Alphabétiquement     [«   »]
ξυνήσουσιν 1
ξύνθετο 1
ξυστὸν 1
ὁ 131
1
4
4
Fréquences     [«    »]
111 γὰρ
128 μὲν
116 τοῦ
131 ὁ
134 δ´
135 πρὸς
159 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate


Chapitre
[20]   τὸ νοηθὲν ὑπὸ τῶν δαιμόνων     ἀὴρ τρεπόμενος δι´ εὐπάθειαν ἐνσημαίνεται
[14]   συμμεμιγμένῃ πρὸς χρυσίον, ὥσπερ Νικίας     Ἀθηναῖος, διαποικιλοῦμεν; σοὶ δ´,
[22]   ψυχαὶ βοῶσι δειμαίνουσαι· πολλὰς γὰρ     Ἅιδης ἀφαρπάζει περιολισθανούσας, ἄλλας δ´
[4]   χαλεπὰ προτεθεσπίσθαι τῇ Σπάρτῃ. Φειδόλαος     Ἁλιάρ τιος ἀπαντήσας μικρόν’ εἶπεν
[32]   γὰρ εἶδε πίπτοντα τὸν ἐχθρὸν     ἀνὴρ καὶ τῷ Πελοπίδᾳ τὴν
[17]   οὖν ὄψις, Χάρων, ἣν     ἄνθρωπος διεξῆλθε, τοιαύτη τις ἦν·
[18]   Θήβαις κρατίστῳ· γνώριμος δ´ ὑμῖν     ἄνθρωπός ἐστι τῶν Μέλωνος ἁρματηλατῶν
[11]   καὶ πρότερον ἔτι τούτων Πυριλάμπης     Ἀντιφῶντος ἁλοὺς ἐν τῇ διώξει
[13]   διατρίβοντι περὶ Θήβας. ὥρμησε μὲν     Ἄρκεσος πόθῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτὸς
[29]   εἶναι λέγονται καὶ τίνες; ἀγνοοῦμεν‘     Ἀρχίας εἶπε καί σε τούτου
[2]   ὧν ὁπότε τυγχάνοι σχολὴν ἄγων     Ἀρχίας, ἡδέως ἠκροᾶτο συγκαθιεὶς μετὰ
[30]   δὲ καὶ τῇ μέθῃ κατακεκλυσμένος     Ἀρχίας καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν
[4]   διαλεγομένου πρὸς τὸν Θεόκριτον διέκρουσεν     Γαλαξίδωρος, ἐγγὺς γὰρ Ἀρχίαν ἔδειξε
[11]   ἀμελεῖ τὸ θεῖον αὐτοῦ. ~Καὶ     Γαλαξίδωρος οἴει γάρ, ἔφη Θεόκριτε,
[12]   σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας‘ καὶ     Γαλαξίδωρος Σιμμίου μέν, ἔφη Φειδόλαε,
[20]   ἔστιν παραμυθεῖται τοὺς ἀπιστοῦντας·     γὰρ ἀὴρ φθόγγοις ἐνάρθροις τυπωθεὶς
[5]   τοῖς Θηβαίοις πλὴν τῶν ἱππαρχηκότων.     γὰρ ἀπαλλαττόμενος τὸν παραλαμβάνοντα τὴν
[4]   ῥᾴδιον, ἔφη μᾶλλον δ´ ἀδύνατον·     γὰρ Ἀρχίας ἐλπίζων τινὰ τῶν
[29]   ἀλλὰ τῆς πράξεως ὁδῷ βαδιζούσης.     γὰρ Ἀρχίας’ ἔφη καὶ
[25]   ἀληλιμμένους ἀπιόντας ἐπὶ τὸ δεῖπνον.     γὰρ Φυλλίδας δεδιὼς μὴ τὸν
[15]   προθύμως οὐ καλῶς δίδωσιν; ὡμολόγησεν.     δ´ τις καλῶς δίδωσι
[14]   μνήμῃ τοῦ Λύσιδος πολὺν χρόνον,     δ´ ἀδελφὸς ὑπομειδιῶν ὥσπερ εἰώθει
[4]   σπεύδοντας. ἡμεῖς μὲν οὖν ἐπέσχομεν,     δ´ Ἀρχίας καλέσας τὸν Θεόκριτον
