Alphabétiquement     [«   »]
του 1
τοὐναντίον 2
τούς 1
τοὺς 75
τοῦτο 13
τούτοις 3
τοῦτον 7
Fréquences     [«    »]
73 ἐν
73 οὐ
71
75 τοὺς
80 ὡς
83 τῆς
111 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τοὺς


Chapitre
[3]   μὲν ἴσως καὶ Πελοπίδαν ἐπὶ  τοὺς   αἰτίους μάλιστα τρέψεσθαι καὶ πονηρούς,
[32]   Πελοπίδᾳ τὴν δεξιὰν ἐνέβαλε καὶ  τοὺς   ἄλλους ἀσπασάμενος ἅμ´ ἵλεως ἐξέπνευσε.
[4]   ἅμα καὶ Λεοντίδου προκαταληφθέντων οἶμαι  τοὺς   ἄλλους ἐκποδὼν ἔσεσθαι φεύγοντας
[32]   καὶ θνήσκοντος, ὥστε μὴ δύνασθαι  τοὺς   ἄλλους προσβοηθεῖν. τέλος δ´
[13]   Λευκανοὺς φυγὼν ἐκεῖθεν ἀνεσώθη πρὸς  τοὺς   ἄλλους φίλους ἤδη πάλιν ἀθροιζομένους
[18]   κελεύσαντος εἰς ἅπαντας οἶδ´’ ἔφη  τοὺς   ἄνδρας ἀκριβῶς, Ἱπποσθενείδα, καί σε
[18]   πρὸς τὸν Ἱπποσθενείδαν τίνα πρὸς  τοὺς   ἄνδρας ἐξαπέστειλας; εἰ γὰρ οὐ
[1]   κελεύεις. (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἀγνοεῖς, Καφισία,  τοὺς   ἄνδρας; μὴν ἄξιον εἰδέναι
[17]   καὶ διακεκώλυκας ἐκπέμψας ἱππέα πρὸς  τοὺς   ἄνδρας ἤδη καθ´ ὁδὸν ὄντας,
[17]   ἔασον ἀσφαλῶς, εἴπερ εἵμαρται, κατελθεῖν  τοὺς   ἄνδρας’ καὶ Φυλλίδας παροξυνόμενος
[5]   οὐδ´ ἂν ἐπιχειρήσειαν ἐκπυνθάνεσθαι δεδιότες  τοὺς   ἄνδρας· οἱ δὲ νῦν ἄρχοντες
[18]   ὑμᾶς, ὅπως ἄλλον ἐκπέμπητε πρὸς  τοὺς   ἄνδρας, ὡς ἐμοῦ παντάπασιν ἐκστατικῶς
[20]   φωνὴν γιγνόμενον ἔστιν παραμυθεῖται  τοὺς   ἀπιστοῦντας· γὰρ ἀὴρ φθόγγοις
[24]   καὶ ἡμῶν οἱ ὑπὲρ ἡμᾶς  τοὺς   βελτίστους οἷον ἐξ ἀγέλης χαράξαντες
[1]   μέμνημαί ποτε περὶ τῶν θεωμένων  τοὺς   γεγραμμένους πίνακας λόγον οὐ φαῦλον
[32]   Ὑπάτην ὑπὲρ τέγους τινὸς εἰς  τοὺς   γείτονας ἀποσφάττουσιν. ~(Ἐκεῖθεν δὲ πρὸς
[10]   παρούσης τοὺς μὲν ἀνέτρεψαν ἐμβαλοῦσαι  τοὺς   δ´ ἀνεμόλυναν. ἧκεν οὖν καὶ
[22]   καὶ ἄγριον παρεχομέναις τὸ ἄλογον·  τοὺς   δ´ ἄνω καὶ κάτω πολλάκις
[22]   ἑτέρους δὲ καταδυομένους εἰς αὐτό,  τοὺς   δ´ ᾄττοντας αὖ κάτωθεν. αὐτοὺς
[24]   γῆς ἑστῶτες σιωπῇ θεῶνται μόνον,  τοὺς   δ´ ἐγγὺς ἤδη παραθέοντες καὶ
[1]   κοινὰ πρὸς τὴν τύχην ἔχοντος,  τοὺς   δ´ ἐν ταῖς αἰτίαις καὶ
[31]   ὀλίγους τολμήσαντας ἀμύνασθαι διεφθείραμεν ἡμεῖς,  τοὺς   δ´ ἡσυχίαν ἄγοντας εἰς τὸν
[22]   καταδυομένας ὅλας ψυχὰς ὁρᾶν νόμιζε,  τοὺς   δ´ οἷον ἀναλάμποντας πάλιν καὶ
[22]   αὖ κάτωθεν. αὐτοὺς ἄρα‘ φάναι  τοὺς   δαίμονας ὁρῶν ἀγνοεῖς. ἔχει γὰρ
[1]   θεατὰς ὄχλον ὁμοῦ πολὺν ἀσπαζομένοις,  τοὺς   δὲ κομψοὺς καὶ φιλοτέχνους καθ´
[22]   ἀστέρων ἀποσαλεύοντας τοὺς μὲν ἧττον  τοὺς   δὲ μᾶλλον, (ὥσπερ τοὺς τὰ
[1]   μόνον τῶν ἀποτελεσμάτων σύνοψις,  τοὺς   δὲ τῇ κρίσει κατὰ μέρος
[7]   ἀγῶνα συντελεῖσθαι κελεύει τὰ γράμματα,  τοὺς   δὲ τύπους εἶναι τῆς ἐπὶ
