Alphabétiquement     [«   »]
οὐθένα 3
οὐθενὶ 1
οὐκ 19
οὖν 52
οὐρανόν 3
οὐρανὸν 4
οὐρανός 1
Fréquences     [«    »]
47
51 τούτων
51 ὡς
52 οὖν
53 τὰς
55 τε
58 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

οὖν


Livre, Chap.
[1, 4]   κακόν, μέγα μικρόν. Οὗτος μὲν  οὖν   ἀδιορίστως ἀπέρριψε περὶ τῶν λοιπῶν,
[1, 1]   πολλὰς δηλοῖ διαφοράς. Φύσει μὲν  οὖν   αἴσθησιν ἔχοντα γίγνεται τὰ ζῷα,
[1, 1]   ἔχει τὴν αἴσθησιν. Τὰ μὲν  οὖν   ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῇ καὶ
[1, 3]   λέγοντας τοὺς πρότερον. Φανερῶς μὲν  οὖν   Αναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον τούτων τῶν
[1, 1]   συμβέβηκεν ἀνθρώπῳ εἶναι· ἐὰν  οὖν   ἄνευ τῆς ἐμπειρίας ἔχῃ τις
[1, 3]   τιμιώτατόν ἐστιν. (α) εἰ μὲν  οὖν   ἀρχαία τις αὕτη καὶ παλαιὰ
[1, 1]   καίει τὸ πῦρ· τὰ μὲν  οὖν   ἄψυχα φύσει τινὶ ποιεῖν τούτων
[1, 8]   Σωκράτης ὁδὶ δὲ Καλλίας; Τί  οὖν   ἐκεῖνοι τούτοις αἴτιοί εἰσιν; Οὐδὲ
[1, 1]   τῶν ἱερέων ἔθνος. Εἴρηται μὲν  οὖν   ἐν τοῖς ἠθικοῖς τίς διαφορὰ
[1, 7]   διέλθωμεν περὶ αὐτῶν. ~Ὅσοι μὲν  οὖν   ἕν τε τὸ πᾶν καὶ
[1, 3]   ἴδιόν ἐστιν. (β) Τῶν μὲν  οὖν   ἓν φασκόντων εἶναι τὸ πᾶν
[1, 3]   ἀρχάς τινας καὶ αἰτίας· ἐπελθοῦσιν  οὖν   ἔσται τι προὔργου τῇ μεθόδῳ
[1, 1]   ποιητικῶν μᾶλλον. (α) Ὅτι μὲν  οὖν   σοφία περί τινας ἀρχὰς
[1, 2]   διάμετρος μετρητή. Τίς μὲν  οὖν   φύσις τῆς ἐπιστήμης τῆς
[1, 3]   πάσης τοῦτ' ἐστίν) τεθεώρηται μὲν  οὖν   ἱκανῶς περὶ αὐτῶν ἡμῖν ἐν
[1, 4]   φησι τὸν θεόν. Οὗτοι μὲν  οὖν,   καθάπερ εἴπομεν, ἀφετέοι πρὸς τὴν
[1, 6]   Εμπεδοκλέα καὶ Αναξαγόραν. ~Συντόμως μὲν  οὖν   καὶ κεφαλαιωδῶς ἐπεληλύθαμεν τίνες τε
[1, 7]   ἡμῖν προκειμένων σκέψιν. Οἱ μὲν  οὖν   καλούμενοι Πυθαγόρειοι ταῖς μὲν ἀρχαῖς
[1, 6]   κατὰ συμβεβηκὸς λέγουσιν. Ὅτι μὲν  οὖν   ὀρθῶς διώρισται περὶ τῶν αἰτίων
[1, 8]   καὶ βαθὺ καὶ ταπεινόν· ὥσπερ  οὖν   οὐδ' ἀριθμὸς ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς,
[1, 3]   Κλαζομένιος εἰπεῖν. Οἱ μὲν  οὖν   οὕτως ὑπολαμβάνοντες ἅμα τοῦ καλῶς
[1, 4]   φασὶ τὴν οὐσίαν. Τῶν μὲν  οὖν   παλαιῶν καὶ πλείω λεγόντων τὰ
[1, 3]   ἀρχὴ τῆς κινήσεως. Οἱ μὲν  οὖν   πάμπαν ἐξ ἀρχῆς ἁψάμενοι τῆς
[1, 3]   μόρια διακρίνεσθαι πάλιν. Εμπεδοκλῆς μὲν  οὖν   παρὰ τοὺς πρότερον πρῶτος τὸ
[1, 2]   ἔχοι θεός. Ἀναγκαιότεραι μὲν  οὖν   πᾶσαι ταύτης, ἀμείνων δ' οὐδεμία.
