Alphabétiquement     [«   »]
προπέτειαν 1
προποδηγὸν 1
προπομπῆς 1
πρὸς 135
πρός 1
προσαγαγὼν 1
προσάγοντας 1
Fréquences     [«    »]
134 δ´
128 μὲν
131
135 πρὸς
159 τὸ
165 τὸν
170 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

πρὸς


Chapitre
[15]   ἡδονῶν ἄσκησίς ἐστι τῇ ψυχῇ  πρὸς   κεκώλυται. πάνυ μὲν οὖν’
[3]   ταῦτα μὴ πράσσειν εἰκότως ἀντιτείνει  πρὸς   μὴ πέφυκε μηδὲ δοκιμάζει
[22]   ψυχήν. ὡς δ´ ἀναχωροῦσα κατεμίγνυτο  πρὸς   ἀέρα διαυγῆ καὶ καθαρὸν ἀσμένη,
[9]   θεῖα; τοῦτο γὰρ αὐτοῦ καὶ  πρὸς   Ἀθηναίους κατηγόρησεν’ οὐδαμῶς’ ἔφη τά
[1]   ἀλλ´ ὅρα τοὺς παρόντας, εἰ  πρὸς   ἀκρόασιν ἅμα πράξεων καὶ λόγων
[33]   ἐμμένουσαι τοῖς Βοιωτῶν ἔθεσιν ἐξέτρεχον  πρὸς   ἀλλήλας καὶ διεπυνθάνοντο παρὰ τῶν
[28]   εἶναι προελθόντας ἐν ὑπαίθρῳ συμπλέκεσθαι  πρὸς   (ἀλλήλους) ἀσυντάκτους καὶ σποράδας
[20]   ῥημάτων οὐδ´ ὀνομάτων, οἷς χρώμενοι  πρὸς   ἀλλήλους οἱ ἄνθρωποι συμβόλοις εἴδωλα
[20]   ὅθεν ἡμῖν παρίστατο σκοπουμένοις ἰδίᾳ  πρὸς   ἀλλήλους ὑπονοεῖν μήποτε τὸ Σωκράτους
[16]   δὲ ψυχὴν ἤδη κεκριμένην ἀφεῖσθαι  πρὸς   ἄλλην γένεσιν ἄλλῳ δαίμονι συλλαχοῦσαν.
[32]   καὶ σπασάμενος τὸ ἐγχειρίδιον ὥρμησε  πρὸς   ἄμυναν, ἄδικος μὲν ἀνὴρ καὶ
[10]   φάος‘ ἐν πράγμασιν ἀδήλοις καὶ  πρὸς   ἀνθρωπίνην ἀσυλλογίστοις φρόνησιν, ἐν οἷς
[11]   τὸ ἔχουσαι καὶ σφοδρότητα φαίνονται  πρὸς   ἅπαν, ὡς ἂν ἐξ ὀρθῆς
[6]   σύννουν καὶ διαλελυπημένον· ἀποβλέψας δὲ  πρὸς   ἅπαντας ἡμᾶς Ἡράκλεις, εἶπεν
[3]   δὲ Βοιωτῶν ἁπάντων τῷ πεπαιδεῦσθαι  πρὸς   ἀρετὴν ἀξιῶν διαφέρειν ἀμβλύς ἐστι
[30]   ἐπιστολὴ παρ´ Ἀρχίου τοῦ ἱεροφάντου  πρὸς   Ἀρχίαν ἐκεῖνον ὄντα φίλον αὐτῷ
[1]   μέτριος ἀρχὴ γένοιτο τῆς διηγήσεως  πρὸς   ἃς ἴστε πράξεις; (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἡμεῖς,
[28]   ἱερῶν σωτηρίων καὶ καλῶν καὶ  πρὸς   ἀσφάλειαν ἐχεγγύων αὐτῷ γεγονότων. ~Ὁπλιζομένων
[26]   καὶ τὸ σημεῖον ἐδόκει καλὸν  πρὸς   ἀσφάλειαν καὶ δόξαν, ὡς λαμπρῶν
