Alphabétiquement     [«   »]
ἔμφυτοι 1
ἐμφύτων 1
Ἐν 2
ἐν 73
ἔναγχος 1
ἐναντίας 1
ἐναντίος 1
Fréquences     [«    »]
69 εἰς
60 περὶ
71
73 ἐν
73 οὐ
75 τοὺς
80 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ἐν


Chapitre
[5]   ἀπαγγεῖλαι, κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον  ἐν   Αἰγύπτῳ πολλὰ τοῖς ἱερεῦσι διὰ
[2]   τῆς ξένης γεγονὼς καὶ πεπλανημένος  ἐν   ἀλλοδαποῖς ἀνθρώποις ὀλίγῳ πρόσθεν εἰς
[4]   γὰρ Ἀρχίας ἐλπίζων τινὰ τῶν  ἐν   ἀξιώματι γυναικῶν ἀφίξεσθαι τηνικαῦτα πρὸς
[20]   γὰρ αἴτιον οὐ συνορῶσι, τὴν  ἐν   αὐτοῖς ἀναρμοστίαν καὶ ταραχήν, ἧς
[20]   Σωκράτους, ὡς κρείττονα δήπουθεν ἔχοντος  ἐν   αὑτῷ μυρίων διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν
[22]   ἐκ κεφαλῆς τοῦ ἀνθρώπου καθάπερ  ἐν   βυθῷ δεδυκότος ἄρτημα κορυφαῖον, ὀρθουμένης
[15]   εὖ βάλλοντα τῶν πολεμίων ἐκκλιτέον,  ἐν   δὲ ταῖς χάρισι τὸν καλῶς
[30]   τῶν ὅπλων μάχαιραν ἕκαστος  (ἐν   δὲ τούτοις ἦν καὶ Πελοπίδας
[7]   παρόντων κακῶν ἔσεσθαι διπλασιάσασι τὸν  ἐν   Δήλῳ βωμόν. οὔτε δὲ τὴν
[1]   πίνακας λόγον οὐ φαῦλον ἀκούσας  ἐν   εἰκόνι λελεγμένον. ἔφη γὰρ ἐοικέναι
[31]   τούτων, οὓς ἐκολάκευες· μὴ γὰρ  ἐν   ἐλευθέραις στεφανώσαιο ταῖς Θήβαις μηδὲ
[15]   τὴν διάνοιαν ἠρεμεῖν μὴ πολλάκις  ἐν   ἐξουσίᾳ τοῦ ἀπολαύειν καταφρονήσασαν, οὔτε
[2]   τε προερῶν καὶ τὴν οἰκίαν  ἐν   κρυβήσονται παρελθόντες, ὃς παρέξει,
[2]   ἐκεῖνοι. τῆς δ´ ἡμέρας ἐκείνης,  ἐν   σκότους ἔδει γενομένου τοὺς
[15]   καὶ παρανόμου λήμματος. οὔτε γὰρ  ἐν   ἡδοναῖς μεγάλαις μὲν ἀτόποις δὲ
[24]   ἀλλ´ οἷον ἐπὶ τῶν νηχομένων  ἐν   θαλάττῃ τοὺς μὲν πελαγίους ἔτι
[18]   τὸν ἄνθρωπον ἵππῳ χρώμενον τῶν  ἐν   Θήβαις κρατίστῳ· γνώριμος δ´ ὑμῖν
[12]   οὐ χαλεπὸν ἀνελεῖν. ὡς γὰρ  ἐν   ἰατρικῇ σφυγμὸς φλύκταινα μικρὸν
[30]   Ὑπάτην ταχθέντες ἐγγὺς ἀλλήλων οἰκοῦντας  ἐν   ἱματίοις ἐξῄεσαν ἔχοντες οὐδὲν ἕτερον
[34]   δὲ καὶ Ἄρκεσον ἀπέκτειναν εὐθὺς  ἐν   Κορίνθῳ λαβόντες, τὴν δὲ Καδμείαν
[2]   τῶν νέων καὶ βουλόμενος ἡμᾶς  ἐν   λόγοις διάγειν μᾶλλον προσέχειν
[15]   θατέρῳ δοτέον, θατέρῳ δήπου ληπτέον·  ἐν   μὲν γὰρ ταῖς μάχαις τὸν
[32]   οὔσαις καὶ τοῦ Κηφισοδώρου πεπτωκότος  ἐν   μέσαις αὐταῖς καὶ θνήσκοντος, ὥστε
[13]   τὰ λείψανα τεθνηκότος. οἱ δ´  ἐν   μέσῳ πόλεμοι καὶ στάσεις καὶ
[13]   κρατηθέντων, τοῖς δ´ ἔτι συνεστῶσιν  ἐν   Μεταποντίῳ συνεδρεύουσιν ἐν οἰκίᾳ πῦρ
[22]   μικρὸν ὑπερφέρουσα, λαμβάνεται δ´ ἅπαξ  ἐν   μέτροις δευτέροις ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἑπτά.