[1]   τοὺς μὲν ἐξέβαλον τῶν (πολιτῶν  τοὺς   δὲ φόβῳ κατεῖργον ἄρχοντες αὐτοὶ
[15]   λῆψιν δὲ μηδεμίαν καὶ  τοὺς   διδόντας ἁμαρτάνειν πάντως καὶ τοὺς
[13]   Θεόκριτος πρότερόν γ´’ ἔφη  τοὺς   εἰσιόντας οἵτινές εἰσιν ἀποσκεψαμένοις, μᾶλλον
[14]   πρὸς τὰ γυμνάσια καὶ πρὸς  τοὺς   ἐν ταῖς παλαίστραις ἀγῶνας· ὁπηνίκα
[33]   ῥοπὴ γὰρ ἦν μεγάλη πρὸς  τοὺς   ἐντυγχάνοντας παρ´ αὐτῶν ἔλεος
[34]   μετὰ τῶν φίλων καὶ οἰκετῶν  τοὺς   ἐπιδεδημηκότας κατὰ τύχην πρὸς τὰ
[32]   Πελοπίδᾳ συμπεσὼν μέγα βοῶν ἀνεκαλεῖτο  τοὺς   θεράποντας. ἀλλ´ ἐκείνους μὲν οἱ
[34]   τὴν Καδμείαν ἔφευγον ἐπισπασάμενοι καὶ  τοὺς   κρείττους λεγομένους, εἰωθότας δὲ περὶ
[15]   τοὺς διδόντας ἁμαρτάνειν πάντως καὶ  τοὺς   λαμβάνοντας; οὐδαμῶς’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας,
[23]   τὸ τούτου, σιωπηλὸν καὶ πρὸς  τοὺς   λόγους εὐλαβές, ἄπληστον δὲ τοῦ
[1]   τῆς διηγήσεως, ἐπεὶ σὺ καὶ  τοὺς   λόγους προσπεριβαλέσθαι κελεύεις. (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἀγνοεῖς,
[28]   ἐπῆλθεν ἡμῶν, Ἀρχίδαμε, πρὸς  τοὺς   λόγους τἀνδρός, αὐτὸς δ´ ἄδακρυς
[10]   πλῆθος, ἐκτροπῆς δὲ μὴ παρούσης  τοὺς   μὲν ἀνέτρεψαν ἐμβαλοῦσαι τοὺς δ´
[20]   ἐρέσθαι, πολλάκις δ´ αὐτῷ παραγενέσθαι  τοὺς   μὲν δι´ ὄψεως ἐντυχεῖν θείῳ
[1]   ἐν σπονδαῖς καταλαβεῖν τὴν Καδμείαν  τοὺς   μὲν ἐξέβαλον τῶν (πολιτῶν τοὺς
[22]   εὐθείας. λέγειν δὲ τὴν φωνὴν  τοὺς   μὲν εὐθεῖαν καὶ τεταγμένην κίνησιν
[22]   καὶ θεᾶσθαι τῶν ἀστέρων ἀποσαλεύοντας  τοὺς   μὲν ἧττον τοὺς δὲ μᾶλλον,
[1]   εἰκόνι λελεγμένον. ἔφη γὰρ ἐοικέναι  τοὺς   μὲν ἰδιώτας καὶ ἀτέχνους θεατὰς
[22]   ὡς ἐκτὸς ὄντα δαίμονα προσαγορεύουσι.  τοὺς   μὲν οὖν ἀποσβέννυσθαι δοκοῦντας ἀστέρας,
[24]   ἐπὶ τῶν νηχομένων ἐν θαλάττῃ  τοὺς   μὲν πελαγίους ἔτι καὶ πρόσω
[2]   δὲ τῶν φυγάδων ὄντας δώδεκα  τοὺς   νεωτάτους μετὰ κυνῶν περὶ τὸν
[1]   σπουδάζοντες οὕτω διεφάνημεν. ἀλλ´ ὅρα  τοὺς   παρόντας, εἰ πρὸς ἀκρόασιν ἅμα
[25]   τὴν πρᾶξιν. ἑωρῶμεν δὲ καὶ  τοὺς   περὶ Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀληλιμμένους
[30]   τοῦ γὰρ Χάρωνος ὡς ἀνέπεισε  τοὺς   περὶ Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀναχωρήσαντος
[26]   τὰς οἰκίας ἀνακεχωρηκότων ἡμεῖς μὲν  τοὺς   περὶ Δαμοκλείδαν καὶ Πελοπίδαν καὶ
[25]   κἀκεῖνος μὲν ἀνεχώρησεν αὖθις ὡς  τοὺς   περὶ Σιμμίαν, ἡμεῖς δὲ καταβάντες
[33]   τὰς ἁλύσεις ἐφέλκοντες, οἱ δὲ  τοὺς   πόδας ἐν τῷ ξύλῳ δεδεμένοι
[17]   ἐμπλήσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς οὐδὲν ἀξιόλογον  τοὺς   πολεμίους δράσαντες ἀλλ´ ὅσον διαταράξαντες.