[9]   (ὃ πολιτικοῖς μὲν ἀνδράσι καὶ  πρὸς   αὐθάδη καὶ ἀκόλαστον ὄχλον ἠναγκασμένοις
[20]   ἐν νῷ τι βαλέσθαι καὶ  πρὸς   αὐτὸ κινῆσαι τὴν ὁρμὴν ὅλος
[29]   ἥκειν εἰς ἐκείνους. εἶπον οὖν  πρὸς   αὐτὸν ὅτι ζῶντος μὲν Ἀνδροκλείδου
[4]   ἐν ἀξιώματι γυναικῶν ἀφίξεσθαι τηνικαῦτα  πρὸς   αὐτὸν οὐ βούλεται παρεῖναι τὸν
[22]   χρόνου δὲ προϊόντος εἰπεῖν τινα  πρὸς   αὐτὸν οὐχ ὁρώμενον Τίμαρχε,
[3]   παρεσκευασμένῳ καλῶς οὕτω χρησόμενος. κἀγὼ  πρὸς   αὐτόν προθυμότατε’ εἶπον Θεόκριτε,
[20]   εἴη συνάπτοντος ἀτόπῳ τινὶ τρόπῳ  πρὸς   αὐτόν, ὥσπερ καὶ καθ´ ὕπνον
[27]   κελεύοντες ὡς τάχιστά ς´ ἥκειν  πρὸς   αὐτούς. ἐρομένου δὲ τοῦ Χάρωνος,
[34]   τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερὸν ἐπορευόμην  πρὸς   αὐτούς, ἧκον δὲ πολλοὶ καὶ
[16]   περὶ μὲν τούτων αὐτοὶ διαλύεσθε  πρὸς   αὑτούς, ξένε· τὸν δὲ
[27]   ὑμῖν παραδίδωμι πρὸς θεῶν ἅπασι  πρὸς   δαιμόνων ἐπισκήπτων· εἰ φανείην ἐγὼ
[27]   φρόνημα καὶ τὴν καλοκἀγαθίαν ἐθαυμάζομεν,  πρὸς   δὲ τὴν ὑποψίαν ἠγανακτοῦμεν καὶ
[18]   καὶ κακῶς αὐτὴν λέγοντος τρέπεται  πρὸς   δυσφημίας ἀποτροπαίους ἐπαρωμένη κακὰς μὲν
[7]   τῶν γεγραμμένων, ἑρμηνεύσαντα ταχέως ἀποστεῖλαι·  πρὸς   ἑαυτὸν δὲ τρεῖς ἡμέρας ἀναλεξάμενος
[17]   τὴν δὲ Καδμείαν ὥσπερ ἐστὶ  πρὸς   ἐκείνων. ~Ὑπολαβὼν δ´ Θεόκριτος
[14]   δ´ ἀδελφὸς ὑπομειδιῶν ὥσπερ εἰώθει  πρὸς   ἐμέ πῶς’ ἔφη ποιοῦμεν,
[2]   περὶ τὸν Κιθαιρῶνα θηρεῦσαι ὡς  πρὸς   ἑσπέραν ἀφιξομένους· αὐτὸς δὲ πεμφθῆναι
[1]   δήμου λάβωμεν, ἀντιτείνειν καὶ ἀγροικίζεσθαι  πρὸς   εὐγνώμονα καὶ φίλον ἑταῖρον δόξειεν
[10]   ἑταίρων· ἐμοῦ δὲ παρόντος, ὅτε  πρὸς   Εὐθύφρονα τὸν μάντιν ἥκομεν, ἔτυχε
[7]   ἀλλὰ τοῦτον μέν, ὅταν ἥκῃ  πρὸς   ἡμᾶς, δεξόμεθα· νυνὶ δ´ ὑπὲρ
[8]   δι´ ἣν οὐκ εὐθὺς ἥκει  πρὸς   ἡμᾶς; ἐκεῖνον’ ἔφη νυκτερεύσαντα περὶ
[7]   (χαρακτῆρας ἀντέγραψε τῷ βασιλεῖ καὶ  πρὸς   ἡμᾶς ἔφρασεν, ὡς Μούσαις ἀγῶνα
[33]   τοὺς γείτονας ἀποσφάττουσιν. ~(Ἐκεῖθεν δὲ  πρὸς   ἡμᾶς ἠπείγοντο καὶ συμβάλλουσιν ἡμῖν
