Alphabétiquement     [«   »]
τις 22
τίς 11
τισι 1
τὸ 159
τό 1
τοι 1
τοιαύτας 1
Fréquences     [«    »]
134 δ´
131
135 πρὸς
159 τὸ
165 τὸν
170 τὴν
178 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τὸ


Chapitre
[28]   παιδὸς αὐτοῦ τὴν φαιδρότητα καὶ  τὸ   ἀδεὲς πρὸς τὸν κίνδυνον, ὥσπερ
[22]   καθ´ ἡδονὰς καὶ ἀλγηδόνας εἰς  τὸ   ἄλογον. μίγνυται δ´ οὐ πᾶσα
[22]   ἄγαν σκληρὸν καὶ ἄγριον παρεχομέναις  τὸ   ἄλογον· τοὺς δ´ ἄνω καὶ
[4]   ἐκνεύσας τῆς ὁδοῦ μικρὸν ὑπὸ  τὸ   Ἄμφιον, ὥσθ´ ἡμᾶς ἀγωνιᾶν, μή
[2]   Ἀρχίαν καὶ τὸν Λεοντίδην εἰς  τὸ   ἀνύποπτον οὐκ ὄντας ἀλλοτρίους παντάπασι
[22]   δευτέρᾳ τὴν πρώτην Μονὰς κατὰ  τὸ   ἀόρατον, τὴν δὲ δευτέραν τῇ
[29]   καλὸν γὰρ πρόνοια καὶ  τὸ   ἀσφαλές. ἅμα δὲ τὸν Ἀρχίαν
[17]   κάθοδον αὐτοῖς τὰ πλεῖστα καὶ  τὸ   αὐτόματον συμπαρεσκεύασεν. εἰπόντος δὲ ταῦτα
[9]   χαρακτῆρα παιδείας καὶ λόγου περιβάλλεσθαι,  τὸ   ἀφελὲς τοῦτο καὶ ἄπλαστον ὡς
[6]   μηδὲν ἰδίᾳ συμβέβηκεν ἀδικεῖσθαι,  τὸ   βάρος αὐτὸ καὶ τὴν σκληρότητα
[12]   τοῦ βαλόντος, μεμετρῆσθαι δ´ αὖ  τὸ   βάρος ὑπὸ τοῦ ζυγοῦ μὴ
[20]   καθαρμοσθῇ, μὴ ἅπτεσθαι μηδὲ χρῆσθαι.  τὸ   γὰρ αἴτιον οὐ συνορῶσι, τὴν
[24]   πάντων ὁμοίως ἐπιμελεῖται τῶν ὑπὸ  τὸ   γένος, ἀλλ´ ἀεί τιν´ ἄριστον
[25]   Σιμμίαν, ἡμεῖς δὲ καταβάντες εἰς  τὸ   γυμνάσιον ἐνετυγχάνομεν τοῖς φίλοις, καὶ
[25]   Καφισία, σχεδὸν ὥρα βαδίζειν εἰς  τὸ   γυμνάσιον ἤδη καὶ μὴ ἀπολείπειν
[15]   ὁμολογεῖς τὸ μὲν ἔργον εἶναι  τὸ   δ´ ἄσκησιν; ὁμολογήσαντος δὲ τοῦ
[27]   καὶ ἀπάγειν ἐκελεύομεν τὸν παῖδα.  τὸ   δ´ ὅλον’ εἶπεν Πελοπίδας
[22]   τὸ μὲν ἄκρατον καὶ πελάγιον,  τὸ   δ´ οὐ καθαρὸν ἀλλὰ συγκεχυμένον
[24]   οὐ γὰρ οἷς ἔτυχε συμφέρεται  τὸ   δαιμόνιον, ἀλλ´ οἷον ἐπὶ τῶν
[12]   ὀνομάτων, ὥσπερ Σωκράτης, εἰ μὴ  τὸ   δαιμόνιον ἀλλὰ τὸν πταρμὸν αὑτῷ
[20]   οἱ δὲ πολλοὶ καταδαρθοῦσιν οἴονται  τὸ   δαιμόνιον ἀνθρώποις ἐπιθειάζειν, εἰ δ´
[10]   ἐν οἷς αὐτῷ συνεφθέγγετο πολλάκις  τὸ   δαιμόνιον ἐπιθειάζον ταῖς αὐτοῦ προαιρέσεσι.
