Alphabétiquement     [«   »]
τόλμαις 1
τόλμας 1
τολμήσαντας 1
τὸν 165
τόν 1
τον 1
τόνοις 1
Fréquences     [«    »]
134 δ´
135 πρὸς
159 τὸ
165 τὸν
170 τὴν
178 τῶν
223 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τὸν


Chapitre
[13]   καὶ γενομένης σιωπῆς Σιμμίας  τὸν   ἀδελφὸν ἡμῶν καλέσας εἶεν, εἶπεν
[13]   αὐτῷ ζῶντι συντελέσαι τοὺς φίλους  τὸν   ἆθλον. ἐπεὶ δ´ ἡμῖν τὸ
[22]   ὁμοίως κυκλοτερεῖς· οἴεσθαι δὲ ταύταις  τὸν   αἰθέρα κύκλῳ φερομέναις ὑπορροιζεῖν λιγυρῶς
[5]   κατὰ δή τινα χρησμόν, ἀγνοῶν  τὸν   Ἄλεον ὅστις ἦν· ἐπανελθὼν δ´
[7]   παρ´ ἡμῶν ἔλαβεν Ἀγησίλαος  τὸν   Ἀλκμήνης τάφον ἀνασκευασάμενος. καὶ
[33]   κατασχίσαντες ἐκαλοῦμεν ὀνομαστὶ πρῶτον μὲν  τὸν   Ἀμφίθεον, εἶτα τῶν ἄλλων πρὸς
[25]   γὰρ Φυλλίδας δεδιὼς μὴ  τὸν   Ἀμφίθεον προανέλωσιν, εὐθὺς ἀπὸ τῆς
[7]   Πρωτεῖ βασιλεύοντι γραμματικῆς, ἣν Ἡρακλέα  τὸν   Ἀμφιτρύωνος ἐκμαθεῖν, ὑφηγεῖσθαι μέντοι καὶ
[11]   οὐκ ἀληθείας καὶ ἁπλότητος οἷς  τὸν   ἄνδρα μέγαν ὡς ἀληθῶς καὶ
[10]   σφόδρα θαυμάζοντας, εἰ μηδαμοῦ προλείπει  τὸν   ἄνδρα μηδ´ ἀμελεῖ τὸ θεῖον
[11]   τῆς κοινῆς μόριόν τι ἀνάγκης  τὸν   ἄνδρα πείρᾳ βεβαιωσάμενον ἐν τοῖς
[31]   τοὺς δ´ ἡσυχίαν ἄγοντας εἰς  τὸν   ἀνδρῶνα κατεκλείσαμεν οὐ βουλόμενοι διαπεσόντας
[31]   τῶν οἰκετῶν εὐθὺς ὠσάμενοι πρὸς  τὸν   ἀνδρῶνα μικρὸν ἐπὶ ταῖς θύραις
[18]   ἀπ´ ἀρχῆς συνειδώς. κἀγὼ κατιδὼν  τὸν   ἄνθρωπον ἆρ´ οὐ Χλίδωνα λέγεις,
[21]   Τίμαρχος φράσον· οὐ γὰρ ἔγνων  τὸν   ἄνθρωπον. εἰκότως γ´, εἶπεν
[20]   σεισθέντος ἑλκόμεναι σπῶσι καὶ συντείνουσι  τὸν   ἄνθρωπον. καὶ μάλιστα τὸ
[32]   θύραν, ἐμπεσόντες ἀθρόοι καὶ ἀνατρέψαντες  τὸν   ἄνθρωπον ἵεντο δρόμῳ διὰ τῆς
[18]   τἀληθῆ λέγειν) εἰ καταλάβοις ἂν  τὸν   ἄνθρωπον ἵππῳ χρώμενον τῶν ἐν
[15]   τὴν ὑπὲρ τοῦ στεφάνου πρὸς  τὸν   ἀντίπαλον ἅμιλλαν, ἄσκησιν δὲ τὴν
[25]   εὐθὺς ἀπὸ τῆς Λυσανορίδου προπομπῆς  τὸν   Ἀρχίαν δεξάμενος καὶ περὶ τῆς
[31]   ξίφος ἀνέλκων, διανιστάμενον δὲ χαλεπῶς  τὸν   Ἀρχίαν ἐπιδραμὼν οὐκ ἀνῆκε παίων