[32]   τῆς αὐλῆς ἐπὶ τὸν θάλαμον.     δ´ εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν
[33]   ταχέως ἄγειν ἐπ´ αὐτοὺς Ἀμφίθεον.     δ´ ὁρῶν καὶ τῆς ὥρας
[9]   οὖν πατὴρ ταῦτ´ εἰπὼν ἐσιώπησεν.  ~ὁ   δὲ Γαλαξίδωρος, Ἡράκλεις, εἶπεν
[25]   ἐπεχειροῦμεν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν.     δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἔφη
[27]   καὶ ὑπακούειν τοῖς ἄρχουσι καλούμενον.     δὲ κελεύσας τὸν υἱὸν ἐλθεῖν
[13]   ἀμφοῖν τελειοῦται πρὸς τὸ καλόν,     δὲ μὴ δεξάμενος ὥσπερ σφαῖραν
[7]   Πλάτωνα τῆς ἀπορίας ἐπεκαλοῦντο βοηθόν.     δὲ τοῦ Αἰγυπτίου μνησθεὶς προσπαίζειν
[20]   λόγον εἰσδεχομένης, ὅταν ἀλλήλοις ἐντυγχάνωμεν·     δὲ τοῦ κρείττονος νοῦς ἄγει
[17]   τοῦ Φυλλίδου πάντες μὲν διεταράχθημεν,     δὲ Χάρων τῷ Ἱπποσθενείδᾳ πάνυ
[20]   Σωκράτης ἑταῖρος ἡμῶν, ὥσπερ     δοθεὶς ἔτι παιδὸς ὄντος αὐτοῦ
[20]   σάρκες ὑγρῶν περίπλεαι καὶ βαρὺς     ἐκ τούτων ὄγκος ἡσυχάζων καὶ
[15]   ἀπόβλητος. οὐ γὰρ οὖν’ εἶπεν     Ἐπαμεινώνδας, ἀλλ´ ἔστιν ὅτῳ μὴ
[15]   καὶ τοὺς λαμβάνοντας; οὐδαμῶς’ εἶπεν     Ἐπαμεινώνδας, ἀλλ´ ὥσπερ ἄλλου τινὸς
[25]   οὐκ εὐτυχῶς ἀπαλλάσσει. ~Τούτων εἰρημένων     Ἐπαμεινώνδας ἀποβλέψας εἰς ἐμέ σοὶ
[15]   φεύγειν οὐκ ἄτοπον; ἄτοπον’ εἶπεν     Ἐπαμεινώνδας εἰ μὴ λόγῳ τις
[13]   καὶ γνώσεως αὕτη συνήθης. καὶ     Ἐπαμεινώνδας Θεάνωρ, εἶπεν Σιμμία,
[14]   εἶπεν πατήρ. οὐκοῦν’ ἔφη     Ἐπαμεινώνδας Ἰάσωνι μὲν τῷ Θετταλῶν
[17]   ἐξ ἀγροῦ μοι συνοδεύων Ὑπατόδωρος     Ἐριάνθους, χρηστὸς μὲν ἄλλως καὶ
[20]   καὶ ταραχήν, ἧς ἀπήλλακτο Σωκράτης     ἑταῖρος ἡμῶν, ὥσπερ δοθεὶς
[32]   τοὺς ἄλλους προσβοηθεῖν. τέλος δ´     ἡμέτερος λαβὼν μὲν εἰς τὴν
[15]   διδάξας μὴ δυσχεραίνειν. ~Ὑπολαβὼν δ´     Θεάνωρ ἆρ´ οὖν’ ἔφη τὸ
[16]   ἐκεῖ γενώμεθα, συνοίκοις χρησόμενον; καὶ     Θεάνωρ ἐπιμειδιάσας ἔοικεν’ ἔφη Λῦσις,
[15]   δ´ ἀστείαν. ἆρ´ οὖν’ ἔφη     Θεάνωρ μέν ὀφείλων διδοὺς
[21]   ὄντα σιωπᾶν ἄμεινον. μηδαμῶς’ εἶπεν     Θεόκριτος, ἀλλὰ δίελθ´ αὐτά· καὶ
[5]   ἀντὶ θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ. ~Καὶ     Θεόκριτος εἰς καιρόν’ ἔφη καὶ
[18]   ἐστὶ πρὸς ἐκείνων. ~Ὑπολαβὼν δ´     Θεόκριτος καὶ κατασχὼν τὸν Χάρωνα
