Alphabétiquement     [«   »]
Δαμοκλείδαν 1
Δαμοκλείδας 1
δασεῖς 1
δὲ 223
δέ 8
δεδεμένοι 1
δέδεται 1
Fréquences     [«    »]
170 τὴν
165 τὸν
178 τῶν
223 δὲ
669 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

δὲ


Chapitre
[11]   οὐκ ἄγει (τὸν ζυγόν, ἰσορροποῦντι  δὲ   βάρει προστιθεμένη κλίνει τὸ σύμπαν
[3]   ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς πατρίδος. Ἐπαμεινώνδας  δὲ   Βοιωτῶν ἁπάντων τῷ πεπαιδεῦσθαι πρὸς
[9]   πατὴρ ταῦτ´ εἰπὼν ἐσιώπησεν. ~ὁ  δὲ   Γαλαξίδωρος, Ἡράκλεις, εἶπεν ὡς
[8]   γενναῖον μὲν αὐτὸν ὄντα μετὰ  δὲ   γενναίας καὶ καλῆς ἀφιγμένον τῆς
[24]   εἰς δεῖ καθίστανται. φαίνεται  δὲ   γιγνώσκων καὶ Ὅμηρος ἣν λέγομεν
[30]   ἐδέξατο μὲν τὴν ἐπιστολήν, τοῦ  δὲ   γραμματοφόρου φήσαντος ὑπὲρ (τῶν) σπουδαίων
[33]   τὰ πραττόμενα καὶ χαίροντες. αἱ  δὲ   γυναῖκες, ὡς ἑκάστη περὶ τοῦ
[10]   ~Εἶεν’ εἶπεν Θεόκριτος, τὸ  δὲ   δαιμόνιον, βέλτιστε, τὸ Σωκράτους
[22]   ἄλλαι νῆσοι θεοὺς ἔχουσι· σελήνη  δὲ   δαιμόνων ἐπιχθονίων οὖσα φεύγει τὴν
[22]   στρογγύλον οἷον ἐκτετμημένης σφαίρας, φοβερὸν  δὲ   δεινῶς καὶ βαθύ, πολλοῦ σκότους
[22]   Μονὰς κατὰ τὸ ἀόρατον, τὴν  δὲ   δευτέραν τῇ τρίτῃ Νοῦς καθ´
[22]   τοῦ μὲν πρώτου Ἄτροπος τοῦ  δὲ   δευτέρου Κλωθώ, τοῦ δὲ πρὸς
[13]   αὐτὸς ὡς εἶχε πλεῦσαι, κομιδῇ  δὲ   διὰ γῆρας καὶ ἀσθένειαν ἐλλείπων
[33]   μετεπέμψαντο δεσμώτην οἱ πολέμαρχοι; πότε  δὲ   διὰ σοῦ; τί δὲ κομίζεις
[16]   ἐκεῖ μεταλάχῃ τῶν νομιζομένων. τοιαύτῃ  δὲ   διανοίᾳ παραγενόμενος καὶ πρὸς τὸν
[2]   ἀλλήλοις εἴ του δεήσειε, φανερῶς  δὲ   διατρίβειν ἐπὶ λόγοις καὶ φιλοσοφίᾳ,
[21]   νομιζόμενα περὶ τὸ μαντεῖον. ἐμμείνας  δὲ   δύο νύκτας κάτω καὶ μίαν
[11]   Γαλαξίδωρε, Μεγαρικοῦ τινος ἤκουσα, Τερψίωνος  δὲ   ἐκεῖνος, ὅτι τὸ Σωκράτους δαιμόνιον
[20]   ὥσπερ ἡνίας ἐνδούσας. οὐ δεῖ  δὲ   θαυμάζειν ὁρῶντας τοῦτο μὲν ὑπὸ
[25]   μὴ ἀπολείπειν τοὺς συνήθεις, ἡμεῖς  δὲ   Θεάνορος ἐπιμελησόμεθα διαλύσαντες ὅταν δοκῇ
[24]   κύνας καὶ ἵππους ὀνομάζοντες, ἀνθρώπους  δὲ   θείους εἶναι καὶ θεοφιλεῖς ἀπιστοῦντες,
[31]   ἀνήρπασεν ἐκ τοῦ φόνου, τῶν  δὲ   θεραπόντων ὀλίγους τολμήσαντας ἀμύνασθαι διεφθείραμεν
[31]   κλίνης χαμαὶ καταβαλὼν ἀνεῖλε. τὸν  δὲ   Καβίριχον ἡμεῖς κατεπραΰνομεν ἀξιοῦντες μὴ
[17]   πλεῖστα τῆς πόλεως φλέγεσθαι τὴν  δὲ   Καδμείαν καπνῷ μόνῳ περιέχεσθαι τὸ
[34]   εὐθὺς ἐν Κορίνθῳ λαβόντες, τὴν  δὲ   Καδμείαν ὑπόσπονδον παραδόντες ἡμῖν ἀπήλλαττον
[17]   πόλιν πρὸς ἡμῶν τίθεμαι, τὴν  δὲ   Καδμείαν ὥσπερ ἐστὶ πρὸς ἐκείνων.