[10]   προκεχωρηκότας ἤδη τῶν ἑταίρων γεγονέναι  τὸ   δαιμόνιον. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ
[10]   προποδηγὸν ἐξ ἀρχῆς τινα συνάψαι  τὸ   δαιμόνιον ὄψιν, ἥ‘ μόνη οἱ
[12]   τὸ σημεῖον ἀλλὰ τραγικῶς πάνυ  (τὸ)   δαιμόνιον ὠνόμαζεν. ἐγὼ γὰρ ἂν
[5]   ἔφη Λακεδαιμονίοις ἀμήνιτον ἔοικεν εἶναι  τὸ   δαιμόνιον, ὡς προδείκνυσι τὰ σημεῖα
[10]   ἀλήθειαν. ~Εἶεν’ εἶπεν Θεόκριτος,  τὸ   δὲ δαιμόνιον, βέλτιστε, τὸ
[27]   ὑμᾶς, ἀποκτείνατε, μὴ φείσησθ´ ἡμῶν·  τὸ   δὲ λοιπόν, ἄνδρες ἀγαθοί,
[15]   ἀπαρύσαι παθῶν τῷ λόγῳ παρέσχε·  τὸ   δὲ πᾶν τῆς ἀσκήσεως κράτος,
[15]   τὸ πενίαν δυσχεραίνειν ἀγεννές ἐστι  τὸ   δὲ πλοῦτον δεδιέναι καὶ φεύγειν
[30]   ἅνθρωποι μάλιστα περὶ δεῖπνόν εἰσι,  τὸ   δὲ πνεῦμα μᾶλλον ἐπιτεῖνον ἤδη
[1]   δεῦρ´ ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν διήγησιν·  τὸ   δὲ πρεσβείας ἀφιγμένους ἕνεκα καὶ
[20]   ὑπὸ τοῦ προσπεσόντος ὀξέως μεταβαλεῖν·  τὸ   δὲ προσπῖπτον οὐ φθόγγον ἀλλὰ
[17]   δὲ Καδμείαν καπνῷ μόνῳ περιέχεσθαι  τὸ   δὲ πῦρ ἄνω μὴ ἐπιπολάζειν.
[22]   τῷ σώματι φερόμενον ψυχὴ λέγεται·  τὸ   δὲ φθορᾶς λειφθὲν οἱ πολλοὶ
[11]   τῶν πράξεων ἀνατρέπεσθαι καὶ προΐεσθαι  τὸ   δεδογμένον. αἱ δὲ Σωκράτους ὁρμαὶ
[27]   ἀπέτυχε καὶ συνῆπτε τῷ καιρῷ  τὸ   δεινόν, ἐξενηνοχέναι πιθανὸν ὄντα τὴν
[11]   δ´ ἀτρέπτῳ τῷ λογισμῷ πρὸς  τὸ   δεινόν, οὐκ ἔστιν ἀνδρὸς ἐκ
[25]   καὶ Φίλιππον ἀληλιμμένους ἀπιόντας ἐπὶ  τὸ   δεῖπνον. γὰρ Φυλλίδας δεδιὼς
[22]   βραδέως ἄγονται καὶ καθίστανται πρὸς  τὸ   δέον. ἐκ δὲ τῶν εὐηνίων
[33]   ἀλλήλους καὶ συλλαλήσαντες ἐχωροῦμεν ἐπὶ  τὸ   δεσμωτήριον. ἐκκαλέσας δὲ τὸν ἐπὶ
[1]   ἀσχολίας ὑπέρτερον θέσθαι’ κατὰ Πίνδαρον  τὸ   δεῦρ´ ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν διήγησιν·
[31]   ἐγὼ μὲν ἐκ μέσου διαλαβὼν  τὸ   δόρυ καὶ μετεωρίσας ὑπὲρ κεφαλῆς
[5]   νῦν ἄρχοντες ἐν τῇ Καδμείᾳ  τὸ   δόρυ καὶ τὴν σφραγῖδα παραλαμβάνουσιν