[14]   πέμψαντι δεῦρο πολὺ χρυσίον ἔναγχος  πρὸς   ἡμᾶς καὶ δεομένῳ λαβεῖν ἀγροικότερος
[27]   ᾤχοντο, τοῦ δὲ Χάρωνος εἰσελθόντος  πρὸς   ἡμᾶς καὶ ταῦτα φράσαντος ἔκπληξις
[28]   Διότονος, εἷς τῶν φίλων, παρῆν  πρὸς   ἡμᾶς ξίφος ἔχων καὶ θώρακα
[8]   Ἰσμηνὸν ἀπολουσόμενον, εἶτ´ ἀφίξονται δεῦρο  πρὸς   ἡμᾶς· πρὶν δ´ ἐντυχεῖν ἐνηυλίσατο
[17]   ὅσον διαταράξαντες. τὴν γὰρ πόλιν  πρὸς   ἡμῶν τίθεμαι, τὴν δὲ Καδμείαν
[4]   ποιήσομεν. ἀλλὰ τί πρᾶγμα τούτοις  πρὸς   Θεόκριτόν ἐστιν, ὑπὲρ οὗ διαλέγονται;
[27]   ὥσπερ ἴστε· τοῦτον ὑμῖν παραδίδωμι  πρὸς   θεῶν ἅπασι πρὸς δαιμόνων ἐπισκήπτων·
[17]   ἡμῶν Ἱπποσθενείδας μὴ λέγε  πρὸς   θεῶν, ἔφη Φυλλίδα, ταῦτα μηδὲ
[1]   μὲν ἀργοτέρῳ τὴν διάνοιαν ἐξαρκεῖν  πρὸς   ἱστορίαν, εἰ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ
[10]   αὐτὸν μετ´ ἐμοῦ εἰς Ἀθήνας  πρὸς   Κέβητα· πορευομένοις δ´ αὐτοῖς διὰ
[20]   ἣν πέφυκεν ἐπαφὴν λόγος ἴσχειν  πρὸς   λόγον ὥσπερ φῶς ἀνταύγειαν. τῷ
[9]   ἀπόδειξιν δοκεῖ διαφέρειν ἀτιμάσασα  πρὸς   μαντεύματα τρέπεται καὶ ὀνειράτων ὄψεις,
[15]   διαφορὰν ὁρᾷς ἀσκήσεως καὶ τοῦ  πρὸς   ἄσκησις ἔργου, καὶ
[33]   τὸν Ἀμφίθεον, εἶτα τῶν ἄλλων  πρὸς   ὃν ἕκαστος ἐπιτηδείως εἶχεν· οἱ
[3]   δὲ καὶ Σαμίδαν, ἀνθρώπους διαπύρους  πρὸς   ὀργὴν καὶ θυμοειδεῖς, ἐν νυκτὶ
[14]   δεομένοις, οὕτω σύμμαχος μὲν ἀφῖξαι  πρὸς   πενίαν ὡς ἐνοχλουμένοις ὑπ´ αὐτῆς,
[11]   καὶ κοῦφον ἐμβριθῆ διάνοιαν ἐπισπάσασθαι  πρὸς   πρᾶξιν· δυεῖν δ´ ἐναντίων λογισμῶν
[25]   ἀφιξομένης εἰς τὸν πότον, ἔπεισε  πρὸς   ῥᾳθυμίαν καὶ ἄνεσιν τραπέσθαι μετὰ
[12]   πράξεων ὑφηγεῖσθαι. μέτειμι γὰρ ἤδη  πρὸς   σέ, Πολύμνι, θαυμάζοντα Σωκράτους
[22]   δὲ δευτέρου Κλωθώ, τοῦ δὲ  πρὸς   σελήνην Λάχεσις, περὶ ἣν
[14]   καὶ πολλῆς τροφῆς ἵν´ ἀντέχῃ  πρὸς   τὰ γυμνάσια καὶ πρὸς τοὺς
[34]   οἰκετῶν τοὺς ἐπιδεδημηκότας κατὰ τύχην  πρὸς   τὰ Ἡράκλεια σαλπικτὰς παραλαμβάνων. εὐθέως
[9]   εὖ μάλα βεβακχευμένην εἴθισεν ὥσπερ  πρὸς   τὰ πράγματα πεπνῦσθαι καὶ λόγῳ
