Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτον 7
τοιούτους 1
τοιούτων 3
τοῖς 68
τοῖσδε 1
τὸν 42
τόν 1
Fréquences     [«    »]
55 τε
65 τῆς
58 τοῦ
68 τοῖς
71
73 περὶ
91 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

τοῖς


Livre, Chap.
[1, 3]   ὕστερον· ἐπεὶ δὲ καὶ τἀναντία  τοῖς   ἀγαθοῖς ἐνόντα ἐφαίνετο ἐν τῇ
[1, 8]   καὶ ἐπὶ τοῖσδε καὶ ἐπὶ  τοῖς   ἀϊδίοις) ἔτι δὲ καθ' οὓς
[1, 8]   τί ποτε συμβάλλεται τὰ εἴδη  τοῖς   ἀϊδίοις τῶν αἰσθητῶν τοῖς
[1, 6]   λέγουσιν (οὔτε γὰρ ὡς ὕλην  τοῖς   αἰσθητοῖς τὰ εἴδη καὶ τὸ
[1, 3]   ἐπὶ πλέον μὲν τούτου χρῆται  τοῖς   αἰτίοις, οὐ μὴν οὔθ' ἱκανῶς,
[1, 3]   τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ  τοῖς   ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν
[1, 3]   τοῖς οὖσι, καὶ οὗτοι παραπλησίως  τοῖς   ἄλλοις ῥᾳθύμως ἀφεῖσαν. Περὶ μὲν
[1, 5]   Ἐπεὶ δ' αἴτια τὰ εἴδη  τοῖς   ἄλλοις, τἀκείνων στοιχεῖα πάντων ᾠήθη
[1, 5]   τὸ τοὺς ἀριθμοὺς αἰτίους εἶναι  τοῖς   ἄλλοις τῆς οὐσίας ὡσαύτως ἐκείνοις·
[1, 5]   εἴδη τοῦ τί ἐστιν αἴτια  τοῖς   ἄλλοις, τοῖς δ' εἴδεσι τὸ
[1, 7]   εἰς ταῦτα καταναλίσκουσιν, ὡς ὁμολογοῦντες  τοῖς   ἄλλοις φυσιολόγοις ὅτι τό γε
[1, 1]   δ' ἐκ τῆς μνήμης ἐμπειρία  τοῖς   ἀνθρώποις· αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι
[1, 1]   καὶ τέχνη διὰ τῆς ἐμπειρίας  τοῖς   ἀνθρώποις· μὲν γὰρ ἐμπειρία
[1, 2]   δὲ καὶ χαλεπώτατα ταῦτα γνωρίζειν  τοῖς   ἀνθρώποις, τὰ μάλιστα καθόλου (πορρωτάτω
[1, 4]   Ἐπεὶ δὴ τὰ μὲν ἄλλα  τοῖς   ἀριθμοῖς ἐφαίνοντο τὴν φύσιν ἀφωμοιῶσθαι
[1, 4]   ὅσα εἶχον ὁμολογούμενα ἔν τε  τοῖς   ἀριθμοῖς καὶ ταῖς ἁρμονίαις πρὸς
[1, 8]   τοῖς ἀϊδίοις τῶν αἰσθητῶν  τοῖς   γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις· οὔτε γὰρ
[1, 3]   (β) πυρὶ μὲν καθ' αὑτὸ  τοῖς   δ' ἀντικειμένοις ὡς μιᾷ φύσει,
[1, 1]   μὲν αὐτῶν οὐκ ἐγγίγνεται μνήμη,  τοῖς   δ' ἐγγίγνεται. (β) Καὶ διὰ
[1, 5]   τί ἐστιν αἴτια τοῖς ἄλλοις,  τοῖς   δ' εἴδεσι τὸ ἕν) καὶ
[1, 6]   τῶν ἄλλων τὰ εἴδη παρέχονται,  τοῖς   δ' εἴδεσι τὸ ἕν) τὸ