[31]   μετέωρος καὶ τεταραγμένος ἀνίστατο καὶ  τὸ   δόρυ προεβάλλετο κατ´ αἰχμήν, ὅπερ
[32]   ἐξενεχθεὶς τῇ ὑπονοίᾳ καὶ σπασάμενος  τὸ   ἐγχειρίδιον ὥρμησε πρὸς ἄμυναν, ἄδικος
[13]   δὲ τὸν ξένον οὐκ ἀγεννῆ  τὸ   εἶδος ἀλλὰ πραότητα καὶ φιλοφροσύνην
[16]   ἀναθεώμενος αὐτοῦ τὴν φύσιν καὶ  τὸ   εἶδος. ~Ἐν τούτῳ δ´
[25]   διαλεγέσθω’ καὶ προῆγεν ἀναστὰς εἰς  τὸ   ἐπικάμπειον τῆς στοᾶς. καὶ ἡμεῖς
[12]   ἱστάντος. οὐ γὰρ τοῦ ὀργάνου  τὸ   ἔργον, ἀλλ´ οὗ καὶ τὸ
[3]   προσοισόμενον. οὐδὲ γὰρ ὅρον ἕξειν  τὸ   ἔργον, ἀλλὰ Φερένικον μὲν ἴσως
[1]   δὲ τῇ κρίσει κατὰ μέρος  τὸ   ἔργον διαλαμβάνοντας οὐδὲν ἀθέατον οὐδ´
[30]   κινδυνώδεσιν ἐπεισοδίοις εἰς αὐτὸ συνέδραμε  τὸ   ἔργον, ὀξὺν ἐπιφέρουσα καὶ δεινὸν
[12]   τὸ ὄργανον χρῆται πρὸς  τὸ   ἔργον· ὄργανον δέ τι καὶ
[12]   μείζονες καταλάβωσι πράξεις, ἐκεῖνο γίγνεται  τὸ   Εὐριπίδειον οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει
[11]   δεδογμένον. αἱ δὲ Σωκράτους ὁρμαὶ  τὸ   ἔχουσαι καὶ σφοδρότητα φαίνονται πρὸς
[20]   φερόμενοι μόνοις ἐνηχοῦσι τοῖς ἀθόρυβον  τὸ   ἦθος καὶ νήνεμον ἔχουσι τὴν
[23]   πατὴρ μειδιάσας τοιοῦ– τον’ ἔφη  τὸ   ἦθος, ξένε, τὸ τούτου,
[10]   προλείπει τὸν ἄνδρα μηδ´ ἀμελεῖ  τὸ   θεῖον αὐτοῦ. ~Καὶ Γαλαξίδωρος
[24]   καὶ συνήθεσιν αὐτοὶ φράζουσιν, οὕτω  τὸ   θεῖον ὀλίγοις ἐντυγχάνει δι´ αὑτοῦ
[25]   καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἁρμόζειν  τὸ   Θηβαίων εἶναί τινας ἀναιτίους καὶ
[18]   εἰκός· γὰρ ἀρχὴ καὶ  τὸ   ἱερεῖον οὐ δημόσιον ἀλλὰ τῶν
[27]   τὸν στέφανον ἤδη καὶ λαβὼν  τὸ   ἱμάτιον ἕπομαι· μεθ´ ὑμῶν γὰρ
[22]   ἀνεκράθησαν, πῆ δ´ ἔλιπον ἔξω  τὸ   καθαρώτατον, οὐκ ἐπισπώμενον ἀλλ´ οἷον
[13]   κωλύεις, Ἐπαμεινώνδα, τῶν ἔργων  τὸ   κάλλιστον. εἰ γὰρ εὖ ποιεῖν
[11]   ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς ἀγομένου πρὸς  τὸ   καλόν. ἀκούω δὲ καὶ τὴν
