Alphabétiquement     [«   »]
μετρίως 2
μέτροις 1
μέχρι 4
μὴ 60
μή 8
μηδ´ 5
μηδαμοῦ 1
Fréquences     [«    »]
59 τὰ
59 τοῖς
57 τῷ
60 μὴ
60 περὶ
69 εἰς
71
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

μὴ


Chapitre
[17]   ὑμῖν τὴν Ἱπποσθενείδου μαλακίαν δεόμενος  μὴ   ἀνακοινοῦσθαι μηδὲ παραλαμβάνειν εἰς τὴν
[25]   εἰς τὸ γυμνάσιον ἤδη καὶ  μὴ   ἀπολείπειν τοὺς συνήθεις, ἡμεῖς δὲ
[33]   τὰς χεῖρας ὀρέγοντες ἐβόων δεόμενοι  μὴ   ἀπολειφθῆναι. λυομένων δὲ τούτων ἤδη
[20]   συστῇ τοῖς τόνοις καθαρμοσθῇ,  μὴ   ἅπτεσθαι μηδὲ χρῆσθαι. τὸ γὰρ
[15]   δὲ μὴ φίλων προϊεμένῳ χάρισι  μὴ   βασιλέων δωρεαῖς αὑτόν, ἀλλὰ καὶ
[20]   ἐπὶ νοῦν ἴῃ πράττειν, καὶ  μὴ   βιάζεσθαι μηδὲ παράγειν ἀλλ´ ἐφιέναι
[31]   κεῖσο μετὰ τούτων, οὓς ἐκολάκευες·  μὴ   γὰρ ἐν ἐλευθέραις στεφανώσαιο ταῖς
[13]   πρὸς τὸ καλόν, δὲ  μὴ   δεξάμενος ὥσπερ σφαῖραν εὖ φερομένην
[20]   ψυχὴν ἐπιθιγγάνων τῷ νοηθέντι πληγῆς  μὴ   δεομένην, δ´ ἐνδίδωσιν αὐτῷ
[14]   δεῖν ἐκεῖνα διδόναι καὶ ἀπολείπειν  μὴ   δεομένοις, οὕτω σύμμαχος μὲν ἀφῖξαι
[32]   μέσαις αὐταῖς καὶ θνήσκοντος, ὥστε  μὴ   δύνασθαι τοὺς ἄλλους προσβοηθεῖν. τέλος
[14]   τ´ ἄλλα καὶ πενίαν διδάξας  μὴ   δυσχεραίνειν. ~Ὑπολαβὼν δ´ Θεάνωρ
[15]   δίκαιον· εἰ γὰρ πενία  μὴ   δυσχερές, οὐδ´ αὖ πάλιν
[11]   διδόντων ἔχειν δυνάμενον καὶ φιλοσοφίας  μὴ   ἐκστῆναι πρὸς τοσαῦτα κωλύματα καὶ
[17]   περιέχεσθαι τὸ δὲ πῦρ ἄνω  μὴ   ἐπιπολάζειν. μὲν οὖν ὄψις,
[23]   ἀπηγγέλλομεν, ἐμέμψατο Σωκράτης ἡμᾶς, ὅτι  μὴ   ζῶντος ἔτι τοῦ Τιμάρχου διήλθομεν·
[33]   ὥρας τὴν ἀτοπίαν καὶ τὸ  μὴ   καθεστηκότα λαλεῖν αὐτῷ τὸν Φυλλίδαν,
[12]   τῆς ἀπειρίας ἐπέλθοι, οὕτω σκόπει,  μὴ   καὶ ἡμεῖς τῶν μαντικῶν ἑκάστου
[1]   ἐπὶ τούτῳ κατοκνήσαντος ἐλθεῖν, εἰ  μὴ   καὶ νῦν Ἀθηναίοις πέρα τοῦ
[23]   λόγου τὸν μῦθον, ἀλλ´ ὅρα  μὴ   καὶ τὸν ξένον ἡμῖν παρακλητέον
[16]   δαίμονι πρὸς τὸν βίον, εἰ  μὴ   κακὸς ἐγὼ τεκμήρασθαι τῷ πλῷ
[17]   ὁδὸν ὄντας, ἀναστρέφειν κελεύσας καὶ  μὴ   κατατεῖναι σήμερον, ὅτε τῶν πρὸς
[16]   δὲ φωνῆς ἔδοξα τὰ ἀκίνητα  μὴ   κινεῖν· ὁσίως γὰρ ὑπὸ τῶν
[15]   καὶ φιλαργυρίαν ἄσκησις, οὐ τὸ  μὴ   κλέπτειν ἐπιόντα νύκτωρ τὰ τῶν
[15]   Ἐπαμεινώνδας, ἀλλ´ ἔστιν ὅτῳ  μὴ   λαβόντι τὸ καλῶς διδόμενον τιμιώτερον
[17]   οὐ μεγάλα ταῦτα σημεῖα τοῦ  μὴ   λανθάνειν τὴν πρᾶξιν; οὐ κράτιστον
[17]   τὸν λόγον ἡμῶν Ἱπποσθενείδας  μὴ   λέγε πρὸς θεῶν, ἔφη Φυλλίδα,
[21]   δίελθ´ αὐτά· καὶ γὰρ εἰ  μὴ   λίαν ἀκριβῶς, ἀλλ´ ἔστιν ὅπη
[15]   ἄτοπον’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας εἰ  μὴ   λόγῳ τις αὐτὸν ἀλλὰ σχηματιζόμενος
[25]   δὲ τῶν πολιτῶν ἄκριτον οὐδένα  μὴ   μεγάλης ἀνάγκης γενομένης, ἄλλως δὲ
