Alphabétiquement     [«   »]
τυχόντος 1
τυχὼν 1
τῷ 57
τῶν 178
υ 1
ὑγρῶν 1
υἱέων 1
Fréquences     [«    »]
170 τὴν
159 τὸ
165 τὸν
178 τῶν
223 δὲ
669 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τῶν


Chapitre
[12]   τούτων (ἂν) ἀποφαίνεταί τι περὶ  τῶν   ἀδήλων, καὶ ταῦτα φάσκων αὐτὸς
[15]   πρῶτον ἐπὶ τῆς ἐγκρατείας τὸ  τῶν   αἰσχρῶν καὶ παρανόμων ἡδονῶν ἀπέχεσθαι
[4]   καὶ τὴν πάλην, εἶτα πόρρω  τῶν   ἄλλων ἀπαγαγὼν ἐπυνθάνετο περὶ τῶν
[27]   δέους· οὐ γὰρ ἀφίκετο μετὰ  τῶν   ἄλλων εἰς τὴν οἰκίαν, ἀλλ´
[10]   καὶ μείζονα Σιμμίου χρὴ καὶ  τῶν   ἄλλων ἐκπυνθάνεσθαι Σωκράτους ἑταίρων· ἐμοῦ
[33]   πρῶτον μὲν τὸν Ἀμφίθεον, εἶτα  τῶν   ἄλλων πρὸς ὃν ἕκαστος ἐπιτηδείως
[15]   καὶ ταπεινοῦσι τὴν ψυχὴν ἐρρωμενέστερον  τῶν   ἀναγκαίων. ἔθει δὲ καὶ μελέτῃ
[20]   ἀπαθής, τῷ σώματι (μὴ) μικρὰ  τῶν   ἀναγκαίων χάριν καταμιγνὺς αὑτόν, εὐαφὴς
[15]   τούτων ἐγὼ καὶ Καφισίας ἐρασταὶ  τῶν   ἀνθρώπων ὄντες, φίλε Σιμμία,
[6]   τῆς ὁμιλίας δυσχεραίνων ἐχθρός ἐστι  τῶν   ἀνόμων καὶ ἀνυπευθύνων δυναστειῶν. ἀλλὰ
[22]   οὐ θαυμάσιον; ἀλλ´ ἡμῖν‘ φάναι  τῶν   ἄνω μέτεστι μικρόν· ἄλλων γὰρ
[33]   πρὸς ἀλλήλας καὶ διεπυνθάνοντο παρὰ  τῶν   ἀπαντώντων, αἱ δ´ ἀνευροῦσαι πατέρας
[6]   χοὰς γάλακτος· ἕωθεν δὲ πυνθάνεσθαι  τῶν   ἀπαντώντων, εἰ τοὺς Πολύμνιος παῖδας
[17]   Ἱπποσθενείδα, πόσους οἴει μετέχειν  τῶν   ἀπορρήτων εἰς τὴν πρᾶξιν ἡμῖν;
[16]   Λῦσιν ἐπέγνων ὅτι καλῶς ἄχρι  τῶν   ἀπορρήτων πεπαιδευμένος ὑπ´ ἐκείνου τἀνδρὸς
[1]   τύπῳ τινὶ γίγνεται μόνον  τῶν   ἀποτελεσμάτων σύνοψις, τοὺς δὲ τῇ
[27]   φρουροῖς κομίσαι τι πρόσταγμα παρὰ  τῶν   ἀρχόντων. ἐκεῖνοι μὲν οὖν ᾤχοντο,
[22]   αὐτὸς ἀκριβέστερον προσέχειν καὶ θεᾶσθαι  τῶν   ἀστέρων ἀποσαλεύοντας τοὺς μὲν ἧττον
[23]   Ἐπαμεινώνδας οὐ συμβάλλεται γνώμην ἀπὸ  τῶν   αὐτῶν ἀναγόμενος ἡμῖν; καὶ
[24]   θεῶν αἰει γενετάων. ὥσπερ γὰρ  τῶν   βασιλέων καὶ τῶν στρατηγῶν τὴν
