Alphabétiquement     [«   »]
τούτους 2
τούτῳ 7
Τούτῳ 1
τούτων 51
τράπεζα 1
τρεῖς 1
τρίτην 1
Fréquences     [«    »]
45 ἐν
47
45 οὐ
51 τούτων
51 ὡς
52 οὖν
53 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

τούτων


Livre, Chap.
[1, 7]   καὶ ταῦτα εἶναι καὶ τὰς  τούτων   αἰτίας, ἀλλὰ τοὺς μὲν νοητοὺς
[1, 4]   ἐναντιώσεις ἀπεφήναντο. Παρὰ μὲν οὖν  τούτων   ἀμφοῖν τοσοῦτον ἔστι λαβεῖν, ὅτι
[1, 2]   θείων εἴη. Μόνη δ' αὕτη  τούτων   ἀμφοτέρων τετύχηκεν· τε γὰρ
[1, 9]   ὅσα δὲ περὶ τῶν αὐτῶν  τούτων   ἀπορήσειεν ἄν τις, ἐπανέλθωμεν πάλιν·
[1, 4]   καὶ ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς  τούτων   ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ᾠήθησαν
[1, 4]   εἴδει τὰ στοιχεῖα τάττειν· ἐκ  τούτων   γὰρ ὡς ἐνυπαρχόντων συνεστάναι καὶ
[1, 4]   πῦρ καὶ γῆν λέγων· (α)  τούτων   δὲ κατὰ μὲν τὸ ὂν
[1, 3]   καὶ διαθιγῇ καὶ τροπῇ μόνον·  τούτων   δὲ μὲν ῥυσμὸς σχῆμά
[1, 2]   τῆς σοφίας καὶ τῶν σοφῶν·  τούτων   δὲ τὸ μὲν πάντα ἐπίστασθαι
[1, 4]   τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν,  τούτων   δὲ τὸ μὲν πεπερασμένον τὸ
[1, 3]   ὂν τὸ δὲ μὴ ὄν,  τούτων   δὲ τὸ μὲν πλῆρες καὶ
[1, 9]   οὐκ εἴρηκεν. Περὶ μὲν οὖν  τούτων   δεδήλωται καὶ πρότερον· ὅσα δὲ
[1, 8]   τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον ἕτερον  τούτων,   δῆλον ὅτι οὐδ' ἄλλο οὐθὲν
[1, 3]   ἄν τις ἀξιώσειε θεῖναι μετὰ  τούτων   διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτοῦ τῆς
[1, 3]   καὶ νεῖκος, ἑκάτερον ἑκατέρων αἴτιον  τούτων.   Εἰ γάρ τις ἀκολουθοίη καὶ
[1, 8]   δὲ καὶ οὐχ ὧν οἰόμεθα  τούτων   εἴδη γίγνεται. Κατά τε γὰρ
[1, 7]   εἴτε δοίη τις αὐτοῖς ἐκ  τούτων   εἶναι μέγεθος εἴτε δειχθείη τοῦτο,
[1, 8]   τὰς ἀτόμους γραμμάς. Καίτοι ἀνάγκη  τούτων   εἶναί τι πέρας· ὥστ' ἐξ
[1, 7]   οὐρανῷ, ὃν δεῖ λαβεῖν ὅτι  τούτων   ἕκαστόν ἐστιν, παρὰ τοῦτον
[1, 1]   οὖν ἄψυχα φύσει τινὶ ποιεῖν  τούτων   ἕκαστον τοὺς δὲ χειροτέχνας δι'
[1, 6]   τρόπον τοιοῦτον, δῆλον· πῶς δὲ  τούτων   ἕκαστος εἴρηκε καὶ πῶς ἔχει
[1, 8]   δύο λέγουσιν· καὶ γὰρ  τούτων   ἕκαστος οὐ τὸ κοινὸν λέγει
[1, 9]   αἰτίας ζητεῖν ἐοίκασι πάντες, καὶ  τούτων   ἐκτὸς οὐδεμίαν ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν,
[1, 4]   ἀντίχθονα ποιοῦσιν. Διώρισται δὲ περὶ  τούτων   ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀκριβέστερον. Ἀλλ'
[1, 8]   ἄλλων (οὐδὲ γὰρ οὐσία ἐκεῖνα  τούτων·   ἐν τούτοις γὰρ ἂν ἦν)