[17]   οἱ φυγάδες καταίρειν μέλλουσιν, ἀγωνιῶ,  μὴ   μεγάλων κακῶν ἐμπλήσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς
[29]   ἐν πίνοντες τυγχάνουσιν. ἀλλὰ  μὴ   μέλλωμεν, ἄνδρες, ἔφη, προσευξάμενοι δὲ
[27]   βεβουλεῦσθαι δοκεῖς ἡμῖν, Χάρων,  μὴ   μεταστησάμενος εἰς οἰκίαν ἑτέραν τὸν
[20]   ὢν καὶ ἀπαθής, τῷ σώματι  (μὴ)   μικρὰ τῶν ἀναγκαίων χάριν καταμιγνὺς
[21]   ὑπὲρ τούτων διεξιόντος, οὐκ οἶδα  μὴ   μύθοις ὁμοιότερ´ λόγοις ὄντα
[14]   διαφερόντως, ἥκεις δὲ φάρμακα φίλοις  μὴ   νοσοῦσι κομίζων. ὥσπερ οὖν εἰ
[7]   ἡμῶν καὶ κελεύοντα γεωμετρίας ἅπτεσθαι  μὴ   παρέργως· οὐ γάρ τοι φαύλης
[10]   ὠθούμεναι διὰ πλῆθος, ἐκτροπῆς δὲ  μὴ   παρούσης τοὺς μὲν ἀνέτρεψαν ἐμβαλοῦσαι
[24]   διὰ τὸ πλησιάζειν καὶ σῴζεται,  μὴ   πειθομένη δέ, ἀπολιπόντος τοῦ δαίμονος,
[3]   δεδογμένα πράττομεν ἡμεῖς· Ἐπαμεινώνδας δὲ  μὴ   πείθων, ὡς οἴεται βέλτιον εἶναι,
[13]   τὴν χάριν εἰς ἔσπευκε  μὴ   περαίνουσαν. σοὶ μὲν οὖν τὰς
[17]   μῆκος ἔτι, καὶ τὴν ἑσπέραν  μὴ   περιμένωμεν ἀλλ´ ἤδη βαδίζωμεν ἐπὶ
[3]   πράσσειν εἰκότως ἀντιτείνει πρὸς  μὴ   πέφυκε μηδὲ δοκιμάζει παρακαλούμενος. οὐδὲ
[15]   οἷόν τε τὴν διάνοιαν ἠρεμεῖν  μὴ   πολλάκις ἐν ἐξουσίᾳ τοῦ ἀπολαύειν
[20]   καὶ Μούσαις, τὰ δ´ ἄλλα  μὴ   πολυπραγμονεῖν περὶ Σωκράτους, ὡς κρείττονα
[15]   ἐφικτὸν ἡκούσας ὑπερβῆναι ῥᾴδιον ᾧτινι  μὴ   πόρρωθεν δέδεται καὶ κεκόλασται τὸ
[3]   ὡς οἴεται βέλτιον εἶναι, ταῦτα  μὴ   πράσσειν εἰκότως ἀντιτείνει πρὸς
[15]   πέλας μηδὲ λωποδυτεῖν, οὐδ´ εἰ  μὴ   προδίδωσί τις πατρίδα καὶ φίλους
[27]   ἀγαθοί, πρὸς τὸ συμπεσὸν ἀντιτάξασθε,  μὴ   πρόησθε τὰ σώματα διαφθεῖραι τοῖς
[12]   μάλιστα δὴ φιλοσοφίαν ἐξανθρωπίσαντος, εἰ  μὴ   πταρμὸν μηδὲ κληδόνα τὸ σημεῖον
[12]   κρατεῖν ὀνομάτων, ὥσπερ Σωκράτης, εἰ  μὴ   τὸ δαιμόνιον ἀλλὰ τὸν πταρμὸν
[31]   δὲ Καβίριχον ἡμεῖς κατεπραΰνομεν ἀξιοῦντες  μὴ   τοῖς τυράννοις βοηθεῖν ἀλλὰ τὴν
[25]   δεῖπνον. γὰρ Φυλλίδας δεδιὼς  μὴ   τὸν Ἀμφίθεον προανέλωσιν, εὐθὺς ἀπὸ
[7]   τὸν Κυζικηνὸν Ἑλίκωνα συντελέσειν·  μὴ   τοῦτο δ´ οἴεσθαι χρῆναι ποθεῖν
[20]   ἔφη περὶ τούτων ἐρόμενός ποτε  μὴ   τυχεῖν ἀποκρίσεως, διὸ μηδ´ αὖθις
[16]   ταφὰς τῶν Πυθαγορικῶν ὅσιον, οὗ  μὴ   τυχόντες οὐ δοκοῦμεν ἀπέχειν τὸ
[12]   ὑπὸ τοῦ βέλους φαίη τετρῶσθαι  μὴ   τῷ βέλει ὑπὸ τοῦ βαλόντος,
[12]   τὸ βάρος ὑπὸ τοῦ ζυγοῦ  μὴ   τῷ ζυγῷ ὑπὸ τοῦ ἱστάντος.
[27]   ἐγὼ πονηρὸς περὶ ὑμᾶς, ἀποκτείνατε,  μὴ   φείσησθ´ ἡμῶν· τὸ δὲ λοιπόν,
[15]   τοῦ πλεονεκτεῖν ἀπεχόμενον. ἀνδρὶ δὲ  μὴ   φίλων προϊεμένῳ χάρισι μὴ βασιλέων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005