Alphabétiquement     [«   »]
ταραχήν 1
ταραχῆς 1
ταρτάρῳ 1
τὰς 35
τάς 1
ταῦθ´ 1
ταῦτ´ 4
Fréquences     [«    »]
34 εἶπεν
31 ἡμῖν
34 τῇ
35 τὰς
36
38 διὰ
39 ὥσπερ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τὰς


Chapitre
[15]   τὴν φιλοπλουτίαν οὐκ ἐπανίσταται πρὸς  τὰς   ἀδικίας οὐδὲ θορυβεῖ τὴν διάνοιαν,
[13]   μὴ περαίνουσαν. σοὶ μὲν οὖν  τὰς   αἰτίας ἤδη διῆλθον, ὑφ´ ὧν
[1]   γεγονότων. οἶμαι δὴ καὶ περὶ  τὰς   ἀληθινὰς πράξεις ὁμοίως τῷ μὲν
[33]   ἀνεπήδων ἐκ τῶν χαμευνῶν ἄσμενοι  τὰς   ἁλύσεις ἐφέλκοντες, οἱ δὲ τοὺς
[15]   περὶ τὸ σῶμα βλαστάνουσαι πρὸς  τὰς   ἀναγκαίας ἡδονάς, αἱ δ´ ἐπήλυδες,
[15]   ἡμῖν τῷ Θετταλῷ πρὸς  τὰς   ἀποκρίσεις ἐνδίδου σαυτὸν ὑπὲρ τούτων)
[1]   καὶ σχολὴν ἄγοντας, ἄχρι οὗ  τὰς   ἀποκρίσεις τοῦ δήμου λάβωμεν, ἀντιτείνειν
[7]   ἀμβλὺ διανοίας ὁρώσης ἄκρως δὲ  τὰς   γραμμὰς ἠσκημένης ἔργον εἶναι (καὶ)
[14]   πενίᾳ χρωμένους αὐτόθι φίλους ἔχουσι,  τὰς   δὲ Λύσιδος ἡμῖν τροφὰς καὶ
[22]   δοκοῦντας ἀστέρας, Τίμαρχε, φάναι  τὰς   εἰς σῶμα καταδυομένας ὅλας ψυχὰς
[22]   καὶ ζόφον ὥσπερ πηλὸν ἀποσειομένους,  τὰς   ἐκ τῶν σωμάτων ἐπαναπλεούσας μετὰ
[22]   ποιεῖν κύκλον, ἀλλ´ ἡσυχῆ παραλλάσσειν  τὰς   ἐπιβολὰς ἕλικα ποιούσας μίαν ἐν
[17]   χαλεπὸν οὔτε παθεῖν, ἐξελέσθαι δὲ  τὰς   Θήβας ὅπλων τοσούτων πολεμίων περιεχόντων
[29]   μόλις διαναστάντες ἔξω προῆλθον ἐπὶ  τὰς   θύρας. εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀρχίου
[13]   ὁδὶ κομίζειν. ἀποβλέψαντες οὖν πρὸς  τὰς   θύρας ἑωρῶμεν ἡγούμενον μὲν τὸν
[33]   οὐκ ὀλίγαι γυναῖκες. ἡμεῖς δὲ  τὰς   θύρας τῆς εἱρκτῆς κατασχίσαντες ἐκαλοῦμεν
[8]   κομίζων χρυσίον οἴεται δεῖν Ἐπαμεινώνδᾳ  τὰς   Λύσιδος γηροτροφίας ἀποτίνειν καὶ προθυμότατός
[20]   φῶς ἀνταύγειαν. τῷ γὰρ ὄντι  τὰς   μὲν ἀλλήλων νοήσεις οἷον ὑπὸ
[22]   ἅμα τῷ φωτὶ ποικιλλομένῳ κατὰ  τὰς   μεταβολάς. φαίνεσθαι δὲ πλήθει μὲν
[22]   καὶ λιμνῶδες. τῶν δὲ ῥοθίων  τὰς   νήσους ἅμα περιγινομένας ἐπανάγειν· οὐ
[26]   τοῦτο τῶν πολλῶν τάχιον εἰς  τὰς   οἰκίας ἀνακεχωρηκότων ἡμεῖς μὲν τοὺς
[4]   ἡμῖν δίχα διαιρετέον αὐτοὺς ἐπὶ  τὰς   οἰκίας· Ἀρχίου γὰρ ἅμα καὶ
[28]   ἡμῶν καὶ παρώξυνεν εὐθὺς ἐπὶ  τὰς   οἰκίας βαδίζειν· φθήσεσθαι γὰρ ἐμπεσόντας
[15]   γυμνασάμενοι καὶ κινήσαντες ὥσπερ ζῷα  τὰς   ὀρέξεις ἐπιστῆτε λαμπραῖς τραπέζαις καὶ
[20]   ἐνδίδωσιν αὐτῷ χαλῶντι καὶ συντείνοντι  τὰς   ὁρμὰς οὐ βιαίους ὑπὸ παθῶν
[13]   ἐναργῶς προϋπέφαινε τὴν τελευτήν, καὶ  τὰς   παρ´ ὑμῖν, Πολύμνι, θεραπείας
[9]   περιττοί τινες εἶναι δοκοῖεν, ἐπιθειάζουσι  τὰς   πράξεις, ὀνείρατα καὶ φάσματα καὶ
[22]   κεφαλῆς ἅμα ψόφῳ προσπεσόντι πληγείσης  τὰς   ῥαφὰς διαστάσας μεθιέναι τὴν ψυχήν.
[11]   τετρωμένος, ὡς ἤκουσε τῶν ἐπὶ  τὰς   σπονδὰς ἀφικομένων Ἀθήνηθεν, ὅτι Σωκράτης
[16]   γάρ τι γιγνόμενον ἰδίᾳ περὶ  τὰς   ταφὰς τῶν Πυθαγορικῶν ὅσιον, οὗ
[30]   χείρων, Ἀρχίδαμε, τύχη καὶ  τὰς   τῶν πολεμίων μαλακίας καὶ ἀγνοίας
[17]   τοσοῦτον εἰς τὰ συμπόσια καὶ  τὰς   ὑποδοχὰς παρεσκεύακε Φυλλίδας ἄκρατον, ὥστε
[33]   πόδας ἐν τῷ ξύλῳ δεδεμένοι  τὰς   χεῖρας ὀρέγοντες ἐβόων δεόμενοι μὴ
[27]   ἀνάνδρως καὶ ἀκλεῶς, ἀλλ´ ἀμύνασθε  τὰς   ψυχὰς ἀηττήτους τῇ πατρίδι φυλάττοντες.
[29]   ὄντες καὶ συνεκλελυμένοι τοῖς σώμασι  τὰς   ψυχάς, μόλις διαναστάντες ἔξω προῆλθον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005