[1, 5]   ἀρχῶν ἐκείνων ἐστίν. Πλάτων μὲν  οὖν   περὶ τῶν ζητουμένων οὕτω διώρισεν·
[1, 1]   μόνον ὅτι θερμόν. Τὸ μὲν  οὖν   πρῶτον εἰκὸς τὸν ὁποιανοῦν εὑρόντα
[1, 3]   συνάξει τὰ πράγματα. Τούτους μὲν  οὖν   πῶς χρὴ διανεῖμαι περὶ τοῦ
[1, 5]   τινός, ἀεί γε μεταβαλλόντων. Οὗτος  οὖν   τὰ μὲν τοιαῦτα τῶν ὄντων
[1, 9]   τῶν οἰκείων στοιχείων. ~Ὅτι μὲν  οὖν   τὰς εἰρημένας ἐν τοῖς φυσικοῖς
[1, 6]   τὸ πρῶτον στοιχεῖον) οὗτοι μὲν  οὖν   ταύτης τῆς αἰτίας ἥψαντο μόνον,
[1, 4]   κατὰ τὴν φύσιν. Εἰς μὲν  οὖν   τὴν νῦν σκέψιν τῶν αἰτίων
[1, 5]   τούτων οὐ τιθέασιν. Τὸ μὲν  οὖν   τὸ ἓν καὶ τοὺς ἀριθμοὺς
[1, 1]   πυρέττουσι καύσῳ, τέχνης. Πρὸς μὲν  οὖν   τὸ πράττειν ἐμπειρία τέχνης οὐδὲν
[1, 4]   οὐσίαν πάντων. Περί τε τούτων  οὖν   τοῦτον ἀπεφήναντο τὸν τρόπον, καὶ
[1, 7]   εἶναι τὴν ὑπόληψιν) κατὰ μὲν  οὖν   τοῦτον τὸν λόγον οὔτ' εἴ
[1, 4]   αἱ ἐναντιώσεις ἀπεφήναντο. Παρὰ μὲν  οὖν   τούτων ἀμφοῖν τοσοῦτον ἔστι λαβεῖν,
[1, 9]   δὲ οὐκ εἴρηκεν. Περὶ μὲν  οὖν   τούτων δεδήλωται καὶ πρότερον· ὅσα
[1, 3]   ἀλλὰ διαμένειν ἀΐδια. Ἐκ μὲν  οὖν   τούτων μόνην τις αἰτίαν νομίσειεν
[1, 8]   ἐκ τίνος ἐνυπάρξουσιν; Τούτῳ μὲν  οὖν   τῷ γένει καὶ διεμάχετο Πλάτων
[1, 3]   ἄλλοις ῥᾳθύμως ἀφεῖσαν. Περὶ μὲν  οὖν   τῶν δύο αἰτιῶν, ὥσπερ λέγομεν,
[1, 2]   τῇ φύσει πάσῃ. Ἐξ ἁπάντων  οὖν   τῶν εἰρημένων ἐπὶ τὴν αὐτὴν
[1, 4]   τὸ μὴ ὄν. Ἐκ μὲν  οὖν   τῶν εἰρημένων καὶ παρὰ τῶν
[1, 4]   τῶν δὲ δύο. Μέχρι μὲν  οὖν   τῶν Ιταλικῶν καὶ χωρὶς ἐκείνων
[1, 7]   γῆ δὲ ὕδατος. Περὶ μὲν  οὖν   τῶν μίαν τιθεμένων αἰτίαν οἵαν
[1, 4]   κἀκείνοις συνέβαινεν. Παρὰ μὲν  οὖν   τῶν πρότερον καὶ τῶν ἄλλων
[1, 8]   τούτους δὲ αἰσθητούς. ~Περὶ μὲν  οὖν   τῶν Πυθαγορείων ἀφείσθω τὰ νῦν
[1, 5]   ὄντων εἶναι στοιχεῖα. Ὡς μὲν  οὖν   ὕλην τὸ μέγα καὶ τὸ
[1, 2]   τὸν ἧττον σοφόν. Τὰς μὲν  οὖν   ὑπολήψεις τοιαύτας καὶ τοσαύτας ἔχομεν
[1, 2]   τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. Δῆλον  οὖν   ὡς δι' οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν
[1, 3]   κακῶν τὸ κακόν) Οὗτοι μὲν  οὖν,   ὥσπερ λέγομεν, καὶ μέχρι τούτου
[1, 3]   ἐκ τῶν ἐπῶν) Οὗτος μὲν  οὖν,   ὥσπερ λέγομεν, οὕτω τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007