[24]   Ὅμηρος ἣν λέγομεν διαφορὰν ἡμεῖς·  τῶν   γὰρ μάντεων οἰωνοπόλους τινὰς καλεῖ
[18]   συνέτεινον εὐθύς, ἵνα μηδὲν ἀγνοῆτε  τῶν   γεγονότων. ὡς γὰρ ἐκέλευσας τάχει
[7]   τὸν Χόνουφιν, εἴ τι συμβάλλοι  τῶν   γεγραμμένων, ἑρμηνεύσαντα ταχέως ἀποστεῖλαι· πρὸς
[7]   καὶ παραινεῖν τοῖς Ἕλλησι διὰ  τῶν   γραμμάτων τὸν θεὸν ἄγειν σχολὴν
[15]   δὲ τὴν ἐπὶ τοῦτο διὰ  τῶν   γυμνασίων παρασκευὴν τοῦ σώματος, οὕτω
[30]   πεύκης, ἔνιοι δὲ καὶ χιτώνια  τῶν   γυναικεί ων ἀμπεχόμενοι, μεθύοντας ἀπομιμούμενοι
[30]   Ἀρχίας καὶ τῇ προσδοκίᾳ  τῶν   γυναικῶν ἀνεπτοημένος ἐδέξατο μὲν τὴν
[13]   τοῦ δ´ ἀδελφοῦ παρ´ ἐμὲ  τῶν   δ´ ἄλλων ὡς ἕκαστος ἔτυχε
[11]   εἰ δ´ ἐξ ἀριστερᾶς, ἀποτρέπεσθαι·  τῶν   δ´ αὐτοῦ πταρμῶν τὸν μὲν
[24]   τὸ μέλλον, ἐν οἷς λέγει  τῶν   δ´ Ἕλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς,
[20]   ἀδήλως διεκθέουσαι λανθάνουσιν, οὕτως οἱ  τῶν   δαιμόνων λόγοι διὰ πάντων φερόμενοι
[20]   κατὰ (τοῦτο) τὸ νοηθὲν ὑπὸ  τῶν   δαιμόνων ἀὴρ τρεπόμενος δι´
[20]   φωνῆς ψηλαφῶντες γνωρίζομεν· αἱ δὲ  τῶν   δαιμόνων φέγγος ἔχουσαι τοῖς δυναμένοις
[31]   παρὼν ἀνήρπασεν ἐκ τοῦ φόνου,  τῶν   δὲ θεραπόντων ὀλίγους τολμήσαντας ἀμύνασθαι
[22]   καθαρὸν ἀλλὰ συγκεχυμένον καὶ λιμνῶδες.  τῶν   δὲ ῥοθίων τὰς νήσους ἅμα
[22]   πρὸς τετάρτην Φύσις κατὰ σελήνην.  τῶν   δὲ συνδέσμων ἑκάστου Μοῖρα κλειδοῦχος
[11]   ἑκουσίως σὺν ἡδονῇ καὶ χάριτι  τῶν   διδόντων ἔχειν δυνάμενον καὶ φιλοσοφίας
[27]   ἐφορᾷ θεῶν ἡμᾶς ἀγωνιζομένους περὶ  τῶν   δικαίων. ~Δάκρυα πολλοῖς ἐπῆλθεν ἡμῶν,
[15]   πλεονεξίαν τοῦ ἀδικεῖν) ἀλλ´  τῶν   δικαίων καὶ συγκεχωρημένων ὑπὸ τοῦ
[7]   Μούσαις καὶ λόγῳ διακρινομένους περὶ  τῶν   δικαίων τὰ ὅπλα καταθέντας. ἡμεῖς
[33]   δὲ τούτων ἤδη πολλοὶ προσεφέροντο  τῶν   ἐγγὺς οἰκούντων αἰσθανόμενοι τὰ πραττόμενα
[34]   οὖσαι παντοδαπῶν λαφύρων καὶ τὰ  τῶν   ἐγγὺς οἰκούντων ἐργαστήρια μαχαιροποιῶν. ἧκε
[16]   πρὸς τὸν τάφον εὐθὺς ὑπὸ  τῶν   ἐγχωρίων ὁδηγηθεὶς ἑσπέρας ἤδη χοὰς
