Alphabétiquement     [«   »]
ὥρμησε 3
ὠρυγὰς 1
Ὡς 1
ὡς 80
ὥς 1
ὣς 1
ὠσάμενοι 1
Fréquences     [«    »]
73 ἐν
73 οὐ
75 τοὺς
80 ὡς
83 τῆς
111 γὰρ
116 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ὡς


Chapitre
[27]   γὰρ τηνικαῦτα βαδίζων διαταράξω τινὰς  (ὡς   ἀγόμενος. οὕτως’ ἔφη ποίει· καὶ
[24]   ἄκρως μακαρίους τε καὶ θείους  ὡς   ἀληθῶς ἀπεργάσασθαι βουληθῶσιν· αἱ δ´
[11]   ἁπλότητος οἷς τὸν ἄνδρα μέγαν  ὡς   ἀληθῶς καὶ διαφέροντα τῶν πολλῶν
[20]   φθεγγομένων ἀκούειν. ἀλλὰ τοῖς μὲν  ὡς   ἀληθῶς ὄναρ τοιαύτη σύνεσις
[2]   κρυβήσονται παρελθόντες, ὃς παρέξει, γνωσόμενος,  ὡς   ἂν εἰδότες εὐθὺς ἐκεῖ βαδίζοιεν.
[11]   καὶ σφοδρότητα φαίνονται πρὸς ἅπαν,  ὡς   ἂν ἐξ ὀρθῆς καὶ ἰσχυρᾶς
[13]   τυχεῖν ἡδὺ καὶ διαμαρτάνειν ἀνιαρὸν  ὡς   ἀνδρὸς εὖ παθεῖν ἀξίου διὰ
[30]   περιπετείας ἀγῶνα. τοῦ γὰρ Χάρωνος  ὡς   ἀνέπεισε τοὺς περὶ Ἀρχίαν καὶ
[18]   χρησαμένῳ καλοῖς ὑπὲρ τῶν φυγάδων,  ὡς   ἀπὸ τῆς ὄψεως ταύτης· εἴ
[25]   ἕξουσιν ἀνυπόπτως πρὸς τὸν δῆμον  ὡς   ἀπὸ τοῦ βελτίστου παραινοῦντες. ἐδόκει
[22]   τοῦ Κλαζομενίου ψυχὴν ἀκήκοας δήπουθεν,  ὡς   ἀπολείπουσα παντάπασι τὸ σῶμα νύκτωρ
[22]   ὀκτὼ μερῶν τοῦ παντὸς ἔλαττον,  ὡς   αὐτῷ κατεφαίνετο· δύο δ´ αὐτὴν
[25]   ἐπιθυμῶν ἐτύγχανεν, εἰς ἐλπίδας ἐμβαλὼν  ὡς   ἀφιξομένης εἰς τὸν πότον, ἔπεισε
[14]   οὐ προδίδωσι (τὴν πενίαν) οὐδ´  ὡς   βαφὴν ἀνίησι τὴν πάτριον πενίαν,
[24]   εἰσιν ἀνθρώπων ἐπιμελεῖς καθ´ Ἡσίοδον.  ὡς   γὰρ ἀθλητὰς καταλύσαντας ἄσκησιν ὑπὸ
[18]   ἵνα μηδὲν ἀγνοῆτε τῶν γεγονότων.  ὡς   γὰρ ἐκέλευσας τάχει παντὶ χρησάμενον
[12]   καὶ Πολύμνιος οὐ χαλεπὸν ἀνελεῖν.  ὡς   γὰρ ἐν ἰατρικῇ σφυγμὸς
[11]   ἀτεκμάρτοις τῷ λογισμῷ ῥοπὴν ἐπάγειν;  ὡς   γὰρ ὁλκὴ μία καθ´ αὑτὴν
[7]   Δηλίων τινὲς ἀπήντησαν δεόμενοι Πλάτωνος  ὡς   γεωμετρικοῦ λῦσαι χρησμὸν αὐτοῖς ἄτοπον
[22]   ῥαφὰς διαστάσας μεθιέναι τὴν ψυχήν.  ὡς   δ´ ἀναχωροῦσα κατεμίγνυτο πρὸς ἀέρα
[32]   τῷ Λεοντίδῃ παρὰ Καλλιστράτου κομίζοντες.  ὡς   δ´ ἀπαγγείλας καὶ κελευσθεὶς ἀνοῖξαι
[34]   ὁμοῦ καὶ συνέρρεον ἀεὶ πλείονες.  ὡς   δ´ ἀπήγγειλα καθ´ ἕκαστον αὐτοῖς
[31]   τοῖς θεοῖς καθωσιωμένον ὑπὲρ αὐτῆς·  ὡς   δὲ καὶ διὰ τὸν οἶνον
[29]   προσβλέπων εἰς ἡμᾶς θαρρεῖν ἐκέλευεν,  ὡς   δεινοῦ μηδενὸς ὄντος ἀλλὰ τῆς
[4]   ἐγὼ τὴν ὑποδοχὴν παρεσκεύακα σήμερον  ὡς   δεξόμενος Ἀρχίαν καὶ παρέξων ἐν