[5]   τοῦτο περιελθεῖν ἀνασχομένους ὀρυττόμενον’ καὶ     Θεόκριτος μικρὸν διαλιπών ἀλλ´ οὐδ´
[25]   καὶ Γαλαξιδώρου βούλεταί σοι διαλεχθῆναι  (ὁ)   Θεόκριτος οὑτοσί. ἀγαθῇ τύχῃ’ εἶπε
[13]   ἀκουστέον, ὡς εἰδότος ἀκριβέστερον. ~Καὶ     Θεόκριτος πρότερόν γ´’ ἔφη τοὺς
[9]   τοὺς σοφιστὰς ἀποσκεδάσας. ὑπολαβὼν δ´     Θεόκριτος τί γάρ, εἶπεν
[10]   μετιέναι τὴν ἀλήθειαν. ~Εἶεν’ εἶπεν     Θεόκριτος, τὸ δὲ δαιμόνιον,
[24]   οἰκεῖον οὐ νεμεσᾷ δαίμονα βοηθεῖν     θεὸς ἀλλ´ ἀφίησι τῷ προθυμουμένῳ·
[17]   δέδρακας ἡμᾶς; οὐδέν’ ἔφη δεινόν’     Ἱπποσθενείδας, ἐὰν ἀνεὶς τὴν τραχύτητα
[17]   ἐκπλαγέντων δὲ τὸν λόγον ἡμῶν     Ἱπποσθενείδας μὴ λέγε πρὸς θεῶν,
[18]   οὐ πολὺ προείληφας, διωξόμεθα. καὶ     Ἱπποσθενείδας οὐκ οἶδ´, εἶπεν
[18]   καὶ προσβλέπων ἡμῖν; ἐπιστρέψας οὖν     Ἱπποσθενείδας Χλίδων’ ἔφη νὴ τὸν
[31]   λαβῇ τοῦ ξίφους ἐπιβεβληκώς, Καβίριχος     κυαμευτὸς ἄρχων τοῦ βραχίονος αὐτὸν
[6]   οὔτε ~Ταῦτα τοῦ Θεοκρίτου λέγοντος     Λεοντίδης ἐξῄει μετὰ τῶν φίλων,
[13]   χρόνον, πρίν γε δὴ Γοργίας     Λεοντῖνος ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀναπλέων
[14]   κουροτρόφον‘ ἀλλ´ ἄμυνε· σὸς γὰρ     λόγος. καὶ μὴν ἐγώ, εἶπεν
[31]   ἀμυνόμενον δὲ τοῖς παρακειμένοις ἐκπώμασιν     Λυσίθεος ἀπὸ τῆς κλίνης χαμαὶ
[16]   πολλοῖς ἐπεισῆλθεν, ὡς ἐπὶ ξένης     Λῦσις ἄλλως κεκήδευται καὶ κινητέος
[3]   πρὸς τοὺς φυγάδας· ~Ἐμοῦ δ´     μάντις Θεόκριτος τὴν χεῖρα πιέσας
[28]   τῶν πολεμίων. ἐνῆγε δὲ καὶ     μάντις Θεόκριτος, ὡς τῶν ἱερῶν
[31]   σιγὴν ἐποίησεν· ἐπεὶ δὲ πρῶτος     Μέλων ὥρμησε διὰ μέσου τὴν
[17]   τὸ εἶδος. ~Ἐν τούτῳ δ´     μὲν ἰατρὸς προσελθὼν περιέλυσε τοῦ
[2]   αὐτὸς ὡμολόγησεν Χάρων παρέξειν.     μὲν οὖν ἄνθρωπος ἔγνω πάλιν
[16]   δ´ ἃς δαίμονες ἀνθρώπους ἄγουσιν.     μὲν οὖν Θεάνωρ ταῦτ´ εἰπὼν
[8]   μή τι νύκτωρ ὑπεναντιωθείη δαιμόνιον.     μὲν οὖν πατὴρ ταῦτ´ εἰπὼν
[15]   ἆρ´ οὖν’ ἔφη Θεάνωρ     μέν ὀφείλων διδοὺς ἑκουσίως καὶ
[14]   οἰκείων. ~Ταῦτα τοῦ ξένου λέγοντος     μὲν πατὴρ ἐπεδάκρυσε τῇ μνήμῃ
[15]   ἀσκεῖ πρὸς φιλαργυρίαν (καὶ γὰρ     νόμος ἴσως ἐνταῦθα καὶ
[20]   δύνανται τοῖς δηλουμένοις. Σωκράτει δ´     νοῦς καθαρὸς ὢν καὶ ἀπαθής,