[22]   ψυχὴ πᾶσα νοῦ μετέσχεν, ἄλογος  δὲ   καὶ ἄνους οὐκ ἔστιν, ἀλλ´
[34]   τῶν Λακεδαιμονίων οἱ γέροντες, Ἑρμιππίδαν  δὲ   καὶ Ἄρκεσον ἀπέκτειναν εὐθὺς ἐν
[15]   αἳ ἕνεκα κενῶν δοξῶν, ἰσχὺν  δὲ   καὶ βίαν ὑπὸ χρόνου καὶ
[15]   ἐν ἡδοναῖς μεγάλαις μὲν ἀτόποις  δὲ   καὶ βλαβεραῖς οἷόν τε τὴν
[31]   θεοῖς καθωσιωμένον ὑπὲρ αὐτῆς· ὡς  δὲ   καὶ διὰ τὸν οἶνον οὐκ
[19]   Χάρων δὲ τῆς οἰκίας ἐγὼ  δὲ   καὶ Θεόκριτος πάλιν πρὸς τὸν
[34]   ἐγγὺς οἰκούντων ἐργαστήρια μαχαιροποιῶν. ἧκε  δὲ   καὶ Ἱπποσθενείδας μετὰ τῶν φίλων
[13]   χάριν καὶ φιλίαν ἀντιλαμβανόντων. Λῦσις  δὲ   καὶ κεῖται καλῶς ὑφ´ ὑμῶν,
[15]   ψυχὴν ἐρρωμενέστερον τῶν ἀναγκαίων. ἔθει  δὲ   καὶ μελέτῃ πολὺ μέν τις
[15]   εἶπεν ἐγὼ καὶ ἀπόδειξιν. ἄσκησιν  δὲ   καὶ μελέτην (μετὰ) ἐγκρατείας οὐχ
[30]   καὶ Δαμοκλείδας καὶ Κηφισόδωρος) Χάρων  δὲ   καὶ Μέλων καὶ οἱ μετ´
[9]   ἔφη τά γε θεῖα· φασμάτων  δὲ   καὶ μύθων καὶ δεισιδαιμονίας ἀνάπλεω
[28]   ἐξαιρεθησομένους ὑπὸ τῶν πολεμίων. ἐνῆγε  δὲ   καὶ μάντις Θεόκριτος, ὡς
[17]   διεξῆλθε, τοιαύτη τις ἦν· ἐγὼ  δὲ   καὶ παραχρῆμα κατέδεισα καὶ πολὺ
[14]   ἐρασταῖς ἐγκαλλωπίσηται τοσούτοις οὖσιν, ἀφθόνου  δὲ   καὶ πολλῆς τροφῆς ἵν´ ἀντέχῃ
[25]   μὴ μεγάλης ἀνάγκης γενομένης, ἄλλως  δὲ   καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἁρμόζειν
[3]   μάλιστα τρέψεσθαι καὶ πονηρούς, Εὐμολπίδαν  δὲ   καὶ Σαμίδαν, ἀνθρώπους διαπύρους πρὸς
[30]   καὶ τοὺς συμπράττοντας αὐτοῖς. ἤδη  δὲ   καὶ τῇ μέθῃ κατακεκλυσμένος
[11]   ἀγομένου πρὸς τὸ καλόν. ἀκούω  δὲ   καὶ τὴν ἐν Σικελίᾳ τῆς
[25]   παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν.  δὲ   καὶ τὴν ἡμέραν ἔφη πάνυ
[1]   ἐφρούρουν τὴν ἄκραν, ἠκούσαμεν· ἔγνωμεν  δὲ   καὶ τὸν Ἰσμηνίαν οὐ τοῦ
[7]   δικαίων τὰ ὅπλα καταθέντας. ἡμεῖς  δὲ   καὶ τότε λέγειν καλῶς ἡγούμεθα
[25]   συνετάττετο πρὸς τὴν πρᾶξιν. ἑωρῶμεν  δὲ   καὶ τοὺς περὶ Ἀρχίαν καὶ
[17]   οἰκίαν ὠδίνειν ὥσπερ κύουσαν, αὐτὸν  δὲ   καὶ τοὺς φίλους συναγωνιῶντας εὔχεσθαι
[13]   ὑφ´ ὧν ἔπλευσα (δεῦρο, βούλομαι  δὲ   καὶ τούτοις διελθὼν χρήσασθαι πρός
[22]   ἀραιὰ τενάγη καὶ βραχέα, πολλαχῆ  δὲ   καὶ ὑπερχεῖσθαι καὶ ἀπολείπειν αὖθις
[30]   ἐλάτης οἱ δὲ πεύκης, ἔνιοι  δὲ   καὶ χιτώνια τῶν γυναικεί ων
[32]   ἑταίρων εἰ καλῶς κεχώρηκεν. ~Ἐπράχθη  δὲ   κἀκεῖνα τοῦτον τὸν τρόπον· ἔκοψαν
