Alphabétiquement     [«   »]
Η 1
1
1
ἢ 71
2
47
1
Fréquences     [«    »]
65 τῆς
68 τοῖς
58 τοῦ
71 ἢ
73 περὶ
91 δ
94 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I


Livre, Chap.
[1, 7]   λευκὸν οὔτε μέλαν φαιὸν     ἄλλο χρῶμα, ἀλλ' ἄχρων ἦν
[1, 3]   προὔργου τῇ μεθόδῳ τῇ νῦν·     γὰρ ἕτερόν τι γένος εὑρήσομεν
[1, 4]   ᾠήθησαν εἶναι φύσεις, οἷον πῦρ     γῆν τι τοιοῦτον ἕτερον,
[1, 7]   τῶν αἰσθητῶν· διὸ περὶ πυρὸς     γῆς τῶν ἄλλων τῶν
[1, 6]   τούτου γε ἕνεκα εἶναι     γίγνεσθαι, ὥστε λέγειν τε καὶ
[1, 6]   ἕνεκά γε τούτων ὂν     γιγνόμενόν τι τῶν ὄντων ἀλλ'
[1, 7]   τῶν κινουμένων αἰτίας, πότερον ἓν     δύο θετέον, οὔτ' ὀρθῶς οὔτε
[1, 8]   καὶ ὅσοι τὰ στοιχεῖα τέτταρα     δύο λέγουσιν· καὶ γὰρ τούτων
[1, 6]   οὐ μὴν τούτου γε ἕνεκα     εἶναι γίγνεσθαι, ὥστε λέγειν
[1, 8]   λεγόμενα ὑπό τινων, πῶς     ἐκ τίνων ἐστὶν ἀρχῶν;
[1, 4]   καὶ ἤτοι οὗτος παρ' ἐκείνων     ἐκεῖνοι παρὰ τούτου παρέλαβον τὸν
[1, 4]   τοῖς οὖσι καὶ γιγνομένοις, μᾶλλον     ἐν πυρὶ καὶ γῇ καὶ
[1, 8]   τὸ δυὰς ἓν καὶ ταὐτόν,     ἐπί τ' αὐτῆς καὶ τῆς
[1, 3]   κἂν εἴ τις ἄλλος ἔρωτα     ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς οὖσιν ἔθηκεν
[1, 6]   φιλίαν καὶ νεῖκος νοῦν     ἔρωτα ποιοῦσιν ἀρχήν) τὸ δὲ
[1, 8]   καὶ στερεά, οὔτε ὅπως ἔστιν     ἔσται οὔτε τίνα ἔχει δύναμιν·
[1, 8]   τῶν ὄντων ἁπάντων τὰ στοιχεῖα     ζητεῖν οἴεσθαι ἔχειν οὐκ
[1, 3]   καὶ φθορὰ ἔκ τινος ἑνὸς     καὶ πλειόνων ἐστίν, διὰ τί
[1, 3]   οὐθὲν χρώμενοι φαίνονται τούτοις ἀλλ'     κατὰ μικρόν. Αναξαγόρας τε γὰρ
[1, 1]   ἄνθρωπον ὑγιάζει ἰατρεύων ἀλλ'     κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν
[1, 7]   αὐτοῖς ᾖ, μικρὸν δὲ ἄνωθεν     κάτωθεν ἀδικία καὶ κρίσις
[1, 2]   καὶ τὴν τοιαύτην μόνος     μάλιστ' ἂν ἔχοι θεός.
[1, 7]   ἐνδιατρίψειε περὶ αὐτῶν, τί καλῶς     μὴ καλῶς λέγουσιν εἰς τὴν
[1, 9]   ἄλλων ἕκαστον εἶναι τὸν λόγον,     μηδὲ ἕν· διὰ τοῦτο γὰρ
[1, 3]   ἀεὶ γὰρ εἶναί τινα φύσιν     μίαν πλείους μιᾶς ἐξ
[1, 7]   κάτωθεν ἀδικία καὶ κρίσις     μῖξις, ἀπόδειξιν δὲ λέγωσιν ὅτι
[1, 2]   ἀρχή τις, καὶ τὴν τοιαύτην     μόνος μάλιστ' ἂν ἔχοι
[1, 3]   γίγνεσθαι ἁπλῶς ὅταν γίγνηται καλὸς     μουσικὸς οὔτε ἀπόλλυσθαι ὅταν ἀποβάλλῃ
[1, 6]   (οἷον ὅσοι φιλίαν καὶ νεῖκος     νοῦν ἔρωτα ποιοῦσιν ἀρχήν)
[1, 3]   πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν γιγνομένων     νοῦν, καὶ Εμπεδοκλῆς ἐπὶ πλέον
[1, 8]   ἁπάντων τὰ στοιχεῖα ζητεῖν     οἴεσθαι ἔχειν οὐκ ἀληθές. Πῶς
[1, 6]   μὴν ὡς ἕνεκά γε τούτων     ὂν γιγνόμενόν τι τῶν
[1, 8]   ποιήσας ἀριθμοίη (σχεδὸν γὰρ ἴσα     οὐκ ἐλάττω ἐστὶ τὰ εἴδη
[1, 6]   τούτοις ὅτι ζητητέαι αἱ ἀρχαὶ     οὕτως ἅπασαι τινὰ τρόπον
[1, 8]   Καίτοι πᾶσα μάθησις διὰ προγιγνωσκομένων     πάντων τινῶν ἐστί, καὶ
[1, 7]   λαβεῖν ὅτι τούτων ἕκαστόν ἐστιν,     παρὰ τοῦτον ἄλλος; μὲν
[1, 8]   Ἐκ τίνων γὰρ τὸ ποιεῖν     πάσχειν τὸ εὐθύ, οὐκ