[23]   φρονεῖς αὐτὸς δίελθε περὶ  τῶν   εἰρημένων. ~Ἐγὼ τοίνυν’ ἔφη τὸν
[25]   ῥᾳθυμίαν καὶ ἄνεσιν τραπέσθαι μετὰ  τῶν   εἰωθότων αὐτῷ συνακολασταίνειν. ~Ὀψὲ δ´
[13]   τῷ ἀνδρί, γένος δὲ Κροτωνιάτης  τῶν   ἐκεῖ φιλοσόφων οὐ καταισχύνων τὸ
[22]   ὥστε πολλὰ συνορῶντα καὶ κατακούοντα  τῶν   ἐκτὸς εἰσαγγέλλειν. οἱ δ´ ἀφανίσαντες
[15]   πολὺ μέν τις ἤδη καὶ  τῶν   ἐμφύτων ἀπαρύσαι παθῶν τῷ λόγῳ
[4]   γὰρ Ἀρχίας ἐλπίζων τινὰ  τῶν   ἐν ἀξιώματι γυναικῶν ἀφίξεσθαι τηνικαῦτα
[18]   ἂν τὸν ἄνθρωπον ἵππῳ χρώμενον  τῶν   ἐν Θήβαις κρατίστῳ· γνώριμος δ´
[1]   καὶ φιλοτέχνους καθ´ ἕκαστον ἰδίᾳ  τῶν   ἐντυγχανόντων προσαγορεύουσι. τοῖς μὲν γὰρ
[9]   καὶ τοιοῦτον ἄλλον ὄγκον προϊστάμενοι  τῶν   ἐπὶ νοῦν ἰόντων. (ὃ πολιτικοῖς
[11]   ἡμῶν δορατίῳ τετρωμένος, ὡς ἤκουσε  τῶν   ἐπὶ τὰς σπονδὰς ἀφικομένων Ἀθήνηθεν,
[13]   ἔφη σὺ κωλύεις, Ἐπαμεινώνδα,  τῶν   ἔργων τὸ κάλλιστον. εἰ γὰρ
[10]   Κέβητα· πορευομένοις δ´ αὐτοῖς διὰ  τῶν   ἑρμογλύφων παρὰ τὰ δικαστήρια σύες
[10]   κιβωτοποιῶν καὶ τοὺς προκεχωρηκότας ἤδη  τῶν   ἑταίρων γεγονέναι τὸ δαιμόνιον. οἱ
[31]   πεπραγμένα, πρὶν εἰδέναι καὶ τὰ  τῶν   ἑταίρων εἰ καλῶς κεχώρηκεν. ~Ἐπράχθη
[22]   πρὸς τὸ δέον. ἐκ δὲ  τῶν   εὐηνίων ἐκείνων καὶ κατηκόων εὐθὺς
[17]   ὄλεθρον καὶ τοῦτο μηδ´ ἀγνοούντων  τῶν   ἐχθρῶν παντάπασι τὴν κάθοδον; διὰ
[4]   τούς γε πλείους εἰς ταὐτὸ  τῶν   ἐχθρῶν συναγαγεῖν. ἀλλ´ οὐ ῥᾴδιον,
[15]   γὰρ ἐν οἷς ἔξεστιν ἀποχὴ  τῶν   ἡδονῶν ἄσκησίς ἐστι τῇ ψυχῇ
[11]   παρὰ τὴν Πάρνηθα φεύγουσιν ὑπὸ  τῶν   ἡμετέρων ἱππέων ἀποθανεῖν, ὡς τοῦ
[1]   λογισμοῦ. τούτου δὴ τοῦ γένους  τῶν   θεατῶν καὶ ἡμᾶς ὑπολαμβάνων εἶναι
[1]   Καφισία, μέμνημαί ποτε περὶ  τῶν   θεωμένων τοὺς γεγραμμένους πίνακας λόγον
[24]   καλεῖ καὶ ἱερεῖς, ἑτέρους δὲ  τῶν   θεῶν αὐτῶν διαλεγομένων συνιέντας καὶ
[19]   καὶ δεξιωσάμενος ἐθάρρυνον, ὡς καὶ  τῶν   θεῶν παρακαλούντων ἐπὶ τὴν πρᾶξιν.