[22]   καὶ περιάγοντας ἐπὶ δεξιάν, πῆ  δὲ   καμπτομένους ὑπὸ τῶν παθῶν καὶ
[34]   ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσήμαινον οἱ  δὲ   κατ´ ἄλλους τόπους, πανταχόθεν ἐκταράττοντες
[25]   ὡς τοὺς περὶ Σιμμίαν, ἡμεῖς  δὲ   καταβάντες εἰς τὸ γυμνάσιον ἐνετυγχάνομεν
[22]   καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι. ~Ἔφη  δὲ   καταβὰς εἰς τὸ μαντεῖον περιτυχεῖν
[22]   περὶ τὸ χάσμα παλλομένους, ἑτέρους  δὲ   καταδυομένους εἰς αὐτό, τοὺς δ´
[22]   νοῦν ἔχειν λεγομένων ἀνθρώπων. πειράθητι  δὲ   κατιδεῖν ἑκάστου τὸν σύνδεσμον,
[27]   ὑπακούειν τοῖς ἄρχουσι καλούμενον.  δὲ   κελεύσας τὸν υἱὸν ἐλθεῖν κάλλιστον
[12]   μικρὰ προσχρῶνται καὶ παίζοντες, ὅταν  δὲ   κίνδυνοι βαρύτεροι καὶ μείζονες καταλάβωσι
[22]   ὠρυγὰς καὶ στεναγμοὺς ζῴων μυρίων  δὲ   κλαυθμὸν βρεφῶν καὶ μεμιγμένους ἀνδρῶν
[33]   πότε δὲ διὰ σοῦ; τί  δὲ   κομίζεις παράσημον; ἅμα δὲ τῷ
[8]   φησι καὶ φασμάτων ἐναργῶν, συχνὸν  δὲ   κομίζων χρυσίον οἴεται δεῖν Ἐπαμεινώνδᾳ
[1]   ὄχλον ὁμοῦ πολὺν ἀσπαζομένοις, τοὺς  δὲ   κομψοὺς καὶ φιλοτέχνους καθ´ ἕκαστον
[13]   ὄνομα μὲν τῷ ἀνδρί, γένος  δὲ   Κροτωνιάτης τῶν ἐκεῖ φιλοσόφων οὐ
[22]   μὲν γῆν οὐδαμοῦ καθορᾶν, νήσους  δὲ   λαμπομένας μαλακῷ πυρὶ κατ´ ἀλλήλων
[27]   ἀποκτείνατε, μὴ φείσησθ´ ἡμῶν· τὸ  δὲ   λοιπόν, ἄνδρες ἀγαθοί, πρὸς
[8]   ἐξ Ἰταλίας τῶν Πυθαγορικῶν. ἀφῖκται  δὲ   Λύσιδι τῷ γέροντι χοὰς χέασθαι
[14]   χρωμένους αὐτόθι φίλους ἔχουσι, τὰς  δὲ   Λύσιδος ἡμῖν τροφὰς καὶ ταφὰς
[16]   πρὸς αὑτούς, ξένε· τὸν  δὲ   Λῦσιν ἡμῖν, εἰ θέμις ἀκοῦσαι,
[28]   ἕκαστον ἡμῶν καὶ παραθαρρύνων. ἔτι  δὲ   μᾶλλον ἂν ἠγάσω τοῦ παιδὸς
[22]   ἀποσαλεύοντας τοὺς μὲν ἧττον τοὺς  δὲ   μᾶλλον, (ὥσπερ τοὺς τὰ δίκτυα
[18]   αὐτὴν ἐκείνην οἱ θεοί. τέλος  δὲ   μέχρι πληγῶν προαχθεὶς ὑπ´ ὀργῆς,
[28]   φθήσεσθαι γὰρ ἐμπεσόντας αὐτοῖς, εἰ  δὲ   μή, βέλτιον εἶναι προελθόντας ἐν
[13]   τελειοῦται πρὸς τὸ καλόν,  δὲ   μὴ δεξάμενος ὥσπερ σφαῖραν εὖ
[10]   ἀλλήλων ὠθούμεναι διὰ πλῆθος, ἐκτροπῆς  δὲ   μὴ παρούσης τοὺς μὲν ἀνέτρεψαν
[3]   τὰ δεδογμένα πράττομεν ἡμεῖς· Ἐπαμεινώνδας  δὲ   μὴ πείθων, ὡς οἴεται βέλτιον
[31]   ἀφεῖναι καὶ σῴζειν ἑαυτόν, εἰ  δὲ   μή, πεπλήξεσθαι· Θεόπομπος δὲ παραστὰς
