Alphabétiquement     [«   »]
ὢν 3
ὧν 15
Ὡρίζοντό 1
ὡς 51
Ὡς 1
ὡσαύτως 1
ὥσπερ 27
Fréquences     [«    »]
47
45 οὐ
51 τούτων
51 ὡς
52 οὖν
53 τὰς
55 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

ὡς


Livre, Chap.
[1, 6]   γὰρ νοῦν λέγοντες φιλίαν  ὡς   ἀγαθὸν μὲν ταύτας τὰς αἰτίας
[1, 3]   τὸ τὴν ἑτέραν ἀρχὴν ζητεῖν,  ὡς   ἂν ἡμεῖς φαίημεν, ὅθεν
[1, 5]   Κρατύλῳ καὶ ταῖς Ηρακλειτείοις δόξαις,  ὡς   ἁπάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων
[1, 6]   γιγνόμενόν τι τῶν ὄντων ἀλλ'  ὡς   ἀπὸ τούτων τὰς κινήσεις οὔσας
[1, 3]   ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς οὖσιν ἔθηκεν  ὡς   ἀρχήν, οἷον καὶ Παρμενίδης· καὶ
[1, 8]   καὶ αὐτῶν, οἷον τὸ γένος,  ὡς   γένος εἰδῶν· ὥστε τὸ αὐτὸ
[1, 6]   τούτων τὰς κινήσεις οὔσας λέγουσιν·  ὡς   δ' αὔτως καὶ οἱ τὸ
[1, 5]   καὶ τὸ μικρὸν εἶναι ἀρχάς,  ὡς   δ' οὐσίαν τὸ ἕν· ἐξ
[1, 3]   ἔρος, ὃς πάντεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν,  ὡς   δέον ἐν τοῖς οὖσιν ὑπάρχειν
[1, 2]   φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. Δῆλον οὖν  ὡς   δι' οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν
[1, 3]   μὴν χρῆταί γε τέτταρσιν ἀλλ'  ὡς   δυσὶν οὖσι μόνοις, (β) πυρὶ
[1, 2]   ἂν οὕτως θαυμάσειεν ἀνὴρ γεωμετρικὸς  ὡς   εἰ γένοιτο διάμετρος μετρητή.
[1, 4]   δὲ καιρὸς καὶ τῶν ἄλλων  ὡς   εἰπεῖν ἕκαστον ὁμοίως, ἔτι δὲ
[1, 1]   τὸ ὁρᾶν αἱρούμεθα ἀντὶ πάντων  ὡς   εἰπεῖν τῶν ἄλλων. Αἴτιον δ'
[1, 3]   καὶ ἐναντίας, ἔτι δὲ τὰ  ὡς   ἐν ὕλης εἴδει λεγόμενα στοιχεῖα
[1, 4]   διήρθρωται παρ' ἐκείνων, ἐοίκασι δ'  ὡς   ἐν ὕλης εἴδει τὰ στοιχεῖα
[1, 4]   τὰς σωματικάς, ἀμφοτέρων μέντοι ταύτας  ὡς   ἐν ὕλης εἴδει τιθέντων, παρὰ
[1, 2]   μὲν ἐπίστασθαι πάντα τὸν σοφὸν  ὡς   ἐνδέχεται, μὴ καθ' ἕκαστον ἔχοντα
[1, 6]   τὰς αἰτίας τιθέασιν, οὐ μὴν  ὡς   ἕνεκά γε τούτων ὂν
[1, 5]   τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπείρου  ὡς   ἑνὸς δυάδα ποιῆσαι, τὸ δ'
[1, 6]   τὸ ἓν τοῖς εἴδεσιν οὔθ'  ὡς   ἐντεῦθεν τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως
[1, 4]   στοιχεῖα τάττειν· ἐκ τούτων γὰρ  ὡς   ἐνυπαρχόντων συνεστάναι καὶ πεπλάσθαι φασὶ
[1, 4]   ὑποθέμενοι τὸ ὂν ὅμως γεννῶσιν  ὡς   ἐξ ὕλης τοῦ ἑνός, ἀλλ'
[1, 8]   δὲ τῷ Φαίδωνι οὕτω λέγεται,  ὡς   καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ
[1, 1]   τοὺς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων ὑπολαμβάνομεν,  ὡς   κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουθοῦσαν
[1, 3]   πῦρ καὶ γῆν· χρῶνται γὰρ  ὡς   κινητικὴν ἔχοντι τῷ πυρὶ τὴν
[1, 3]   καθ' αὑτὸ τοῖς δ' ἀντικειμένοις  ὡς   μιᾷ φύσει, γῇ τε καὶ
[1, 4]   τινες οἳ περὶ τοῦ παντὸς  ὡς   μιᾶς οὔσης φύσεως ἀπεφήναντο, τρόπον
[1, 2]   ἄλλου ὤν, οὕτω καὶ αὐτὴν  ὡς   μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν·
[1, 7]   τὰ αἴτια εἰς ταῦτα καταναλίσκουσιν,  ὡς   ὁμολογοῦντες τοῖς ἄλλοις φυσιολόγοις ὅτι
[1, 4]   οἱ μὲν δύο καὶ πάμπαν  ὡς   ὄντες μικρὸν ἀγροικότεροι, Ξενοφάνης καὶ
[1, 8]   τῷ γένει καὶ διεμάχετο Πλάτων  ὡς   ὄντι γεωμετρικῷ δόγματι, ἀλλ' ἐκάλει
[1, 8]   εἴτε μή. Νῦν δὲ λέγεται  ὡς   ὄντος τοῦ ἑνὸς ὥσπερ πυρὸς
[1, 1]   τοὺς δὲ χειροτέχνας δι' ἔθος)  ὡς   οὐ κατὰ τὸ πρακτικοὺς εἶναι
[1, 7]   γὰρ οὐθὲν ἦν ἀποκεκριμένον, δῆλον  ὡς   οὐθὲν ἦν ἀληθὲς εἰπεῖν κατὰ
[1, 8]   τῶν πάντων στοιχεῖα; Δῆλον γὰρ  ὡς   οὐθὲν οἷόν τε προϋπάρχειν γνωρίζοντα
[1, 7]   τε γὰρ ἐξ ἀλλήλων ὁρῶμεν  ὡς   οὐκ ἀεὶ διαμένοντος πυρὸς καὶ
[1, 3]   τούτους καὶ τὰς τοιαύτας ἀρχάς,  ὡς   οὐχ ἱκανῶν οὐσῶν γεννῆσαι τὴν
[1, 4]   ὡς ὕλην τοῖς οὖσι καὶ  ὡς   πάθη τε καὶ ἕξεις, τοῦ
[1, 7]   δ' οὐκ αἰσθητὰ τιθέασι, δῆλον  ὡς   περὶ ἀμφοτέρων τῶν γενῶν ποιοῦνται
[1, 5]   ἀποδεξάμενος διὰ τὸ τοιοῦτον ὑπέλαβεν  ὡς   περὶ ἑτέρων τοῦτο γιγνόμενον καὶ
[1, 1]   εἶναί τι τῶν εὑρεθέντων ἀλλ'  ὡς   σοφὸν καὶ διαφέροντα τῶν ἄλλων·
[1, 3]   γίγνεσθαι οὐθὲν οἴονται οὔτε ἀπόλλυσθαι,  ὡς   τῆς τοιαύτης φύσεως ἀεὶ σωζομένης,
[1, 8]   ἂν ἴσως αἴτια δόξειεν εἶναι  ὡς   τὸ λευκὸν μεμιγμένον τῷ λευκῷ,
[1, 3]   αἴτια δὲ τῶν ὄντων ταῦτα  ὡς   ὕλην. Καὶ καθάπερ οἱ ἓν
[1, 8]   Ἔτι δὲ τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν  ὡς   ὕλην μαθηματικωτέραν ἄν τις ὑπολάβοι,
[1, 6]   φαίνονται θιγγάνοντες. Οἱ μὲν γὰρ  ὡς   ὕλην τὴν ἀρχὴν λέγουσιν, ἄν
[1, 7]   πᾶν καὶ μίαν τινὰ φύσιν  ὡς   ὕλην τιθέασι, καὶ ταύτην σωματικὴν
[1, 6]   εἴδη τιθέντες λέγουσιν (οὔτε γὰρ  ὡς   ὕλην τοῖς αἰσθητοῖς τὰ εἴδη
[1, 4]   ἀριθμὸν νομίζοντες ἀρχὴν εἶναι καὶ  ὡς   ὕλην τοῖς οὖσι καὶ ὡς
[1, 1]   μὲν γὰρ ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν,  ὡς   φησὶ Πῶλος, δ' ἀπειρία
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007