[15]   οὐ δοκεῖ σοι; ὡμολόγησεν     ξένος. ἆρ´ οὖν’ ἔφη διαφορὰν
[6]   εὑρήσει. καὶ τίς ἄν’ εἶπον     ξένος εἴη; περιττῷ γὰρ ἀφ´
[13]   καλὰ δόγματα βεβαιῶν. ὑπολαβὼν δ´     ξένος οὐκοῦν’ ἔφη σὺ κωλύεις,
[6]   ἠθῶν· εἶτ´ οὐχ ὑπέρευ Θαλῆς     παλαιὸς ἀπὸ ξένης ἐλθὼν διὰ
[11]   τε παρ´ αὐτοῦ καὶ     παρ´ ἄλλων. ἑτέρου μὲν γὰρ
[33]   ἦν μεγάλη πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας     παρ´ αὐτῶν ἔλεος καὶ δάκρυα
[13]   σφάλλεται δι´ αὑτόν, ἐνταυθοῖ δ´     παραιτούμενος καὶ ὑποφεύγων ἀδικεῖ τὴν
[11]   γίγνεσθαι καὶ ὁρμήν. ὑπολαβὼν δ´     πατήρ ἀλλὰ μήν’ ἔφη καὶ
[8]   ~Μεταξὺ δὲ τοῦ Σιμμίου λέγοντος     πατὴρ ἡμῶν Πολύμνις ἐπεισῆλθε καὶ
[23]   τῶν αὐτῶν ἀναγόμενος ἡμῖν; καὶ     πατὴρ μειδιάσας τοιοῦ– τον’ ἔφη
[14]   κτῆσις εἴη. τί μήν; εἶπεν     πατήρ. οὐκοῦν’ ἔφη Ἐπαμεινώνδας
[14]   βαρύτερον τὸν πλοῦτον. ἄπαγ´, εἶπεν     πατήρ παῖ· μηδέποτε τοιαύτην
[27]   παῖδα. τὸ δ´ ὅλον’ εἶπεν     Πελοπίδας οὐδ´ εὖ βεβουλεῦσθαι δοκεῖς
[7]   ἐγὼ καὶ Πλάτων καὶ Ἐλλοπίων     Πεπαρήθιος. ἧκε δὲ πέμψαντος βασιλέως
[15]   μὴ δυσχερές, οὐδ´ αὖ πάλιν     πλοῦτος οὕτως ἄτιμος καὶ ἀπόβλητος.
[18]   καὶ τίς οὗτος’ ἔφην ἐστὶν     πρὸς ταῖς αὐλείοις θύραις ἐφεστὼς
[16]   ἐκείνην. ~Ταῦτα τοῦ ἀδελφοῦ διελθόντος     Σιμμίας δὶς τρὶς ἐπινεύσας
[7]   τὸν Ἀλκμήνης τάφον ἀνασκευασάμενος. καὶ     Σιμμίας εὐθὺς ἀναμνησθείς οὐκ οἶδ´’
[11]   οἶμαι καὶ Σιμμίαν ἀκηκοέναι. πολλάκις’     Σιμμίας ἔφη καὶ πολλῶν· διεβοήθη
[8]   ἡμῶν τῇ πενίᾳ βοηθεῖν. καὶ     Σιμμίας ἡσθείς πάνυ θαυμαστόν γε
[20]   πρὸς τὸν Γαλαξιδώρου λόγον ἀντεῖπεν     Σιμμίας οὐκ ἠκούσαμεν· αὐτὸς δὲ
[2]   τῆς τοιαύτης διατριβῆς. καὶ γὰρ     Σιμμίας πολὺν χρόνον ἐπὶ τῆς
[13]   ἕκαστος ἔτυχε καὶ γενομένης σιωπῆς     Σιμμίας τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καλέσας
[21]   τὸν ἄνθρωπον. εἰκότως γ´, εἶπεν     Σιμμίας Θεόκριτε· νέος γὰρ
[3]   διαφόρου καὶ περιττῆς ὥσπερ Ἐπαμεινώνδας     σὸς ἀδελφός· ἀλλ´ ὁρᾷς, ὅτι
[7]   πολλὰ παρ´ Ἀγησιλάου κομίζων Ἀγητορίδας     Σπαρτιάτης ἧκεν εἰς Μέμφιν ὡς
[23]   καὶ ἀκροᾶσθαι· διὸ καὶ Σπίνθαρος     Ταραντῖνος οὐκ ὀλίγον αὐτῷ συνδιατρίψας
[20]   φέρεται πρὸς τὴν (πρᾶξιν. οὐδ´     τῆς κινήσεως καὶ συνεντάσεως καὶ