[15]   χαλεπῶς τοῦ πλεονεκτεῖν ἀπεχόμενον. ἀνδρὶ  δὲ   μὴ φίλων προϊεμένῳ χάρισι μὴ
[15]   εἶναί τινα χρημάτων ὀρθὴν λῆψιν  δὲ   μηδεμίαν καὶ τοὺς διδόντας
[14]   πάτερ, Μιλησίαν χλανίδα τῇ  δὲ   μητρὶ παραλουργὸν ὠνησόμεθα χιτώνιον; οὐ
[17]   εὔχεσθαι καὶ κύκλῳ παρεῖναι, τὴν  δὲ   μυκᾶσθαι καὶ ἀφιέναι φωνάς τινας
[5]   ἐκπυνθάνεσθαι δεδιότες τοὺς ἄνδρας· οἱ  δὲ   νῦν ἄρχοντες ἐν τῇ Καδμείᾳ
[6]   μὲν ἴσως θεῷ μελήσει· τὸν  δὲ   ξένον ἴστε τὸν ἀφιγμένον,
[15]   παθῶν τῷ λόγῳ παρέσχε· τὸ  δὲ   πᾶν τῆς ἀσκήσεως κράτος,
[5]   πλεῖστοι τῶν ἱππαρχηκότων νομίμως, μᾶλλον  δὲ   πάντες πλὴν Γοργίδου καὶ Πλάτωνος,
[22]   ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὀδυρμούς, ψόφους  δὲ   παντοδαποὺς καὶ θορύβους ἐκ βάθους
[1]   παρὰ Σωκράτη τὸν ὑμέτερον, ἡμεῖς  δὲ   παρὰ Λῦσιν τὸν ἱερὸν σπουδάζοντες
[31]   εἰ δὲ μή, πεπλήξεσθαι· Θεόπομπος  δὲ   παραστὰς ἐκ δεξιῶν καὶ τῷ
[10]   ἄλλων ἐκπυνθάνεσθαι Σωκράτους ἑταίρων· ἐμοῦ  δὲ   παρόντος, ὅτε πρὸς Εὐθύφρονα τὸν
[22]   μεγέθει δ´ ὑπερφυεῖς, οὐκ ἴσας  δὲ   πάσας ἀλλ´ ὁμοίως κυκλοτερεῖς· οἴεσθαι
[2]   ὡς πρὸς ἑσπέραν ἀφιξομένους· αὐτὸς  δὲ   πεμφθῆναι ταῦτά τε προερῶν καὶ
[7]   καὶ Ἐλλοπίων Πεπαρήθιος. ἧκε  δὲ   πέμψαντος βασιλέως καὶ κελεύσαντος τὸν
[14]   μὲν αὐτοὶ πλούτῳ χρῶνται καλῶς  δὲ   πενίᾳ χρωμένους αὐτόθι φίλους ἔχουσι,
[34]   ἀτάκτως καὶ τεθορυβημένως ἐπιχεομένων, ἡμᾶς  δὲ   περὶ τὴν ἀγορὰν ἀφορῶντες, οὐδενὸς
[34]   καὶ τοὺς κρείττους λεγομένους, εἰωθότας  δὲ   περὶ τὴν ἄκραν κάτω νυκτερεύειν,
[30]   ἔχοντες οἱ μὲν ἐλάτης οἱ  δὲ   πεύκης, ἔνιοι δὲ καὶ χιτώνια
[22]   διαφέρονται κατὰ τὸν βίον· αἱ  δὲ   πῆ μὲν ἀνεκράθησαν, πῆ δ´
[24]   κηρύγμασι καὶ ὑπὸ σαλπίγγων, τοῖς  δὲ   πιστοῖς καὶ συνήθεσιν αὐτοὶ φράζουσιν,
[22]   ποικιλλομένῳ κατὰ τὰς μεταβολάς. φαίνεσθαι  δὲ   πλήθει μὲν ἀναρίθμους μεγέθει δ´
[15]   πενίαν δυσχεραίνειν ἀγεννές ἐστι τὸ  δὲ   πλοῦτον δεδιέναι καὶ φεύγειν οὐκ
[30]   μάλιστα περὶ δεῖπνόν εἰσι, τὸ  δὲ   πνεῦμα μᾶλλον ἐπιτεῖνον ἤδη νιφετὸν
[32]   κεφαλὴν οὐ μέγα τραῦμα δοὺς  δὲ   πολλὰ καὶ καταβαλὼν τὸν Λεοντίδην
[7]   πίνακα τοῦτον, Φειδόλαε, γράμματα  δὲ   πολλὰ παρ´ Ἀγησιλάου κομίζων Ἀγητορίδας
[22]   διακομίζεσθαι πέραν τοῦ ῥεύματος, ἄλλας  δὲ   πολλὰς ἐφέλκεσθαι τῇ σχεδὸν ὑποφερομένης.