[1]   καὶ τοῖς μέρους ἀγῶνας ἀρετῆς  πρὸς   τὰ συντυγχάνοντα καὶ τόλμας ἔμφρονας
[18]   τίς οὗτος’ ἔφην ἐστὶν  πρὸς   ταῖς αὐλείοις θύραις ἐφεστὼς πάλαι
[15]   ἀποστήσαντι τὴν φιλοπλουτίαν οὐκ ἐπανίσταται  πρὸς   τὰς ἀδικίας οὐδὲ θορυβεῖ τὴν
[15]   καὶ περὶ τὸ σῶμα βλαστάνουσαι  πρὸς   τὰς ἀναγκαίας ἡδονάς, αἱ δ´
[15]   γὰρ ἡμῖν τῷ Θετταλῷ  πρὸς   τὰς ἀποκρίσεις ἐνδίδου σαυτὸν ὑπὲρ
[13]   Ἐπαμεινώνδας ὁδὶ κομίζειν. ἀποβλέψαντες οὖν  πρὸς   τὰς θύρας ἑωρῶμεν ἡγούμενον μὲν
[22]   καθ´ ἥλιον, τὴν δὲ τρίτην  πρὸς   τετάρτην Φύσις κατὰ σελήνην. τῶν
[24]   τέλος εὐμενεῖς ὄντες καὶ συμφιλοτιμούμενοι  πρὸς   τὴν ἀρετὴν ἐγκελεύονται καὶ συνεξορμῶσιν,
[15]   ἡμᾶς ἱκανῶς ἐγγυμνάσασθαι τῇ πενίᾳ  πρὸς   τὴν ἀρετὴν ἐκείνην. ~Ταῦτα τοῦ
[9]   τοιοῦτος εἶναι σχηματισμός, ἀλλὰ καὶ  πρὸς   τὴν ἐπαγγελίαν ἐναντίος, εἰ πᾶν
[17]   μὴ κατατεῖναι σήμερον, ὅτε τῶν  πρὸς   τὴν κάθοδον αὐτοῖς τὰ πλεῖστα
[25]   τὰ δ´ ἔφραζε καὶ συνετάττετο  πρὸς   τὴν πρᾶξιν. ἑωρῶμεν δὲ καὶ
[20]   τοῖς μέρεσιν οἷον ἐπτερωμένος φέρεται  πρὸς   τὴν (πρᾶξιν. οὐδ´ τῆς
[18]   ἀπ´ οὐδενὸς οὕτως οὐδέποτε θαρρῆσαι  πρὸς   τὴν πρᾶξιν, Ἱπποσθενείδα, παρέστη,
[1]   τοῦ μὲν τέλους πολλὰ κοινὰ  πρὸς   τὴν τύχην ἔχοντος, τοὺς δ´
[20]   δι´ ὅλου λόγος καὶ φωνὴ  πρὸς   τὴν ψυχὴν τοῦ ἀκροωμένου περαίνει
[11]   χρῆσθαι δ´ ἀτρέπτῳ τῷ λογισμῷ  πρὸς   τὸ δεινόν, οὐκ ἔστιν ἀνδρὸς
[22]   καὶ βραδέως ἄγονται καὶ καθίστανται  πρὸς   τὸ δέον. ἐκ δὲ τῶν
[12]   καὶ τὸ ὄργανον χρῆται  πρὸς   τὸ ἔργον· ὄργανον δέ τι
[11]   μείζονος ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς ἀγομένου  πρὸς   τὸ καλόν. ἀκούω δὲ καὶ
[15]   τὴν διάνοιαν, ἀλλ´ εὐκόλως χρῆται  πρὸς   τὸ καλὸν αὑτῷ μέγα φρονῶν
[13]   τοῦ διδόντος ἐξ ἀμφοῖν τελειοῦται  πρὸς   τὸ καλόν, δὲ μὴ
[3]   ἀδελφός· ἀλλ´ ὁρᾷς, ὅτι φύσει  πρὸς   τὸ καλὸν ὑπὸ τῶν νόμων
[20]   ταῖς κατασκευαῖς ὑπὸ λειότητος ἐνδίδωσι  πρὸς   τὸ κινοῦν ῥοπῆς γενομένης, ψυχὴ