[10]   δέ τινες τὴν εὐθεῖαν βαδίζοντες  ὡς   δὴ τὸ Σωκράτους ἐλέγξοντες δαιμόνιον
[17]   γωνίαν τοῦ περιστύλου, σφόδρα τεταραγμένος  ὡς   διεφαίνετο τῷ προσώπῳ. κἀμοῦ μή
[18]   μή τι χαλεπώτερον συμβέβηκε; κἀκεῖνος,  ὡς   εἶδεν ἡμᾶς προσέχοντας αὐτῷ, ἀπὸ
[12]   τι Σιμμίας ἔχει λέγειν, ἀκουστέον,  ὡς   εἰδότος ἀκριβέστερον. ~Καὶ Θεόκριτος
[17]   καὶ πολὺ μᾶλλον ἀκούσας σήμερον  ὡς   εἰς τὴν σὴν οἰκίαν οἱ
[13]   Ἄρκεσος πόθῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτὸς  ὡς   εἶχε πλεῦσαι, κομιδῇ δὲ διὰ
[1]   (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἡμεῖς, Καφισία, σχεδὸν  ὡς   εἶχον αἱ Θῆβαι πρὸ τῆς
[33]   καὶ χαίροντες. αἱ δὲ γυναῖκες,  ὡς   ἑκάστη περὶ τοῦ προσήκοντος ἤκουσεν,
[13]   παρ´ ἐμὲ τῶν δ´ ἄλλων  ὡς   ἕκαστος ἔτυχε καὶ γενομένης σιωπῆς
[22]   ἀνταύγειαν· οἱ δ´ ὀρθῶς ὑπονοοῦντες,  ὡς   ἐκτὸς ὄντα δαίμονα προσαγορεύουσι. τοὺς
[9]   τὸ ἀφελὲς τοῦτο καὶ ἄπλαστον  ὡς   ἐλευθέριον καὶ μάλιστα φίλον ἀληθείας
[1]   ἀκούομεν γενέσθαι τότε σοῦ παρόντος,  ὡς   ἐμοῦ μηδ´ ἂν εἰς Θήβας
[18]   ἄλλον ἐκπέμπητε πρὸς τοὺς ἄνδρας,  ὡς   ἐμοῦ παντάπασιν ἐκστατικῶς ἐν τῷ
[14]   σύμμαχος μὲν ἀφῖξαι πρὸς πενίαν  ὡς   ἐνοχλουμένοις ὑπ´ αὐτῆς, δ´
[30]   ὄντα φίλον αὐτῷ καὶ ξένον,  ὡς   ἔοικεν, ἐξαγγέλλουσα τὴν κάθοδον καὶ
[16]   εἴδωλόν ἐστιν) ἔννοια πολλοῖς ἐπεισῆλθεν,  ὡς   ἐπὶ ξένης Λῦσις ἄλλως
[4]   σαφῶς’ εἶπεν ἔχω λέγειν οὐδ´  ὡς   ἐπιστάμενος, ἤκουον δὲ σημεῖα καὶ
[1]   τὴν πρᾶξιν ἡμῖν ἀπ´ ἀρχῆς  ὡς   ἐπράχθη καὶ τοῦ λόγου μετάδος
[9]   δὲ Γαλαξίδωρος, Ἡράκλεις, εἶπεν  ὡς   ἔργον ἐστὶν εὑρεῖν ἄνδρα καθαρεύοντα
[5]   ἐμφερέστατος Αἰγυπτίοις· διὸ καὶ Ἀγησίλαος,  ὡς   ἔφασαν, ἐξέπεμψεν ἀντίγραφα τῷ βασιλεῖ
[18]   ἐν τῷ ταμιείῳ πολὺν χρόνον  ὡς   ζητοῦσα καὶ σκευωρουμένη τὰ ἔνδον·
[22]   διέπομεν, τῶν τεττάρων μίαν οὖσαν  ὡς   Στὺξ ὁρίζει, βουλομένῳ σοι
[29]   Ἀρχίας’ ἔφη καὶ Φίλιππος  ὡς   ἤκουσαν (ἥκειν ἐμὲ κεκλημένον, ἤδη
[11]   Δήλιον ὑφ´ ἡμῶν δορατίῳ τετρωμένος,  ὡς   ἤκουσε τῶν ἐπὶ τὰς σπονδὰς
[9]   δι´ ἀσθένειαν, οἱ δέ,  ὡς   θεοφιλεῖς καὶ περιττοί τινες εἶναι
[17]   περιέλυσε τοῦ Σιμμίου τὸν ἐπίδεσμον  ὡς   θεραπεύσων τὸ σῶμα, Φυλλίδας δ´
[19]   τὸν Ἱπποσθενείδαν καὶ δεξιωσάμενος ἐθάρρυνον,  ὡς   καὶ τῶν θεῶν παρακαλούντων ἐπὶ
[20]   ἄλλα μὴ πολυπραγμονεῖν περὶ Σωκράτους,  ὡς   κρείττονα δήπουθεν ἔχοντος ἐν αὑτῷ
