Alphabétiquement     [«   »]
δ 91
δακτύλιος 1
δέ 9
δὲ 166
δεδήλωται 1
Δεῖ 1
δεῖ 8
Fréquences     [«    »]
142 γὰρ
151 μὲν
109 τὴν
166 δὲ
210 τὸ
214 τῶν
464 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

δὲ


Livre, Chap.
[1, 7]   εἰδῶν ὑπῆρχεν ἂν αὐτῷ, τοῦτο  δὲ   ἀδύνατον μεμιγμένων γε πάντων· ἤδη
[1, 3]   εὐτέλειαν αὐτοῦ τῆς διανοίας) Αναξιμένης  δὲ   ἀέρα καὶ Διογένης πρότερον ὕδατος
[1, 7]   τοὺς μὲν νοητοὺς αἰτίους τούτους  δὲ   αἰσθητούς. ~Περὶ μὲν οὖν τῶν
[1, 4]   γεννῶντές γε τὸ πᾶν, οὗτοι  δὲ   ἀκίνητον εἶναί φασιν) οὐ μὴν
[1, 7]   πάντα πλὴν τοῦ νοῦ, τοῦτον  δὲ   ἀμιγῆ μόνον καὶ καθαρόν. Ἐκ
[1, 3]   Α τοῦ Ν σχήματι τὸ  δὲ   ΑΝ τοῦ ΝΑ τάξει τὸ
[1, 5]   τῆς οὐσίας ὡσαύτως ἐκείνοις· τὸ  δὲ   ἀντὶ τοῦ ἀπείρου ὡς ἑνὸς
[1, 7]   καὶ καιρὸς αὐτοῖς ᾖ, μικρὸν  δὲ   ἄνωθεν κάτωθεν ἀδικία καὶ
[1, 4]   δὲ τὸ μὲν πεπερασμένον τὸ  δὲ   ἄπειρον, τὸ δ' ἓν ἐξ
[1, 4]   πάθη τε καὶ ἕξεις, τοῦ  δὲ   ἀριθμοῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον
[1, 1]   δὲ τεχνίτης τῶν ἐμπείρων, χειροτέχνου  δὲ   ἀρχιτέκτων, αἱ δὲ θεωρητικαὶ τῶν
[1, 2]   οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. Μαρτυρεῖ  δὲ   αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ
[1, 7]   ἔσται τὰ μὲν κοῦφα τὰ  δὲ   βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων; Ἐξ
[1, 3]   καλῶς τὰ μὲν ἔχειν τὰ  δὲ   γίγνεσθαι τῶν ὄντων ἴσως οὔτε
[1, 3]   πως τίθησιν αἰτίας εἶναι· τοῖς  δὲ   δὴ πλείω ποιοῦσι μᾶλλον ἐνδέχεται
[1, 8]   γένοιτ' ἂν οἷος Σωκράτης· ὁμοίως  δὲ   δῆλον ὅτι κἂν εἰ ἦν
[1, 3]   μὲν ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν  δὲ   διαθιγὴ τάξις δὲ τροπὴ
[1, 7]   Τὰ μὲν γὰρ συγκρίσει τὰ  δὲ   διακρίσει ἐξ ἀλλήλων γίγνεται, τοῦτο
[1, 2]   γὰρ θειοτάτη καὶ τιμιωτάτη· τοιαύτη  δὲ   διχῶς ἂν εἴη μόνη· ἥν
[1, 5]   πρότεροι διαλεκτικῆς οὐ μετεῖχον) τὸ  δὲ   δυάδα ποιῆσαι τὴν ἑτέραν φύσιν
[1, 4]   τῶν μὲν μίαν παρὰ τῶν  δὲ   δύο. Μέχρι μὲν οὖν τῶν
[1, 4]   ἑτέραν οἱ μὲν μίαν οἱ  δὲ   δύο ποιοῦσι, τὴν ὅθεν
[1, 5]   πόλλ' ἄττα ὅμοια εἶναι τὸ  δὲ   εἶδος αὐτὸ ἓν ἕκαστον μόνον.
