Alphabétiquement     [«   »]
ἐφεστάναι 1
ἐφεστὼς 1
ἔφευγον 2
ἔφη 46
Ἔφη 1
ἔφην 6
ἐφήνδανε 1
Fréquences     [«    »]
41 εἰ
45 ἐπὶ
42
46 ἔφη
46 ὑπὸ
47 ἀλλὰ
47 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ἔφη


Chapitre
[1]   φαῦλον ἀκούσας ἐν εἰκόνι λελεγμένον.  ἔφη   γὰρ ἐοικέναι τοὺς μὲν ἰδιώτας
[15]   τοῦ δικαίως διδόντος; οὐκ ἄν’  ἔφη   γένοιτο. δυεῖν ἄρα φίλων, εἶπεν
[6]   τι καινότατον ἱστορήκοι τύραννον‘  ἔφη   γέροντα. καὶ γὰρ μηδὲν
[17]   ἄνθρωπε, τί δέδρακας ἡμᾶς; οὐδέν’  ἔφη   δεινόν’ Ἱπποσθενείδας, ἐὰν ἀνεὶς
[15]   ὡμολόγησεν ξένος. ἆρ´ οὖν’  ἔφη   διαφορὰν ὁρᾷς ἀσκήσεως καὶ τοῦ
[22]   βούλεσθαι μὲν αὑτὸν Τίμαρχος  ἔφη   θεάσασθαι περιστρέφοντα, τίς φθεγγόμενος
[11]   ~Καὶ Γαλαξίδωρος οἴει γάρ,  ἔφη   Θεόκριτε, τὸ Σωκράτους δαιμόνιον ἰδίαν
[14]   (ἡμῶν) καὶ μὴν οὐδ´ ἀργόν’  ἔφη   καθισόμεθα φρουροῦντες οἴκοι τὸν πλοῦτον·
[11]   δ´ πατήρ ἀλλὰ μήν’  ἔφη   καὶ αὐτός, Γαλαξίδωρε, Μεγαρικοῦ
[29]   ὁδῷ βαδιζούσης. γὰρ Ἀρχίας’  ἔφη   καὶ Φίλιππος ὡς ἤκουσαν
[11]   Σιμμίαν ἀκηκοέναι. πολλάκις’ Σιμμίας  ἔφη   καὶ πολλῶν· διεβοήθη γὰρ οὐκ
[8]   καθίσας παρὰ τὸν Σιμμίαν Ἐπαμεινώνδας’  ἔφη   καὶ σὲ καὶ τούτους παρακαλεῖ
[30]   τὰ σπουδαῖα τοίνυν εἰς αὔριον’  ἔφη.   καὶ τὴν μὲν ἐπιστολὴν ὑπέθηκεν
[33]   τῆς εἱρκτῆς Φυλλίδας Ἀρχίας’  ἔφη   καὶ Φίλιππος κελεύουσί σε ταχέως
[5]   ~Καὶ Θεόκριτος εἰς καιρόν’  ἔφη   καὶ ὥσπερ ἐπίτηδες· καὶ γὰρ
[17]   προσπέπτωκεν; εἰπόντος ἐμοὶ μὲν οὐδέν’  ἔφη   καινόν, Καφισία· καὶ γὰρ
[31]   τῷ ξίφει πατάξας αὐτόν ἐνταῦθ´’  ἔφη   κεῖσο μετὰ τούτων, οὓς ἐκολάκευες·
[5]   μικρὸν διαλιπών ἀλλ´ οὐδ´ αὐτοῖς’  ἔφη   Λακεδαιμονίοις ἀμήνιτον ἔοικεν εἶναι τὸ
[6]   ἐγώ τίνα λέγεις’ καὶ μήν’  ἔφη   Λεοντίδης φησὶν ἄνθρωπον ὦφθαι παρὰ
[15]   τινα διωθεῖται. καὶ τίς ἄν’  ἔφη   λόγος ἀπείργοι τὴν ἐκ καλῶν
[16]   καὶ Θεάνωρ ἐπιμειδιάσας ἔοικεν’  ἔφη   Λῦσις, Σιμμία, φιλοχωρεῖν οὐδενὸς
[4]   ἐχθρῶν συναγαγεῖν. ἀλλ´ οὐ ῥᾴδιον,  ἔφη   μᾶλλον δ´ ἀδύνατον· γὰρ
