Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῆλθεν 1
ἐπήλυδες 1
ἐπήστραψε 1
ἐπὶ 45
ἐπίβασιν 1
ἐπιβεβληκώς 1
ἐπιβο 1
Fréquences     [«    »]
41 εἰ
42
39 ὥσπερ
45 ἐπὶ
46 ἔφη
46 ὑπὸ
47 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ἐπὶ


Chapitre
[24]   πρόσω τῆς γῆς φερομένους οἱ  ἐπὶ   γῆς ἑστῶτες σιωπῇ θεῶνται μόνον,
[22]   πῆ μὲν κρατοῦντας καὶ περιάγοντας  ἐπὶ   δεξιάν, πῆ δὲ καμπτομένους ὑπὸ
[30]   καὶ τὸν Φυλλίδαν ἐξέπεμπε συνεχῶς  ἐπὶ   θύρας σκεψόμενον εἰ τὰ γύναια
[2]   του δεήσειε, φανερῶς δὲ διατρίβειν  ἐπὶ   λόγοις καὶ φιλοσοφίᾳ, πολλάκις ἐφελκόμενοι
[20]   αὐτὸν ἐκέλευσεν τι ἂν  ἐπὶ   νοῦν ἴῃ πράττειν, καὶ μὴ
[9]   τοιοῦτον ἄλλον ὄγκον προϊστάμενοι τῶν  ἐπὶ   νοῦν ἰόντων. (ὃ πολιτικοῖς μὲν
[16]   ἐστιν) ἔννοια πολλοῖς ἐπεισῆλθεν, ὡς  ἐπὶ   ξένης Λῦσις ἄλλως κεκήδευται
[22]   ἐμβάλλοντας ἐναντίους ποταμοὺς δεχομένας, ὥστ´  ἐπὶ   πλεῖστον ἀνακοπτομένην κοχλάζειν καὶ ἀπολευκαίνεσθαι
[17]   κατάγειν φίλους καὶ οἰκείους ἄνδρας  ἐπὶ   προῦπτον ὄλεθρον καὶ τοῦτο μηδ´
[7]   τοὺς δὲ τύπους εἶναι τῆς  ἐπὶ   Πρωτεῖ βασιλεύοντι γραμματικῆς, ἣν Ἡρακλέα
[11]   Σωκράτης μετ´ Ἀλκιβιάδου καὶ Λάχητος  ἐπὶ   Ῥηγίστης καταβὰς ἀπονενοστήκοι, πολλὰ μὲν
[6]   καὶ κατασκευῇ σοβαρόν, αὐτόθι κατηυλισμένον  ἐπὶ   στιβάδων· φαίνεσθαι γὰρ ἄγνου καὶ
[22]   ἐπάγειν ταῖς ἁμαρτίαις καὶ τὴν  ἐπὶ   ταῖς ἡδοναῖς, ὅσαι παράνομοι καὶ
[31]   ὠσάμενοι πρὸς τὸν ἀνδρῶνα μικρὸν  ἐπὶ   ταῖς θύραις ἔστημεν (ἐφορῶντες τῶν
[29]   ψυχάς, μόλις διαναστάντες ἔξω προῆλθον  ἐπὶ   τὰς θύρας. εἰπόντος δὲ τοῦ
[4]   ὥσθ´ ἡμῖν δίχα διαιρετέον αὐτοὺς  ἐπὶ   τὰς οἰκίας· Ἀρχίου γὰρ ἅμα
[28]   μέλλησιν ἡμῶν καὶ παρώξυνεν εὐθὺς  ἐπὶ   τὰς οἰκίας βαδίζειν· φθήσεσθαι γὰρ
[11]   δορατίῳ τετρωμένος, ὡς ἤκουσε τῶν  ἐπὶ   τὰς σπονδὰς ἀφικομένων Ἀθήνηθεν, ὅτι
[24]   λόγους καὶ σπουδάς, ἀλλὰ τοῖς  ἐπὶ   ταὐτὸ γυμναζομένοις τέλος εὐμενεῖς ὄντες
[32]   τὸν θάλαμον. δ´ εὐθὺς  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν ἐξενεχθεὶς τῇ ὑπονοίᾳ
[1]   κατὰ Πίνδαρον τὸ δεῦρ´ ἐλθεῖν  ἐπὶ   τὴν διήγησιν· τὸ δὲ πρεσβείας
[34]   τὴν ἀγοράν, ἅμα πάντες εὐθὺς  ἐπὶ   τὴν ἐλευθερίαν ἐκήρυττον τοὺς πολίτας.