[3]   διαπύρους πρὸς ὀργὴν καὶ θυμοειδεῖς,  ἐν   νυκτὶ λαβόντας ἐξουσίαν οὐκ ἀποθήσεσθαι
[20]   ἅμα δὲ τῷ τὴν ψυχὴν  ἐν   νῷ τι βαλέσθαι καὶ πρὸς
[13]   ἔτι συνεστῶσιν ἐν Μεταποντίῳ συνεδρεύουσιν  ἐν   οἰκίᾳ πῦρ οἱ Κυλώνειοι περιένησαν
[28]   ἀσυντάκτους καὶ σποράδας μένειν  ἐν   οἰκίσκῳ καθείρξαντας αὑτοὺς ὥσπερ σμῆνος
[27]   ἤδη τοῦ Θεοκρίτου καθ´ ἑαυτὸν  ἐν   οἰκίσκῳ τινὶ σφαγιαζομένου πολὺς ἦν
[13]   σαφῶς εἰδότες ἀπήγγελλον, ὅτι πλουσίας  ἐν   οἴκῳ πένητι γηροκομίας τυχὼν καὶ
[4]   ὡς δεξόμενος Ἀρχίαν καὶ παρέξων  ἐν   οἴνῳ καὶ μέθῃ τοῖς ἀνδράσιν
[10]   καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην ἀσυλλογίστοις φρόνησιν,  ἐν   οἷς αὐτῷ συνεφθέγγετο πολλάκις τὸ
[15]   καὶ κεκόλασται τὸ φιλοκερδές, ἀλλ´  ἐν   οἷς ἔξεστιν ἀνέδην εἰς τὸ
[15]   ἤδη ταῖς ἐπιθυμίαις; γὰρ  ἐν   οἷς ἔξεστιν ἀποχὴ τῶν ἡδονῶν
[10]   οἱ μὲν οὖν πολλοὶ συνανέστρεφον,  ἐν   οἷς κἀγὼ τοῦ Εὐθύφρονος ἐχόμενος,
[24]   συμφρονοῦντας ἀποσημαίνειν οἴεται τὸ μέλλον,  ἐν   οἷς λέγει τῶν δ´ Ἕλενος,
[9]   μαντεύματα τρέπεται καὶ ὀνειράτων ὄψεις,  ἐν   οἷς φαυλότατος οὐχ ἧττον
[20]   ταῖς ὁρμαῖς τὸν ὄγκον, ἀλλ´  ἐν   ὅσῳ μάλα δίχα φωνῆς ἐννοηθεὶς
[10]   Ὅμηρος Ὀδυσσεῖ πεποίηκε τὴν Ἀθηνᾶν  ἐν   πάντεσσι πόνοισι παρισταμένην, τοιαύτην ἔοικε
[10]   οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος‘  ἐν   πράγμασιν ἀδήλοις καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην
[11]   καλόν. ἀκούω δὲ καὶ τὴν  ἐν   Σικελίᾳ τῆς Ἀθηναίων δυνάμεως φθορὰν
[1]   Ἀρχίαν καὶ Λεοντίδην Φοιβίδαν πείσαντες  ἐν   σπονδαῖς καταλαβεῖν τὴν Καδμείαν τοὺς
[1]   τὴν τύχην ἔχοντος, τοὺς δ´  ἐν   ταῖς αἰτίαις καὶ τοῖς μέρους
[32]   πρὸς τὸν Λεοντίδην καὶ διαξιφισμὸς  ἐν   ταῖς θύραις τοῦ θαλάμου στεναῖς
[14]   τὰ γυμνάσια καὶ πρὸς τοὺς  ἐν   ταῖς παλαίστραις ἀγῶνας· ὁπηνίκα δ´
[13]   οἱ Κυλώνειοι περιένησαν καὶ διέφθειραν  ἐν   ταὐτῷ πάντας πλὴν Φιλολάου καὶ
[11]   τούτων Πυριλάμπης Ἀντιφῶντος ἁλοὺς  ἐν   τῇ διώξει περὶ Δήλιον ὑφ´