[22]   τῆς φωνῆς βούλεσθαι μὲν αὑτὸν     Τίμαρχος ἔφη θεάσασθαι περιστρέφοντα, τίς
[21]   (πρότερον δὲ τίς ἦν οὗτος     Τίμαρχος φράσον· οὐ γὰρ ἔγνων
[9]   δ´ οὐ μόνον ἔοικεν ἀσχήμων     τοιοῦτος εἶναι σχηματισμός, ἀλλὰ καὶ
[13]   χάριτος ἐφιέμενον; ἀλλ´ ἐκεῖ μὲν     τοῦ σκοποῦ μένοντος ἀτυχήσας σφάλλεται
[24]   ἀνασῴζουσιν, οὗτος, τοῦ δαιμονίου     τρόπος· ἡμᾶς βαπτιζομένους ὑπὸ τῶν
[5]   χαλκοῦ καταπλυθέντος, ἀλλ´ ἴδιός τις     τύπος καὶ βαρβαρικὸς τῶν χαρακτήρων
[15]   τὴν πλεονεξίαν τοῦ ἀδικεῖν) ἀλλ´     τῶν δικαίων καὶ συγκεχωρημένων ὑπὸ
[9]   τοῦ κρατίστου. διὸ καὶ Σωκράτης     ὑμέτερος, Σιμμία, δοκεῖ μοι
[27]   μή τι καινότερον, οὐδὲν ἴσμεν’     ὑπηρέτης ἔφη πλέον, ἀλλὰ τί
[9]   καὶ ὀνειράτων ὄψεις, ἐν οἷς     φαυλότατος οὐχ ἧττον τῷ κατατυγχάνειν
[7]   προσέοικεν. ~Οὐ γὰρ οὖν’ εἶπεν     Φειδόλαος· ἀλλὰ τοῦτον μέν, ὅταν
[12]   ἐκ τούτων δαιμόνιον. ~Τί οὖν,     Φειδόλαος εἶπεν Σιμμία; Γαλαξίδωρον
[5]   Σπάρτην τὰ λείψανα μετεκόμιζε. καὶ     Φειδόλαος οὐ γάρ’ ἔφη παρέτυχον,
[22]   Τίμαρχος ἔφη θεάσασθαι περιστρέφοντα, τίς     φθεγγόμενος εἴη· σφόδρα δὲ τὴν
[29]   γὰρ Ἀρχίας’ ἔφη καὶ     Φίλιππος ὡς ἤκουσαν (ἥκειν ἐμὲ
[15]   νόμος ἴσως ἐνταῦθα καὶ     φόβος ἀπείργει τὴν πλεονεξίαν τοῦ
[33]   δὲ τὸν ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς     Φυλλίδας Ἀρχίας’ ἔφη καὶ Φίλιππος
[29]   οὐ λήσεται. πάνυ μὲν οὖν‘     Φυλλίδας εἶπε μηδέν, Χάρων,
[4]   ἐστιν, ὑπὲρ οὗ διαλέγονται; καὶ     Φυλλίδας οὐ σαφῶς’ εἶπεν ἔχω
[17]   εἵμαρται, κατελθεῖν τοὺς ἄνδρας’ καὶ     Φυλλίδας παροξυνόμενος εἰπέ μοι, φησίν
[10]   δ´ ἀνεμόλυναν. ἧκεν οὖν καὶ     Χάριλλος οἴκαδε τά τε σκέλη
[27]   τοὺς τυράννους. οὐκ ἔστιν’ εἶπεν     Χάρων, ἀλλ´ αὐτοῦ παραμενεῖ καὶ
[27]   ἀγανακτεῖν βράδιον ὑπακουόντων. θορυβηθεὶς οὖν     Χάρων ἐκείνοις μὲν εὐθὺς ἀνοιγνύναι
[27]   αὐτοῖς; ὅτι νὴ Δί´’ εἶπεν     Χάρων θεὶς τὸν στέφανον ἤδη
[2]   ἡμῶν καὶ σκοπούντων αὐτὸς ὡμολόγησεν     Χάρων παρέξειν. μὲν οὖν
[26]   τὸν Κιθαιρῶνα, καὶ παρέσχεν αὐτοῖς     χειμὼν τὰ πρόσωπα συγκεκαλυμμένοις ἀδεῶς
[7]   τοῦ θεοῦ προβεβλημένον. ἦν δ´     χρησμὸς Δηλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005