[1, 3]   μὲν ἡλικίᾳ πρότερος ὢν τούτου  τοῖς   δ' ἔργοις ὕστερος ἀπείρους εἶναί
[1, 3]   δύο πως τίθησιν αἰτίας εἶναι·  τοῖς   δὲ δὴ πλείω ποιοῦσι μᾶλλον
[1, 3]   τελευταῖον, τῆς μὲν οὐσίας ὑπομενούσης  τοῖς   δὲ πάθεσι μεταβαλλούσης, τοῦτο στοιχεῖον
[1, 4]   τὴν δυάδα διότι πρῶτον ὑπάρχει  τοῖς   δυσὶ τὸ διπλάσιον. Ἀλλ' οὐ
[1, 5]   αἰσθητῶν τὸ δ' ἓν ἐν  τοῖς   εἴδεσι λέγεται, ὅτι αὕτη δυάς
[1, 6]   τὰ εἴδη καὶ τὸ ἓν  τοῖς   εἴδεσιν οὔθ' ὡς ἐντεῦθεν τὴν
[1, 5]   γὰρ εἶναι τὰ πολλὰ ὁμώνυμα  τοῖς   εἴδεσιν. Τὴν δὲ μέθεξιν τοὔνομα
[1, 3]   Εμπεδοκλῆς δὲ τὰ τέτταρα, πρὸς  τοῖς   εἰρημένοις γῆν προστιθεὶς τέταρτον (ταῦτα
[1, 8]   ἀριθμὸς συλλαμβανόμενος; Ἔτι δὲ πρὸς  τοῖς   εἰρημένοις, εἴπερ εἰσὶν αἱ μονάδες
[1, 7]   ἠκολούθησε μέντ' ἂν ἐξ ἀνάγκης  τοῖς   ἐπάγουσιν αὐτόν. Ἀτόπου γὰρ ὄντος
[1, 3]   τις εἰπὼν ἐνεῖναι, καθάπερ ἐν  τοῖς   ζῴοις, καὶ ἐν τῇ φύσει
[1, 1]   ἔθνος. Εἴρηται μὲν οὖν ἐν  τοῖς   ἠθικοῖς τίς διαφορὰ τέχνης καὶ
[1, 3]   ποιοῦσι μᾶλλον ἐνδέχεται λέγειν, οἷον  τοῖς   θερμὸν καὶ ψυχρὸν πῦρ
[1, 8]   ἄλλο οὐθὲν τῶν ἄνω ὑπάρξει  τοῖς   κάτω. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ γένος
[1, 5]   εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν  τοῖς   λόγοις ἐγένετο σκέψιν (οἱ γὰρ
[1, 1]   τὰ ζῷα, ἐκ δὲ ταύτης  τοῖς   μὲν αὐτῶν οὐκ ἐγγίγνεται μνήμη,
[1, 8]   τὸ εἶναι, μὴ ἐνυπάρχοντά γε  τοῖς   μετέχουσιν· οὕτω μὲν γὰρ ἂν
[1, 2]   ἔχει, καθάπερ τῶν θαυμάτων ταὐτόματα  (τοῖς   μήπω τεθεωρηκόσι τὴν αἰτίαν)
[1, 8]   εἴδη, ἀλλὰ γέγονε τὰ μαθήματα  τοῖς   νῦν φιλοσοφία, φασκόντων ἄλλων
[1, 7]   τοῖς τε ὕστερον λέγουσι καὶ  τοῖς   νῦν φαινομένοις μᾶλλον. Ἀλλὰ γὰρ
[1, 4]   τούτοις ἐδόκουν θεωρεῖν ὁμοιώματα πολλὰ  τοῖς   οὖσι καὶ γιγνομένοις, μᾶλλον
[1, 3]   κινήσεως, ὅθεν πῶς ὑπάρξει  τοῖς   οὖσι, καὶ οὗτοι παραπλησίως τοῖς
[1, 4]   ἀρχὴν εἶναι καὶ ὡς ὕλην  τοῖς   οὖσι καὶ ὡς πάθη τε
[1, 3]   ἄλλος ἔρωτα ἐπιθυμίαν ἐν  τοῖς   οὖσιν ἔθηκεν ὡς ἀρχήν, οἷον
