Alphabétiquement     [«   »]
σωφρόνων 1
τ´ 1
τά 3
τὰ 59
τἀγαθὸν 1
ταγῷ 1
ταῖς 17
Fréquences     [«    »]
50 ἀλλ´
51 οἱ
57 τῷ
59 τὰ
59 τοῖς
60 μὴ
60 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τὰ


Chapitre
[16]   οὐδέν, ἀκοῦσαι δὲ φωνῆς ἔδοξα  τὰ   ἀκίνητα μὴ κινεῖν· ὁσίως γὰρ
[7]   γὰρ οἱ κατ´ Αἴγυπτον ἱερεῖς  τὰ   γράμματα συμβαλεῖν τοῦ πίνακος,
[7]   ὡς Μούσαις ἀγῶνα συντελεῖσθαι κελεύει  τὰ   γράμματα, τοὺς δὲ τύπους εἶναι
[14]   πολλῆς τροφῆς ἵν´ ἀντέχῃ πρὸς  τὰ   γυμνάσια καὶ πρὸς τοὺς ἐν
[4]   ὥσπερ εἰώθει φανερῶς ἔσκωπτεν εἰς  τὰ   γυμνάσια καὶ τὴν πάλην, εἶτα
[27]   Ἀρχίδαμε, παῖδα καὶ φιλοπονώτατον περὶ  τὰ   γυμνάσια, πεντεκαιδεκέτη μὲν σχεδὸν πολὺ
[30]   συνεχῶς ἐπὶ θύρας σκεψόμενον εἰ  τὰ   γύναια πρόσεισι. ~Τοιαύτης δὲ τὸν
[20]   ὅταν ἐκ βάθους ἀναφερόμεναι προσπέσωσι,  τὰ   δ´ ἄλλ´ ἀδήλως διεκθέουσαι λανθάνουσιν,
[20]   αὐτοῦ Διὶ Ἀγοραίῳ καὶ Μούσαις,  τὰ   δ´ ἄλλα μὴ πολυπραγμονεῖν περὶ
[25]   τῷ συμπαλαίειν τὰ μὲν ἐπυνθάνετο  τὰ   δ´ ἔφραζε καὶ συνετάττετο πρὸς
[12]   ἀκροᾶσθαι καὶ πείθεσθαι μεθ´ ὑμῶν·  τὰ   δ´ ὑπὸ σοῦ λελεγμένα καὶ
[3]   αὐτόν προθυμότατε’ εἶπον Θεόκριτε,  τὰ   δεδογμένα πράττομεν ἡμεῖς· Ἐπαμεινώνδας δὲ
[1]   συντυγχάνοντα καὶ τόλμας ἔμφρονας παρὰ  τὰ   δεινὰ καθορῶντα καιρῷ καὶ πάθει
[10]   αὐτοῖς διὰ τῶν ἑρμογλύφων παρὰ  τὰ   δικαστήρια σύες ἀπαντῶσιν ἀθρόαι βορβόρου
[22]   τοὺς δὲ μᾶλλον, (ὥσπερ τοὺς  τὰ   δίκτυα διασημαίνοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ
[17]   καὶ κίνδυνον λέγουσι δημόσιον ἀποσημαίνειν  τὰ   ἔμπυρα. καὶ τὸ σοὶ πλείστης
[18]   χρόνον ὡς ζητοῦσα καὶ σκευωρουμένη  τὰ   ἔνδον· ἱκανῶς δ´ ἀπολαύσασά μου
[24]   γενόμενοι δαίμονες οὐ παντελῶς ἀτιμάζουσι  τὰ   ἐνταῦθα πράγματα καὶ λόγους καὶ
[5]   γὰρ ἐβουλόμην πυθέσθαι, τίν´ ἦν  τὰ   εὑρεθέντα καὶ τίς ὅλως
[18]   εἶπον Ἱπποσθενείδα, τὸν κέλητι  τὰ   Ἡράκλε ια νικῶντα πέρυσιν; ἐκεῖνον
[34]   τοὺς ἐπιδεδημηκότας κατὰ τύχην πρὸς  τὰ   Ἡράκλεια σαλπικτὰς παραλαμβάνων. εὐθέως δ´
[17]   οὐχὶ πολὺν ἀλλ´ ὅσον ἐξοσιώσασθαι  τὰ   θεῖα; καὶ γὰρ οἱ μάντεις
[9]   Μέλητος πέπεικεν, ὅτι Σωκράτης ὑπερεώρα  τὰ   θεῖα; τοῦτο γὰρ αὐτοῦ καὶ
[10]   οἴκαδε τά τε σκέλη καὶ  τὰ   ἱμάτια βορβόρου μεστός, ὥστ´ ἀεὶ
[1]   ὥσπερ τέχνης μεγάλης ἀπειργασμένων θεατὴν  τὰ   καθ´ ἕκαστα μᾶλλον εὐφραίνειν, ὡς
[15]   καλὸν αὑτῷ μέγα φρονῶν καὶ  τὰ   κάλλιστα τῇ ψυχῇ συνειδώς. τούτων
[5]   ὅτε πέμψας Ἀγησίλαος εἰς Σπάρτην  τὰ   λείψανα μετεκόμιζε. καὶ Φειδόλαος
[13]   τὸν Λῦσιν εἰς Ἰταλίαν  τὰ   λείψανα τεθνηκότος. οἱ δ´ ἐν
[8]   ἐνηυλίσατο τῷ τάφῳ διανοούμενος ἀνελέσθαι  τὰ   λείψανα τοῦ σώματος καὶ κομίζειν