[19]   ᾤχετο τῆς ὑποδοχῆς ἐπιμελησόμενος καὶ  τὸν   Ἀρχίαν εὐθὺς ἐνσείσων εἰς τὸν
[2]   λόγοις καὶ φιλοσοφίᾳ, πολλάκις ἐφελκόμενοι  τὸν   Ἀρχίαν καὶ τὸν Λεοντίδην εἰς
[4]   Ἀρχίδαμε, τότε τοῖς περὶ  τὸν   Ἀρχίαν πολεμαρχοῦσι γραμματεύων ἥξειν καὶ
[29]   καὶ τὸ ἀσφαλές. ἅμα δὲ  τὸν   Ἀρχίαν ὑπολαβὼν ἀπῆγεν εἰς τὸν
[13]   Ἰσμηνόδωρον καὶ Βακχυλίδαν καὶ Μέλισσον  τὸν   αὐλητήν, ἑπόμενον δὲ τὸν ξένον
[10]   Σωκράτους ἐλέγξοντες δαιμόνιον ἐπεσπάσαντο Χάριλλον  τὸν   αὐλητὴν ἥκοντα καὶ αὐτὸν μετ´
[22]   ἄλογον. μίγνυται δ´ οὐ πᾶσα  τὸν   αὐτὸν τρόπον· ἀλλ´ αἱ μὲν
[6]   μελήσει· τὸν δὲ ξένον ἴστε  τὸν   ἀφιγμένον, Καφισία, πρὸς ὑμᾶς
[24]   οὕτως οἱ πεπαυμένοι τῶν περὶ  τὸν   βίον ἀγώνων δι´ ἀρετὴν ψυχῆς
[22]   σύμπαν ὑπὸ παθῶν διαφέρονται κατὰ  τὸν   βίον· αἱ δὲ πῆ μὲν
[16]   καὶ χρῷτο ταὐτῷ δαίμονι πρὸς  τὸν   βίον, εἰ μὴ κακὸς ἐγὼ
[11]   πενίᾳ γὰρ ἐμμεῖναι παρὰ πάντα  τὸν   βίον ἑκουσίως σὺν ἡδονῇ καὶ
[20]   διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν ἡγεμόνα πρὸς  τὸν   βίον. ~Ἡμῖν μέν, Φειδόλαε,
[21]   νέος γὰρ ὢν κομιδῇ κατέστρεψε  τὸν   βίον καὶ Σωκράτους δεηθεὶς ταφῆναι
[17]   γὰρ οἱ μάντεις τῇ Δήμητρι  τὸν   βοῦν θύοντες πολὺν θόρυβον καὶ
[20]   δαιμόνιον. μὲν οὖν πρὸς  τὸν   Γαλαξιδώρου λόγον ἀντεῖπεν Σιμμίας
[34]   πυθόμενος τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἐγὼ καὶ  τὸν   Γοργίδαν ἤδη μετὰ τῶν φίλων
[11]   τὸν μὲν ἔτι μέλλοντος βεβαιοῦν  τὸν   δ´ ἤδη πράσσοντος ἐπέχειν καὶ
[31]   τῆς κλίνης χαμαὶ καταβαλὼν ἀνεῖλε.  τὸν   δὲ Καβίριχον ἡμεῖς κατεπραΰνομεν ἀξιοῦντες
[16]   διαλύεσθε πρὸς αὑτούς, ξένε·  τὸν   δὲ Λῦσιν ἡμῖν, εἰ θέμις
[6]   ταῦτα μὲν ἴσως θεῷ μελήσει·  τὸν   δὲ ξένον ἴστε τὸν ἀφιγμένον,
[9]   καὶ μάλιστα φίλον ἀληθείας ἑλόμενος  τὸν   δὲ τῦφον ὥσπερ τινὰ καπνὸν
[31]   οὐκ ἀνῆκε παίων ἕως ἀπέκτεινε.  τὸν   δὲ Φίλιππον ἔτρωσε μὲν Χάρων
[1]   τὸ πέρας πύθοιτο τοῦ πράγματος,  τὸν   δὲ φιλότιμον καὶ φιλόκαλον τῶν
[25]   οἳ μᾶλλον ἕξουσιν ἀνυπόπτως πρὸς  τὸν   δῆμον ὡς ἀπὸ τοῦ βελτίστου