[5]   πολλὰ δυσανασχετῶν καὶ ἀγανακτῶν πρὸς  τοὺς   πολίτας ἐγκατελείφθην ὑπ´ αὐτῶν. εὑρέθη
[34]   εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν ἐκήρυττον  τοὺς   πολίτας. τοῖς δὲ τότ´ ὄχλοις
[3]   προθύμως. ἐπεὶ δ´ οὐ πείθει  τοὺς   πολλούς, ἀλλὰ ταύτην ὡρμήκαμεν τὴν
[9]   τὸ συμφέρον ἀντεπισπάσαι καὶ μεταστῆσαι  τοὺς   πολλούς· φιλοσοφίᾳ δ´ οὐ μόνον
[6]   δὲ πυνθάνεσθαι τῶν ἀπαντώντων, εἰ  τοὺς   Πολύμνιος παῖδας ἐνδημοῦντας εὑρήσει. καὶ
[10]   τὴν διὰ τῶν κιβωτοποιῶν καὶ  τοὺς   προκεχωρηκότας ἤδη τῶν ἑταίρων γεγονέναι
[9]   ὥσπερ τινὰ καπνὸν φιλοσοφίας εἰς  τοὺς   σοφιστὰς ἀποσκεδάσας. ὑπολαβὼν δ´
[30]   οἰκίαν, εἰς ἣν παρεληλύθεισαν, καὶ  τοὺς   συμπράττοντας αὐτοῖς. ἤδη δὲ καὶ
[25]   γυμνάσιον ἤδη καὶ μὴ ἀπολείπειν  τοὺς   συνήθεις, ἡμεῖς δὲ Θεάνορος ἐπιμελησόμεθα
[22]   ἧττον τοὺς δὲ μᾶλλον, (ὥσπερ  τοὺς   τὰ δίκτυα διασημαίνοντας ἐν τῇ
[27]   πάσχωμεν, εὐγενὴς ὑποτρέφηται τιμωρὸς ἐπὶ  τοὺς   τυράννους. οὐκ ἔστιν’ εἶπεν
[17]   περιμένωμεν ἀλλ´ ἤδη βαδίζωμεν ἐπὶ  τοὺς   τυράννους τὰ ξίφη λαβόντες· ἀποκτιννύωμεν,
[34]   κατ´ ἄλλους τόπους, πανταχόθεν ἐκταράττοντες  τοὺς   ὑπεναντίους, ὡς πάντων ἀφεστώτων. οἱ
[16]   δὲ σημείῳ τινὶ φαινομένῳ κατὰ  τοὺς   ὕπνους, εἴτε τεθνηκότος εἴτε ζῶντος
[17]   ὥσπερ κύουσαν, αὐτὸν δὲ καὶ  τοὺς   φίλους συναγωνιῶντας εὔχεσθαι καὶ κύκλῳ
[13]   τυραννίδες ἐκώλυσαν αὐτῷ ζῶντι συντελέσαι  τοὺς   φίλους τὸν ἆθλον. ἐπεὶ δ´
[2]   ἔγνω πάλιν ἀπελθεῖν σπουδῇ πρὸς  τοὺς   φυγάδας· ~Ἐμοῦ δ´ μάντις
[2]   ἐν σκότους ἔδει γενομένου  τοὺς   φυγάδας ἥκειν κρύφα πρὸς τὸ
[17]   ὑποδοχὰς παρεσκεύακε Φυλλίδας ἄκρατον, ὥστε  τοὺς   χιλίους καὶ πεντακοσίους Ἀρχία μεθυσθῆναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005