Alphabétiquement     [«   »]
3
42
1
ἡ 36
2
9
ἠγανακτοῦμεν 1
Fréquences     [«    »]
34 εἶπεν
35 τὰς
34 τῇ
36 ἡ
38 διὰ
39 ὥσπερ
41 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate


Chapitre
[8]   καὶ φιλοσοφίας ἄξιον· ἀλλὰ τίς     αἰτία, δι´ ἣν οὐκ εὐθὺς
[15]   ἀσκήσεως καὶ τοῦ πρὸς     ἄσκησις ἔργου, καὶ καθάπερ ἀθλητικῆς
[18]   δυσιερεῖν δέ γε θύοντας εἰκός·     γὰρ ἀρχὴ καὶ τὸ ἱερεῖον
[15]   προσφέρησθε κεκολασμέναις ἤδη ταῖς ἐπιθυμίαις;     γὰρ ἐν οἷς ἔξεστιν ἀποχὴ
[13]   αἰσχρὸν εὖ πάσχειν ὑπὸ φίλων·     γὰρ χάρις οὐχ ἧττον δεομένη
[18]   μοι τὸν χαλινὸν οὐκ εἶχεν     γυνὴ δοῦναι, ἀλλὰ διέτριβεν ἐν
[20]   τῷ νοηθέντι πληγῆς μὴ δεομένην,     δ´ ἐνδίδωσιν αὐτῷ χαλῶντι καὶ
[14]   πενίαν ὡς ἐνοχλουμένοις ὑπ´ αὐτῆς,     δ´ ἐστὶ ῥᾴστη φέρειν ἡμῖν
[24]   δ´ ἄλλος ἄλλην ἀνασῴζειν ἐγκελευόμενος,     δὲ συνακούει διὰ τὸ πλησιάζειν
[30]   ἀπομιμούμενοι κώμῳ χρωμένους μετὰ γυναικῶν.     δὲ χείρων, Ἀρχίδαμε, τύχη
[22]   μὲν πρώτη κινήσεως δ´     δευτέρα γενέσεως δ´ τρίτη
[22]   πρὸς σελήνην Λάχεσις, περὶ ἣν     καμπὴ τῆς γενέσεως. αἱ μὲν
[14]   οὕτως χάρις καὶ ἄτιμος     κτῆσις εἴη. τί μήν; εἶπεν
[24]   πολλοῖς σημεῖα δίδωσιν, ἐξ ὧν     λεγομένη μαντικὴ συνέστηκε. θεοὶ μὲν
[17]   δὲ πῦρ ἄνω μὴ ἐπιπολάζειν.     μὲν οὖν ὄψις, Χάρων,
[31]   ἔστημεν (ἐφορῶντες τῶν κατακειμένων ἕκαστον.     μὲν οὖν τῶν στεφάνων καὶ
[5]   τὰ εὑρεθέντα καὶ τίς ὅλως     ὄψις τοῦ Ἀλκμήνης τάφου παρ´
[15]   οὔτ´ ἀπωθεῖσθαι δίκαιον· εἰ γὰρ     πενία μὴ δυσχερές, οὐδ´ αὖ
[18]   περιφώνησιν ἀσαφῆ καὶ τυφλὴν ὑπόνοιαν     πρᾶξις λαβοῦσα μόνον ἅμα καὶ
[29]   φυλάττεσθαι καὶ προσέχειν; καλὸν γὰρ     πρόνοια καὶ τὸ ἀσφαλές. ἅμα
[15]   γὰρ δίψαν ἐκβιάζεται καὶ πεῖναν     πρὸς τροφὴν καὶ ποτὸν ἀντίβασις
[22]   εἰσὶν ἀρχαὶ πάντων, ζωῆς μὲν     πρώτη κινήσεως δ´ δευτέρα
[22]   περιολισθανούσας, ἄλλας δ´ ἀνακομίζεται κάτωθεν     σελήνη προσνηχομένας, αἷς εἰς καιρὸν
[27]   ἐρομένου δὲ τοῦ Χάρωνος, τίς     σπουδὴ τῆς τηνικαῦτα μεταπέμψεως αὐτοῦ
[22]   πάρεστιν. ἐρομένου δ´ αὐτοῦ τίς     Στύξ ἐστιν, ὁδὸς εἰς Ἅιδου‘
[22]   τῶν τεττάρων μίαν οὖσαν ὡς     Στὺξ ὁρίζει, βουλομένῳ σοι σκοπεῖν
[22]   δ´ τρίτη φθορᾶς δ´     τελευταία· συνδεῖ δὲ τῇ μὲν
[22]   σελήνη προσνηχομένας, αἷς εἰς καιρὸν     τῆς γενέσεως τελευτὴ συνέπεσε, πλὴν
[34]   ἄλλως προυφασίζοντο Λυσανορίδαν περιμένειν· γὰρ     τῆς ἡμέρας ἐκείνης. διὸ καὶ
[20]   τοῖς μὲν ὡς ἀληθῶς ὄναρ     τοιαύτη σύνεσις γίγνεται δι´ ἡσυχίαν
[22]   δ´ δευτέρα γενέσεως δ´     τρίτη φθορᾶς δ´ τελευταία·
[1]   ἀλλὰ τύπῳ τινὶ γίγνεται μόνον     τῶν ἀποτελεσμάτων σύνοψις, τοὺς δὲ
[20]   δηλουμένῳ τοῦ νοοῦντος. πληγῇ γὰρ     φωνὴ προσέοικε τῆς ψυχῆς δι´
[14]   πλοῦτον· ἄχαρις γὰρ ἂν οὕτως     χάρις καὶ ἄτιμος κτῆσις
[20]   παντελῶς ἄπορος συνοφθῆναι, καθ´ ὃν     ψυχὴ νοήσασα ἐφέλκεται ταῖς ὁρμαῖς
[22]   ἀληθές ἐστιν· οὐ γὰρ ἐξέβαινεν     ψυχὴ τοῦ σώματος, ὑπείκουσα δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005