[5]   ἐπανελθὼν δ´ ἐκεῖθεν οἷός ἐστι  τὸν   Δίρκης ἀναζητεῖν τάφον ἄγνωστον ὄντα
[22]   οὐκ ἐᾷ πελάζειν, ἀλλὰ θρηνοῦσαι  τὸν   ἑαυτῶν πότμον ἀποσφαλλόμεναι φέρονται κάτω
[7]   τῶν παρόντων κακῶν ἔσεσθαι διπλασιάσασι  τὸν   ἐν Δήλῳ βωμόν. οὔτε δὲ
[34]   τούτῳ τῶν πραγμάτων ὄντων πυθόμενος  τὸν   Ἐπαμεινώνδαν ἐγὼ καὶ τὸν Γοργίδαν
[13]   τὰς θύρας ἑωρῶμεν ἡγούμενον μὲν  τὸν   Ἐπαμεινώνδαν καὶ τῶν συνεστώτων φίλων
[33]   ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον. ἐκκαλέσας δὲ  τὸν   ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς Φυλλίδας
[17]   ἰατρὸς προσελθὼν περιέλυσε τοῦ Σιμμίου  τὸν   ἐπίδεσμον ὡς θεραπεύσων τὸ σῶμα,
[15]   ἐν μὲν γὰρ ταῖς μάχαις  τὸν   εὖ βάλλοντα τῶν πολεμίων ἐκκλιτέον,
[10]   ἅμα τι διερωτῶν καὶ διασείων  τὸν   Εὐθύφρονα μετὰ παιδιᾶς. ἄφνω δ´
[32]   Κηφισοδώρῳ· καὶ γὰρ εἶδε πίπτοντα  τὸν   ἐχθρὸν ἀνὴρ καὶ τῷ
[11]   μία καθ´ αὑτὴν οὐκ ἄγει  (τὸν   ζυγόν, ἰσορροποῦντι δὲ βάρει προστιθεμένη
[18]   Ἱπποσθενείδας Χλίδων’ ἔφη νὴ  τὸν   Ἡρακλέα· φεῦ, μή τι χαλεπώτερον
[32]   δρόμῳ διὰ τῆς αὐλῆς ἐπὶ  τὸν   θάλαμον. δ´ εὐθὺς ἐπὶ
[22]   ἐκ τῶν σωμάτων ἐπαναπλεούσας μετὰ  τὸν   θάνατον· οἱ δ´ ἄνω (δια)
[4]   ὄντων. ~Ταῦτά μου διαλεγομένου πρὸς  τὸν   Θεόκριτον διέκρουσεν Γαλαξίδωρος, ἐγγὺς
[4]   μήνυσις αὐτοῖς, περὶ ἧς ἀνακρίνουσι  τὸν   Θεόκριτον. ἐν τούτῳ δὲ Φυλλίδας,
[4]   ἐπέσχομεν, δ´ Ἀρχίας καλέσας  τὸν   Θεόκριτον καὶ τῷ Λυσανορίδᾳ προσαγαγὼν
[7]   τοῖς Ἕλλησι διὰ τῶν γραμμάτων  τὸν   θεὸν ἄγειν σχολὴν καὶ εἰρήνην
[7]   τοῦτο δ´ οἴεσθαι χρῆναι ποθεῖν  τὸν   θεὸν ἀλλὰ προστάσσειν Ἕλλησι πᾶσι
[7]   τοῦ Αἰγυπτίου μνησθεὶς προσπαίζειν ἔφη  τὸν   θεὸν Ἕλλησιν ὀλιγωροῦσι παιδείας οἷον
[24]   καὶ θεοφιλεῖς ἀπιστοῦντες, καὶ ταῦτα  τὸν   θεὸν οὐ φίλορνιν ἀλλὰ φιλάνθρωπον
[21]   μάλα φαιδρὸς ἀνῆλθε· προσκυνήσας δὲ  τὸν   θεόν, ὡς πρῶτον διέφυγε τὸν
[1]   ὑμέτερον, ἡμεῖς δὲ παρὰ Λῦσιν  τὸν   ἱερὸν σπουδάζοντες οὕτω διεφάνημεν. ἀλλ´