[1, 2]   τῷ ἐλαχίστῳ μὴ μετρεῖταἰ· δεῖ  δὲ   εἰς τοὐναντίον καὶ τὸ ἄμεινον
[1, 7]   ἔργα κατὰ τὸν οὐρανόν. Ἔτι  δὲ   εἴτε δοίη τις αὐτοῖς ἐκ
[1, 7]   γῆς τοῦ αὐτοῦ σώματος (εἴρηται  δὲ   ἐν τοῖς περὶ φύσεως περὶ
[1, 8]   εἷς ἀριθμὸς γίγνεται, ἐξ εἰδῶν  δὲ   ἓν εἶδος πῶς; Εἰ δὲ
[1, 4]   δέκα μὲν εἶναί φασιν, ὄντων  δὲ   ἐννέα μόνον τῶν φανερῶν διὰ
[1, 8]   ἔσται οὐσία τὰ εἴδη· ταὐτὰ  δὲ   ἐνταῦθα οὐσίαν σημαίνει κἀκεῖ· (α)
[1, 3]   ΑΝ τοῦ ΝΑ τάξει τὸ  δὲ   Ζ τοῦ Η θέσει. Περὶ
[1, 8]   ἔστι, καὶ στιγμὴ ἔστιν. Ὅλως  δὲ   ζητούσης τῆς σοφίας περὶ τῶν
[1, 8]   ἄλλα μὲν ἐνδέχεται προειδέναι, ὧν  δὲ   ἐπιστήμη καὶ περὶ ὧν
[1, 1]   ἐμπείρων, χειροτέχνου δὲ ἀρχιτέκτων, αἱ  δὲ   θεωρητικαὶ τῶν ποιητικῶν μᾶλλον. (α)
[1, 8]   καὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις) ἔτι  δὲ   καθ' οὓς τρόπους δείκνυμεν ὅτι
[1, 3]   εἰς τὸν λόγον ἔσχατον, αἴτιον  δὲ   καὶ ἀρχὴ τὸ διὰ τί
[1, 7]   τι τούτων τῶν χρωμάτων· ὁμοίως  δὲ   καὶ ἄχυμον τῷ αὐτῷ λόγῳ
[1, 3]   τῷ πυρὶ τὴν φύσιν, ὕδατι  δὲ   καὶ γῇ καὶ τοῖς τοιούτοις
[1, 8]   προειδέναι καὶ εἶναι γνώριμἀ· ὁμοίως  δὲ   καὶ δι' ἐπαγωγῆς. Ἀλλὰ
[1, 7]   γὰρ εἶναί φασι γῆν, φησὶ  δὲ   καὶ Ησίοδος τὴν γῆν πρώτην
[1, 5]   μὲν πολλὰ τούτοις ἀκολουθοῦσα, τὰ  δὲ   καὶ ἴδια παρὰ τὴν τῶν
[1, 3]   τοσαύτας εἴρηκε τὰς ἀρχάς· Λεύκιππος  δὲ   καὶ ἑταῖρος αὐτοῦ Δημόκριτος
[1, 8]   ἀνάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν, ἐξ ἐνίων  δὲ   καὶ οὐχ ὧν οἰόμεθα τούτων
[1, 3]   πρῶτος, ἐξέστω κρίνειν ὕστερον· ἐπεὶ  δὲ   καὶ τἀναντία τοῖς ἀγαθοῖς ἐνόντα
[1, 8]   ζῷον καὶ τὸ δίπουν, ἅμα  δὲ   καὶ τὸ αὐτοάνθρωπος. Ἔτι οὐ
[1, 7]   τῷ λόγῳ τούτῳ λέγοιεν· τοιοῦτον  δὲ   καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος ὁμολογεῖ
[1, 2]   πως πάντα τὰ ὑποκείμενἀ, σχεδὸν  δὲ   καὶ χαλεπώτατα ταῦτα γνωρίζειν τοῖς
[1, 4]   ψυχή τε καὶ νοῦς ἕτερον  δὲ   καιρὸς καὶ τῶν ἄλλων ὡς
[1, 8]   ἄνθρωπος ὁδὶ δὲ Σωκράτης ὁδὶ  δὲ   Καλλίας; Τί οὖν ἐκεῖνοι τούτοις