[34]   ἱερὸν ἐπορευόμην πρὸς αὐτούς, ἧκον  δὲ   πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ τῶν πολιτῶν
[20]   καὶ δαιμονίους ἀνθρώπους καλοῦμεν. οἱ  δὲ   πολλοὶ καταδαρθοῦσιν οἴονται τὸ δαιμόνιον
[24]   δι´ αὑτοῦ καὶ σπανίως, τοῖς  δὲ   πολλοῖς σημεῖα δίδωσιν, ἐξ ὧν
[30]   ὑπέθηκεν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, αἰτήσας  δὲ   ποτήριον ἐκέλευσεν ἐγχεῖν καὶ τὸν
[15]   δικαίων κτῆσιν, Ἐπαμεινώνδα; μᾶλλον  δὲ   (πραότερον γὰρ ἡμῖν τῷ
[1]   ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν διήγησιν· τὸ  δὲ   πρεσβείας ἀφιγμένους ἕνεκα καὶ σχολὴν
[22]   οὐ μετρίως αὐτὸς ἐκπεπλῆχθαι. χρόνου  δὲ   προϊόντος εἰπεῖν τινα πρὸς αὐτὸν
[6]   μάλα σύννουν καὶ διαλελυπημένον· ἀποβλέψας  δὲ   πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς Ἡράκλεις,
[33]   εἰς τοὺς γείτονας ἀποσφάττουσιν. ~(Ἐκεῖθεν  δὲ   πρὸς ἡμᾶς ἠπείγοντο καὶ συμβάλλουσιν
[22]   τοῦ δὲ δευτέρου Κλωθώ, τοῦ  δὲ   πρὸς σελήνην Λάχεσις, περὶ ἣν
[22]   μίαν ἐν τῷ περιστρέφεσθαι. τούτων  δὲ   πρὸς τὸ μέσον μάλιστα τοῦ
[20]   τοῦ προσπεσόντος ὀξέως μεταβαλεῖν· τὸ  δὲ   προσπῖπτον οὐ φθόγγον ἀλλὰ λόγον
[31]   ἐπιδημίαν ἡμῶν σιγὴν ἐποίησεν· ἐπεὶ  δὲ   πρῶτος Μέλων ὥρμησε διὰ
[6]   λείψανα καὶ χοὰς γάλακτος· ἕωθεν  δὲ   πυνθάνεσθαι τῶν ἀπαντώντων, εἰ τοὺς
[17]   Καδμείαν καπνῷ μόνῳ περιέχεσθαι τὸ  δὲ   πῦρ ἄνω μὴ ἐπιπολάζειν.
[17]   ἀφιέναι φωνάς τινας ἀνάρθρους, τέλος  δὲ   πῦρ λάμψαι πολὺ καὶ δεινὸν
[22]   ἀλλὰ συγκεχυμένον καὶ λιμνῶδες. τῶν  δὲ   ῥοθίων τὰς νήσους ἅμα περιγινομένας
[27]   γυμνάσια, πεντεκαιδεκέτη μὲν σχεδὸν πολὺ  δὲ   ῥώμῃ καὶ μεγέθει διαφέροντα τῶν
[20]   καὶ ὁρμῶν κατατείνουσιν ἀρχαί, τούτου  δὲ   σεισθέντος ἑλκόμεναι σπῶσι καὶ συντείνουσι
[4]   λέγειν οὐδ´ ὡς ἐπιστάμενος, ἤκουον  δὲ   σημεῖα καὶ μαντεύματα δυσχερῆ καὶ
[12]   φλύκταινα μικρὸν οὐ μικροῦ  δὲ   σημεῖόν ἐστι, καὶ κυβερνήτῃ πελαγίου
[12]   οὐ μέγα καθ´ αὑτὸ μεγάλου  δὲ   σημεῖον συμπτώματος· ἐπ´ οὐδεμιᾶς γὰρ
[16]   τὴν Λύσιδος τελευτήν (δια– γιγνώσκομεν  δὲ   σημείῳ τινὶ φαινομένῳ κατὰ τοὺς
[17]   οἱ Σπαρτιατῶν ἡγεμόνες καλῶσιν; Ἀμφίθεον  δὲ   σήμερον, ὡς πυνθάνομαι, μέλλουσιν ἀνακρίναντες,
[18]   ἐξ οἰκίας φίλης ἀνασχεῖν, καπνῷ  δὲ   συμμελανθῆναι τὸ τῶν πολεμίων οἰκητήριον
[24]   ἄλλος ἄλλην ἀνασῴζειν ἐγκελευόμενος,  δὲ   συνακούει διὰ τὸ πλησιάζειν καὶ
[22]   τετάρτην Φύσις κατὰ σελήνην. τῶν  δὲ   συνδέσμων ἑκάστου Μοῖρα κλειδοῦχος Ἀνάγκης
