Alphabétiquement     [«   »]
ζῶντος 4
ζῴων 1
3
ἢ 42
1
36
2
Fréquences     [«    »]
38 διὰ
41 εἰ
39 ὥσπερ
42 ἢ
45 ἐπὶ
46 ἔφη
46 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate


Chapitre
[33]   ἀπαντώντων, αἱ δ´ ἀνευροῦσαι πατέρας     ἄνδρας αὑτῶν ἠκολούθουν, οὐδεὶς δ´
[3]   παύσειν εὐγνωμονοίης ἄν, οἶμαι, τέμνειν     ἀποκάειν βιαζόμενος οὐκοῦν καὶ οὗτος
[15]   δίδωσι δεξάμενος οὐ καλῶς εἴληφεν;     γένοιτ´ ἂν δικαιοτέρα χρημάτων λῆψις
[15]   λόγῳ τις αὐτὸν ἀλλὰ σχηματιζόμενος     δι´ ἀπειροκαλίαν τῦφόν τινα
[9]   παθῶν τούτων ἁλίσκονται δι´ ἀπειρίαν     δι´ ἀσθένειαν, οἱ δέ, ὡς
[12]   καὶ κυβερνήτῃ πελαγίου φθόγγος ὄρνιθος     (διαδρομὴ κνηκίδος ἀραιᾶς πνεῦμα σημαίνει
[20]   χρώμενον, ὅταν συστῇ τοῖς τόνοις     καθαρμοσθῇ, μὴ ἅπτεσθαι μηδὲ χρῆσθαι.
[15]   χρημάτων ὀρθὴν λῆψιν δὲ μηδεμίαν     καὶ τοὺς διδόντας ἁμαρτάνειν πάντως
[16]   τάφου καὶ μετοικίζεις εἰς Ἰταλίαν     καταμένειν ἐνταῦθα παρ´ ἡμῖν ἐάσεις
[11]   ἀλλὰ δαιμόνιον εἶναι τὸ κωλῦον     κελεῦον ἔλεγε· τύφου γὰρ ἂν
[11]   σύμπαν ἐφ´ ἑαυτήν, οὕτω πταρμὸς     κληδὼν τι τοιοῦτον σύμβολον
[12]   θαλάσσης, οὕτω μαντικῇ ψυχῇ πταρμὸς     κληδὼν οὐ μέγα καθ´ αὑτὸ
[22]   διὰ μέσου δ´ αὐτῶν θάλασσαν     λίμνην ὑποκεχύσθαι τοῖς χρώμασι διαλάμπουσαν
[21]   οὐκ οἶδα μὴ μύθοις ὁμοιότερ´     λόγοις ὄντα σιωπᾶν ἄμεινον. μηδαμῶς’
[29]   ἀκριβῶς ἐμήνυεν, ἄλλως δ´ ὑποψίαν     λόγον ἄσημον ἐν τῇ πόλει
[20]   ὄψις ἀλλὰ φωνῆς τινος αἴσθησις     λόγου νόησις εἴη συνάπτοντος ἀτόπῳ
[15]   παρανόμων ἡδονῶν ἀπέχεσθαι πότερον ἄσκησιν     μᾶλλον ἔργον καὶ (ἀπόδειξιν ἀσκήσεως
[30]   ἔχοντες οὐδὲν ἕτερον τῶν ὅπλων     μάχαιραν ἕκαστος (ἐν δὲ τούτοις
[28]   πρὸς (ἀλλήλους) ἀσυντάκτους καὶ σποράδας     μένειν ἐν οἰκίσκῳ καθείρξαντας αὑτοὺς
[4]   τοὺς ἄλλους ἐκποδὼν ἔσεσθαι φεύγοντας     μενεῖν μεθ´ ἡσυχίας ἀγαπῶντας ἄν
[4]   ἀγωνιᾶν, μή τις ὑπόνοια προσπέπτωκεν     μήνυσις αὐτοῖς, περὶ ἧς ἀνακρίνουσι
[15]   καὶ ἀνείρξεσιν εἰς τέλος καταλυθείσας·     οὐ δοκεῖ σοι; ὡμολόγησεν
[20]   συνεντάσεως καὶ παραστάσεως τρόπος χαλεπὸς     παντελῶς ἄπορος συνοφθῆναι, καθ´ ὃν
[22]   οὐδὲν ὁρῶ‘ τὸν Τίμαρχον εἰπεῖν     πολλοὺς ἀστέρας περὶ τὸ χάσμα
[24]   εὐθὺς ἀπὸ σιγμοῦ τοῦ τυχόντος     ποππυσμοῦ τὸ προσταττόμενον αἰσθανόμενοι ῥᾳδίως
[2]   ἡμᾶς ἐν λόγοις διάγειν μᾶλλον     προσέχειν τὸν νοῦν οἷς ἔπραττον
[11]   γεγονέναι δοκοῦμεν, ὑπὸ φωνῆς ἔξωθεν     πταρμοῦ τινος ὁπηνίκα τύχοι θορυβούμενον
[21]   τοῦ δαιμονίου παρίσταται, τῶν κληδόνας     πταρμοὺς τι τοιοῦτον παρ–
[11]   οὐκ ἔστιν ἀνδρὸς ἐκ κληδόνων     πταρμῶν μεταβαλλομένην ὅτε τύχοι γνώμην
[13]   κομίσαι τὸν Λῦσιν εἰς Ἰταλίαν     τὰ λείψανα τεθνηκότος. οἱ δ´
[10]   βέλτιστε, τὸ Σωκράτους ψεῦδος     τί φαμεν; ἐμοὶ γὰρ οὐδὲν
[7]   οὖν Εὔδοξον αὐτοῖς τὸν Κνίδιον     τὸν Κυζικηνὸν Ἑλίκωνα συντελέσειν· μὴ
[13]   οὐχ ἧττον δεομένη τοῦ λαμβάνοντος     τοῦ διδόντος ἐξ ἀμφοῖν τελειοῦται
[1]   οὐδ´ ἀπροσφώνητον ἐκφεύγει τῶν καλῶς     τοὐναντίον γεγονότων. οἶμαι δὴ καὶ
[4]   Φυλλίδα, καὶ πειράθητι πάντας     τούς γε πλείους εἰς ταὐτὸ
[17]   ἐγὼ μέν’ εἶπεν οὐκ ἐλάσσους     τριάκοντα γιγνώσκω. τί οὖν’ ἔφη
[16]   ἀδελφοῦ διελθόντος Σιμμίας δὶς     τρὶς ἐπινεύσας τῇ κεφαλῇ μέγας’
[17]   Σπαρτιατῶν φρουρὰν ἀπώσασθαι δυσὶ νεκροῖς     τρισὶν οὐ ῥᾴδιον (οὐδὲ γὰρ
[15]   ἀλλὰ σχηματιζόμενος δι´ ἀπειροκαλίαν     τῦφόν τινα διωθεῖται. καὶ τίς
[15]   μᾶλλον δὲ (πραότερον γὰρ ἡμῖν     τῷ Θετταλῷ πρὸς τὰς ἀποκρίσεις
[12]   ὡς γὰρ ἐν ἰατρικῇ σφυγμὸς     φλύκταινα μικρὸν οὐ μικροῦ δὲ
[2]   ἄνθρωπος οὐδενὶ τῶν παρ´ ἡμῖν     Χάρωνι γνώριμος· ἐδήλου δὲ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005