[1, 4]   καὶ γῆν λέγων· (α) τούτων  δὲ   κατὰ μὲν τὸ ὂν τὸ
[1, 4]   μὲν κατὰ τὸν λόγον πλείω  δὲ   κατὰ τὴν αἴσθησιν ὑπολαμβάνων εἶναι,
[1, 4]   ὂν τὸ θερμὸν τάττει θάτερον  δὲ   κατὰ τὸ μὴ ὄν. Ἐκ
[1, 7]   μὲν ἕκαστον ἀριθμός ἐστι, συμβαίνει  δὲ   κατὰ τὸν τόπον τοῦτον ἤδη
[1, 3]   καὶ στερεὸν τὸ ὄν, τὸ  δὲ   κενὸν τὸ μὴ ὄν (διὸ
[1, 3]   Ζ τοῦ Η θέσει. Περὶ  δὲ   κινήσεως, ὅθεν πῶς ὑπάρξει
[1, 8]   τρόπον τῶν εἰωθότων λέγεσθαι. Τὸ  δὲ   λέγειν παραδείγματα αὐτὰ εἶναι καὶ
[1, 8]   τὸ σῶμα, εἴτε μή. Νῦν  δὲ   λέγεται ὡς ὄντος τοῦ ἑνὸς
[1, 7]   καὶ κρίσις μῖξις, ἀπόδειξιν  δὲ   λέγωσιν ὅτι τούτων μὲν ἕκαστον
[1, 6]   πυρὸς μὲν πυκνότερον ἀέρος  δὲ   λεπτότερον· καὶ γὰρ τοιοῦτόν τινες
[1, 7]   μὲν πυκνότερον τοῦτο τίθησιν ὕδατος  δὲ   λεπτότερον, οὐκ ὀρθῶς ἂν λέγοι·
[1, 8]   μηδεμίαν κοινωνίαν ἐπιβλέψας αὐτῶν. Πάντων  δὲ   μάλιστα διαπορήσειεν ἄν τις τί
[1, 4]   ἀγροικότεροι, Ξενοφάνης καὶ Μέλισσος· Παρμενίδης  δὲ   μᾶλλον βλέπων ἔοικέ που λέγειν·
[1, 5]   φασὶν εἶναι τῶν ἀριθμῶν, Πλάτων  δὲ   μεθέξει, τοὔνομα μεταβαλών. Τὴν μέντοι
[1, 5]   πολλὰ ὁμώνυμα τοῖς εἴδεσιν. Τὴν  δὲ   μέθεξιν τοὔνομα μόνον μετέβαλεν· οἱ
[1, 1]   ζῇ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμπειρίας  δὲ   μετέχει μικρόν· τὸ δὲ τῶν
[1, 8]   δὲ ἓν εἶδος πῶς; Εἰ  δὲ   μὴ ἐξ αὐτῶν ἀλλ' ἐκ
[1, 3]   λέγοντες τὸ μὲν ὂν τὸ  δὲ   μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ
[1, 8]   εἰ οἱ μὲν ἀΐδιοι οἱ  δὲ   μή, οὐδὲν διοίσει. Εἰ δ'
[1, 8]   ὅτι κινήσεται τὰ εἴδη· εἰ  δὲ   μή, πόθεν ἦλθεν; Ὅλη γὰρ
[1, 4]   εἶναι διπλασίῳ καὶ δυάδι· εἰ  δὲ   μή, πολλὰ τὸ ἓν ἔσται,
[1, 8]   αὐτῆς καὶ τῆς τινός; εἰ  δὲ   μὴ τὸ αὐτὸ εἶδος, ὁμώνυμα
[1, 8]   ἀλλὰ καὶ ἑτέρων, καὶ ἄλλα  δὲ   μυρία συμβαίνει τοιαῦτἀ· κατὰ δὲ
[1, 3]   μὲν φιλία διακρίνει τὸ  δὲ   νεῖκος συγκρίνει. Ὅταν μὲν γὰρ
[1, 3]   αἰτίαν οὖσαν τῶν ἀγαθῶν τὸ  δὲ   νεῖκος τῶν κακῶν· ὥστ' εἴ
[1, 3]   τε καὶ ἐξ ἑνός) Αναξαγόρας  δὲ   Κλαζομένιος τῇ μὲν ἡλικίᾳ