[15]   διάνοιαν, ἀλλ´ εὐκόλως χρῆται πρὸς  τὸ   καλὸν αὑτῷ μέγα φρονῶν καὶ
[13]   διδόντος ἐξ ἀμφοῖν τελειοῦται πρὸς  τὸ   καλόν, δὲ μὴ δεξάμενος
[3]   ἀλλ´ ὁρᾷς, ὅτι φύσει πρὸς  τὸ   καλὸν ὑπὸ τῶν νόμων ἀγόμενος
[15]   ἀλλ´ ἔστιν ὅτῳ μὴ λαβόντι  τὸ   καλῶς διδόμενον τιμιώτερον ὑπάρχει καὶ
[1]   φίλον ἑταῖρον δόξειεν ἂν ἐγείρειν  τὸ   κατὰ Βοιωτῶν ἀρχαῖον εἰς μισολογίαν
[14]   ἁλώσιμον ὑπὸ χρημάτων εἶναι, κατὰ  τὸ   Καφισίου σῶμα καλῆς μὲν ἐσθῆτος
[15]   ἐν οἷς ἔξεστιν ἀνέδην εἰς  τὸ   κερδαίνειν ἀνατεθραμμένον ὅταν σπαργᾷ περὶ
[1]   διάνοιαν ἐξαρκεῖν πρὸς ἱστορίαν, εἰ  τὸ   κεφάλαιον αὐτὸ καὶ τὸ πέρας
[20]   κατασκευαῖς ὑπὸ λειότητος ἐνδίδωσι πρὸς  τὸ   κινοῦν ῥοπῆς γενομένης, ψυχὴ δ´
[11]   τοῖς ἑταίροις ἀλλὰ δαιμόνιον εἶναι  τὸ   κωλῦον κελεῦον ἔλεγε· τύφου
[24]   ἀπηλλαγμέναι γενέσεως ψυχαὶ καὶ σχολάζουσαι  τὸ   λοιπὸν ἀπὸ σώματος, οἷον ἐλεύθεραι
[13]   τὸν ἆθλον. ἐπεὶ δ´ ἡμῖν  τὸ   Λύσιδος δαιμόνιον ἤδη τεθνηκότος ἐναργῶς
[6]   Λεοντίδης φησὶν ἄνθρωπον ὦφθαι παρὰ  τὸ   Λύσιδος μνημεῖον ἐκ νυκτῶν ἀνιστάμενον,
[16]   γὰρ ὑπὸ τῶν φίλων κεκηδεῦσθαι  τὸ   Λύσιδος σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν
[16]   μὴ τυχόντες οὐ δοκοῦμεν ἀπέχειν  τὸ   μακαριστὸν καὶ οἰκεῖον τέλος. ὡς
[21]   κατῆλθε δράσας τὰ νομιζόμενα περὶ  τὸ   μαντεῖον. ἐμμείνας δὲ δύο νύκτας
[22]   ἀκοῦσαι. ~Ἔφη δὲ καταβὰς εἰς  τὸ   μαντεῖον περιτυχεῖν σκότῳ πολλῷ τὸ
[22]   γενέσεως τοῦ οἰκείου δαίμονος καὶ  τὸ   μαντικόν ἐστι καὶ θεοκλυτούμενον γένος·
[13]   τῶν ἐκεῖ φιλοσόφων οὐ καταισχύνων  τὸ   μέγα Πυθαγόρου κλέος· ἀλλὰ καὶ
[24]   συνιέντας καὶ συμφρονοῦντας ἀποσημαίνειν οἴεται  τὸ   μέλλον, ἐν οἷς λέγει τῶν
[12]   δύναμιν ἀγνοοῦντες, συμβάλλει πρὸς  τὸ   μέλλον, εὐήθως ἀγανακτῶμεν, εἰ νοῦν
[22]   ἐκβολὰς λαμβάνουσαν, καὶ τῆς χρόας  τὸ   μὲν ἄκρατον καὶ πελάγιον, τὸ