[12]   τὴν δύναμιν ἀγνοοῦντες, συμβάλλει  πρὸς   τὸ μέλλον, εὐήθως ἀγανακτῶμεν, εἰ
[22]   ἐν τῷ περιστρέφεσθαι. τούτων δὲ  πρὸς   τὸ μέσον μάλιστα τοῦ περιέχοντος
[20]   κατὰ λόγον ἅπτηται, ῥοπὴν λαβοῦσα  πρὸς   τὸ νοηθὲν κινεῖσθαι. ἐνταῦθα γὰρ
[25]   ἀνάγκης γενομένης, ἄλλως δὲ καὶ  πρὸς   τὸ πλῆθος ἁρμόζειν τὸ Θηβαίων
[10]   Σιμμία, μέμνησαι γάρ, ἄνω  πρὸς   τὸ Σύμβολον Σωκράτης καὶ τὴν
[27]   δὲ λοιπόν, ἄνδρες ἀγαθοί,  πρὸς   τὸ συμπεσὸν ἀντιτάξασθε, μὴ πρόησθε
[31]   οὐκ ἦν εὐπαρακόμιστος τῷ λογισμῷ  πρὸς   τὸ συμφέρον ἀλλὰ μετέωρος καὶ
[9]   ὥσπερ ἐκ χαλινοῦ τῆς δεισιδαιμονίας  πρὸς   τὸ συμφέρον ἀντεπισπάσαι καὶ μεταστῆσαι
[2]   γενομένου τοὺς φυγάδας ἥκειν κρύφα  πρὸς   τὸ τεῖχος, ἀφικνεῖταί τις ἐνθένδε
[31]   διὰ τῶν οἰκετῶν εὐθὺς ὠσάμενοι  πρὸς   τὸν ἀνδρῶνα μικρὸν ἐπὶ ταῖς
[15]   εἴποις τὴν ὑπὲρ τοῦ στεφάνου  πρὸς   τὸν ἀντίπαλον ἅμιλλαν, ἄσκησιν δὲ
[16]   εἴη καὶ χρῷτο ταὐτῷ δαίμονι  πρὸς   τὸν βίον, εἰ μὴ κακὸς
[20]   μυρίων διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν ἡγεμόνα  πρὸς   τὸν βίον. ~Ἡμῖν μέν,
[20]   λεγόμενον δαιμόνιον. μὲν οὖν  πρὸς   τὸν Γαλαξιδώρου λόγον ἀντεῖπεν
[25]   πεπραγμένων, οἳ μᾶλλον ἕξουσιν ἀνυπόπτως  πρὸς   τὸν δῆμον ὡς ἀπὸ τοῦ
[4]   διαφόρων ὄντων. ~Ταῦτά μου διαλεγομένου  πρὸς   τὸν Θεόκριτον διέκρουσεν Γαλαξίδωρος,
[18]   τὸν Χάρωνα βουλόμενον εἰπεῖν τι  πρὸς   τὸν Ἱπποσθενείδαν ἀλλ´ ἔμοιγ´’ εἶπεν
[18]   δὲ τοῦ Θεοκρίτου λέγοντος λέγω  πρὸς   τὸν Ἱπποσθενείδαν τίνα πρὸς τοὺς
[8]   δοκεῖ τὸν Λύσιδος ἦγεν Ἐπαμεινώνδας  πρὸς   τὸν Ἰσμηνὸν ἀπολουσόμενον, εἶτ´ ἀφίξονται
[25]   συντετάχθαι μετὰ Γοργίδου τοῖς φίλοις  πρὸς   τὸν καιρόν, ἀποκτενεῖν δὲ τῶν
[28]   τὴν φαιδρότητα καὶ τὸ ἀδεὲς  πρὸς   τὸν κίνδυνον, ὥσπερ τοῦ Νεοπτολέμου,
[32]   ἀγὼν δ´ ἦν τῷ Πελοπίδᾳ  πρὸς   τὸν Λεοντίδην καὶ διαξιφισμὸς ἐν
[19]   ἐγὼ δὲ καὶ Θεόκριτος πάλιν  πρὸς   τὸν Σιμμίαν ἐπανήλθομεν, ὅπως τῷ