[1, 3]   διαθιγῇ καὶ τροπῇ μόνον· τούτων  δὲ   μὲν ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν
[1, 3]   ὕλην καὶ τὸ ὑποκείμενον, τρίτην  δὲ   ὅθεν ἀρχὴ τῆς κινήσεως,
[1, 8]   γάρ τι τούτων ἔστιν. Ἔτι  δὲ   οἱ ἀκριβέστεροι τῶν λόγων οἱ
[1, 1]   ἐπιστήμην εἶναι· δύνανται γάρ, οἱ  δὲ   οὐ δύνανται διδάσκειν. Ἔτι δὲ
[1, 6]   μέν τινα λέγουσιν αἴτιον, οὕτω  δὲ   οὐ λέγουσιν οὐδ' ὅνπερ πέφυκεν.
[1, 4]   μιᾶς οὔσης φύσεως ἀπεφήναντο, τρόπον  δὲ   οὐ τὸν αὐτὸν πάντες οὔτε
[1, 9]   συνέφησεν ἂν ἐξ ἀνάγκης, σαφῶς  δὲ   οὐκ εἴρηκεν. Περὶ μὲν οὖν
[1, 3]   τῆς μὲν οὐσίας ὑπομενούσης τοῖς  δὲ   πάθεσι μεταβαλλούσης, τοῦτο στοιχεῖον καὶ
[1, 3]   τῶν ἄλλων στοιχείων ἕκαστον· ὅταν  δὲ   πάλιν ὑπὸ τῆς φιλίας συνίωσιν
[1, 3]   ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων Ησίοδος  δὲ   Πάντων μὲν πρώτιστα χάος γένετ'
[1, 5]   ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ ζητεῖν. Ἔτι  δὲ   παρὰ τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ
[1, 3]   τοῖς περὶ φύσεως, (β) ὅμως  δὲ   παραλάβωμεν καὶ τοὺς πρότερον ἡμῶν
[1, 4]   Αλκμαίων (ἐπὶ γέροντι Πυθαγόρᾳ, ἀπεφήνατο  (δὲ)   παραπλησίως τούτοις· φησὶ γὰρ εἶναι
[1, 7]   ὕστερον τῇ φύσει πρότερον, τὸ  δὲ   πεπεμμένον καὶ συγκεκριμένον ὕστερον τῇ
[1, 7]   τὰς αἰτίας ζητοῦσι μόνης) ὅσοι  δὲ   περὶ μὲν ἁπάντων τῶν ὄντων
[1, 5]   ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν· (β) Σωκράτους  δὲ   περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου
[1, 4]   δεκάτην τὴν ἀντίχθονα ποιοῦσιν. Διώρισται  δὲ   περὶ τούτων ἐν ἑτέροις ἡμῖν
[1, 9]   τούτων δεδήλωται καὶ πρότερον· ὅσα  δὲ   περὶ τῶν αὐτῶν τούτων ἀπορήσειεν
[1, 4]   καὶ τῶν μὲν μίαν τῶν  δὲ   πλείους τὰς ἀρχὰς τὰς σωματικάς,
[1, 1]   ἔνια ποιεῖ μέν, οὐκ εἰδότα  δὲ   ποιεῖ ποιεῖ, οἷον καίει
[1, 8]   ὄντων οἴοιτο μὴ δυνήσεσθαι, πλείω  δὲ   ποιήσας ἀριθμοίη (σχεδὸν γὰρ ἴσα
[1, 8]   ἀλλ' ἐκάλει ἀρχὴν γραμμῆς τοῦτο  δὲ   πολλάκις ἐτίθει τὰς ἀτόμους γραμμάς.
