Alphabétiquement     [«   »]
ὅτε 4
ὅτι 12
ὅτῳ 1
οὐ 73
Οὐ 1
οὗ 5
οὐδ´ 16
Fréquences     [«    »]
69 εἰς
73 ἐν
71
73 οὐ
75 τοὺς
80 ὡς
83 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

οὐ


Chapitre
[29]   ἐλογιζόμην λόγον εἶναι τὴν μήνυσιν  οὐ   βέβαιον, οὐδ´ ὑπὸ τῶν συνειδότων
[20]   χαλῶντι καὶ συντείνοντι τὰς ὁρμὰς  οὐ   βιαίους ὑπὸ παθῶν ἀντιτεινόντων, ἀλλ´
[4]   γυναικῶν ἀφίξεσθαι τηνικαῦτα πρὸς αὐτὸν  οὐ   βούλεται παρεῖναι τὸν Λεοντίδην. ὥσθ´
[31]   ἄγοντας εἰς τὸν ἀνδρῶνα κατεκλείσαμεν  οὐ   βουλόμενοι διαπεσόντας ἐξαγγεῖλαι τὰ πεπραγμένα,
[29]   συνειδότων ἐξενηνέχθαι τὴν πρᾶξιν οὐδενός·  οὐ   γὰρ ἂν ἀγνοεῖν τὴν οἰκίαν
[27]   ὄντα τὴν πρᾶξιν ὑπὸ δέους·  οὐ   γὰρ ἀφίκετο μετὰ τῶν ἄλλων
[21]   ἦν οὗτος Τίμαρχος φράσον·  οὐ   γὰρ ἔγνων τὸν ἄνθρωπον. εἰκότως
[14]   δὲ μητρὶ παραλουργὸν ὠνησόμεθα χιτώνιον;  οὐ   γὰρ εἰς γαστέρα δήπου καταχρησόμεθα
[22]   μὲν οὖν οὐκ ἀληθές ἐστιν·  οὐ   γὰρ ἐξέβαινεν ψυχὴ τοῦ
[1]   καὶ λόγων τοσούτων εὐκαίρως ἔχουσιν·  οὐ   γὰρ ἔφευγον ἀεὶ συνδιατρίβοντες αὐτοῖς·
[5]   λείψανα μετεκόμιζε. καὶ Φειδόλαος  οὐ   γάρ’ ἔφη παρέτυχον, καὶ πολλὰ
[24]   ἐλπίδος ἁμιλλωμένους καὶ ψαύοντας ὁρῶσιν.  οὐ   γὰρ οἷς ἔτυχε συμφέρεται τὸ
[15]   πλοῦτος οὕτως ἄτιμος καὶ ἀπόβλητος.  οὐ   γὰρ οὖν’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας,
[7]   κελεύοντα γεωμετρίας ἅπτεσθαι μὴ παρέργως·  οὐ   γάρ τοι φαύλης οὐδ´ ἀμβλὺ
[12]   τῷ ζυγῷ ὑπὸ τοῦ ἱστάντος.  οὐ   γὰρ τοῦ ὀργάνου τὸ ἔργον,
[20]   καὶ εἰκόνας ὁρῶσιν, αὐτὰ δ´  οὐ   γιγνώσκουσι πλὴν οἷς ἔπεστιν ἴδιόν
[20]   καὶ μαλακὰς ὥσπερ ἡνίας ἐνδούσας.  οὐ   δεῖ δὲ θαυμάζειν ὁρῶντας τοῦτο
[20]   ἔχουσαι τοῖς δυναμένοις ἰδεῖν ἐλλάμπουσιν,  οὐ   δεόμεναι ῥημάτων οὐδ´ ὀνομάτων, οἷς
[8]   γηροτροφίας ἀποτίνειν καὶ προθυμότατός ἐστιν  οὐ   δεομένων οὐδὲ βουλομένων ἡμῶν τῇ
[18]   γὰρ ἀρχὴ καὶ τὸ ἱερεῖον  οὐ   δημόσιον ἀλλὰ τῶν κρατούντων ἐστίν.
[34]   καὶ θορύβων ἀναφερομένων, καταβαίνειν μὲν  οὐ   διενοοῦντο, καίπερ περὶ πεντακοσίους καὶ
[15]   ἀνείρξεσιν εἰς τέλος καταλυθείσας·  οὐ   δοκεῖ σοι; ὡμολόγησεν ξένος.