[18]   τοῖς ἀνδράσιν, εἰσῆλθον οἴκαδε ληψόμενος  τὸν   ἵππον, αἰτοῦντι δέ μοι τὸν
[18]   Χάρωνα βουλόμενον εἰπεῖν τι πρὸς  τὸν   Ἱπποσθενείδαν ἀλλ´ ἔμοιγ´’ εἶπεν ἀπ´
[19]   οὐ μὴν ἀλλ´ ἐγὼ προσαγορεύσας  τὸν   Ἱπποσθενείδαν καὶ δεξιωσάμενος ἐθάρρυνον, ὡς
[18]   τοῦ Θεοκρίτου λέγοντος λέγω πρὸς  τὸν   Ἱπποσθενείδαν τίνα πρὸς τοὺς ἄνδρας
[27]   ἅπαντας ἔσχεν οἰομένους μεμηνῦσθαι, καὶ  τὸν   Ἱπποσθενείδαν ὑπενόουν οἱ πλεῖστοι κωλῦσαι
[1]   ἄκραν, ἠκούσαμεν· ἔγνωμεν δὲ καὶ  τὸν   Ἰσμηνίαν οὐ τοῦ βελτίστου θανάτου
[8]   τὸν Λύσιδος ἦγεν Ἐπαμεινώνδας πρὸς  τὸν   Ἰσμηνὸν ἀπολουσόμενον, εἶτ´ ἀφίξονται δεῦρο
[25]   μετὰ Γοργίδου τοῖς φίλοις πρὸς  τὸν   καιρόν, ἀποκτενεῖν δὲ τῶν πολιτῶν
[15]   ἐκκλιτέον, ἐν δὲ ταῖς χάρισι  τὸν   καλῶς διδόντα τῶν φίλων οὔτε
[18]   Χλίδωνα λέγεις, εἶπον Ἱπποσθενείδα,  τὸν   κέλητι τὰ Ἡράκλε ια νικῶντα
[32]   ἅμα τῆς θύρας ἀνοιγομένης παίει  τὸν   Κηφισόδωρον εἰς τὸν λαγόνα καὶ
[2]   τοὺς νεωτάτους μετὰ κυνῶν περὶ  τὸν   Κιθαιρῶνα θηρεῦσαι ὡς πρὸς ἑσπέραν
[26]   ἄλλους· ἐσχίσθησαν γὰρ εὐθὺς ὑπερβάλλοντες  τὸν   Κιθαιρῶνα, καὶ παρέσχεν αὐτοῖς
[34]   τὸ πλῆθος ὄντες, ἐκπεπληγμένοι δὲ  τὸν   κίνδυνον ἄλλως προυφασίζοντο Λυσανορίδαν περιμένειν·
[28]   φαιδρότητα καὶ τὸ ἀδεὲς πρὸς  τὸν   κίνδυνον, ὥσπερ τοῦ Νεοπτολέμου, μήτ´
[7]   τοῦτο μὲν οὖν Εὔδοξον αὐτοῖς  τὸν   Κνίδιον τὸν Κυζικηνὸν Ἑλίκωνα
[16]   κακὸς ἐγὼ τεκμήρασθαι τῷ πλῷ  τὸν   κυβερνήτην. μυρίαι μὲν γὰρ ἀτραποὶ
[7]   Εὔδοξον αὐτοῖς τὸν Κνίδιον  τὸν   Κυζικηνὸν Ἑλίκωνα συντελέσειν· μὴ τοῦτο
[32]   ἀνοιγομένης παίει τὸν Κηφισόδωρον εἰς  τὸν   λαγόνα καὶ δευτέρῳ τῷ Πελοπίδᾳ
[2]   πολλάκις ἐφελκόμενοι τὸν Ἀρχίαν καὶ  τὸν   Λεοντίδην εἰς τὸ ἀνύποπτον οὐκ
[32]   δοὺς δὲ πολλὰ καὶ καταβαλὼν  τὸν   Λεοντίδην ἐπέσφαξε θερμῷ τῷ Κηφισοδώρῳ·
[32]   δ´ ἦν τῷ Πελοπίδᾳ πρὸς  τὸν   Λεοντίδην καὶ διαξιφισμὸς ἐν ταῖς
[30]   διεξιοῦσιν. οἱ μὲν οὖν ἐπὶ  τὸν   Λεοντίδην καὶ τὸν Ὑπάτην ταχθέντες
[4]   πρὸς αὐτὸν οὐ βούλεται παρεῖναι  τὸν   Λεοντίδην. ὥσθ´ ἡμῖν δίχα διαιρετέον