[16]   τρὶς ἐπινεύσας τῇ κεφαλῇ μέγας’  ἔφη   μέγας ἀνήρ ἐστιν Ἐπαμεινώνδας, τούτου
[18]   ἐπιστρέψας οὖν Ἱπποσθενείδας Χλίδων’  ἔφη   νὴ τὸν Ἡρακλέα· φεῦ, μή
[8]   εὐθὺς ἥκει πρὸς ἡμᾶς; ἐκεῖνον’  ἔφη   νυκτερεύσαντα περὶ τὸν τάφον ἐμοὶ
[14]   μήν; εἶπεν πατήρ. οὐκοῦν’  ἔφη   Ἐπαμεινώνδας Ἰάσωνι μὲν τῷ
[15]   τὴν δ´ ἀστείαν. ἆρ´ οὖν’  ἔφη   Θεάνωρ μέν ὀφείλων
[25]   δὲ καὶ τὴν ἡμέραν  ἔφη   πάνυ σαφῶς εἰδέναι τῆς καθόδου
[5]   καὶ Φειδόλαος οὐ γάρ’  ἔφη   παρέτυχον, καὶ πολλὰ δυσανασχετῶν καὶ
[20]   ἠκούσαμεν· αὐτὸς δὲ Σωκράτη μὲν  ἔφη   περὶ τούτων ἐρόμενός ποτε μὴ
[27]   καινότερον, οὐδὲν ἴσμεν’ ὑπηρέτης  ἔφη   πλέον, ἀλλὰ τί λέγωμεν αὐτοῖς;
[27]   διαταράξω τινὰς (ὡς ἀγόμενος. οὕτως’  ἔφη   ποίει· καὶ γὰρ ἡμᾶς δεῖ
[14]   ὥσπερ εἰώθει πρὸς ἐμέ πῶς’  ἔφη   ποιοῦμεν, Καφισία; προϊέμεθα τὴν
[29]   τυγχάνουσιν. ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν, ἄνδρες,  ἔφη,   προσευξάμενοι δὲ τοῖς θεοῖς ἐξίωμεν.
[13]   ὑπολαβὼν δ´ ξένος οὐκοῦν’  ἔφη   σὺ κωλύεις, Ἐπαμεινώνδα, τῶν
[9]   καὶ πρὸς Ἀθηναίους κατηγόρησεν’ οὐδαμῶς’  ἔφη   τά γε θεῖα· φασμάτων δὲ
[23]   πατὴρ μειδιάσας τοιοῦ– τον’  ἔφη   τὸ ἦθος, ξένε, τὸ
[15]   δ´ Θεάνωρ ἆρ´ οὖν’  ἔφη   τὸ πενίαν δυσχεραίνειν ἀγεννές ἐστι
[7]   δὲ τοῦ Αἰγυπτίου μνησθεὶς προσπαίζειν  ἔφη   τὸν θεὸν Ἕλλησιν ὀλιγωροῦσι παιδείας
[24]   περὶ τῶν εἰρημένων. ~Ἐγὼ τοίνυν’  ἔφη   τὸν μὲν Τιμάρχου λόγον ὥσπερ
[7]   Σιμμίας εὐθὺς ἀναμνησθείς οὐκ οἶδ´’  ἔφη   τὸν πίνακα τοῦτον, Φειδόλαε,
[17]   τριάκοντα γιγνώσκω. τί οὖν’  ἔφη   τοσούτων τὸ πλῆθος ὄντων τὰ
[18]   λέγειν κελεύσαντος εἰς ἅπαντας οἶδ´’  ἔφη   τοὺς ἄνδρας ἀκριβῶς, Ἱπποσθενείδα, καί
[13]   ~Καὶ Θεόκριτος πρότερόν γ´’  ἔφη   τοὺς εἰσιόντας οἵτινές εἰσιν ἀποσκεψαμένοις,
[12]   καὶ Γαλαξίδωρος Σιμμίου μέν,  ἔφη   Φειδόλαε, περὶ τούτων, εἴ τι
[17]   Ἱπποσθενείδας μὴ λέγε πρὸς θεῶν,  ἔφη   Φυλλίδα, ταῦτα μηδὲ τὴν προπέτειαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005