[23]   τὴν γενομένην φωνὴν ἐτελεύτησεν, ἡμεῖς  δὲ   Σωκράτει θαυμάζοντες ἀπηγγέλλομεν, ἐμέμψατο Σωκράτης
[20]   Σιμμίας οὐκ ἠκούσαμεν· αὐτὸς  δὲ   Σωκράτη μὲν ἔφη περὶ τούτων
[11]   καὶ προΐεσθαι τὸ δεδογμένον. αἱ  δὲ   Σωκράτους ὁρμαὶ τὸ ἔχουσαι καὶ
[15]   βάλλοντα τῶν πολεμίων ἐκκλιτέον, ἐν  δὲ   ταῖς χάρισι τὸν καλῶς διδόντα
[7]   οὐδ´ ἀμβλὺ διανοίας ὁρώσης ἄκρως  δὲ   τὰς γραμμὰς ἠσκημένης ἔργον εἶναι
[17]   δρᾶσαι χαλεπὸν οὔτε παθεῖν, ἐξελέσθαι  δὲ   τὰς Θήβας ὅπλων τοσούτων πολεμίων
[33]   προσέπτυσαν οὐκ ὀλίγαι γυναῖκες. ἡμεῖς  δὲ   τὰς θύρας τῆς εἱρκτῆς κατασχίσαντες
[17]   ἀποκτιννύωμεν, ἀποθνήσκωμεν, ἀφειδῶμεν ἑαυτῶν. εἰ  δὲ   ταῦτα μὲν οὔτε δρᾶσαι χαλεπὸν
[17]   καὶ τὸ αὐτόματον συμπαρεσκεύασεν. εἰπόντος  δὲ   ταῦτα τοῦ Φυλλίδου πάντες μὲν
[22]   πάσας ἀλλ´ ὁμοίως κυκλοτερεῖς· οἴεσθαι  δὲ   ταύταις τὸν αἰθέρα κύκλῳ φερομέναις
[1]   τῶν ἀποτελεσμάτων σύνοψις, τοὺς  δὲ   τῇ κρίσει κατὰ μέρος τὸ
[22]   φθορᾶς δ´ τελευταία· συνδεῖ  δὲ   τῇ μὲν δευτέρᾳ τὴν πρώτην
[32]   μὲν ἀνὴρ καὶ τυραννικὸς εὔρωστος  δὲ   τῇ ψυχῇ καὶ κατὰ χεῖρα
[7]   τὸν ἐν Δήλῳ βωμόν. οὔτε  δὲ   τὴν διάνοιαν ἐκεῖνοι συμβάλλειν δυνάμενοι
[15]   πρὸς τὸν ἀντίπαλον ἅμιλλαν, ἄσκησιν  δὲ   τὴν ἐπὶ τοῦτο διὰ τῶν
[22]   τίς φθεγγόμενος εἴη· σφόδρα  δὲ   τὴν κεφαλὴν αὖθις ἀλγήσας, καθάπερ
[5]   ἱερεῦσι διὰ φιλοσοφίαν συγγενόμενος. Ἁλιάρτιοι  δὲ   τὴν μεγάλην ἀφορίαν καὶ τὴν
[22]   περιελαυνομένου φωνὴν ἡδεῖαν ἱέντος. ἀναβλέψας  δὲ   τὴν μὲν γῆν οὐδαμοῦ καθορᾶν,
[27]   καὶ τὴν καλοκἀγαθίαν ἐθαυμάζομεν, πρὸς  δὲ   τὴν ὑποψίαν ἠγανακτοῦμεν καὶ ἀπάγειν
[33]   ὃν ἕκαστος ἐπιτηδείως εἶχεν· οἱ  δὲ   τὴν φωνὴν γνωρίζοντες ἀνεπήδων ἐκ
[22]   τὴν κίνησιν ἐπ´ εὐθείας. λέγειν  δὲ   τὴν φωνὴν τοὺς μὲν εὐθεῖαν
[22]   ἐφέλκεσθαι τῇ σχεδὸν ὑποφερομένης. εἶναι  δὲ   τῆς θαλάσσης πῆ μὲν πολὺ
[16]   ὡς χρὴ ταῦτα πράσσειν. προϊούσης  δὲ   τῆς νυκτὸς εἶδον μὲν οὐδέν,
[19]   ἐνσείσων εἰς τὸν πότον, Χάρων  δὲ   τῆς οἰκίας ἐγὼ δὲ καὶ
[22]   μηνί· νῦν δ´ ἄπιθι. παυσαμένης  δὲ   τῆς φωνῆς βούλεσθαι μὲν αὑτὸν
[21]   τοιοῦτον παρ– αγόντων καταφρονοῦσιν·  δὲ   Τιμάρχου τοῦ Χαιρωνέως ἠκούσαμεν ὑπὲρ
[1]   ἐστιν ἀδελφιδοῦς Θρασυβούλου Λυσιθείδης, ὁδὶ  δὲ   Τιμόθεος Κόνωνος υἱός, οὗτοι δ´
[21]   ἀληθείας καὶ τὸ μυθῶδες. (πρότερον  δὲ   τίς ἦν οὗτος Τίμαρχος
[29]   μὴ μέλλωμεν, ἄνδρες, ἔφη, προσευξάμενοι  δὲ   τοῖς θεοῖς ἐξίωμεν. ταῦτα τοῦ
[22]   θαλάσσῃ φελλοὺς ὁρῶμεν ἐπιφερομένους· ἐνίους  δὲ   τοῖς κλωθομένοις ἀτράκτοις ὁμοίως ἕλικα
