὐθὲν ἐδυσχέραναν ἑαυτοῖς,
[1, 5]   καὶ τὸ τοὺς ἀριθμοὺς αἰτίους  εἶναι   τοῖς ἄλλοις τῆς οὐσίας ὡσαύτως
[1, 3]   καὶ δύο πως τίθησιν αἰτίας  εἶναι·   τοῖς δὲ δὴ πλείω ποιοῦσι
[1, 3]   δ' ὕδωρ ἀρχὴν τῆς φύσεως  εἶναι   τοῖς ὑγροῖς. Εἰσὶ δέ τινες
[1, 5]   οὐ τῶν αἰσθητῶν· ἀδύνατον γὰρ  εἶναι   τὸν κοινὸν ὅρον τῶν αἰσθητῶν
[1, 9]   σάρκας καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον  εἶναι   τὸν λόγον, μηδὲ ἕν·
[1, 5]   μέθεξιν τοῦ ἑνὸς (τὰ εἴδη)  εἶναι   τοὺς ἀριθμούς. Τὸ μέντοι γε
[1, 8]   μὴ γένος δώσει τὸ καθόλου  εἶναι·   τοῦτο δ' ἐν ἐνίοις ἀδύνατον.
[1, 9]   Εμπεδοκλῆς ὀστοῦν τῷ λόγῳ φησὶν  εἶναι,   τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ τί
[1, 4]   τὸ δ' ἓν ἐξ ἀμφοτέρων  εἶναι   τούτων (καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι
[1, 4]   καὶ αὐτὸ τὸ ἓν οὐσίαν  εἶναι   τούτων ὧν κατηγοροῦνται, διὸ καὶ
[1, 5]   Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν  εἶναι   τῶν ἀριθμῶν, Πλάτων δὲ μεθέξει,
[1, 5]   αἰσθητῶν τῷ ἀΐδια καὶ ἀκίνητα  εἶναι,   τῶν δ' εἰδῶν τῷ τὰ
[1, 3]   τοῦ καλῶς τὴν αἰτίαν ἀρχὴν  εἶναι   τῶν ὄντων ἔθεσαν, καὶ τὴν
[1, 3]   στοιχεῖον καὶ ταύτην ἀρχήν φασιν  εἶναι   τῶν ὄντων, καὶ διὰ τοῦτο
[1, 7]   τὸν τόπον τοῦτον ἤδη πλῆθος  εἶναι   τῶν συνισταμένων μεγεθῶν διὰ τὸ
[1, 6]   μᾶλλον καὶ τοῦ ἐν ἠρεμίᾳ  εἶναι   φασιν ἀλλὰ τὸ τί ἦν
[1, 4]   ἓν) οὐχ ἑτέρας τινὰς ᾠήθησαν  εἶναι   φύσεις, οἷον πῦρ γῆν
[1, 8]   (β) Ἔτι δόξειεν ἂν ἀδύνατον  εἶναι   χωρὶς τὴν οὐσίαν καὶ οὗ
[1, 8]   γὰρ ἂν ἴσως αἴτια δόξειεν  εἶναι   ὡς τὸ λευκὸν μεμιγμένον τῷ
[1, 8]   δακτύλιος, ὧν οὔ φαμεν εἴδη  εἶναι·   ὥστε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007