[22]   (ὥσπερ τοὺς τὰ δίκτυα διασημαίνοντας  ἐν   τῇ θαλάσσῃ φελλοὺς ὁρῶμεν ἐπιφερομένους·
[5]   ἄνδρας· οἱ δὲ νῦν ἄρχοντες  ἐν   τῇ Καδμείᾳ τὸ δόρυ καὶ
[29]   Ἀρχίου φυγάδας, Χάρων, ἀκούομεν  ἐν   τῇ πόλει κρύπτεσθαι παρεισελθόντας‘ οὐ
[18]   φῶς μὲν πολὺ καὶ λαμπρὸν  ἐν   τῇ πόλει λέγεις ἐξ οἰκίας
[29]   δ´ ὑποψίαν λόγον ἄσημον  ἐν   τῇ πόλει περιφερόμενον ἥκειν εἰς
[11]   ἀνάγκης τὸν ἄνδρα πείρᾳ βεβαιωσάμενον  ἐν   τοῖς ἀδήλοις καὶ ἀτεκμάρτοις τῷ
[22]   ἐντὸς εἶναι νομίζουσιν αὑτῶν, ὥσπερ  ἐν   τοῖς ἐσόπτροις τὰ φαινόμενα κατ´
[17]   μὲν παρήγγελται τρίτην ἡμέραν ταύτην  ἐν   τοῖς ὅπλοις εἶναι καὶ προσέχειν,
[4]   περὶ ἧς ἀνακρίνουσι τὸν Θεόκριτον.  ἐν   τούτῳ δὲ Φυλλίδας, ὃν οἶσθ´,
[28]   ξίφος τοῦ Πελοπίδου καὶ καταμανθάνοντος.  ἐν   τούτῳ Κηφισοδώρῳ Διότονος, εἷς τῶν
[15]   βίαν ὑπὸ χρόνου καὶ συνηθείας  ἐν   τροφῇ μοχθηρᾷ λαβοῦσαι πολλάκις ἕλκουσι
[22]   μετὰ μικρὸν ἀνενεγκὼν ὁρᾶν αὑτὸν  ἐν   Τροφωνίου παρὰ τὴν εἴσοδον, οὗπερ
[33]   ἐφέλκοντες, οἱ δὲ τοὺς πόδας  ἐν   τῷ ξύλῳ δεδεμένοι τὰς χεῖρας
[18]   ἄνδρας, ὡς ἐμοῦ παντάπασιν ἐκστατικῶς  ἐν   τῷ παρόντι καὶ κακῶς ἔχοντος.
[22]   τὰς ἐπιβολὰς ἕλικα ποιούσας μίαν  ἐν   τῷ περιστρέφεσθαι. τούτων δὲ πρὸς
[25]   φίλοις, καὶ διαλαμβάνων ἄλλος ἄλλον  ἐν   τῷ συμπαλαίειν τὰ μὲν ἐπυνθάνετο
[22]   πάθεσιν. τὸ μὲν οὖν ὑποβρύχιον  ἐν   τῷ σώματι φερόμενον ψυχὴ λέγεται·
[18]   γυνὴ δοῦναι, ἀλλὰ διέτριβεν  ἐν   τῷ ταμιείῳ πολὺν χρόνον ὡς
[22]   σῶμα κοιμωμένου μέχρι νῦν δίκην  ἐν   τῷ ταρτάρῳ τίνουσι. ταῦτα δ´
[20]   εἰ δ´ ἐγρηγορότας καὶ καθεστῶτας  ἐν   τῷ φρονεῖν ὁμοίως κινοῦσι, θαυμαστὸν
[28]   δὲ μή, βέλτιον εἶναι προελθόντας  ἐν   ὑπαίθρῳ συμπλέκεσθαι πρὸς (ἀλλήλους) ἀσυντάκτους
[16]   ἐξ ἀρχῆς τὴν ἀρίστην τροφὴν  ἐν   φιλοσοφίᾳ τοῖς παισὶ παρασκευασάμενος. ἀλλὰ
[32]   σκότους συμμῖξαι τοῖς ἐπιφερομένοις, ἀλλ´  ἐν   φωτὶ καθορώμενος ὑπὸ τούτων ἅμα
[29]   ὑπολαβὼν ἀπῆγεν εἰς τὸν οἶκον,  ἐν   πίνοντες τυγχάνουσιν. ἀλλὰ μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005