[15]   σώματος, οὕτω καὶ ἀρετῆς ὁμολογεῖς  τὸ   μὲν ἔργον εἶναι τὸ δ´
[31]   εὐχόμενος. πεσόντος δὲ τοῦ Καβιρίχου  τὸ   μὲν ἱερὸν δόρυ Θεόκριτος παρὼν
[22]   καὶ οὐ κρατεῖται τοῖς πάθεσιν.  τὸ   μὲν οὖν ὑποβρύχιον ἐν τῷ
[27]   φυλάττοντες. ταῦτα τοῦ Χάρωνος λέγοντος  τὸ   μὲν φρόνημα καὶ τὴν καλοκἀγαθίαν
[22]   τῷ περιστρέφεσθαι. τούτων δὲ πρὸς  τὸ   μέσον μάλιστα τοῦ περιέχοντος καὶ
[33]   τῆς ὥρας τὴν ἀτοπίαν καὶ  τὸ   μὴ καθεστηκότα λαλεῖν αὐτῷ τὸν
[15]   φιλοπλουτίαν καὶ φιλαργυρίαν ἄσκησις, οὐ  τὸ   μὴ κλέπτειν ἐπιόντα νύκτωρ τὰ
[7]   ἀπεργασάμενοι δι´ ἀπειρίαν ἀναλογίας ἣν  τὸ   μήκει διπλάσιον παρέχεται) Πλάτωνα τῆς
[12]   ἐπ´ οὐδεμιᾶς γὰρ τέχνης καταφρονεῖται  τὸ   μικροῖς μεγάλα καὶ δι´ ὀλίγων
[21]   ὅπη ψαύει τῆς ἀληθείας καὶ  τὸ   μυθῶδες. (πρότερον δὲ τίς ἦν
[20]   τὸν ἄνθρωπον. καὶ μάλιστα  τὸ   νοηθὲν ἡλίκην ἔχει ῥώμην καταμαθεῖν
[20]   λόγον ἅπτηται, ῥοπὴν λαβοῦσα πρὸς  τὸ   νοηθὲν κινεῖσθαι. ἐνταῦθα γὰρ εἰς
[20]   ἄξιον, εἰ καὶ κατὰ (τοῦτο)  τὸ   νοηθὲν ὑπὸ τῶν δαιμόνων
[20]   νοηθὲν κινεῖσθαι. ἐνταῦθα γὰρ εἰς  τὸ   νοοῦν αἱ τῶν παθῶν καὶ
[3]   ἄνευ σιδήρου καὶ πυρὸς ὑπισχνούμενον  τὸ   νόσημα παύσειν εὐγνωμονοίης ἄν, οἶμαι,
[31]   τὴν (ἐπιβο( υ) λὴν ἅμα  τὸ   ξίφος ἀνέλκων, διανιστάμενον δὲ χαλεπῶς
[28]   ὠχριάσαντος μήτ´ ἐκπλαγέντος, ἀλλ´ ἕλκοντος  τὸ   ξίφος τοῦ Πελοπίδου καὶ καταμανθάνοντος.
[12]   τὸ ἔργον, ἀλλ´ οὗ καὶ  τὸ   ὄργανον χρῆται πρὸς τὸ
[15]   Θεάνωρ ἆρ´ οὖν’ ἔφη  τὸ   πενίαν δυσχεραίνειν ἀγεννές ἐστι τὸ
[22]   εἰς ταὐτὸ τῇ ἀρχῇ συνάπτειν  τὸ   πέρας οὐδὲ ποιεῖν κύκλον, ἀλλ´
[1]   εἰ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ καὶ  τὸ   πέρας πύθοιτο τοῦ πράγματος, τὸν
[20]   δαιμόνιον ὥσπερ εἴρηται φέγγος. καίτοι  τὸ   περὶ τὴν φωνὴν γιγνόμενον ἔστιν
[33]   καὶ μετέωρον, (ὑπ( ε) ιδόμενος  τὸ   πλάσμα πότ´, ἔλεγεν Φυλλίδα,