[23]   καὶ τὸν ξένον ἡμῖν παρακλητέον  ἐπὶ   τὴν ζήτησιν· οἰκεία γὰρ πάνυ
[11]   ὄπισθεν εἴτ´ ἔμπροσθεν ὁρμᾶν αὐτὸν  ἐπὶ   τὴν πρᾶξιν, εἰ δ´ ἐξ
[19]   ὡς καὶ τῶν θεῶν παρακαλούντων  ἐπὶ   τὴν πρᾶξιν. Ἐκ δὲ τούτου
[30]   ἀναχωρήσαντος οἴκαδε καὶ διασκευάζοντος ἡμᾶς  ἐπὶ   τὴν πρᾶξιν ἧκεν ἐνθένδε παρ´
[25]   ἡμεῖς περισχόντες αὐτὸν ἐπεχειροῦμεν παρακαλεῖν  ἐπὶ   τὴν πρᾶξιν. δὲ καὶ
[34]   παραλαμβάνων. εὐθέως δ´ οἱ μὲν  ἐπὶ   τῆς ἀγορᾶς ἐσήμαινον οἱ δὲ
[15]   τοῦ ξένου φέρε τοίνυν πρῶτον  ἐπὶ   τῆς ἐγκρατείας τὸ τῶν αἰσχρῶν
[33]   τὸ δεσμωτήριον. ἐκκαλέσας δὲ τὸν  ἐπὶ   τῆς εἱρκτῆς Φυλλίδας Ἀρχίας’
[6]   δ´ εἰσελθόντες ἠσπαζόμεθα τὸν Σιμμίαν  ἐπὶ   τῆς κλίνης καθεζόμενον οὐ κατατετευχότα
[2]   γὰρ Σιμμίας πολὺν χρόνον  ἐπὶ   τῆς ξένης γεγονὼς καὶ πεπλανημένος
[25]   Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀληλιμμένους ἀπιόντας  ἐπὶ   τὸ δεῖπνον. γὰρ Φυλλίδας
[33]   δ´ ἀλλήλους καὶ συλλαλήσαντες ἐχωροῦμεν  ἐπὶ   τὸ δεσμωτήριον. ἐκκαλέσας δὲ τὸν
[32]   ἵεντο δρόμῳ διὰ τῆς αὐλῆς  ἐπὶ   τὸν θάλαμον. δ´ εὐθὺς
[30]   στενωπῶν διεξιοῦσιν. οἱ μὲν οὖν  ἐπὶ   τὸν Λεοντίδην καὶ τὸν Ὑπάτην
[32]   ἐξέπνευσε. γενόμενοι δ´ ἀπὸ τούτων  ἐπὶ   τὸν Ὑπάτην τρέπονται καὶ τῶν
[18]   γὰρ ἐκέλευσας τάχει παντὶ χρησάμενον  ἐπὶ   τοῦ ὄρους ἀπαντῆσαι τοῖς ἀνδράσιν,
[3]   Φερένικον μὲν ἴσως καὶ Πελοπίδαν  ἐπὶ   τοὺς αἰτίους μάλιστα τρέψεσθαι καὶ
[27]   τι πάσχωμεν, εὐγενὴς ὑποτρέφηται τιμωρὸς  ἐπὶ   τοὺς τυράννους. οὐκ ἔστιν’ εἶπεν
[17]   μὴ περιμένωμεν ἀλλ´ ἤδη βαδίζωμεν  ἐπὶ   τοὺς τυράννους τὰ ξίφη λαβόντες·
[15]   ἀντίπαλον ἅμιλλαν, ἄσκησιν δὲ τὴν  ἐπὶ   τοῦτο διὰ τῶν γυμνασίων παρασκευὴν
[1]   ἐμοῦ μηδ´ ἂν εἰς Θήβας  ἐπὶ   τούτῳ κατοκνήσαντος ἐλθεῖν, εἰ μὴ
[1]   ὡς Λακεδαιμόνιοι Φοιβίδαν μὲν ἐζημίωσαν  ἐπὶ   τῷ τὴν Καδμείαν καταλαβεῖν καὶ
[24]   συμφέρεται τὸ δαιμόνιον, ἀλλ´ οἷον  ἐπὶ   τῶν νηχομένων ἐν θαλάττῃ τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005