[15]   οἰκέταις ὑμῶν εὐωχεῖσθαι παραδόντες αὐτοὶ  τὰ   λιτὰ καὶ ἁπλᾶ προσφέρησθε κεκολασμέναις
[25]   ἄλλος ἄλλον ἐν τῷ συμπαλαίειν  τὰ   μὲν ἐπυνθάνετο τὰ δ´ ἔφραζε
[10]   δαιμόνιον ἐπιθειάζον ταῖς αὐτοῦ προαιρέσεσι.  τὰ   μὲν οὖν πλείονα καὶ μείζονα
[21]   μόνοις εἰς Τροφωνίου κατῆλθε δράσας  τὰ   νομιζόμενα περὶ τὸ μαντεῖον. ἐμμείνας
[17]   ἤδη βαδίζωμεν ἐπὶ τοὺς τυράννους  τὰ   ξίφη λαβόντες· ἀποκτιννύωμεν, ἀποθνήσκωμεν, ἀφειδῶμεν
[3]   νυκτὶ λαβόντας ἐξουσίαν οὐκ ἀποθήσεσθαι  τὰ   ξίφη, πρὶν ἐμπλῆσαι τὴν πόλιν
[14]   διάθεσις καὶ χρῆσις; ἦπου καταχρυσώσομεν  τὰ   ὅπλα καὶ τὴν ἀσπίδα πορφύρᾳ
[7]   λόγῳ διακρινομένους περὶ τῶν δικαίων  τὰ   ὅπλα καταθέντας. ἡμεῖς δὲ καὶ
[7]   καὶ διὰ λόγων καὶ μαθημάτων  τὰ   πάθη καταπραΰνοντας ἀβλαβῶς καὶ ὠφελίμως
[14]   μειράκιον εὐτελείᾳ καλλωπίζεται καὶ στέργει  τὰ   παρόντα, τίς ἂν ἡμῖν γένοιτο
[17]   ἔφη τοσούτων τὸ πλῆθος ὄντων  τὰ   πᾶσι δόξαντα μόνος ἀνῄρηκας καὶ
[34]   δ´ ἀπήγγειλα καθ´ ἕκαστον αὐτοῖς  τὰ   πεπραγμένα καὶ παρεκάλουν βοηθεῖν ἐλθόντας
[1]   σοῦ δι´ εὔνοιαν οὕτω προθύμως  τὰ   πεπραγμένα μαθεῖν σπουδάζοντος ἐμέ καὶ
[31]   κατεκλείσαμεν οὐ βουλόμενοι διαπεσόντας ἐξαγγεῖλαι  τὰ   πεπραγμένα, πρὶν εἰδέναι καὶ τὰ
[1]   γραμμάτων ἐξαγγείλαντος. ὥστε σοι λείπεται  τὰ   περὶ τὴν κάθοδον αὐτὴν τῶν
[17]   τῶν πρὸς τὴν κάθοδον αὐτοῖς  τὰ   πλεῖστα καὶ τὸ αὐτόματον συμπαρεσκεύασεν.
[17]   δεινὸν ἐξ αὐτῆς ἔνδοθεν, ὡς  τὰ   πλεῖστα τῆς πόλεως φλέγεσθαι τὴν
[9]   μάλα βεβακχευμένην εἴθισεν ὥσπερ πρὸς  τὰ   πράγματα πεπνῦσθαι καὶ λόγῳ νήφοντι
[33]   προσεφέροντο τῶν ἐγγὺς οἰκούντων αἰσθανόμενοι  τὰ   πραττόμενα καὶ χαίροντες. αἱ δὲ
[26]   καὶ παρέσχεν αὐτοῖς χειμὼν  τὰ   πρόσωπα συγκεκαλυμμένοις ἀδεῶς διελθεῖν τὴν
[5]   εἶναι τὸ δαιμόνιον, ὡς προδείκνυσι  τὰ   σημεῖα περὶ ὧν ἄρτι Λυσανορίδας
[5]   αὐτῷ δράσαντες ἀπύρους ἱερουργίας, ὧν  τὰ   σημεῖα συγχέουσι καὶ ἀφανίζουσιν, ὑπὸ
[30]   ὑπὲρ (τῶν) σπουδαίων αὐτῷ γεγράφθαι  τὰ   σπουδαῖα τοίνυν εἰς αὔριον’ ἔφη.
[17]   ῥᾴδιον (οὐδὲ γὰρ τοσοῦτον εἰς  τὰ   συμπόσια καὶ τὰς ὑποδοχὰς παρεσκεύακε
[1]   τοῖς μέρους ἀγῶνας ἀρετῆς πρὸς  τὰ   συντυγχάνοντα καὶ τόλμας ἔμφρονας παρὰ
[27]   τὸ συμπεσὸν ἀντιτάξασθε, μὴ πρόησθε  τὰ   σώματα διαφθεῖραι τοῖς ἐχθίστοις ἀνάνδρως
[34]   πλήρεις οὖσαι παντοδαπῶν λαφύρων καὶ  τὰ   τῶν ἐγγὺς οἰκούντων ἐργαστήρια μαχαιροποιῶν.
[31]   τὰ πεπραγμένα, πρὶν εἰδέναι καὶ  τὰ   τῶν ἑταίρων εἰ καλῶς κεχώρηκεν.
[15]   τὸ μὴ κλέπτειν ἐπιόντα νύκτωρ  τὰ   τῶν πέλας μηδὲ λωποδυτεῖν, οὐδ´
[22]   αὑτῶν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἐσόπτροις  τὰ   φαινόμενα κατ´ ἀνταύγειαν· οἱ δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005