[25]   γενομένης, ἄλλως δὲ καὶ πρὸς  τὸ   πλῆθος ἁρμόζειν τὸ Θηβαίων εἶναί
[34]   καίπερ περὶ πεντακοσίους καὶ χιλίους  τὸ   πλῆθος ὄντες, ἐκπεπληγμένοι δὲ τὸν
[17]   γιγνώσκω. τί οὖν’ ἔφη τοσούτων  τὸ   πλῆθος ὄντων τὰ πᾶσι δόξαντα
[24]   ἐγκελευόμενος, δὲ συνακούει διὰ  τὸ   πλησιάζειν καὶ σῴζεται, μὴ πειθομένη
[30]   τὴν μὲν ἐπιστολὴν ὑπέθηκεν ὑπὸ  τὸ   προσκεφάλαιον, αἰτήσας δὲ ποτήριον ἐκέλευσεν
[24]   σιγμοῦ τοῦ τυχόντος ποππυσμοῦ  τὸ   προσταττόμενον αἰσθανόμενοι ῥᾳδίως εἰς
[22]   τὸ μαντεῖον περιτυχεῖν σκότῳ πολλῷ  τὸ   πρῶτον, εἶτ´ ἐπευξάμενος κεῖσθαι πολὺν
[13]   ἔτι ῥώμῃ καὶ κουφότητι διωσαμένων  τὸ   πῦρ, Φιλόλαος μὲν εἰς Λευκανοὺς
[5]   ἄπεισιν εἰς Ἁλίαρτον ἐπιχώσων αὖθις  τὸ   σῆμα καὶ χοὰς ποιησόμενος Ἀλκμήνῃ
[12]   καὶ τὸ σημεῖον χρῆται  τὸ   σημαῖνον. ἀλλ´ ὅπερ εἶπον, εἴ
[12]   εἰ μὴ πταρμὸν μηδὲ κληδόνα  τὸ   σημεῖον ἀλλὰ τραγικῶς πάνυ (τὸ)
[26]   εἰσιοῦσι διὰ τῶν πυλῶν· καὶ  τὸ   σημεῖον ἐδόκει καλὸν πρὸς ἀσφάλειαν
[12]   ἔργον· ὄργανον δέ τι καὶ  τὸ   σημεῖον χρῆται τὸ σημαῖνον.
[2]   οἰκίαν ἔκ τινος πληγῆς περὶ  τὸ   σκέλος ἀναλαμβάνοντος αὑτὸν ἐντυγχάνειν μὲν
[17]   δημόσιον ἀποσημαίνειν τὰ ἔμπυρα. καὶ  τὸ   σοὶ πλείστης δεόμενον, Χάρων,
[10]   Σιμμία, μέμνησαι γάρ, ἄνω πρὸς  τὸ   Σύμβολον Σωκράτης καὶ τὴν οἰκίαν
[11]   ἰσορροποῦντι δὲ βάρει προστιθεμένη κλίνει  τὸ   σύμπαν ἐφ´ ἑαυτήν, οὕτω πταρμὸς
[22]   σῶμα, καὶ δι´ ὅλων ἀναταραχθεῖσαι  τὸ   σύμπαν ὑπὸ παθῶν διαφέρονται κατὰ
[27]   λοιπόν, ἄνδρες ἀγαθοί, πρὸς  τὸ   συμπεσὸν ἀντιτάξασθε, μὴ πρόησθε τὰ
[31]   ἦν εὐπαρακόμιστος τῷ λογισμῷ πρὸς  τὸ   συμφέρον ἀλλὰ μετέωρος καὶ τεταραγμένος
[9]   ἐκ χαλινοῦ τῆς δεισιδαιμονίας πρὸς  τὸ   συμφέρον ἀντεπισπάσαι καὶ μεταστῆσαι τοὺς
[9]   πᾶν ἐπαγγειλαμένη λόγῳ τἀγαθὸν καὶ  τὸ   συμφέρον διδάσκειν εἰς θεοὺς ἐπαναχωρεῖ
[11]   πολλῶν· διεβοήθη γὰρ οὐκ ἠρέμα  τὸ   Σωκράτους Ἀθήνησιν ἐκ τούτων δαιμόνιον.