[29]   τοιοῦτον, Ἀρχία· σκέψομαι δὲ  τὸν   λόγον, εἰ κελεύεις, κἂν πύθωμαί
[20]   τῆς ψυχῆς δι´ ὤτων βίᾳ  τὸν   λόγον εἰσδεχομένης, ὅταν ἀλλήλοις ἐντυγχάνωμεν·
[17]   εἰς τὴν πρᾶξιν’ ἐκπλαγέντων δὲ  τὸν   λόγον ἡμῶν Ἱπποσθενείδας μὴ
[8]   περὶ τὸν τάφον ἐμοὶ δοκεῖ  τὸν   Λύσιδος ἦγεν Ἐπαμεινώνδας πρὸς τὸν
[13]   ἐπέσκηψε μάλιστα μὲν ζῶντα κομίσαι  τὸν   Λῦσιν εἰς Ἰταλίαν τὰ
[32]   ῥωμαλέος· οὐ μὴν ἔγνω γε  τὸν   λύχνον καταβαλεῖν καὶ διὰ σκότους
[10]   δὲ παρόντος, ὅτε πρὸς Εὐθύφρονα  τὸν   μάντιν ἥκομεν, ἔτυχε μέν,
[3]   καλὸν ὑπὸ τῶν νόμων ἀγόμενος  τὸν   μέγιστον ὑποδύεται κίνδυνον ἑκουσίως ὑπὲρ
[22]   εἶτα πάλιν ἀντιτείνοντας καὶ βιαζομένους.  τὸν   μὲν γὰρ σύνδεσμον οἷα χαλινὸν
[11]   ἀποτρέπεσθαι· τῶν δ´ αὐτοῦ πταρμῶν  τὸν   μὲν ἔτι μέλλοντος βεβαιοῦν τὸν
[24]   τῶν εἰρημένων. ~Ἐγὼ τοίνυν’ ἔφη  τὸν   μὲν Τιμάρχου λόγον ὥσπερ ἱερὸν
[20]   ὥσπερ ἂν εἴ τις οἴοιτο  τὸν   μουσικὸν ἀνειμένῃ τῇ λύρᾳ χρώμενον,
[32]   δ´ ἀπαγγείλας καὶ κελευσθεὶς ἀνοῖξαι  τὸν   μοχλὸν ἀφεῖλε καὶ μικρὸν ἐνέδωκε
[23]   Θεόκριτε, μετὰ τοῦ λόγου  τὸν   μῦθον, ἀλλ´ ὅρα μὴ καὶ
[20]   ἀκοῦσαί τινος φωνῆς φάσκουσι προσέχοντι  τὸν   νοῦν καὶ διαπυνθανομένῳ μετὰ σπουδῆς.
[2]   λόγοις διάγειν μᾶλλον προσέχειν  τὸν   νοῦν οἷς ἔπραττον ἐκεῖνοι. τῆς
[8]   ἐνταῦθα περιμεῖναι βουλόμενος ὑμῖν γνωρίσαι  τὸν   ξένον, ἄνδρα γενναῖον μὲν αὐτὸν
[15]   ὄντες, φίλε Σιμμία, παραιτούμεθα  τὸν   ξένον ἐᾶν ἡμᾶς ἱκανῶς ἐγγυμνάσασθαι
[23]   μῦθον, ἀλλ´ ὅρα μὴ καὶ  τὸν   ξένον ἡμῖν παρακλητέον ἐπὶ τὴν
[13]   εἶπεν Ἐπαμεινώνδα, τίνα χρὴ  τὸν   ξένον καὶ πῶς καὶ πόθεν
[13]   οἵτινές εἰσιν ἀποσκεψαμένοις, μᾶλλον δὲ  τὸν   ξένον ὃν ἔοικεν ἡμῖν Ἐπαμεινώνδας
[13]   Μέλισσον τὸν αὐλητήν, ἑπόμενον δὲ  τὸν   ξένον οὐκ ἀγεννῆ τὸ εἶδος
[20]   ψυχὴ νοήσασα ἐφέλκεται ταῖς ὁρμαῖς  τὸν   ὄγκον, ἀλλ´ ἐν ὅσῳ μάλα
[24]   πολλῷ τοῖς ἄνω προσφέρηται, ταύτῃ  τὸν   οἰκεῖον οὐ νεμεσᾷ δαίμονα βοηθεῖν
[29]   τὸν Ἀρχίαν ὑπολαβὼν ἀπῆγεν εἰς  τὸν   οἶκον, ἐν πίνοντες τυγχάνουσιν.
