Alphabétiquement     [«   »]
οὐδενός 1
οὐδενὸς 3
οὐδέποτε 2
οὐκ 47
οὐκοῦν 4
οὔκουν 1
οὖν 49
Fréquences     [«    »]
47 ἀλλὰ
46 ἔφη
46 ὑπὸ
47 οὐκ
49 οὖν
50 ἀλλ´
51 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

οὐκ


Chapitre
[22]   διὰ τροφὴν καὶ παίδευσιν ἀστείαν,  οὐκ   ἄγαν σκληρὸν καὶ ἄγριον παρεχομέναις
[11]   γὰρ ὁλκὴ μία καθ´ αὑτὴν  οὐκ   ἄγει (τὸν ζυγόν, ἰσορροποῦντι δὲ
[13]   αὐλητήν, ἑπόμενον δὲ τὸν ξένον  οὐκ   ἀγεννῆ τὸ εἶδος ἀλλὰ πραότητα
[21]   ἔχει δύναμιν, ἅτε δὴ νέος  οὐκ   ἀγεννὴς ἄρτι γεγευμένος φιλοσοφίας, ἐμοὶ
[20]   δ´ ἦσαν ἤδη πρόσω ζητήσεως  οὐκ   ἀγεννοῦς ἀλλ´ ἧς ὀλίγον ἔμπροσθεν
[13]   γὰρ εὖ ποιεῖν φίλους καλόν,  οὐκ   αἰσχρὸν εὖ πάσχειν ὑπὸ φίλων·
[1]   ἐντυγχανόντων προσαγορεύουσι. τοῖς μὲν γὰρ  οὐκ   ἀκριβὴς ἀλλὰ τύπῳ τινὶ γίγνεται
[11]   κενοῦ καὶ κόμπου τὸ τοιοῦτον,  οὐκ   ἀληθείας καὶ ἁπλότητος οἷς τὸν
[22]   οἴκοι κατέπρησαν. τοῦτο μὲν οὖν  οὐκ   ἀληθές ἐστιν· οὐ γὰρ ἐξέβαινεν
[15]   τῆς παρὰ τοῦ δικαίως διδόντος;  οὐκ   ἄν’ ἔφη γένοιτο. δυεῖν ἄρα
[20]   ἐννοηθεὶς κινεῖ λόγος ἀπραγμόνως, οὕτως  οὐκ   ἂν οἶμαι δυσπείστως ἔχοιμεν ὑπὸ
[14]   εἶτα φιλίαν καὶ εἰρήνην εὗρες,  οὐκ   ἂν ᾤου δεῖν ἐκεῖνα διδόναι
[31]   δὲ χαλεπῶς τὸν Ἀρχίαν ἐπιδραμὼν  οὐκ   ἀνῆκε παίων ἕως ἀπέκτεινε. τὸν
[20]   περαίνει τὴν νόησιν. ὥστε θαυμάζειν  οὐκ   ἄξιον, εἰ καὶ κατὰ (τοῦτο)
[5]   καὶ τὴν ἐπίβασιν τῆς λίμνης  οὐκ   ἀπὸ ταὐτομάτου γενέσθαι νομίζουσιν, ἀλλὰ
[3]   θυμοειδεῖς, ἐν νυκτὶ λαβόντας ἐξουσίαν  οὐκ   ἀποθήσεσθαι τὰ ξίφη, πρὶν ἐμπλῆσαι
[15]   δὲ πλοῦτον δεδιέναι καὶ φεύγειν  οὐκ   ἄτοπον; ἄτοπον’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας
[9]   καὶ ἀκόλαστον ὄχλον ἠναγκασμένοις ζῆν  οὐκ   ἄχρηστον ἴσως ἐστὶν ὥσπερ ἐκ
[22]   δ´ ἀστράπτουσα καὶ μυκωμένη φοβερὸν  οὐκ   ἐᾷ πελάζειν, ἀλλὰ θρηνοῦσαι τὸν
[18]   αἰτοῦντι δέ μοι τὸν χαλινὸν  οὐκ   εἶχεν γυνὴ δοῦναι, ἀλλὰ
[17]   πρᾶξιν ἡμῖν; ἐγὼ μέν’ εἶπεν  οὐκ   ἐλάσσους τριάκοντα γιγνώσκω. τί
[33]   ἑκάστη περὶ τοῦ προσήκοντος ἤκουσεν,  οὐκ   ἐμμένουσαι τοῖς Βοιωτῶν ἔθεσιν ἐξέτρεχον
[15]   φανέντος ἐπιπηδῶσαν ἀποστήσαντι τὴν φιλοπλουτίαν  οὐκ   ἐπανίσταται πρὸς τὰς ἀδικίας οὐδὲ
[22]   δ´ ἔλιπον ἔξω τὸ καθαρώτατον,  οὐκ   ἐπισπώμενον ἀλλ´ οἷον ἀκρόπλουν ἐπιψαῦον
[20]   αὐτόν, ὥσπερ καὶ καθ´ ὕπνον  οὐκ   ἔστι φωνή, λόγων δέ τινων
[22]   μετέσχεν, ἄλογος δὲ καὶ ἄνους  οὐκ   ἔστιν, ἀλλ´ ὅσον ἂν αὐτῆς
[11]   τῷ λογισμῷ πρὸς τὸ δεινόν,  οὐκ   ἔστιν ἀνδρὸς ἐκ κληδόνων
[27]   ὑποτρέφηται τιμωρὸς ἐπὶ τοὺς τυράννους.  οὐκ   ἔστιν’ εἶπεν Χάρων, ἀλλ´
[3]   οὗτος, εἶπεν Καφισία, φιλόσοφος  οὐκ   ἔστιν οὐδὲ μετείληφε παιδείας διαφόρου
[8]   τίς αἰτία, δι´ ἣν  οὐκ   εὐθὺς ἥκει πρὸς ἡμᾶς; ἐκεῖνον’
[24]   πειθομένη δέ, ἀπολιπόντος τοῦ δαίμονος,  οὐκ   εὐτυχῶς ἀπαλλάσσει. ~Τούτων εἰρημένων
[13]   ὑπὸ πολλῶν καὶ πρεσβυτέρων, ἐχόντων  οὐκ   ἔχουσι χρήματα διδόντων, πολλὴν δὲ
[20]   Γαλαξιδώρου λόγον ἀντεῖπεν Σιμμίας  οὐκ   ἠκούσαμεν· αὐτὸς δὲ Σωκράτη μὲν
[31]   δὲ καὶ διὰ τὸν οἶνον  οὐκ   ἦν εὐπαρακόμιστος τῷ λογισμῷ πρὸς
[11]   ἔφη καὶ πολλῶν· διεβοήθη γὰρ  οὐκ   ἠρέμα τὸ Σωκράτους Ἀθήνησιν ἐκ
[6]   ἀφ´ ὧν λέγεις τινὶ καὶ  οὐκ   ἰδιώτῃ προσέοικεν. ~Οὐ γὰρ οὖν’
[22]   μὲν ἀναρίθμους μεγέθει δ´ ὑπερφυεῖς,  οὐκ   ἴσας δὲ πάσας ἀλλ´ ὁμοίως
[18]   προείληφας, διωξόμεθα. καὶ Ἱπποσθενείδας  οὐκ   οἶδ´, εἶπεν Καφισία (δεῖ
[7]   καὶ Σιμμίας εὐθὺς ἀναμνησθείς  οὐκ   οἶδ´’ ἔφη τὸν πίνακα τοῦτον,
[6]   Καφισία, πρὸς ