Alphabétiquement     [«   »]
Γαλαξίδωρος 4
Γαλαξιδώρου 2
γαλήνην 1
γὰρ 111
γάρ 8
γαστέρα 1
γε 11
Fréquences     [«    »]
83 τῆς
75 τοὺς
80 ὡς
111 γὰρ
116 τοῦ
128 μὲν
131
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

γὰρ


Chapitre
[6]   αὐτόθι κατηυλισμένον ἐπὶ στιβάδων· φαίνεσθαι  γὰρ   ἄγνου καὶ μυρίκης χαμεύνας ἔτι
[20]   παραμυθεῖται τοὺς ἀπιστοῦντας·  γὰρ   ἀὴρ φθόγγοις ἐνάρθροις τυπωθεὶς καὶ
[24]   ἀνθρώπων ἐπιμελεῖς καθ´ Ἡσίοδον. ὡς  γὰρ   ἀθλητὰς καταλύσαντας ἄσκησιν ὑπὸ γήρως
[20]   τὸν τοῦ νοήσαντος λόγον. ὥσπερ  γὰρ   αἱ πληγαὶ τῶν ὑπορυττ όντων
[20]   μὴ ἅπτεσθαι μηδὲ χρῆσθαι. τὸ  γὰρ   αἴτιον οὐ συνορῶσι, τὴν ἐν
[9]   τύφου καὶ δεισιδαιμονίας. οἱ μὲν  γὰρ   ἄκοντες ὑπὸ τῶν παθῶν τούτων
[20]   χειρὸς ὁμαλῶς περιφερομένων· ἄψυχα μὲν  γὰρ   ἀλλ´ ὅμως τροχαλὰ ταῖς κατασκευαῖς
[22]   καμπὴ τῆς γενέσεως. αἱ μὲν  γὰρ   ἄλλαι νῆσοι θεοὺς ἔχουσι· σελήνη
[17]   μάλα δυσχεροῦς καὶ ἀτόπου. τῆς  γὰρ   ἄλλης νυκτὸς ᾤμην αὐτοῦ τὴν
[4]   αὐτοὺς ἐπὶ τὰς οἰκίας· Ἀρχίου  γὰρ   ἅμα καὶ Λεοντίδου προκαταληφθέντων οἶμαι
[29]   ἐξενηνέχθαι τὴν πρᾶξιν οὐδενός· οὐ  γὰρ   ἂν ἀγνοεῖν τὴν οἰκίαν αὐτούς,
[23]   ἔτι τοῦ Τιμάρχου διήλθομεν· αὐτοῦ  γὰρ   ἂν ἡδέως ἐκείνου πυθέσθαι καὶ
[11]   κωλῦον κελεῦον ἔλεγε· τύφου  γὰρ   ἂν ἦν τινος, φίλε,
[14]   φρουροῦντες οἴκοι τὸν πλοῦτον· ἄχαρις  γὰρ   ἂν οὕτως χάρις καὶ
[12]   πάνυ (τὸ) δαιμόνιον ὠνόμαζεν. ἐγὼ  γὰρ   ἂν τοὐναντίον ἐθαύμαζον ἀνδρὸς ἄκρου
[20]   ἔχει ῥώμην καταμαθεῖν δίδωσιν· ὀστᾶ  γὰρ   ἀναίσθητα καὶ νεῦρα καὶ σάρκες
[5]   Θηβαίοις πλὴν τῶν ἱππαρχηκότων.  γὰρ   ἀπαλλαττόμενος τὸν παραλαμβάνοντα τὴν ἀρχὴν
[18]   δέ γε θύοντας εἰκός·  γὰρ   ἀρχὴ καὶ τὸ ἱερεῖον οὐ
[4]   Θεόκριτον διέκρουσεν Γαλαξίδωρος, ἐγγὺς  γὰρ   Ἀρχίαν ἔδειξε καὶ Λυσανορίδαν τὸν
[4]   ἔφη μᾶλλον δ´ ἀδύνατον·  γὰρ   Ἀρχίας ἐλπίζων τινὰ τῶν ἐν
[29]   τῆς πράξεως ὁδῷ βαδιζούσης.  γὰρ   Ἀρχίας’ ἔφη καὶ Φίλιππος
[16]   πλῷ τὸν κυβερνήτην. μυρίαι μὲν  γὰρ   ἀτραποὶ βίων, ὀλίγαι δ´ ἃς
[27]   οἰκίαν ἑτέραν τὸν υἱόν· τί  γὰρ   αὐτὸν δεῖ κινδυνεύειν μεθ´ ἡμῶν
[20]   τῷ πατρὶ χρησμὸς ἀπεθέσπισεν· ἐᾶν  γὰρ   αὐτὸν ἐκέλευσεν τι ἂν
[9]   Σωκράτης ὑπερεώρα τὰ θεῖα; τοῦτο  γὰρ   αὐτοῦ καὶ πρὸς Ἀθηναίους κατηγόρησεν’
[6]   εἶπον ξένος εἴη; περιττῷ  γὰρ   ἀφ´ ὧν λέγεις τινὶ καὶ
[27]   τὴν πρᾶξιν ὑπὸ δέους· οὐ  γὰρ   ἀφίκετο μετὰ τῶν ἄλλων εἰς
[15]   ὑπὸ τοῦ λόγου κολαζομένας. εἰ  γὰρ   δίψαν ἐκβιάζεται καὶ πεῖναν
[5]   ἔφη καὶ ὥσπερ ἐπίτηδες· καὶ  γὰρ   ἐβουλόμην πυθέσθαι, τίν´ ἦν τὰ
[21]   οὗτος Τίμαρχος φράσον· οὐ  γὰρ   ἔγνων τὸν ἄνθρωπον. εἰκότως γ´,
[24]   θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι· καί ὣς  γὰρ   ἐγὼν ὄπ´ ἄκουσα θεῶν αἰει
[21]   Θεόκριτος, ἀλλὰ δίελθ´ αὐτά· καὶ  γὰρ   εἰ μὴ λίαν ἀκριβῶς, ἀλλ´
[32]   ἐπέσφαξε θερμῷ τῷ Κηφισοδώρῳ· καὶ  γὰρ   εἶδε πίπτοντα τὸν ἐχθρὸν
[14]   μητρὶ παραλουργὸν ὠνησόμεθα χιτώνιον; οὐ  γὰρ   εἰς γαστέρα δήπου καταχρησόμεθα τὴν
[20]   πρὸς τὸ νοηθὲν κινεῖσθαι. ἐνταῦθα  γὰρ   εἰς τὸ νοοῦν αἱ τῶν
[18]   μηδὲν ἀγνοῆτε τῶν γεγονότων. ὡς  γὰρ   ἐκέλευσας τάχει παντὶ χρησάμενον ἐπὶ
[11]   ἀφειμέναι κρίσεως καὶ ἀρχῆς· πενίᾳ  γὰρ   ἐμμεῖναι παρὰ πάντα τὸν βίον
[28]   ἐπὶ τὰς οἰκίας βαδίζειν· φθήσεσθαι  γὰρ   ἐμπεσόντας αὐτοῖς, εἰ δὲ μή,
[19]   ἄτοπος μεταβολὴ τοῦ πάθους. μικρὸν  γὰρ   ἔμπροσθεν τῷ κεκωλῦσθαι δυσχεραίνοντες πάλιν
[31]   μετὰ τούτων, οὓς ἐκολάκευες· μὴ  γὰρ   ἐν ἐλευθέραις στεφανώσαιο ταῖς Θήβαις
[15]   ἀδίκου καὶ παρανόμου λήμματος. οὔτε  γὰρ   ἐν ἡδοναῖς μεγάλαις μὲν ἀτόποις
[12]   Πολύμνιος οὐ χαλεπὸν ἀνελεῖν. ὡς  γὰρ   ἐν ἰατρικῇ σφυγμὸς φλύκταινα
[15]   κεκολασμέναις ἤδη ταῖς ἐπιθυμίαις;  γὰρ   ἐν οἷς ἔξεστιν ἀποχὴ τῶν
[5]   πολλὰ θαυμαστὸν ὡς παμπάλαια· γνῶναι  γὰρ   ἐξ αὑτῶν οὐδὲν παρεῖχε καίπερ
[22]   οὖν οὐκ ἀληθές ἐστιν· οὐ  γὰρ   ἐξέβαινεν ψυχὴ τοῦ σώματος,
[13]   χρήσασθαι πρός σε δικασταῖς. ἐπεὶ  γὰρ   ἐξέπεσον αἱ κατὰ πόλεις ἑταιρεῖαι
[1]   ἀκούσας ἐν εἰκόνι λελεγμένον. ἔφη  γὰρ   ἐοικέναι τοὺς μὲν ἰδιώτας καὶ
[13]   τῶν ἔργων τὸ κάλλιστον. εἰ  γὰρ   εὖ ποιεῖν φίλους καλόν, οὐκ
[26]   ἀνελαμβάνομεν, ἄλλοι δ´ ἄλλους· ἐσχίσθησαν  γὰρ   εὐθὺς ὑπερβάλλοντες τὸν Κιθαιρῶνα, καὶ
[17]   ἔχοντος λογισμῶν μετάσχῃς. εἰ μὲν  γὰρ   εὐψυχίαν φιλοκίνδυνον ἀποδείξασθαι τοῖς πολίταις
[1]   λόγων τοσούτων εὐκαίρως ἔχουσιν· οὐ  γὰρ   ἔφευγον ἀεὶ συνδιατρίβοντες αὐτοῖς· καὶ
[15]   φεύγειν οὔτ´ ἀπωθεῖσθαι δίκαιον· εἰ  γὰρ   πενία μὴ δυσχερές, οὐδ´
[29]   πάντα φυλάττεσθαι καὶ προσέχειν; καλὸν  γὰρ   πρόνοια καὶ τὸ ἀσφαλές.
[34]   κίνδυνον ἄλλως προυφασίζοντο Λυσανορίδαν περιμένειν·  γὰρ   τῆς ἡμέρας ἐκείνης. διὸ
[20]   τῷ δηλουμένῳ τοῦ νοοῦντος. πληγῇ  γὰρ   φωνὴ προσέοικε τῆς ψυχῆς
[12]   αὐτῷ τῶν πράξεων ὑφηγεῖσθαι. μέτειμι  γὰρ   ἤδη πρὸς σέ, Πολύμνι,
[27]   ἀγόμενος. οὕτως’ ἔφη ποίει· καὶ  γὰρ   ἡμᾶς δεῖ τοῖς ὑπὸ πόλιν
[15]   Ἐπαμεινώνδα; μᾶλλον δὲ (πραότερον  γὰρ   ἡμῖν τῷ Θετταλῷ πρὸς
[33]   ἠκολούθουν, οὐδεὶς δ´ ἐκώλυε· ῥοπὴ  γὰρ   ἦν μεγάλη πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας
[17]   παντάπασι τὴν κάθοδον; διὰ τί  γὰρ   Θεσπιεῦσι μὲν παρήγγελται τρίτην ἡμέραν
[22]   τῶν ἄνω μέτεστι μικρόν· ἄλλων  γὰρ   θεῶν ἐκεῖνα· τὴν δὲ Φερσεφόνης
[3]   πέφυκε μηδὲ δοκιμάζει παρακαλούμενος. οὐδὲ  γὰρ   ἰατρὸν ἄνευ σιδήρου καὶ πυρὸς
[4]   περιμεῖναι παρα– καλεῖ Σιμμίας· ἐντυγχάνει  γὰρ   ἰδίᾳ Λεοντίδῃ περὶ Ἀμφιθέου παραιτούμενος
[24]   αὐτοῦ δυσπιστήσουσί τινες, κύκνους μὲν  (γὰρ)   ἱεροὺς καὶ δράκοντας καὶ κύνας
[14]   ξένε, τὴν μὲν προθυμίαν (καλὴ  γὰρ   καὶ φιλόσοφος) δέχομαι καὶ ἀγαπῶ
[29]   ἄπυστον ὑπὲρ τούτων ἀπολίπῃς· τί  γὰρ   κωλύει μηδενὸς καταφρονεῖν ἀλλὰ πάντα
[24]   ἣν λέγομεν διαφορὰν ἡμεῖς· τῶν  γὰρ   μάντεων οἰωνοπόλους τινὰς καλεῖ καὶ
[22]   αἱ ψυχαὶ βοῶσι δειμαίνουσαι· πολλὰς  γὰρ   Ἅιδης ἀφαρπάζει περιολισθανούσας, ἄλλας
[14]   ἀγαθὴν κουροτρόφον‘ ἀλλ´ ἄμυνε· σὸς  γὰρ   λόγος. καὶ μὴν ἐγώ,
[15]   οὗτος ἀσκεῖ πρὸς φιλαργυρίαν (καὶ  γὰρ   νόμος ἴσως ἐνταῦθα καὶ
[2]   παντάπασι τῆς τοιαύτης διατριβῆς. καὶ  γὰρ   Σιμμίας πολὺν χρόνον ἐπὶ
[7]   γιγνώσκεις πλεῖον ἐξάγγειλον ἡμῖν· λέγονται  γὰρ   οἱ κατ´ Αἴγυπτον ἱερεῖς τὰ
[17]   ὅσον ἐξοσιώσασθαι τὰ θεῖα; καὶ  γὰρ   οἱ μάντεις τῇ Δήμητρι τὸν
[5]   καλῶς ἐξευρήσειν αὐτοὺς νομίζω· φεύγουσι  γὰρ   οἱ πλεῖστοι τῶν ἱππαρχηκότων νομίμως,
[24]   ἀγελαῖοι παντάπασιν ἀπείρως ἔχουσιν. οὐδὲ  γὰρ   οἱ πολλοὶ κύνες τῶν θηρατικῶν
[10]   μαντικὴν ἔδοξε καὶ θεῖον· ἀτεχνῶς  γὰρ   οἵαν Ὅμηρος Ὀδυσσεῖ πεποίηκε τὴν
[24]   ἁμιλλωμένους καὶ ψαύοντας ὁρῶσιν. οὐ  γὰρ   οἷς ἔτυχε συμφέρεται τὸ δαιμόνιον,
[11]   τῷ λογισμῷ ῥοπὴν ἐπάγειν; ὡς  γὰρ   ὁλκὴ μία καθ´ αὑτὴν οὐκ
[22]   κύκλῳ φερομέναις ὑπορροιζεῖν λιγυρῶς εἶναι  γὰρ   ὁμολογουμένην τῇ τῆς κινήσεως λειότητι
[20]   λόγον ὥσπερ φῶς ἀνταύγειαν. τῷ  γὰρ   ὄντι τὰς μὲν ἀλλήλων νοήσεις
[3]   καὶ τῷ συμφέροντι προσοισόμενον. οὐδὲ  γὰρ   ὅρον ἕξειν τὸ ἔργον, ἀλλὰ
[22]   δ´ αὐτὸν ὅτι πάντα, τί  γὰρ   οὐ θαυμάσιον; ἀλλ´ ἡμῖν‘ φάναι
[18]   πρὸς τοὺς ἄνδρας ἐξαπέστειλας; εἰ  γὰρ   οὐ πολὺ προείληφας, διωξόμεθα. καὶ
[10]   ψεῦδος τί φαμεν; ἐμοὶ  γὰρ   οὐδὲν οὕτω μέγα τῶν περὶ
[1]   τῶν ἐντυγχανόντων προσαγορεύουσι. τοῖς μὲν  γὰρ   οὐκ ἀκριβὴς ἀλλὰ τύπῳ τινὶ
[11]   Σιμμίας ἔφη καὶ πολλῶν· διεβοήθη  γὰρ   οὐκ ἠρέμα τὸ Σωκράτους Ἀθήνησιν
[15]   οὕτως ἄτιμος καὶ ἀπόβλητος. οὐ  γὰρ   οὖν’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας, ἀλλ´
[7]   καὶ οὐκ ἰδιώτῃ προσέοικεν. ~Οὐ  γὰρ   οὖν’ εἶπεν Φειδόλαος· ἀλλὰ
[24]   λεγομένη μαντικὴ συνέστηκε. θεοὶ μὲν  (γὰρ)   οὖν ὀλίγων ἀνθρώπων κοσμοῦσι βίον,
[13]   φερομένην κατῄσχυνεν ἀτελῆ πεσοῦσαν. ποίου  γὰρ   οὕτω σκοποῦ βάλλοντα καὶ τυχεῖν
[23]   παρακλητέον ἐπὶ τὴν ζήτησιν· οἰκεία  γὰρ   πάνυ καὶ προσήκουσα θείοις ἀνδράσι.