[1, 1]   δὲ τέχνη τῶν καθόλου, αἱ  δὲ   πράξεις καὶ αἱ γενέσεις πᾶσαι
[1, 1]   τῶν μὲν πρὸς τἀναγκαῖα τῶν  δὲ   πρὸς διαγωγὴν οὐσῶν, ἀεὶ σοφωτέρους
[1, 7]   διακρίσει ἐξ ἀλλήλων γίγνεται, τοῦτο  δὲ   πρὸς τὸ πρότερον εἶναι καὶ
[1, 8]   ἓν ἀριθμὸς συλλαμβανόμενος; Ἔτι  δὲ   πρὸς τοῖς εἰρημένοις, εἴπερ εἰσὶν
[1, 4]   τὸν αὐτὸν εἰρήκασι τρόπον, τοσοῦτον  δὲ   προσεπέθεσαν καὶ ἴδιόν ἐστιν
[1, 4]   ἄπειρόν φησιν εἶναι αὐτό) Ξενοφάνης  δὲ   πρῶτος τούτων ἑνίσας (ὁ γὰρ
[1, 4]   τὴν ὅθεν κίνησις· οἱ  δὲ   Πυθαγόρειοι δύο μὲν τὰς ἀρχὰς
[1, 4]   περὶ τῶν λοιπῶν, (β) οἱ  δὲ   Πυθαγόρειοι καὶ πόσαι καὶ τίνες
[1, 6]   δ' Ιταλικοὶ τὸ ἄπειρον, Εμπεδοκλῆς  δὲ   πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ
[1, 7]   ἀλλήλων γένεσιν πῶς ποιοῦνται, λέγω  δὲ   πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν
[1, 3]   τιθέασι τῶν ἁπλῶν σωμάτων, Ιππασος  δὲ   πῦρ Μεταποντῖνος καὶ Ηράκλειτος
[1, 7]   αἰσθητῶν οἶμαι λέγοντες ἴδιον. Ἔτι  δὲ   πῶς δεῖ λαβεῖν αἴτια μὲν
[1, 8]   μὲν ὁ> ἀριθμὸς ἄνθρωπος ὁδὶ  δὲ   Σωκράτης ὁδὶ δὲ Καλλίας; Τί
[1, 3]   καὶ Ηράκλειτος Εφέσιος, Εμπεδοκλῆς  δὲ   τὰ τέτταρα, πρὸς τοῖς εἰρημένοις
[1, 3]   ἑτέρας τε καὶ ἐναντίας, ἔτι  δὲ   τὰ ὡς ἐν ὕλης εἴδει
[1, 5]   ἄλλων τοσαῦτα ἔστι λαβεῖν. ~Μετὰ  δὲ   τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας Πλάτωνος
[1, 8]   αὐτῶν ἅψασθαι τοσοῦτον) (β) οἱ  δὲ   τὰς ἰδέας αἰτίας τιθέμενοι πρῶτον
[1, 8]   ἕν· ἄλλως γὰρ ἀδύνατον. Βουλόμενοι  δὲ   τὰς οὐσίας ἀνάγειν εἰς τὰς
[1, 2]   αἰτίας ἐστὶν ἐπιστήμη, δῆλον. ~Ἐπεὶ  δὲ   ταύτην τὴν ἐπιστήμην ζητοῦμεν, τοῦτ'
[1, 1]   ἔχοντα γίγνεται τὰ ζῷα, ἐκ  δὲ   ταύτης τοῖς μὲν αὐτῶν οὐκ
[1, 1]   δ' ἀπειρία τύχην. Γίγνεται  δὲ   τέχνη ὅταν ἐκ πολλῶν τῆς
[1, 1]   καθ' ἕκαστόν ἐστι γνῶσις  δὲ   τέχνη τῶν καθόλου, αἱ δὲ
[1, 1]   αἴσθησιν εἶναι δοκεῖ σοφώτερος,  δὲ   τεχνίτης τῶν ἐμπείρων, χειροτέχνου δὲ
[1, 3]   ἀρχὴ τῆς κινήσεως, τετάρτην  δὲ   τὴν ἀντικειμένην αἰτίαν ταύτῃ, τὸ