[24]   οὐδὲ γὰρ οἱ πολλοὶ κύνες  τῶν   θηρατικῶν σημείων οὐδ´ (οἱ πολλοὶ)
[32]   ἐπὶ τὸν Ὑπάτην τρέπονται καὶ  τῶν   θυρῶν ὁμοίως αὐτοῖς ἀνοιχθεισῶν φεύγοντα
[3]   ὅλην φόνων καὶ διαφθεῖραι πολλοὺς  τῶν   ἰδίᾳ διαφόρων ὄντων. ~Ταῦτά μου
[28]   καὶ μάντις Θεόκριτος, ὡς  τῶν   ἱερῶν σωτηρίων καὶ καλῶν καὶ
[5]   νομίζω· φεύγουσι γὰρ οἱ πλεῖστοι  τῶν   ἱππαρχηκότων νομίμως, μᾶλλον δὲ πάντες
[5]   ἄγνωστον ὄντα τοῖς Θηβαίοις πλὴν  τῶν   ἱππαρχηκότων. γὰρ ἀπαλλαττόμενος τὸν
[24]   σημείων οὐδ´ (οἱ πολλοὶ) ἵπποι  τῶν   ἱππικῶν συνιᾶσιν, ἀλλ´ οἱ μεμαθηκότες
[12]   τι μηνύειν καὶ καταλέγειν ἐκείνῳ  τῶν   ἱστορικῶν τούτων ἕκαστον, ἡδὺς ἄν,
[23]   ἀεὶ δήπου λέγει μηδενί (πη  τῶν   καθ´ ἑαυτὸν ἀνθρώπων ἐντετυχηκέναι μήτε
[22]   οὐδὲν ἔτι γιγνώσκειν οὐδ´ αἰσθάνεσθαι  τῶν   καθ´ ἑαυτόν, εἶτα μέντοι μετὰ
[16]   Λῦσις, Σιμμία, φιλοχωρεῖν οὐδενὸς  τῶν   καλῶν ἐνδεὴς γεγονὼς δι´ Ἐπαμεινώνδαν.
[1]   οὐδὲν ἀθέατον οὐδ´ ἀπροσφώνητον ἐκφεύγει  τῶν   καλῶς τοὐναντίον γεγονότων. οἶμαι
[31]   ἐπὶ ταῖς θύραις ἔστημεν (ἐφορῶντες  τῶν   κατακειμένων ἕκαστον. μὲν οὖν
[10]   εἶτ´ ἀναστρέψας ἐπορεύετο τὴν διὰ  τῶν   κιβωτοποιῶν καὶ τοὺς προκεχωρηκότας ἤδη
[21]   ἐννοεῖν περὶ τοῦ δαιμονίου παρίσταται,  τῶν   κληδόνας πταρμοὺς τι
[18]   τὸ ἱερεῖον οὐ δημόσιον ἀλλὰ  τῶν   κρατούντων ἐστίν. ἔτι δὲ τοῦ
[20]   μόλις ἐπήκοον ἔχουσι τὴν ψυχὴν  τῶν   κρειττόνων καὶ πεπνιγμένοι γε θορύβῳ
[13]   ἤδη πάλιν ἀθροιζομένους καὶ κρατοῦντας  τῶν   Κυλωνείων, Λῦσις δ´ ὅπου γέγονεν
[34]   πυνθανόμεθα, χρήμασιν οὐκ ὀλίγοις ἐζημίωσαν  τῶν   Λακεδαιμονίων οἱ γέροντες, Ἑρμιππίδαν δὲ
[22]   τόπον, εἶτ´ αὖθις ἐπανῄει πολλοῖς  τῶν   μακρὰν λεγομένων καὶ πραττομένων ἐντυχοῦσα
[12]   οὕτω σκόπει, μὴ καὶ ἡμεῖς  τῶν   μαντικῶν ἑκάστου τὴν δύναμιν ἀγνοοῦντες,
[18]   δ´ ὑμῖν ἄνθρωπός ἐστι  τῶν   Μέλωνος ἁρματηλατῶν ἐπιστάτης καὶ διὰ