[1, 2]   (τοῖς μήπω τεθεωρηκόσι τὴν αἰτίαν)     περὶ τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς
[1, 3]   εἶναί τινα φύσιν μίαν     πλείους μιᾶς ἐξ ὧν γίγνεται
[1, 3]   διαμένειν καὶ οὐ γίγνεσθαι ἀλλ'     πλήθει καὶ ὀλιγότητι, συγκρινόμενα καὶ
[1, 6]   εἰσί, καὶ ἔτι ὅσοι ἀέρα     πῦρ ὕδωρ πυρὸς
[1, 3]   οἷον τοῖς θερμὸν καὶ ψυχρὸν     πῦρ καὶ γῆν· χρῶνται γὰρ
[1, 3]   ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῆ καθάπερ ὕδωρ     πῦρ οὕτω γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαί
[1, 1]   οἷον τοῖς φλεγματώδεσιν χολώδεσι  (ἢ)   πυρέττουσι καύσῳ, τέχνης. Πρὸς μὲν
[1, 6]   ἀέρα πῦρ ὕδωρ     πυρὸς μὲν πυκνότερον ἀέρος δὲ
[1, 7]   περιττοῦ καὶ ἀρτίου, οὐθὲν λέγουσιν,     πῶς δυνατὸν ἄνευ κινήσεως καὶ
[1, 3]   θέσει. Περὶ δὲ κινήσεως, ὅθεν     πῶς ὑπάρξει τοῖς οὖσι, καὶ
[1, 1]   κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν     Σωκράτην τῶν ἄλλων τινὰ
[1, 7]   μεταβολῆς γένεσιν εἶναι καὶ φθορὰν     τὰ τῶν φερομένων ἔργα κατὰ
[1, 3]   ἕτερόν τι γένος εὑρήσομεν αἰτίας     ταῖς νῦν λεγομέναις μᾶλλον πιστεύσομεν.
[1, 5]   μεταβαλών. Τὴν μέντοι γε μέθεξιν     τὴν μίμησιν ἥτις ἂν εἴη
[1, 2]   περὶ τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς     τὴν τῆς διαμέτρου ἀσυμμετρίαν (θαυμαστὸν
[1, 2]   αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον εἶναι σοφίαν     τὴν τῶν ἀποβαινόντων ἕνεκεν, καὶ
[1, 8]   ἐνταῦθα οὐσίαν σημαίνει κἀκεῖ· (α)     τί ἔσται τὸ εἶναι τι
[1, 6]   αἱ ἀρχαὶ οὕτως ἅπασαι     τινὰ τρόπον τοιοῦτον, δῆλον· πῶς
[1, 8]   μάθησις διὰ προγιγνωσκομένων πάντων     τινῶν ἐστί, καὶ δι'
[1, 8]   καὶ ταπεινοῦ. Καίτοι πῶς ἕξει     τὸ ἐπίπεδον γραμμὴν τὸ
[1, 8]   γὰρ τὸ ποιεῖν πάσχειν     τὸ εὐθύ, οὐκ ἔστι δήπου
[1, 6]   αὔτως καὶ οἱ τὸ ἓν     τὸ ὂν φάσκοντες εἶναι τὴν
[1, 8]   ἕξει τὸ ἐπίπεδον γραμμὴν     τὸ στερεὸν γραμμὴν καὶ ἐπίπεδον;
[1, 8]   εἴδη τοῖς ἀϊδίοις τῶν αἰσθητῶν     τοῖς γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις· οὔτε
[1, 7]   ἀνωτέρω τῶν ὄντων, καὶ μᾶλλον     τοῖς περὶ φύσεως λόγοις ἁρμοττούσας.
[1, 7]   περὶ τῶν μαθηματικῶν λέγουσι σωμάτων     τῶν αἰσθητῶν· διὸ περὶ πυρὸς
[1, 1]   συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν Σωκράτην     τῶν ἄλλων τινὰ τῶν οὕτω
[1, 7]   διὸ περὶ πυρὸς γῆς     τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων σωμάτων
[1, 8]   ὄντος τοῦ ἑνὸς ὥσπερ πυρὸς     ὕδατος ὁμοιομεροῦς· εἰ δ' οὕτως,
[1, 6]   ἔτι ὅσοι ἀέρα πῦρ     ὕδωρ πυρὸς μὲν πυκνότερον
[1, 8]   τῆς οὐσίας καὶ τῆς ὕλης     ὕλην, οἷον τὸ μέγα καὶ
[1, 7]   ὅτι οὔτε λευκὸν οὔτε μέλαν     φαιὸν ἄλλο χρῶμα, ἀλλ'
[1, 6]   Οἱ μὲν γὰρ νοῦν λέγοντες     φιλίαν ὡς ἀγαθὸν μὲν ταύτας
[1, 1]   νόσον, συνήνεγκεν, οἷον τοῖς φλεγματώδεσιν     χολώδεσι (ἢ) πυρέττουσι καύσῳ, τέχνης.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007