[16]   τοιαύτῃ δὲ διανοίᾳ παραγενόμενος καὶ  πρὸς   τὸν τάφον εὐθὺς ὑπὸ τῶν
[32]   τὴν αὔλειον ἡσυχῆ προσελθόντες καὶ  πρὸς   τὸν ὑπακούσαντα τῶν οἰκετῶν ἔφασαν
[3]   τὴν χεῖρα πιέσας σφόδρα καὶ  πρὸς   τὸν Χάρωνα βλέψας προερχόμενον οὗτος,
[11]   δυνάμενον καὶ φιλοσοφίας μὴ ἐκστῆναι  πρὸς   τοσαῦτα κωλύματα καὶ τέλος εἰς
[13]   εἰς Λευκανοὺς φυγὼν ἐκεῖθεν ἀνεσώθη  πρὸς   τοὺς ἄλλους φίλους ἤδη πάλιν
[18]   λέγω πρὸς τὸν Ἱπποσθενείδαν τίνα  πρὸς   τοὺς ἄνδρας ἐξαπέστειλας; εἰ γὰρ
[17]   ἀνῄρηκας καὶ διακεκώλυκας ἐκπέμψας ἱππέα  πρὸς   τοὺς ἄνδρας ἤδη καθ´ ὁδὸν
[18]   πρὸς ὑμᾶς, ὅπως ἄλλον ἐκπέμπητε  πρὸς   τοὺς ἄνδρας, ὡς ἐμοῦ παντάπασιν
[14]   ἀντέχῃ πρὸς τὰ γυμνάσια καὶ  πρὸς   τοὺς ἐν ταῖς παλαίστραις ἀγῶνας·
[33]   ἐκώλυε· ῥοπὴ γὰρ ἦν μεγάλη  πρὸς   τοὺς ἐντυγχάνοντας παρ´ αὐτῶν
[23]   ξένε, τὸ τούτου, σιωπηλὸν καὶ  πρὸς   τοὺς λόγους εὐλαβές, ἄπληστον δὲ
[28]   πολλοῖς ἐπῆλθεν ἡμῶν, Ἀρχίδαμε,  πρὸς   τοὺς λόγους τἀνδρός, αὐτὸς δ´
[5]   καὶ πολλὰ δυσανασχετῶν καὶ ἀγανακτῶν  πρὸς   τοὺς πολίτας ἐγκατελείφθην ὑπ´ αὐτῶν.
[2]   ἄνθρωπος ἔγνω πάλιν ἀπελθεῖν σπουδῇ  πρὸς   τοὺς φυγάδας· ~Ἐμοῦ δ´
[18]   εὑρὼν μήτ´ ἐπ´ ἀγορᾶς δεῦρο  πρὸς   τούτους ἐτεκμαιρόμην ἥκειν καὶ συνέτεινον
[15]   δίψαν ἐκβιάζεται καὶ πεῖναν  πρὸς   τροφὴν καὶ ποτὸν ἀντίβασις τοῦ
[18]   ποιήσας καὶ παθὼν μόλις ἀφῖγμαι  πρὸς   ὑμᾶς, ὅπως ἄλλον ἐκπέμπητε πρὸς
[6]   ἴστε τὸν ἀφιγμένον, Καφισία,  πρὸς   ὑμᾶς ὅστις ἐστίν; οὐκ οἶδ´,
[1]   εἰδέναι πατέρων ὄντας ἀγαθῶν καὶ  πρὸς   ὑμᾶς ~(ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ.
[15]   φίλους δι´ ἀργύριον, οὗτος ἀσκεῖ  πρὸς   φιλαργυρίαν (καὶ γὰρ νόμος
[15]   τις, φίλε, καὶ δικαιοσύνῃ  πρὸς   φιλοπλουτίαν καὶ φιλαργυρίαν ἄσκησις, οὐ
[27]   κόπτειν τὴν αὔλειον ἀπεσταλμένους σπουδῇ  πρὸς   Χάρωνα καὶ κελεύειν ἀνοίγειν καὶ
[14]   καὶ τὴν ἀσπίδα πορφύρᾳ συμμεμιγμένῃ  πρὸς   χρυσίον, ὥσπερ Νικίας Ἀθηναῖος,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005