[2]   Ἀρχίας, ἡδέως ἠκροᾶτο συγκαθιεὶς μετὰ  τῶν   νέων καὶ βουλόμενος ἡμᾶς ἐν
[22]   διὰ τῆς γλαυκότητος ἐπιμιγνυμένοις· καὶ  τῶν   νήσων ὀλίγας μὲν δι εκ–
[24]   τὸ δαιμόνιον, ἀλλ´ οἷον ἐπὶ  τῶν   νηχομένων ἐν θαλάττῃ τοὺς μὲν
[16]   ἐστὶν ἡμῖν ὅπως ἐκεῖ μεταλάχῃ  τῶν   νομιζομένων. τοιαύτῃ δὲ διανοίᾳ παραγενόμενος
[3]   φύσει πρὸς τὸ καλὸν ὑπὸ  τῶν   νόμων ἀγόμενος τὸν μέγιστον ὑποδύεται
[20]   ἀλλήλους οἱ ἄνθρωποι συμβόλοις εἴδωλα  τῶν   νοουμένων καὶ εἰκόνας ὁρῶσιν, αὐτὰ
[22]   ἄνω (δια) φερόμενοι δαίμονές εἰσι  τῶν   νοῦν ἔχειν λεγομένων ἀνθρώπων. πειράθητι
[21]   πολλῶν ἀπεγνωκότων αὐτὸν ἤδη καὶ  τῶν   οἰκείων ὀδυρομένων, πρωὶ μάλα φαιδρὸς
[31]   διαπαιδαγωγησάσης προσμίξαντες ἡμεῖς καὶ διὰ  τῶν   οἰκετῶν εὐθὺς ὠσάμενοι πρὸς τὸν
[32]   προσελθόντες καὶ πρὸς τὸν ὑπακούσαντα  τῶν   οἰκετῶν ἔφασαν ἥκειν Ἀθήνηθεν γράμματα
[22]   μέγιστον ἐγκεκλίσθαι τὴν θάλασσαν ὀλίγῳ  τῶν   ὀκτὼ μερῶν τοῦ παντὸς ἔλαττον,
[22]   φωτός, ἀφορίζει τὴν ἐσχάτην μερίδα  τῶν   ὅλων. τέσσαρες δ´ εἰσὶν ἀρχαὶ
[27]   δὲ ῥώμῃ καὶ μεγέθει διαφέροντα  τῶν   ὁμηλίκων, οὗτος, εἶπεν ἄνδρες,
[16]   τέλος. ὡς οὖν ἔγνωμεν ἐκ  τῶν   ὀνείρων τὴν Λύσιδος τελευτήν (δια–
[30]   ἱματίοις ἐξῄεσαν ἔχοντες οὐδὲν ἕτερον  τῶν   ὅπλων μάχαιραν ἕκαστος (ἐν
[20]   γὰρ εἰς τὸ νοοῦν αἱ  τῶν   παθῶν καὶ ὁρμῶν κατατείνουσιν ἀρχαί,
[20]   κρειττόνων καὶ πεπνιγμένοι γε θορύβῳ  τῶν   παθῶν καὶ περιαγωγῇ τῶν χρειῶν
[22]   δεξιάν, πῆ δὲ καμπτομένους ὑπὸ  τῶν   παθῶν καὶ συνεφελκομένους τοῖς ἁμαρτήμασιν,
[9]   οἱ μὲν γὰρ ἄκοντες ὑπὸ  τῶν   παθῶν τούτων ἁλίσκονται δι´ ἀπειρίαν
[7]   δὲ τρεῖς ἡμέρας ἀναλεξάμενος βιβλίων  τῶν   παλαιῶν παντοδαποὺς (χαρακτῆρας ἀντέγραψε τῷ
[2]   ἐνθένδε Φερενίκου πέμψαντος ἄνθρωπος οὐδενὶ  τῶν   παρ´ ἡμῖν Χάρωνι γνώριμος·
[7]   καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι παῦλαν  τῶν   παρόντων κακῶν ἔσεσθαι διπλασιάσασι τὸν