[16]   Πυθαγορικῶν ὅσιον, οὗ μὴ τυχόντες  οὐ   δοκοῦμεν ἀπέχειν τὸ μακαριστὸν καὶ
[22]   ἕλικα τεταραγμένην καὶ ἀνώμαλον ἕλκοντας,  οὐ   δυναμένους καταστῆσαι τὴν κίνησιν ἐπ´
[20]   εἰσακοῦσαι καὶ παρασχεῖν τὴν διάνοιαν  οὐ   δύνανται τοῖς δηλουμένοις. Σωκράτει δ´
[22]   αὐτὸν ὅτι πάντα, τί γὰρ  οὐ   θαυμάσιον; ἀλλ´ ἡμῖν‘ φάναι τῶν
[22]   ἄκρατον καὶ πελάγιον, τὸ δ´  οὐ   καθαρὸν ἀλλὰ συγκεχυμένον καὶ λιμνῶδες.
[15]   ὀφείλων διδοὺς ἑκουσίως καὶ προθύμως  οὐ   καλῶς δίδωσιν; ὡμολόγησεν. δ´
[15]   τις καλῶς δίδωσι δεξάμενος  οὐ   καλῶς εἴληφεν; γένοιτ´ ἂν
[13]   δὲ Κροτωνιάτης τῶν ἐκεῖ φιλοσόφων  οὐ   καταισχύνων τὸ μέγα Πυθαγόρου κλέος·
[6]   Σιμμίαν ἐπὶ τῆς κλίνης καθεζόμενον  οὐ   κατατετευχότα τῆς δεήσεως, οἶμαι, μάλα
[22]   ψυχῆς ἀνέχον ὅσον ὑπακούει καὶ  οὐ   κρατεῖται τοῖς πάθεσιν. τὸ μὲν
[17]   τοῦ μὴ λανθάνειν τὴν πρᾶξιν;  οὐ   κράτιστον ἐπισχεῖν χρόνον οὐχὶ πολὺν
[29]   πύθωμαί τι φροντίδος ἄξιον, ὑμᾶς  οὐ   λήσεται. πάνυ μὲν οὖν‘
[22]   εἶτ´ ἐπευξάμενος κεῖσθαι πολὺν χρόνον  οὐ   μάλα συμφρονῶν ἐναργῶς εἴτ´ ἐγρήγορεν
[12]   μαντικῇ ψυχῇ πταρμὸς κληδὼν  οὐ   μέγα καθ´ αὑτὸ μεγάλου δὲ
[5]   οὖν σώματος, ψέλλιον δὲ χαλκοῦν  οὐ   μέγα καὶ δύ´ ἀμφορεῖς κεραμεοῖ
[32]   λαβὼν μὲν εἰς τὴν κεφαλὴν  οὐ   μέγα τραῦμα δοὺς δὲ πολλὰ
[17]   ἀνακρίναντες, ὅταν Ἀρχίας ἐπανέλθῃ, διαφθερεῖν.  οὐ   μεγάλα ταῦτα σημεῖα τοῦ μὴ
[22]   καὶ ὑπερχεῖσθαι καὶ ἀπολείπειν αὖθις  οὐ   μεγάλας ἐκβολὰς λαμβάνουσαν, καὶ τῆς
[31]   βραχίονος αὐτὸν παραπορευόμενον ἀντισπάσας ἀνεβόησεν  οὐ   Μέλων οὗτος, Φυλλίδα; τούτου
[22]   βάθους πόρρωθεν (ἀμυδροὺς ἀναπεμπομένους οἷς  οὐ   μετρίως αὐτὸς ἐκπεπλῆχθαι. χρόνου δὲ
[29]   ἐν τῇ πόλει κρύπτεσθαι παρεισελθόντας‘  οὐ   μετρίως ἐγὼ διαταραχθείς ποῦ δ´‘
[19]   εἰς ἀγωνίαν ὑπηγόμεθα καὶ φόβον.  οὐ   μὴν ἀλλ´ ἐγὼ προσαγορεύσας τὸν
[27]   ἐδόκει πονηρὸς γεγονέναι καὶ παλίμβολος.  οὐ   μὴν ἀλλὰ τόν γε Χάρωνα
[32]   ψυχῇ καὶ κατὰ χεῖρα ῥωμαλέος·  οὐ   μὴν ἔγνω γε τὸν λύχνον
[22]   τὰς νήσους ἅμα περιγινομένας ἐπανάγειν·  οὐ   μὴν εἰς ταὐτὸ τῇ ἀρχῇ
[12]   ἰατρικῇ σφυγμὸς φλύκταινα μικρὸν  οὐ   μικροῦ δὲ σημεῖόν ἐστι, καὶ