[1, 4]   εἶναι αὐτό) Ξενοφάνης δὲ πρῶτος  τούτων   ἑνίσας (ὁ γὰρ Παρμενίδης τούτου
[1, 8]   τὰ εἴδη, κατ' οὐθένα φαίνεται  τούτων·   ἐξ ἐνίων μὲν γὰρ οὐκ
[1, 8]   ὧν ζητοῦντες τὰς αἰτίας ἐκ  τούτων   ἐπ' ἐκεῖνα προῆλθον· καθ' ἕκαστον
[1, 8]   τῶν φθαρτῶν· φάντασμα γάρ τι  τούτων   ἔστιν. Ἔτι δὲ οἱ ἀκριβέστεροι
[1, 6]   οὐ μὴν ὡς ἕνεκά γε  τούτων   ὂν γιγνόμενόν τι
[1, 4]   τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως ἐκ  τούτων   ἱκανόν ἐστι θεωρῆσαι τὴν διάνοιαν·
[1, 4]   δ' ἓν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι  τούτων   (καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ
[1, 7]   μῖξις, ἀπόδειξιν δὲ λέγωσιν ὅτι  τούτων   μὲν ἕκαστον ἀριθμός ἐστι, συμβαίνει
[1, 3]   διαμένειν ἀΐδια. Ἐκ μὲν οὖν  τούτων   μόνην τις αἰτίαν νομίσειεν ἂν
[1, 4]   ᾠήθησαν εἶναι πάντων. Ἐπεὶ δὲ  τούτων   οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι, ἐν
[1, 4]   ~Ἐν δὲ τούτοις καὶ πρὸ  τούτων   οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι τῶν μαθημάτων
[1, 5]   πράγματα, καὶ τὰ μαθηματικὰ μεταξὺ  τούτων   οὐ τιθέασιν. Τὸ μὲν οὖν
[1, 4]   οὐθὲν διεσαφήνισεν, οὐδὲ τῆς φύσεως  τούτων   οὐδετέρας ἔοικε θιγεῖν, ἀλλ' εἰς
[1, 4]   τὴν οὐσίαν πάντων. Περί τε  τούτων   οὖν τοῦτον ἀπεφήναντο τὸν τρόπον,
[1, 8]   εἶναί φαμεν, ὅπως δ' ἐκεῖναι  τούτων   οὐσίαι, διὰ κενῆς λέγομεν· τὸ
[1, 7]   μόνον καὶ καθαρόν. Ἐκ δὴ  τούτων   συμβαίνει λέγειν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς
[1, 2]   (διὰ γὰρ ταῦτα καὶ ἐκ  τούτων   τἆλλα γνωρίζεται ἀλλ' οὐ ταῦτα
[1, 4]   οὐρανόν. ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν  τούτων   τὰς ἀρχὰς δέκα λέγουσιν εἶναι
[1, 6]   τῶν ὄντων ἀλλ' ὡς ἀπὸ  τούτων   τὰς κινήσεις οὔσας λέγουσιν· ὡς
[1, 4]   τε αἰτίαιν τυγχάνουσι κεχρημένοι, καὶ  τούτων   τὴν ἑτέραν οἱ μὲν μίαν
[1, 7]   τὸν λόγον οὔτ' εἴ τις  τούτων   τι λέγει πλὴν πυρός, οὔτ'
[1, 4]   ἐστιν ὅπως λάβωμεν καὶ παρὰ  τούτων   τίνας εἶναι τιθέασι τὰς ἀρχὰς
[1, 3]   μὲν οὖν Αναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον  τούτων   τῶν λόγων, αἰτίαν δ' ἔχει
[1, 7]   ἀνάγκης· εἶχε γὰρ ἄν τι  τούτων   τῶν χρωμάτων· ὁμοίως δὲ καὶ
[1, 7]   τῇ γενέσει, τοὐναντίον ἂν εἴη  τούτων,   ὕδωρ μὲν ἀέρος πρότερον γῆ
[1, 4]   αὐτὸ τὸ ἓν οὐσίαν εἶναι  τούτων   ὧν κατηγοροῦνται, διὸ καὶ ἀριθμὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007