[1]   ἀεὶ συνδιατρίβοντες αὐτοῖς· καὶ πάλιν  ὡς   Λακεδαιμόνιοι Φοιβίδαν μὲν ἐζημίωσαν ἐπὶ
[26]   καλὸν πρὸς ἀσφάλειαν καὶ δόξαν,  ὡς   λαμπρῶν ἀκινδύνων δὲ τῶν πράξεων
[7]   βασιλεῖ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἔφρασεν,  ὡς   Μούσαις ἀγῶνα συντελεῖσθαι κελεύει τὰ
[1]   τῶν φυγάδων ἐπιστάμεθα. καὶ γάρ,  ὡς   οἱ περὶ Ἀρχίαν καὶ Λεοντίδην
[3]   ἡμεῖς· Ἐπαμεινώνδας δὲ μὴ πείθων,  ὡς   οἴεται βέλτιον εἶναι, ταῦτα μὴ
[1]   τῶν περὶ Μέλωνα καὶ Πελοπίδαν,  ὡς   οἶσθα, ἰδιόξενοι γενόμενοι καὶ παρ´
[22]   κάτω πάλιν ἐπ´ ἄλλην γένεσιν,  ὡς   ὁρᾷς. ἀλλ´ οὐδὲν ὁρῶ‘ τὸν
[22]   κορυφῇ τὸ φῶς· ἀνατείνουσα δ´,  ὡς   ὁρᾷς, ἐκ τοῦ Ἅιδου κάτωθεν
[19]   τοῦ καιροῦ καὶ τὸ τάχος,  ὡς   οὐκ οὔσης ἀναβολῆς, εἰς ἀγωνίαν
[16]   τὸ μακαριστὸν καὶ οἰκεῖον τέλος.  ὡς   οὖν ἔγνωμεν ἐκ τῶν ὀνείρων
[5]   χαλκοῦς ἔχων γράμματα πολλὰ θαυμαστὸν  ὡς   παμπάλαια· γνῶναι γὰρ ἐξ αὑτῶν
[34]   τόπους, πανταχόθεν ἐκταράττοντες τοὺς ὑπεναντίους,  ὡς   πάντων ἀφεστώτων. οἱ μὲν οὖν
[5]   ἀμήνιτον ἔοικεν εἶναι τὸ δαιμόνιον,  ὡς   προδείκνυσι τὰ σημεῖα περὶ ὧν
[2]   κυνῶν περὶ τὸν Κιθαιρῶνα θηρεῦσαι  ὡς   πρὸς ἑσπέραν ἀφιξομένους· αὐτὸς δὲ
[21]   ἀνῆλθε· προσκυνήσας δὲ τὸν θεόν,  ὡς   πρῶτον διέφυγε τὸν ὄχλον, διηγεῖτο
[17]   ἡγεμόνες καλῶσιν; Ἀμφίθεον δὲ σήμερον,  ὡς   πυνθάνομαι, μέλλουσιν ἀνακρίναντες, ὅταν Ἀρχίας
[34]   διὸ καὶ τοῦτον μὲν ὕστερον,  ὡς   πυνθανόμεθα, χρήμασιν οὐκ ὀλίγοις ἐζημίωσαν
[17]   καὶ δεινὸν ἐξ αὐτῆς ἔνδοθεν,  ὡς   τὰ πλεῖστα τῆς πόλεως φλέγεσθαι
[27]   καὶ Φίλιππος ἔπεμψαν ἡμᾶς κελεύοντες  ὡς   τάχιστά ς´ ἥκειν πρὸς αὐτούς.
[27]   αὐτὸς δ´ ἀπαντήσας ἔχων στέφανον  ὡς   τεθυκὼς καὶ πίνων ἐπυνθάνετο τῶν
[9]   περὶ τῆς τῶν πράξεων ἀρχῆς  ὡς   τοῦ λόγου καταφρονοῦσα, καὶ τὴν
[1]   τὰ καθ´ ἕκαστα μᾶλλον εὐφραίνειν,  ὡς   τοῦ μὲν τέλους πολλὰ κοινὰ
[11]   ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἱππέων ἀποθανεῖν,  ὡς   τοῦ Σωκράτους δαιμονίου παρακούσαντας ἑτέραν
[25]   ἡμῖν. κἀκεῖνος μὲν ἀνεχώρησεν αὖθις  ὡς   τοὺς περὶ Σιμμίαν, ἡμεῖς δὲ
[28]   δὲ καὶ μάντις Θεόκριτος,  ὡς   τῶν ἱερῶν σωτηρίων καὶ καλῶν
[7]   Σπαρτιάτης ἧκεν εἰς Μέμφιν  ὡς   Χόνουφιν τὸν προφήτην, ποτὲ συμφιλοσοφοῦντες
[16]   τὴν Λύσιδος ψυχὴν κατελθεῖν ἀποθεσπίσουσαν  ὡς   χρὴ ταῦτα πράσσειν. προϊούσης δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005