[9]   μεταστῆσαι τοὺς πολλούς· φιλοσοφίᾳ δ´  οὐ   μόνον ἔοικεν ἀσχήμων τοιοῦτος
[24]   ἄνω προσφέρηται, ταύτῃ τὸν οἰκεῖον  οὐ   νεμεσᾷ δαίμονα βοηθεῖν θεὸς
[24]   δι´ ἀρετὴν ψυχῆς γενόμενοι δαίμονες  οὐ   παντελῶς ἀτιμάζουσι τὰ ἐνταῦθα πράγματα
[24]   ἡγούμενοι. καθάπερ οὖν ἀνὴρ φίλιππος  οὐ   πάντων ὁμοίως ἐπιμελεῖται τῶν ὑπὸ
[17]   Ἱπποσθενείδα, Χάρων ἑταῖρος ἐμοὶ δ´  οὐ   πάνυ συνήθης· ἐὰν οὖν δοκῇ
[32]   οἱ περὶ τὸν Σαμίδαν ἀνεῖργον  οὐ   παρακινδυνεύοντας εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἀνδράσιν
[22]   εἰς τὸ ἄλογον. μίγνυται δ´  οὐ   πᾶσα τὸν αὐτὸν τρόπον· ἀλλ´
[3]   ἐλευθεροῦσι συναγωνιεῖσθαι προθύμως. ἐπεὶ δ´  οὐ   πείθει τοὺς πολλούς, ἀλλὰ ταύτην
[18]   τοὺς ἄνδρας ἐξαπέστειλας; εἰ γὰρ  οὐ   πολὺ προείληφας, διωξόμεθα. καὶ
[14]   παλαίστραις ἀγῶνας· ὁπηνίκα δ´ οὗτος  οὐ   προδίδωσι (τὴν πενίαν) οὐδ´ ὡς
[12]   ἀδήλων, καὶ ταῦτα φάσκων αὐτὸς  οὐ   πταρμὸν οὐδὲ φωνὴν ἀλλὰ δαιμόνιον
[4]   ταὐτὸ τῶν ἐχθρῶν συναγαγεῖν. ἀλλ´  οὐ   ῥᾴδιον, ἔφη μᾶλλον δ´ ἀδύνατον·
[17]   ἀπώσασθαι δυσὶ νεκροῖς τρισὶν  οὐ   ῥᾴδιον (οὐδὲ γὰρ τοσοῦτον εἰς
[4]   οὗ διαλέγονται; καὶ Φυλλίδας  οὐ   σαφῶς’ εἶπεν ἔχω λέγειν οὐδ´
[23]   ἀνδράσι. τί δ´’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας  οὐ   συμβάλλεται γνώμην ἀπὸ τῶν αὐτῶν
[20]   μηδὲ χρῆσθαι. τὸ γὰρ αἴτιον  οὐ   συνορῶσι, τὴν ἐν αὐτοῖς ἀναρμοστίαν
[24]   ἀθλητὰς καταλύσαντας ἄσκησιν ὑπὸ γήρως  οὐ   τελέως ἀπολείπει τὸ φιλότιμον καὶ
[15]   πρὸς φιλοπλουτίαν καὶ φιλαργυρίαν ἄσκησις,  οὐ   τὸ μὴ κλέπτειν ἐπιόντα νύκτωρ
[1]   ἔγνωμεν δὲ καὶ τὸν Ἰσμηνίαν  οὐ   τοῦ βελτίστου θανάτου τυχόντ´ εὐθὺς
[11]   δοκεῖ θαυμαστόν, εἰ πταρμῷ χρώμενος  οὐ   τοῦτο τοῖς ἑταίροις ἀλλὰ δαιμόνιον
[1]   θεωμένων τοὺς γεγραμμένους πίνακας λόγον  οὐ   φαῦλον ἀκούσας ἐν εἰκόνι λελεγμένον.
[20]   ὀξέως μεταβαλεῖν· τὸ δὲ προσπῖπτον  οὐ   φθόγγον ἀλλὰ λόγον ἄν τις
[24]   ἀπιστοῦντες, καὶ ταῦτα τὸν θεὸν  οὐ   φίλορνιν ἀλλὰ φιλάνθρωπον ἡγούμενοι. καθάπερ
[12]   ὑπὸ σοῦ λελεγμένα καὶ Πολύμνιος  οὐ   χαλεπὸν ἀνελεῖν. ὡς γὰρ ἐν
[18]   κἀγὼ κατιδὼν τὸν ἄνθρωπον ἆρ´  οὐ   Χλίδωνα λέγεις, εἶπον Ἱπποσθενείδα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005