[31]   Χάρων παρὰ τὸν τράχηλον, ἀμυνόμενον  δὲ   τοῖς παρακειμένοις ἐκπώμασιν Λυσίθεος
[29]   πρόνοια καὶ τὸ ἀσφαλές. ἅμα  δὲ   τὸν Ἀρχίαν ὑπολαβὼν ἀπῆγεν εἰς
[33]   ἐχωροῦμεν ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον. ἐκκαλέσας  δὲ   τὸν ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς
[21]   πρωὶ μάλα φαιδρὸς ἀνῆλθε· προσκυνήσας  δὲ   τὸν θεόν, ὡς πρῶτον διέφυγε
[34]   χιλίους τὸ πλῆθος ὄντες, ἐκπεπληγμένοι  δὲ   τὸν κίνδυνον ἄλλως προυφασίζοντο Λυσανορίδαν
[29]   ἀκήκοα τοιοῦτον, Ἀρχία· σκέψομαι  δὲ   τὸν λόγον, εἰ κελεύεις, κἂν
[17]   παραλαμβάνειν εἰς τὴν πρᾶξιν’ ἐκπλαγέντων  δὲ   τὸν λόγον ἡμῶν Ἱπποσθενείδας
[13]   εἰσιόντας οἵτινές εἰσιν ἀποσκεψαμένοις, μᾶλλον  δὲ   τὸν ξένον ὃν ἔοικεν ἡμῖν
[13]   καὶ Μέλισσον τὸν αὐλητήν, ἑπόμενον  δὲ   τὸν ξένον οὐκ ἀγεννῆ τὸ
[31]   εἰ τὰ γύναια πρόσεισι. ~Τοιαύτης  δὲ   τὸν πότον ἐλπίδος διαπαιδαγωγησάσης προσμίξαντες
[34]   ἐλευθερίαν ἐκήρυττον τοὺς πολίτας. τοῖς  δὲ   τότ´ ὄχλοις τῶν συνισταμένων ὅπλα
[7]   τῆς ἀπορίας ἐπεκαλοῦντο βοηθόν.  δὲ   τοῦ Αἰγυπτίου μνησθεὶς προσπαίζειν ἔφη
[29]   προῆλθον ἐπὶ τὰς θύρας. εἰπόντος  δὲ   τοῦ Ἀρχίου φυγάδας, Χάρων,
[18]   ἀλλὰ τῶν κρατούντων ἐστίν. ἔτι  δὲ   τοῦ Θεοκρίτου λέγοντος λέγω πρὸς
[31]   ὑπὲρ τῶν πολεμίων εὐχόμενος. πεσόντος  δὲ   τοῦ Καβιρίχου τὸ μὲν ἱερὸν
[20]   εἰσδεχομένης, ὅταν ἀλλήλοις ἐντυγχάνωμεν·  δὲ   τοῦ κρείττονος νοῦς ἄγει τὴν
[23]   πρὸς τοὺς λόγους εὐλαβές, ἄπληστον  δὲ   τοῦ μανθάνειν καὶ ἀκροᾶσθαι· διὸ
[5]   λελιθωμένην ἤδη καὶ συμπεπηγυῖαν, ἐπάνω  δὲ   τοῦ μνήματος ἔκειτο πίναξ χαλκοῦς
[15]   εἶναι τὸ δ´ ἄσκησιν; ὁμολογήσαντος  δὲ   τοῦ ξένου φέρε τοίνυν πρῶτον
[8]   καὶ ὠφελίμως ἀλλήλοις συμφέρεσθαι. ~Μεταξὺ  δὲ   τοῦ Σιμμίου λέγοντος πατὴρ
[27]   ς´ ἥκειν πρὸς αὐτούς. ἐρομένου  δὲ   τοῦ Χάρωνος, τίς σπουδὴ
[33]   ἄσμενοι τὰς ἁλύσεις ἐφέλκοντες, οἱ  δὲ   τοὺς πόδας ἐν τῷ ξύλῳ
[30]   ὅπλων μάχαιραν ἕκαστος (ἐν  δὲ   τούτοις ἦν καὶ Πελοπίδας καὶ
[19]   παρακαλούντων ἐπὶ τὴν πρᾶξιν. Ἐκ  δὲ   τούτου Φυλλίδας μὲν ᾤχετο τῆς
[34]   καὶ δεήσεις σωφρόνων γυναικῶν. ~Ἐν  δὲ   τούτῳ τῶν πραγμάτων ὄντων πυθόμενος
[33]   ἐβόων δεόμενοι μὴ ἀπολειφθῆναι. λυομένων  δὲ   τούτων ἤδη πολλοὶ προσεφέροντο τῶν
[7]   ἑρμηνεύσαντα ταχέως ἀποστεῖλαι· πρὸς ἑαυτὸν  δὲ   τρεῖς ἡμέρας ἀναλεξάμενος βιβλίων τῶν
[22]   τρίτῃ Νοῦς καθ´ ἥλιον, τὴν  δὲ   τρίτην πρὸς τετάρτην Φύσις κατὰ
[1]   εἰς Ὄλυνθον στρατηγίας ἀπέστησαν, Λυσανορίδαν  δὲ   τρίτον αὐτὸν ἀντ´ ἐκείνου πέμψαντες