[21]   γενόμενον. οὗτος οὖν ποθῶν γνῶναι  τὸ   Σωκράτους δαιμόνιον ἣν ἔχει δύναμιν,
[11]   Γαλαξίδωρος οἴει γάρ, ἔφη Θεόκριτε,  τὸ   Σωκράτους δαιμόνιον ἰδίαν καὶ περιττὴν
[20]   ἰδίᾳ πρὸς ἀλλήλους ὑπονοεῖν μήποτε  τὸ   Σωκράτους δαιμόνιον οὐκ ὄψις ἀλλὰ
[11]   ἤκουσα, Τερψίωνος δὲ ἐκεῖνος, ὅτι  τὸ   Σωκράτους δαιμόνιον πταρμὸς ἦν,
[10]   τὴν εὐθεῖαν βαδίζοντες ὡς δὴ  τὸ   Σωκράτους ἐλέγξοντες δαιμόνιον ἐπεσπάσαντο Χάριλλον
[20]   τίνος οὐσίας καὶ δυνάμεως εἴη  τὸ   Σωκράτους λεγόμενον δαιμόνιον. μὲν
[10]   τὸ δὲ δαιμόνιον, βέλτιστε,  τὸ   Σωκράτους ψεῦδος τί φαμεν;
[15]   μὲν ἔμφυτοι λεγόμεναι καὶ περὶ  τὸ   σῶμα βλαστάνουσαι πρὸς τὰς ἀναγκαίας
[13]   ἤθους ὑποφαίνοντα καὶ σεμνῶς ἀμπεχόμενον  τὸ   σῶμα. καθίσαντος οὖν ἐκείνου μὲν
[22]   ἐκτὸς εἰσαγγέλλειν. οἱ δ´ ἀφανίσαντες  τὸ   σῶμα κοιμωμένου μέχρι νῦν δίκην
[22]   ἀκήκοας δήπουθεν, ὡς ἀπολείπουσα παντάπασι  τὸ   σῶμα νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν
[22]   ἐντυχοῦσα καὶ παραγενομένη, μέχρι οὗ  τὸ   σῶμα τῆς γυναικὸς προδούσης λαβόντες
[17]   Σιμμίου τὸν ἐπίδεσμον ὡς θεραπεύσων  τὸ   σῶμα, Φυλλίδας δ´ ἐπεισελθὼν μεθ´
[19]   τὴν ὀξύτητα τοῦ καιροῦ καὶ  τὸ   τάχος, ὡς οὐκ οὔσης ἀναβολῆς,
[2]   τοὺς φυγάδας ἥκειν κρύφα πρὸς  τὸ   τεῖχος, ἀφικνεῖταί τις ἐνθένδε Φερενίκου
[34]   μετὰ τῶν φίλων συναθροίζεσθαι περὶ  τὸ   τῆς Ἀθηνᾶς ἱερὸν ἐπορευόμην πρὸς
[17]   τοῦ βίου προῃρήμεθα, Φυλλίδα, πολὺ  τὸ   τῆς ἡμέρας μῆκος ἔτι, καὶ
[11]   φίλε, κενοῦ καὶ κόμπου  τὸ   τοιοῦτον, οὐκ ἀληθείας καὶ ἁπλότητος
[23]   ἔφη τὸ ἦθος, ξένε,  τὸ   τούτου, σιωπηλὸν καὶ πρὸς τοὺς
[15]   τοίνυν πρῶτον ἐπὶ τῆς ἐγκρατείας  τὸ   τῶν αἰσχρῶν καὶ παρανόμων ἡδονῶν
[18]   φίλης ἀνασχεῖν, καπνῷ δὲ συμμελανθῆναι  τὸ   τῶν πολεμίων οἰκητήριον οὐδὲν οὐδέποτε
[15]   μὴ πόρρωθεν δέδεται καὶ κεκόλασται  τὸ   φιλοκερδές, ἀλλ´ ἐν οἷς ἔξεστιν
[24]   ὑπὸ γήρως οὐ τελέως ἀπολείπει  τὸ   φιλότιμον καὶ φιλοσώματον, ἀλλ´ ἑτέρους
[22]   ἐναντίας, αὐτῇ σχίζουσα τῇ κορυφῇ  τὸ   φῶς· ἀνατείνουσα δ´, ὡς ὁρᾷς,
[22]   εἰπεῖν πολλοὺς ἀστέρας περὶ  τὸ   χάσμα παλλομένους, ἑτέρους δὲ καταδυομένους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005