[1, 2]   πᾶσαν ἐπιστήμην· καὶ τῶν ἐπιστημῶν  δὲ   τὴν αὑτῆς ἕνεκεν καὶ τοῦ
[1, 5]   μέγα καὶ τὸ μικρόν, ἔτι  δὲ   τὴν τοῦ εὖ καὶ τοῦ
[1, 6]   καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα, Αναξαγόρας  δὲ   τὴν τῶν ὁμοιομερῶν ἀπειρίαν· οὗτοί
[1, 3]   τὸ διὰ τί πρῶτον) ἑτέραν  δὲ   τὴν ὕλην καὶ τὸ ὑποκείμενον,
[1, 8]   αὐτὰ δεῖν πραγματεύεσθαι. (β) Ἔτι  δὲ   τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν ὡς ὕλην
[1, 5]   μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου περὶ  δὲ   τῆς ὅλης φύσεως οὐθέν, ἐν
[1, 6]   ἔρωτα ποιοῦσιν ἀρχήν) τὸ  δὲ   τί ἦν εἶναι καὶ τὴν
[1, 8]   δὲ μυρία συμβαίνει τοιαῦτἀ· κατὰ  δὲ   τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὰς δόξας
[1, 2]   δ' ἐστὶ τἀγαθὸν ἑκάστου, ὅλως  δὲ   τὸ ἄριστον ἐν τῇ φύσει
[1, 1]   διότι δ' οὐκ ἴσασιν· οἱ  δὲ   τὸ διότι καὶ τὴν αἰτίαν
[1, 5]   μιᾶς ὕλης μία τράπεζα,  δὲ   τὸ εἶδος ἐπιφέρων εἷς ὢν
[1, 2]   σοφίας καὶ τῶν σοφῶν· τούτων  δὲ   τὸ μὲν πάντα ἐπίστασθαι τῷ
[1, 4]   ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, τούτων  δὲ   τὸ μὲν πεπερασμένον τὸ δὲ
[1, 3]   τὸ δὲ μὴ ὄν, τούτων  δὲ   τὸ μὲν πλῆρες καὶ στερεὸν
[1, 7]   γίγνονται συγκρίσει πρώτου, (α) τοιοῦτον  δὲ   τὸ μικρομερέστατον καὶ λεπτότατον ἂν
[1, 8]   πολλῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων, κατὰ  δὲ   τὸ νοεῖν τι φθαρέντος τῶν
[1, 3]   μὲν γὰρ τὸ πρεσβύτατον, ὅρκος  δὲ   τὸ τιμιώτατόν ἐστιν. (α) εἰ
[1, 4]   τῶν ἀριθμῶν πάθος δικαιοσύνη τὸ  δὲ   τοιονδὶ ψυχή τε καὶ νοῦς
[1, 3]   ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν  δὲ   τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται
[1, 8]   εἶναι καθ' αὑτὸ γένος, οἱ  δὲ   τὸν τρίτον ἄνθρωπον λέγουσιν. Ὅλως
[1, 6]   ἀρχῶν καὶ τῆς ἀληθείας· ὅμως  δὲ   τοσοῦτόν γ' ἔχομεν ἐξ αὐτῶν,
[1, 4]   τὸν λόγον ἑνὸς ἅπτεσθαι, Μέλισσος  δὲ   τοῦ κατὰ τὴν ὕλην (διὸ
[1, 3]   τι τῆς μεταβολῆς αἴτιον. Τὸ  δὲ   τοῦτο ζητεῖν ἐστὶ τὸ τὴν