[15]   μὴ κλέπτειν ἐπιόντα νύκτωρ τὰ  τῶν   πέλας μηδὲ λωποδυτεῖν, οὐδ´ εἰ
[25]   εἶναί τινας ἀναιτίους καὶ καθαροὺς  τῶν   πεπραγμένων, οἳ μᾶλλον ἕξουσιν ἀνυπόπτως
[1]   παρανόμως καὶ βιαίως, ἔγνωμεν ἐνταῦθα  τῶν   περὶ Μέλωνα καὶ Πελοπίδαν, ὡς
[10]   ἐμοὶ γὰρ οὐδὲν οὕτω μέγα  τῶν   περὶ Πυθαγόρου λεγομένων εἰς μαντικὴν
[24]   καὶ συμπαραθέουσιν, οὕτως οἱ πεπαυμένοι  τῶν   περὶ τὸν βίον ἀγώνων δι´
[33]   λόγῳ ξυστὸν ἱππικὸν ἔχων διῆκε  τῶν   πλευρῶν καὶ κατέβαλε πονηρὸν ἄνθρωπον,
[15]   ταῖς μάχαις τὸν εὖ βάλλοντα  τῶν   πολεμίων ἐκκλιτέον, ἐν δὲ ταῖς
[28]   αὑτοὺς ὥσπερ σμῆνος ἐξαιρεθησομένους ὑπὸ  τῶν   πολεμίων. ἐνῆγε δὲ καὶ
[31]   πολλὰ τῇ πατρίδι πολλάκις ὑπὲρ  τῶν   πολεμίων εὐχόμενος. πεσόντος δὲ τοῦ
[30]   Ἀρχίδαμε, τύχη καὶ τὰς  τῶν   πολεμίων μαλακίας καὶ ἀγνοίας ταῖς
[18]   ἀνασχεῖν, καπνῷ δὲ συμμελανθῆναι τὸ  τῶν   πολεμίων οἰκητήριον οὐδὲν οὐδέποτε δακρύων
[3]   καὶ οὗτος δήπου μηδὲ διὰ  τῶν   πολιτῶν ἄκριτον, ἀλλὰ καὶ αἵματος
[25]   πρὸς τὸν καιρόν, ἀποκτενεῖν δὲ  τῶν   πολιτῶν ἄκριτον οὐδένα μὴ μεγάλης
[32]   εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἀνδράσιν ἐπιφανεστάτοις  τῶν   πολιτῶν καὶ κατ´ ἀλκὴν διαφέρουσιν.
[34]   ἧκον δὲ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ  τῶν   πολιτῶν ὁμοῦ καὶ συνέρρεον ἀεὶ
[1]   τὴν Καδμείαν τοὺς μὲν ἐξέβαλον  τῶν   (πολιτῶν τοὺς δὲ φόβῳ κατεῖργον
[21]   νύκτας κάτω καὶ μίαν ἡμέραν,  τῶν   πολλῶν ἀπεγνωκότων αὐτὸν ἤδη καὶ
[11]   μέγαν ὡς ἀληθῶς καὶ διαφέροντα  τῶν   πολλῶν γεγονέναι δοκοῦμεν, ὑπὸ φωνῆς
[26]   πνεύματος γενομένου, καὶ διὰ τοῦτο  τῶν   πολλῶν τάχιον εἰς τὰς οἰκίας
[24]   τρόπος· ἡμᾶς βαπτιζομένους ὑπὸ  τῶν   πραγμάτων καὶ σώματα πολλὰ καθάπερ
[34]   σωφρόνων γυναικῶν. ~Ἐν δὲ τούτῳ  τῶν   πραγμάτων ὄντων πυθόμενος τὸν Ἐπαμεινώνδαν
[11]   τινος ὁπηνίκα τύχοι θορυβούμενον ἐκ  τῶν   πράξεων ἀνατρέπεσθαι καὶ προΐεσθαι τὸ