[20]   οἴαξι μεγάλων περιαγωγὰς ὁλκάδων τοῦτο  δὲ   τροχῶν κεραμεικῶν δίνησιν ἄκρας παραψαύσει
[7]   συντελεῖσθαι κελεύει τὰ γράμματα, τοὺς  δὲ   τύπους εἶναι τῆς ἐπὶ Πρωτεῖ
[9]   μάλιστα φίλον ἀληθείας ἑλόμενος τὸν  δὲ   τῦφον ὥσπερ τινὰ καπνὸν φιλοσοφίας
[33]   τί δὲ κομίζεις παράσημον; ἅμα  δὲ   τῷ λόγῳ ξυστὸν ἱππικὸν ἔχων
[20]   ὄγκος ἡσυχάζων καὶ κείμενος, ἅμα  δὲ   τῷ τὴν ψυχὴν ἐν νῷ
[20]   διὰ φωνῆς ψηλαφῶντες γνωρίζομεν· αἱ  δὲ   τῶν δαιμόνων φέγγος ἔχουσαι τοῖς
[22]   καθίστανται πρὸς τὸ δέον. ἐκ  δὲ   τῶν εὐηνίων ἐκείνων καὶ κατηκόων
[24]   τινὰς καλεῖ καὶ ἱερεῖς, ἑτέρους  δὲ   τῶν θεῶν αὐτῶν διαλεγομένων συνιέντας
[25]   φίλοις πρὸς τὸν καιρόν, ἀποκτενεῖν  δὲ   τῶν πολιτῶν ἄκριτον οὐδένα μὴ
[26]   καὶ δόξαν, ὡς λαμπρῶν ἀκινδύνων  δὲ   τῶν πράξεων ἐσομένων. ~Ὡς οὖν
[17]   ἄλλως καὶ (οἰκεῖος ἀνὴρ οὐδὲν  δὲ   τῶν πρασσομένων συνειδώς, ἔστι σοι,
[2]   ἡμῖν Χάρωνι γνώριμος· ἐδήλου  δὲ   τῶν φυγάδων ὄντας δώδεκα τοὺς
[14]   δέχομαι καὶ ἀγαπῶ διαφερόντως, ἥκεις  δὲ   φάρμακα φίλοις μὴ νοσοῦσι κομίζων.
[22]   ἄλλων γὰρ θεῶν ἐκεῖνα· τὴν  δὲ   Φερσεφόνης μοῖραν, ἣν ἡμεῖς διέπομεν,
[4]   εἰ τὴν ἡμέραν φυλάττουσιν. ἐμοῦ  δὲ   φήσαντος οὐκοῦν’ εἶπεν ὀρθῶς ἐγὼ
[22]   σώματι φερόμενον ψυχὴ λέγεται· τὸ  δὲ   φθορᾶς λειφθὲν οἱ πολλοὶ νοῦν
[31]   ἀνῆκε παίων ἕως ἀπέκτεινε. τὸν  δὲ   Φίλιππον ἔτρωσε μὲν Χάρων παρὰ
[1]   πέρας πύθοιτο τοῦ πράγματος, τὸν  δὲ   φιλότιμον καὶ φιλόκαλον τῶν ὑπ´
[11]   πολλὰ μὲν τοῦτον ἀνεκαλέσατο, πολλὰ  δὲ   φίλους τινὰς καὶ λοχίτας οἷς
[1]   μὲν ἐξέβαλον τῶν (πολιτῶν τοὺς  δὲ   φόβῳ κατεῖργον ἄρχοντες αὐτοὶ παρανόμως
[4]   ἀνακρίνουσι τὸν Θεόκριτον. ἐν τούτῳ  δὲ   Φυλλίδας, ὃν οἶσθ´, Ἀρχίδαμε,
[18]   καὶ ταραχῆς φέροντι κρεῖττον, ἀσήμους  δὲ   φωνὰς ἐκφέρεσθαι παρ´ ἡμῶν, ὥστε
[16]   νυκτὸς εἶδον μὲν οὐδέν, ἀκοῦσαι  δὲ   φωνῆς ἔδοξα τὰ ἀκίνητα μὴ
[31]   ἅμα τὸ ξίφος ἀνέλκων, διανιστάμενον  δὲ   χαλεπῶς τὸν Ἀρχίαν ἐπιδραμὼν οὐκ
[5]   εὑρέθη δ´ οὖν σώματος, ψέλλιον  δὲ   χαλκοῦν οὐ μέγα καὶ δύ´
[13]   οὐκ ἔχουσι χρήματα διδόντων, πολλὴν  δὲ   χάριν καὶ φιλίαν ἀντιλαμβανόντων. Λῦσις
[17]   Φυλλίδου πάντες μὲν διεταράχθημεν,  δὲ   Χάρων τῷ Ἱπποσθενείδᾳ πάνυ σκληρῶς
[27]   ἐκεῖνοι μὲν οὖν ᾤχοντο, τοῦ  δὲ   Χάρωνος εἰσελθόντος πρὸς ἡμᾶς καὶ
[30]   κώμῳ χρωμένους μετὰ γυναικῶν.  δὲ   χείρων, Ἀρχίδαμε, τύχη καὶ
[16]   κεκηδεῦσθαι τὸ Λύσιδος σῶμα, τὴν  δὲ   ψυχὴν ἤδη κεκριμένην ἀφεῖσθαι πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005