[1, 3]   μεταπρέπει ἀθανάτοισιν, ὡς δέον ἐν  τοῖς   οὖσιν ὑπάρχειν τιν' αἰτίαν ἥτις
[1, 3]   τοιαύτην ὅθεν κίνησις ὑπάρχει  τοῖς   οὖσιν. Ὑποπτεύσειε δ' ἄν τις
[1, 7]   ὅλως τε ἀλλοίωσιν ἀναιρεῖσθαι ἀνάγκη  τοῖς   οὕτω λέγουσιν· οὐ γὰρ ἐκ
[1, 3]   ποιοῦντες τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν τἆλλα  τοῖς   πάθεσιν αὐτῆς γεννῶσι, τὸ μανὸν
[1, 7]   μᾶλλον. Ἀλλὰ γὰρ οὗτοι μὲν  τοῖς   περὶ γένεσιν λόγοις καὶ φθορὰν
[1, 3]   ἱκανῶς περὶ αὐτῶν ἡμῖν ἐν  τοῖς   περὶ φύσεως, (β) ὅμως δὲ
[1, 4]   οὐθέν (περὶ οὗ σαφέστερον ἐν  τοῖς   περὶ φύσεως εἰρήκαμεν) ἀναγκαζόμενος δ'
[1, 6]   αἰτίας οὐθεὶς ἔξω τῶν ἐν  τοῖς   περὶ φύσεως ἡμῖν διωρισμένων εἴρηκεν,
[1, 3]   αἰτίαιν ὧν ἡμεῖς διωρίσαμεν ἐν  τοῖς   περὶ φύσεως ἡμμένοι φαίνονται, τῆς
[1, 7]   τῶν ὄντων, καὶ μᾶλλον  τοῖς   περὶ φύσεως λόγοις ἁρμοττούσας. Ἐκ
[1, 7]   αὐτοῦ σώματος (εἴρηται δὲ ἐν  τοῖς   περὶ φύσεως περὶ αὐτῶν) καὶ
[1, 5]   τι ὂν λέγεσθαι ἕν, παραπλησίως  τοῖς   Πυθαγορείοις ἔλεγε, καὶ τὸ τοὺς
[1, 5]   εὖ καὶ τοῦ κακῶς αἰτίαν  τοῖς   στοιχείοις ἀπέδωκεν ἑκατέροις ἑκατέραν, ὥσπερ
[1, 7]   Πυθαγόρειοι ταῖς μὲν ἀρχαῖς καὶ  τοῖς   στοιχείοις ἐκτοπωτέροις χρῶνται τῶν φυσιολόγων
[1, 7]   σαφῶς, βούλεται μέντοι τι παραπλήσιον  τοῖς   τε ὕστερον λέγουσι καὶ τοῖς
[1, 1]   ἐστίν· τὸ δ' ὅτι πᾶσι  τοῖς   τοιοῖσδε κατ' εἶδος ἓν ἀφορισθεῖσι,
[1, 3]   ὕδατι δὲ καὶ γῇ καὶ  τοῖς   τοιούτοις τοὐναντίον. Μετὰ δὲ τούτους
[1, 7]   τὸ τὰ πάθη ταῦτα ἀκολουθεῖν  τοῖς   τόποις ἑκάστοις, πότερον οὗτος
[1, 1]   εὑρέθησαν, καὶ πρῶτον ἐν τούτοις  τοῖς   τόποις οὗ πρῶτον ἐσχόλασαν· διὸ
[1, 3]   ὕδωρ ἀρχὴν τῆς φύσεως εἶναι  τοῖς   ὑγροῖς. Εἰσὶ δέ τινες οἳ
[1, 4]   φύσεως εἰρήκαμεν) ἀναγκαζόμενος δ' ἀκολουθεῖν  τοῖς   φαινομένοις, καὶ τὸ ἓν μὲν
[1, 1]   τηνδὶ τὴν νόσον, συνήνεγκεν, οἷον  τοῖς   φλεγματώδεσιν χολώδεσι (ἢ) πυρέττουσι
[1, 9]   μὲν οὖν τὰς εἰρημένας ἐν  τοῖς   φυσικοῖς αἰτίας ζητεῖν ἐοίκασι πάντες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007