[9]   εἰς θεοὺς ἐπαναχωρεῖ περὶ τῆς  τῶν   πράξεων ἀρχῆς ὡς τοῦ λόγου
[26]   δόξαν, ὡς λαμπρῶν ἀκινδύνων δὲ  τῶν   πράξεων ἐσομένων. ~Ὡς οὖν ἅπαντες
[12]   οὐδὲ φωνὴν ἀλλὰ δαιμόνιον αὐτῷ  τῶν   πράξεων ὑφηγεῖσθαι. μέτειμι γὰρ ἤδη
[17]   καὶ (οἰκεῖος ἀνὴρ οὐδὲν δὲ  τῶν   πρασσομένων συνειδώς, ἔστι σοι, φησίν
[2]   ἡμέραις, Ἀρχίδαμε, πάντες οἱ  τῶν   πραττομένων μετέχοντες εἰώθειμεν εἰς τὴν
[17]   καὶ μὴ κατατεῖναι σήμερον, ὅτε  τῶν   πρὸς τὴν κάθοδον αὐτοῖς τὰ
[8]   τῆς προαιρέσεως ἀποστειλάντων ἐξ Ἰταλίας  τῶν   Πυθαγορικῶν. ἀφῖκται δὲ Λύσιδι τῷ
[16]   γιγνόμενον ἰδίᾳ περὶ τὰς ταφὰς  τῶν   Πυθαγορικῶν ὅσιον, οὗ μὴ τυχόντες
[13]   ἐξέπεσον αἱ κατὰ πόλεις ἑταιρεῖαι  τῶν   Πυθαγορικῶν στάσει κρατηθέντων, τοῖς δ´
[26]   δεξιὸν ἄνευ βροντῆς εἰσιοῦσι διὰ  τῶν   πυλῶν· καὶ τὸ σημεῖον ἐδόκει
[30]   τοῦ δὲ γραμματοφόρου φήσαντος ὑπὲρ  (τῶν)   σπουδαίων αὐτῷ γεγράφθαι τὰ σπουδαῖα
[30]   ὥστε πολλὴν ἐρημίαν εἶναι διὰ  τῶν   στενωπῶν διεξιοῦσιν. οἱ μὲν οὖν
[31]   κατακειμένων ἕκαστον. μὲν οὖν  τῶν   στεφάνων καὶ τῆς ἐσθῆτος ὄψις
[24]   ὥσπερ γὰρ τῶν βασιλέων καὶ  τῶν   στρατηγῶν τὴν διάνοιαν οἱ μὲν
[34]   ὑπόσπονδον παραδόντες ἡμῖν ἀπήλλαττον μετὰ  τῶν   στρατιωτῶν.
[29]   μήνυσιν οὐ βέβαιον, οὐδ´ ὑπὸ  τῶν   συνειδότων ἐξενηνέχθαι τὴν πρᾶξιν οὐδενός·
[13]   ἡγούμενον μὲν τὸν Ἐπαμεινώνδαν καὶ  τῶν   συνεστώτων φίλων Ἰσμηνόδωρον καὶ Βακχυλίδαν
[34]   πολίτας. τοῖς δὲ τότ´ ὄχλοις  τῶν   συνισταμένων ὅπλα παρεῖχον αἵ τε
[22]   ὥσπερ πηλὸν ἀποσειομένους, τὰς ἐκ  τῶν   σωμάτων ἐπαναπλεούσας μετὰ τὸν θάνατον·
[13]   πένητι γηροκομίας τυχὼν καὶ πατὴρ  τῶν   σῶν υἱέων ἐπιγραφεὶς οἴχοιτο μακαριστός,
[7]   κατασκευὴν γελοῖα πάσχοντες (ἑκάστης γὰρ  τῶν   τεσσάρων πλευρῶν διπλασιαζομένης ἔλαθον τῇ
[22]   Φερσεφόνης μοῖραν, ἣν ἡμεῖς διέπομεν,  τῶν   τεττάρων μίαν οὖσαν ὡς
[1]   τῶν φίλων καὶ τὴν κατάλυσιν  τῶν   τυράννων διηγεῖσθαι. ~(ΚΑΦΕΙΣΙΑΣ) Καὶ μὴν
