Alphabétiquement     [«   »]
ὣς 1
ὠσάμενοι 1
ὥσθ´ 2
ὥσπερ 39
ὥστ´ 2
ὥστε 9
ᾧτινι 1
Fréquences     [«    »]
38 διὰ
36
35 τὰς
39 ὥσπερ
41 εἰ
42
45 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ὥσπερ


Chapitre
[15]   οὐδαμῶς’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας, ἀλλ´  ὥσπερ   ἄλλου τινὸς ἐγὼ καὶ πλούτου
[20]   κινοῦσι, θαυμαστὸν ἡγοῦνται καὶ ἄπιστον·  ὥσπερ   ἂν εἴ τις οἴοιτο τὸν
[22]   ἀλλήλων ἐξαμειβούσας ἄλλην ἄλλοτε χρόαν  ὥσπερ   βαφὴν ἅμα τῷ φωτὶ ποικιλλομένῳ
[20]   ἀνδράσι τὸν τοῦ νοήσαντος λόγον.  ὥσπερ   γὰρ αἱ πληγαὶ τῶν ὑπορυττ
[24]   ὄπ´ ἄκουσα θεῶν αἰει γενετάων.  ὥσπερ   γὰρ τῶν βασιλέων καὶ τῶν
[12]   δι´ ὀλίγων πολλὰ προμηνύειν. ἀλλ´  ὥσπερ   εἴ τις ἄπειρος γραμμάτων δυνάμεως
[12]   τὸν πταρμὸν αὑτῷ σημαίνειν ἔλεγεν·  ὥσπερ   εἴ τις ὑπὸ τοῦ βέλους
[20]   ἔπεστιν ἴδιόν τι καὶ δαιμόνιον  ὥσπερ   εἴρηται φέγγος. καίτοι τὸ περὶ
[4]   τὸν Σπαρτιάτην ἀπὸ τῆς Καδμείας  ὥσπερ   εἰς ταὐτὸν ἡμῖν σπεύδοντας. ἡμεῖς
[14]   χρόνον, δ´ ἀδελφὸς ὑπομειδιῶν  ὥσπερ   εἰώθει πρὸς ἐμέ πῶς’ ἔφη
[4]   μετέχων, λαβόμενός μου τῆς χειρὸς  ὥσπερ   εἰώθει φανερῶς ἔσκωπτεν εἰς τὰ
[29]   τυγχάνοις σαφέστερον ἀκηκοώς. κἀγὼ μικρὸν  ὥσπερ   ἐκ πληγῆς ἀναφέρων τὴν διάνοιαν
[9]   ζῆν οὐκ ἄχρηστον ἴσως ἐστὶν  ὥσπερ   ἐκ χαλινοῦ τῆς δεισιδαιμονίας πρὸς
[22]   καλοῦντες ἐντὸς εἶναι νομίζουσιν αὑτῶν,  ὥσπερ   ἐν τοῖς ἐσόπτροις τὰ φαινόμενα
[3]   μετείληφε παιδείας διαφόρου καὶ περιττῆς  ὥσπερ   Ἐπαμεινώνδας σὸς ἀδελφός· ἀλλ´
[5]   Θεόκριτος εἰς καιρόν’ ἔφη καὶ  ὥσπερ   ἐπίτηδες· καὶ γὰρ ἐβουλόμην πυθέσθαι,
[17]   ἡμῶν τίθεμαι, τὴν δὲ Καδμείαν  ὥσπερ   ἐστὶ πρὸς ἐκείνων. ~Ὑπολαβὼν δ´
[15]   ὑμεῖς, ὅταν γυμνασάμενοι καὶ κινήσαντες  ὥσπερ   ζῷα τὰς ὀρέξεις ἐπιστῆτε λαμπραῖς
[20]   ἀντιτεινόντων, ἀλλ´ εὐστρόφους καὶ μαλακὰς  ὥσπερ   ἡνίας ἐνδούσας. οὐ δεῖ δὲ
[22]   κολαζομένη πειθήνιος γένηται καὶ συνήθης  ὥσπερ   θρέμμα πρᾶον ἄνευ πληγῆς καὶ
[24]   ἔφη τὸν μὲν Τιμάρχου λόγον  ὥσπερ   ἱερὸν καὶ ἄσυλον ἀνακεῖσθαί φημι
[27]   ἐμοὶ μόνος ἐστὶ καὶ ἀγαπητός,  ὥσπερ   ἴστε· τοῦτον ὑμῖν παραδίδωμι πρὸς
[22]   καὶ πλείονα γίγνεσθαι τῆς πρότερον  ὥσπερ   ἱστίον ἐκπεταννύμενον, ἔπειτα κατακούειν ἀμαυρῶς
[20]   ἀτόπῳ τινὶ τρόπῳ πρὸς αὐτόν,  ὥσπερ   καὶ καθ´ ὕπνον οὐκ ἔστι
[17]   ᾤμην αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ὠδίνειν  ὥσπερ   κύουσαν, αὐτὸν δὲ καὶ τοὺς
[14]   ἀσπίδα πορφύρᾳ συμμεμιγμένῃ πρὸς χρυσίον,  ὥσπερ   Νικίας Ἀθηναῖος, διαποικιλοῦμεν; σοὶ
[14]   τὴν δωρεὰν εὐωχοῦντες αὑτοὺς πολυτελέστερον,  ὥσπερ   ξένον ὑποδεδεγμένοι βαρύτερον τὸν πλοῦτον.
[20]   ἀπήλλακτο Σωκράτης ἑταῖρος ἡμῶν,  ὥσπερ   δοθεὶς ἔτι παιδὸς ὄντος
[14]   φάρμακα φίλοις μὴ νοσοῦσι κομίζων.  ὥσπερ   οὖν εἰ πολεμεῖσθαι πυθόμενος ἡμᾶς
[22]   κάτωθεν, ἀχλύν τινα καὶ ζόφον  ὥσπερ   πηλὸν ἀποσειομένους, τὰς ἐκ τῶν
[9]   δεξάμενος εὖ μάλα βεβακχευμένην εἴθισεν  ὥσπερ   πρὸς τὰ πράγματα πεπνῦσθαι καὶ
[28]   μένειν ἐν οἰκίσκῳ καθείρξαντας αὑτοὺς  ὥσπερ   σμῆνος ἐξαιρεθησομένους ὑπὸ τῶν πολεμίων.
[13]   καλόν, δὲ μὴ δεξάμενος  ὥσπερ   σφαῖραν εὖ φερομένην κατῄσχυνεν ἀτελῆ
[12]   ἄκρου διαλέγεσθαι καὶ κρατεῖν ὀνομάτων,  ὥσπερ   Σωκράτης, εἰ μὴ τὸ δαιμόνιον
[1]   καὶ φιλόκαλον τῶν ὑπ´ ἀρετῆς  ὥσπερ   τέχνης μεγάλης ἀπειργασμένων θεατὴν τὰ
[9]   ἀληθείας ἑλόμενος τὸν δὲ τῦφον  ὥσπερ   τινὰ καπνὸν φιλοσοφίας εἰς τοὺς
[28]   τὸ ἀδεὲς πρὸς τὸν κίνδυνον,  ὥσπερ   τοῦ Νεοπτολέμου, μήτ´ ὠχριάσαντος μήτ´
[22]   μὲν ἧττον τοὺς δὲ μᾶλλον,  (ὥσπερ   τοὺς τὰ δίκτυα διασημαίνοντας ἐν
[20]   ἐπαφὴν λόγος ἴσχειν πρὸς λόγον  ὥσπερ   φῶς ἀνταύγειαν. τῷ γὰρ ὄντι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005