[31]   αὐτῆς· ὡς δὲ καὶ διὰ  τὸν   οἶνον οὐκ ἦν εὐπαρακόμιστος τῷ
[21]   τὸν θεόν, ὡς πρῶτον διέφυγε  τὸν   ὄχλον, διηγεῖτο ἡμῖν θαυμάσια πολλὰ
[27]   ὑποψίαν ἠγανακτοῦμεν καὶ ἀπάγειν ἐκελεύομεν  τὸν   παῖδα. τὸ δ´ ὅλον’ εἶπεν
[5]   τῶν ἱππαρχηκότων. γὰρ ἀπαλλαττόμενος  τὸν   παραλαμβάνοντα τὴν ἀρχὴν μόνος ἄγων
[7]   εὐθὺς ἀναμνησθείς οὐκ οἶδ´’ ἔφη  τὸν   πίνακα τοῦτον, Φειδόλαε, γράμματα
[14]   πολυτελέστερον, ὥσπερ ξένον ὑποδεδεγμένοι βαρύτερον  τὸν   πλοῦτον. ἄπαγ´, εἶπεν πατήρ
[14]   ἀργόν’ ἔφη καθισόμεθα φρουροῦντες οἴκοι  τὸν   πλοῦτον· ἄχαρις γὰρ ἂν οὕτως
[31]   τὰ γύναια πρόσεισι. ~Τοιαύτης δὲ  τὸν   πότον ἐλπίδος διαπαιδαγωγησάσης προσμίξαντες ἡμεῖς
[25]   ἐλπίδας ἐμβαλὼν ὡς ἀφιξομένης εἰς  τὸν   πότον, ἔπεισε πρὸς ῥᾳθυμίαν καὶ
[19]   τὸν Ἀρχίαν εὐθὺς ἐνσείσων εἰς  τὸν   πότον, Χάρων δὲ τῆς οἰκίας
[7]   ἧκεν εἰς Μέμφιν ὡς Χόνουφιν  τὸν   προφήτην, ποτὲ συμφιλοσοφοῦντες διετρίβομεν ἐγὼ
[12]   εἰ μὴ τὸ δαιμόνιον ἀλλὰ  τὸν   πταρμὸν αὑτῷ σημαίνειν ἔλεγεν· ὥσπερ
[32]   ἀλλ´ ἐκείνους μὲν οἱ περὶ  τὸν   Σαμίδαν ἀνεῖργον οὐ παρακινδυνεύοντας εἰς
[8]   Πολύμνις ἐπεισῆλθε καὶ καθίσας παρὰ  τὸν   Σιμμίαν Ἐπαμεινώνδας’ ἔφη καὶ σὲ
[19]   δὲ καὶ Θεόκριτος πάλιν πρὸς  τὸν   Σιμμίαν ἐπανήλθομεν, ὅπως τῷ Ἐπαμεινώνδᾳ
[6]   φίλων, ἡμεῖς δ´ εἰσελθόντες ἠσπαζόμεθα  τὸν   Σιμμίαν ἐπὶ τῆς κλίνης καθεζόμενον
[13]   οὖν ἐκείνου μὲν αὐτοῦ παρὰ  τὸν   Σιμμίαν τοῦ δ´ ἀδελφοῦ παρ´
[4]   γὰρ Ἀρχίαν ἔδειξε καὶ Λυσανορίδαν  τὸν   Σπαρτιάτην ἀπὸ τῆς Καδμείας ὥσπερ
[27]   Δί´’ εἶπεν Χάρων θεὶς  τὸν   στέφανον ἤδη καὶ λαβὼν τὸ
[22]   ἀεὶ καὶ χαλῶσα τῷ δαίμονι  τὸν   σύνδεσμον ἐδίδου περιδρομὴν καὶ περιφοίτησιν,
[22]   ἀνθρώπων. πειράθητι δὲ κατιδεῖν ἑκάστου  τὸν   σύνδεσμον, τῇ ψυχῇ συμπέφυκε.
