Alphabétiquement     [«   »]
τεττάρων 1
τέχνης 2
τέως 1
τῇ 34
τὴν 170
τηνικαῦτα 4
τῆς 83
Fréquences     [«    »]
34 εἶπεν
29 ἡμᾶς
31 ἡμῖν
34 τῇ
35 τὰς
36
38 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τῇ


Chapitre
[22]   ἐπανάγειν· οὐ μὴν εἰς ταὐτὸ  τῇ   ἀρχῇ συνάπτειν τὸ πέρας οὐδὲ
[7]   τῶν τεσσάρων πλευρῶν διπλασιαζομένης ἔλαθον  τῇ   αὐξήσει τόπον στερεὸν ὀκταπλάσιον ἀπεργασάμενοι
[14]   δ´, πάτερ, Μιλησίαν χλανίδα  τῇ   δὲ μητρὶ παραλουργὸν ὠνησόμεθα χιτώνιον;
[17]   θεῖα; καὶ γὰρ οἱ μάντεις  τῇ   Δήμητρι τὸν βοῦν θύοντες πολὺν
[11]   Πυριλάμπης Ἀντιφῶντος ἁλοὺς ἐν  τῇ   διώξει περὶ Δήλιον ὑφ´ ἡμῶν
[22]   τοὺς τὰ δίκτυα διασημαίνοντας ἐν  τῇ   θαλάσσῃ φελλοὺς ὁρῶμεν ἐπιφερομένους· ἐνίους
[22]   ταῦτα μὲν οὖν ὁρᾶν τερπόμενος  τῇ   θέᾳ· κάτω δ´ ἀπιδόντι φαίνεσθαι
[5]   οἱ δὲ νῦν ἄρχοντες ἐν  τῇ   Καδμείᾳ τὸ δόρυ καὶ τὴν
[16]   Σιμμίας δὶς τρὶς ἐπινεύσας  τῇ   κεφαλῇ μέγας’ ἔφη μέγας ἀνήρ
[22]   πρόεισιν ἐξ ἐναντίας, αὐτῇ σχίζουσα  τῇ   κορυφῇ τὸ φῶς· ἀνατείνουσα δ´,
[1]   τῶν ἀποτελεσμάτων σύνοψις, τοὺς δὲ  τῇ   κρίσει κατὰ μέρος τὸ ἔργον
[31]   ὥρμησε διὰ μέσου τὴν χεῖρα  τῇ   λαβῇ τοῦ ξίφους ἐπιβεβληκώς, Καβίριχος
[20]   τις οἴοιτο τὸν μουσικὸν ἀνειμένῃ  τῇ   λύρᾳ χρώμενον, ὅταν συστῇ τοῖς
[30]   συμπράττοντας αὐτοῖς. ἤδη δὲ καὶ  τῇ   μέθῃ κατακεκλυσμένος Ἀρχίας καὶ
[22]   δ´ τελευταία· συνδεῖ δὲ  τῇ   μὲν δευτέρᾳ τὴν πρώτην Μονὰς
[14]   λέγοντος μὲν πατὴρ ἐπεδάκρυσε  τῇ   μνήμῃ τοῦ Λύσιδος πολὺν χρόνον,
[17]   ἀλλὰ κἂν ἐκεῖνον ἀνέλωμεν, ἐφεδρεύει  τῇ   νυκτὶ νήφων Ἑρμιππίδας καὶ Ἄρκεσος)
[31]   θεοῖς, ἐφ´ ὧν κατηράσω πολλὰ  τῇ   πατρίδι πολλάκις ὑπὲρ τῶν πολεμίων
[27]   ἀλλ´ ἀμύνασθε τὰς ψυχὰς ἀηττήτους  τῇ   πατρίδι φυλάττοντες. ταῦτα τοῦ Χάρωνος
[8]   οὐ δεομένων οὐδὲ βουλομένων ἡμῶν  τῇ   πενίᾳ βοηθεῖν. καὶ Σιμμίας
[15]   ξένον ἐᾶν ἡμᾶς ἱκανῶς ἐγγυμνάσασθαι  τῇ   πενίᾳ πρὸς τὴν ἀρετὴν ἐκείνην.
[29]   φυγάδας, Χάρων, ἀκούομεν ἐν  τῇ   πόλει κρύπτεσθαι παρεισελθόντας‘ οὐ μετρίως
[18]   μὲν πολὺ καὶ λαμπρὸν ἐν  τῇ   πόλει λέγεις ἐξ οἰκίας φίλης
[29]   ὑποψίαν λόγον ἄσημον ἐν  τῇ   πόλει περιφερόμενον ἥκειν εἰς ἐκείνους.
[30]   μέθῃ κατακεκλυσμένος Ἀρχίας καὶ  τῇ   προσδοκίᾳ τῶν γυναικῶν ἀνεπτοημένος ἐδέξατο
[4]   μαντεύματα δυσχερῆ καὶ χαλεπὰ προτεθεσπίσθαι  τῇ   Σπάρτῃ. Φειδόλαος Ἁλιάρ τιος
[22]   ῥεύματος, ἄλλας δὲ πολλὰς ἐφέλκεσθαι  τῇ   σχεδὸν ὑποφερομένης. εἶναι δὲ τῆς
[22]   ὑπορροιζεῖν λιγυρῶς εἶναι γὰρ ὁμολογουμένην  τῇ   τῆς κινήσεως λειότητι τὴν πραότητα
[22]   τὸ ἀόρατον, τὴν δὲ δευτέραν  τῇ   τρίτῃ Νοῦς καθ´ ἥλιον, τὴν
[32]   εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ἐξενεχθεὶς  τῇ   ὑπονοίᾳ καὶ σπασάμενος τὸ ἐγχειρίδιον
[32]   ἀνὴρ καὶ τυραννικὸς εὔρωστος δὲ  τῇ   ψυχῇ καὶ κατὰ χεῖρα ῥωμαλέος·
[15]   ἀποχὴ τῶν ἡδονῶν ἄσκησίς ἐστι  τῇ   ψυχῇ πρὸς κεκώλυται. πάνυ
[22]   κατιδεῖν ἑκάστου τὸν σύνδεσμον,  τῇ   ψυχῇ συμπέφυκε. ταῦτ´ ἀκούσας αὐτὸς
[15]   μέγα φρονῶν καὶ τὰ κάλλιστα  τῇ   ψυχῇ συνειδώς. τούτων ἐγὼ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005