[17]   δράσαντες ἀλλ´ ὅσον διαταράξαντες. τὴν  γὰρ   πόλιν πρὸς ἡμῶν τίθεμαι, τὴν
[17]   ἔφη καινόν, Καφισία· καὶ  γὰρ   προῄδειν καὶ προύλεγον ὑμῖν τὴν
[11]   παρ´ ἄλλων. ἑτέρου μὲν  γὰρ   πταρόντος ἐκ δεξιᾶς εἴτ´ ὄπισθεν
[22]   ἀντιτείνοντας καὶ βιαζομένους. τὸν μὲν  γὰρ   σύνδεσμον οἷα χαλινὸν τῷ ἀλόγῳ
[15]   θατέρῳ δήπου ληπτέον· ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς μάχαις τὸν εὖ βάλλοντα
[12]   δὲ σημεῖον συμπτώματος· ἐπ´ οὐδεμιᾶς  γὰρ   τέχνης καταφρονεῖται τὸ μικροῖς μεγάλα
[27]   τὸ ἱμάτιον ἕπομαι· μεθ´ ὑμῶν  γὰρ   τηνικαῦτα βαδίζων διαταράξω τινὰς (ὡς
[17]   τρισὶν οὐ ῥᾴδιον (οὐδὲ  γὰρ   τοσοῦτον εἰς τὰ συμπόσια καὶ
[12]   ζυγῷ ὑπὸ τοῦ ἱστάντος. οὐ  γὰρ   τοῦ ὀργάνου τὸ ἔργον, ἀλλ´
[27]   καὶ κινδυνεύσει μεθ´ ὑμῶν· οὐδὲ  γὰρ   τούτῳ καλὸν ὑποχείριον γενέσθαι τοῖς
[24]   ἄκουσα θεῶν αἰει γενετάων. ὥσπερ  γὰρ   τῶν βασιλέων καὶ τῶν στρατηγῶν
[7]   βωμοῦ κατασκευὴν γελοῖα πάσχοντες (ἑκάστης  γὰρ   τῶν τεσσάρων πλευρῶν διπλασιαζομένης ἔλαθον
[18]   οἶδ´, εἶπεν Καφισία (δεῖ  γὰρ   ὑμῖν τἀληθῆ λέγειν) εἰ καταλάβοις
[16]   τὰ ἀκίνητα μὴ κινεῖν· ὁσίως  γὰρ   ὑπὸ τῶν φίλων κεκηδεῦσθαι τὸ
[25]   ἀπιόντας ἐπὶ τὸ δεῖπνον.  γὰρ   Φυλλίδας δεδιὼς μὴ τὸν Ἀμφίθεον
[13]   εὖ πάσχειν ὑπὸ φίλων·  γὰρ   χάρις οὐχ ἧττον δεομένη τοῦ
[30]   δεινὸν ἀνελπίστου περιπετείας ἀγῶνα. τοῦ  γὰρ   Χάρωνος ὡς ἀνέπεισε τοὺς περὶ
[6]   ἱστορήκοι τύραννον‘ ἔφη γέροντα. καὶ  γὰρ   μηδὲν ἰδίᾳ συμβέβηκεν ἀδικεῖσθαι,
[22]   τοὺς δαίμονας ὁρῶν ἀγνοεῖς. ἔχει  γὰρ   ὧδε· ψυχὴ πᾶσα νοῦ μετέσχεν,
[21]   Σιμμίας Θεόκριτε· νέος  γὰρ   ὢν κομιδῇ κατέστρεψε τὸν βίον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005