[1, 4]   οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι, ἐν  δὲ   τούτοις ἐδόκουν θεωρεῖν ὁμοιώματα πολλὰ
[1, 4]   ἐζητῆσθαι παρὰ τῶν πρότερον. ~Ἐν  δὲ   τούτοις καὶ πρὸ τούτων οἱ
[1, 6]   δυνάμενοι θιγεῖν ἄλλης αἰτίας, πρὸς  δὲ   τούτοις ὅτι ζητητέαι αἱ ἀρχαὶ
[1, 7]   τυχόντι μίγνυσθαι τὸ τυχόν, πρὸς  δὲ   τούτοις ὅτι τὰ πάθη καὶ
[1, 3]   καὶ τοῖς τοιούτοις τοὐναντίον. Μετὰ  δὲ   τούτους καὶ τὰς τοιαύτας ἀρχάς,
[1, 6]   τινὰ τρόπον τοιοῦτον, δῆλον· πῶς  δὲ   τούτων ἕκαστος εἴρηκε καὶ πῶς
[1, 4]   ἀρχὰς ᾠήθησαν εἶναι πάντων. Ἐπεὶ  δὲ   τούτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι,
[1, 7]   δηλονότι διὰ τὴν μεγαλομέρειαν, τῶν  δὲ   τριῶν ἕκαστον στοιχείων εἴληφέ τινα
[1, 3]   δὲ διαθιγὴ τάξις  δὲ   τροπὴ θέσις· διαφέρει γὰρ τὸ
[1, 7]   τῆς κινήσεως αἴτιον ἀναιροῦσιν. Ἔτι  δὲ   τῷ τὴν οὐσίαν μηθενὸς αἰτίαν
[1, 8]   πραγμάτων οὖσαι χωρὶς εἶεν; Ἐν  δὲ   τῷ Φαίδωνι οὕτω λέγεται, ὡς
[1, 1]   δὲ οὐ δύνανται διδάσκειν. Ἔτι  δὲ   τῶν αἰσθήσεων οὐδεμίαν ἡγούμεθα εἶναι
[1, 1]   ἐμπειρίας δὲ μετέχει μικρόν· τὸ  δὲ   τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ τέχνῃ
[1, 4]   ὡς εἰπεῖν ἕκαστον ὁμοίως, ἔτι  δὲ   τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριθμοῖς ὁρῶντες
[1, 4]   εἴρηται, τὸν ὅλον οὐρανόν. ἕτεροι  δὲ   τῶν αὐτῶν τούτων τὰς ἀρχὰς
[1, 2]   γὰρ τῶν αἰσθήσεών ἐστιν) ἀκριβέσταται  δὲ   τῶν ἐπιστημῶν αἳ μάλιστα τῶν
[1, 2]   ταῦτα διὰ τῶν ὑποκειμένων) ἀρχικωτάτη  δὲ   τῶν ἐπιστημῶν, καὶ μᾶλλον ἀρχικὴ
[1, 3]   τοῦ κενοῦ τὸ σῶμἀ, αἴτια  δὲ   τῶν ὄντων ταῦτα ὡς ὕλην.
[1, 7]   ὕδωρ μὲν ἀέρος πρότερον γῆ  δὲ   ὕδατος. Περὶ μὲν οὖν τῶν
[1, 3]   καὶ τὴν ὅλην μέθοδον. ~Ἐπεὶ  δὲ   φανερὸν ὅτι τῶν ἐξ ἀρχῆς
[1, 3]   τὸ μὲν ξύλον κλίνην  δὲ   χαλκὸς ἀνδριάντα, ἀλλ' ἕτερόν τι
[1, 1]   τινὶ ποιεῖν τούτων ἕκαστον τοὺς  δὲ   χειροτέχνας δι' ἔθος) ὡς οὐ
[1, 8]   καὶ οὐθένα τῶν γνωρίμων. Ἔτι  δὲ   ὧν ἐστὶν αἴσθησις, ταῦτα πῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007