[21]   Σωκράτους δεηθεὶς ταφῆναι παρὰ Λαμπροκλέα  τὸν   Σωκράτους υἱόν, ὀλίγ αις πρότερον
[8]   τῷ γέροντι χοὰς χέασθαι περὶ  τὸν   τάφον ἔκ τινων ἐνυπνίων ὥς
[8]   ἡμᾶς; ἐκεῖνον’ ἔφη νυκτερεύσαντα περὶ  τὸν   τάφον ἐμοὶ δοκεῖ τὸν Λύσιδος
[16]   δὲ διανοίᾳ παραγενόμενος καὶ πρὸς  τὸν   τάφον εὐθὺς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων
[22]   ὡς ὁρᾷς. ἀλλ´ οὐδὲν ὁρῶ‘  τὸν   Τίμαρχον εἰπεῖν πολλοὺς ἀστέρας
[20]   τοῖς θείοις καὶ περιττοῖς ἀνδράσι  τὸν   τοῦ νοήσαντος λόγον. ὥσπερ γὰρ
[31]   Φίλιππον ἔτρωσε μὲν Χάρων παρὰ  τὸν   τράχηλον, ἀμυνόμενον δὲ τοῖς παρακειμένοις
[16]   καὶ συμβαλὼν ἕωθεν Ἐπαμεινώνδᾳ (καὶ  τὸν   τρόπον ἀκούσας θάψειε Λῦσιν
[32]   κεχώρηκεν. ~Ἐπράχθη δὲ κἀκεῖνα τοῦτον  τὸν   τρόπον· ἔκοψαν οἱ περὶ Πελοπίδαν
[27]   ἄρχουσι καλούμενον. δὲ κελεύσας  τὸν   υἱὸν ἐλθεῖν κάλλιστον ὄντα Θηβαίων,
[28]   ἄδακρυς καὶ ἄτεγκτος ἐγχειρίσας Πελοπίδᾳ  τὸν   υἱὸν ἐχώρει διὰ θυρῶν δεξιούμενος
[27]   μὴ μεταστησάμενος εἰς οἰκίαν ἑτέραν  τὸν   υἱόν· τί γὰρ αὐτὸν δεῖ
[1]   ὄνειδος ἤδη μαραινόμενον παρὰ Σωκράτη  τὸν   ὑμέτερον, ἡμεῖς δὲ παρὰ Λῦσιν
[32]   αὔλειον ἡσυχῆ προσελθόντες καὶ πρὸς  τὸν   ὑπακούσαντα τῶν οἰκετῶν ἔφασαν ἥκειν
[30]   οὖν ἐπὶ τὸν Λεοντίδην καὶ  τὸν   Ὑπάτην ταχθέντες ἐγγὺς ἀλλήλων οἰκοῦντας
[32]   γενόμενοι δ´ ἀπὸ τούτων ἐπὶ  τὸν   Ὑπάτην τρέπονται καὶ τῶν θυρῶν
[32]   θυρῶν ὁμοίως αὐτοῖς ἀνοιχθεισῶν φεύγοντα  τὸν   Ὑπάτην ὑπὲρ τέγους τινὸς εἰς
[33]   τὸ μὴ καθεστηκότα λαλεῖν αὐτῷ  τὸν   Φυλλίδαν, ἀλλὰ θερμὸν ὄντα τῷ
[30]   δὲ ποτήριον ἐκέλευσεν ἐγχεῖν καὶ  τὸν   Φυλλίδαν ἐξέπεμπε συνεχῶς ἐπὶ θύρας
[18]   τέλος ὡμολόγησε κεχρηκέναι τῷ γείτονι  τὸν   χαλινὸν ἑσπέρας αἰτησαμένης αὐτοῦ τῆς
[18]   τὸν ἵππον, αἰτοῦντι δέ μοι  τὸν   χαλινὸν οὐκ εἶχεν γυνὴ
[3]   χεῖρα πιέσας σφόδρα καὶ πρὸς  τὸν   Χάρωνα βλέψας προερχόμενον οὗτος, εἶπεν
[18]   δ´ Θεόκριτος καὶ κατασχὼν  τὸν   Χάρωνα βουλόμενον εἰπεῖν τι πρὸς
[7]   δὲ πέμψαντος βασιλέως καὶ κελεύσαντος  τὸν   Χόνουφιν, εἴ τι συμβάλλοι τῶν
[7]   καὶ τότε λέγειν καλῶς ἡγούμεθα  τὸν   Χόνουφιν καὶ μᾶλλον ὁπηνίκα κομιζομένοις
[5]   Σιμμίας ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, κατ´ ἐκεῖνον  τὸν   χρόνον ἐν Αἰγύπτῳ πολλὰ τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005