[1]   τὸν δὲ φιλότιμον καὶ φιλόκαλον  τῶν   ὑπ´ ἀρετῆς ὥσπερ τέχνης μεγάλης
[27]   ὡς τεθυκὼς καὶ πίνων ἐπυνθάνετο  τῶν   ὑπηρετῶν τι βούλοιντο. λέγει
[24]   φίλιππος οὐ πάντων ὁμοίως ἐπιμελεῖται  τῶν   ὑπὸ τὸ γένος, ἀλλ´ ἀεί
[20]   λόγον. ὥσπερ γὰρ αἱ πληγαὶ  τῶν   ὑπορυττ όντων ἀσπίσι χαλκαῖς ἁλίσκονται
[6]   ἀπὸ ξένης ἐλθὼν διὰ χρόνου  τῶν   φίλων ἐρωτώντων τι καινότατον
[6]   λέγοντος Λεοντίδης ἐξῄει μετὰ  τῶν   φίλων, ἡμεῖς δ´ εἰσελθόντες ἠσπαζόμεθα
[34]   ἧκε δὲ καὶ Ἱπποσθενείδας μετὰ  τῶν   φίλων καὶ οἰκετῶν τοὺς ἐπιδεδημηκότας
[11]   δυνάμεως φθορὰν προειπεῖν αὐτὸν ἐνίοις  τῶν   φίλων. καὶ πρότερον ἔτι τούτων
[1]   τὰ περὶ τὴν κάθοδον αὐτὴν  τῶν   φίλων καὶ τὴν κατάλυσιν τῶν
[16]   μὴ κινεῖν· ὁσίως γὰρ ὑπὸ  τῶν   φίλων κεκηδεῦσθαι τὸ Λύσιδος σῶμα,
[15]   ταῖς χάρισι τὸν καλῶς διδόντα  τῶν   φίλων οὔτε φεύγειν οὔτ´ ἀπωθεῖσθαι
[28]   ἐν τούτῳ Κηφισοδώρῳ Διότονος, εἷς  τῶν   φίλων, παρῆν πρὸς ἡμᾶς ξίφος
[34]   καὶ τὸν Γοργίδαν ἤδη μετὰ  τῶν   φίλων συναθροίζεσθαι περὶ τὸ τῆς
[4]   τῶν ἄλλων ἀπαγαγὼν ἐπυνθάνετο περὶ  τῶν   φυγάδων, εἰ τὴν ἡμέραν φυλάττουσιν.
[1]   αἱ Θῆβαι πρὸ τῆς καθόδου  τῶν   φυγάδων ἐπιστάμεθα. καὶ γάρ, ὡς
[25]   πάνυ σαφῶς εἰδέναι τῆς καθόδου  τῶν   φυγάδων καὶ συντετάχθαι μετὰ Γοργίδου
[30]   τὴν κάθοδον καὶ τὴν ἐπιβουλὴν  τῶν   φυγάδων καὶ τὴν οἰκίαν, εἰς
[2]   Χάρωνι γνώριμος· ἐδήλου δὲ  τῶν   φυγάδων ὄντας δώδεκα τοὺς νεωτάτους
[18]   ἱεροῖς ἀεὶ χρησαμένῳ καλοῖς ὑπὲρ  τῶν   φυγάδων, ὡς ἀπὸ τῆς ὄψεως
[33]   τὴν φωνὴν γνωρίζοντες ἀνεπήδων ἐκ  τῶν   χαμευνῶν ἄσμενοι τὰς ἁλύσεις ἐφέλκοντες,
[5]   τις τύπος καὶ βαρβαρικὸς  τῶν   χαρακτήρων ἐμφερέστατος Αἰγυπτίοις· διὸ καὶ
[20]   θορύβῳ τῶν παθῶν καὶ περιαγωγῇ  τῶν   χρειῶν εἰσακοῦσαι καὶ παρασχεῖν τὴν
[14]   παρόντα, τίς ἂν ἡμῖν γένοιτο  τῶν   χρημάτων διάθεσις καὶ χρῆσις; ἦπου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005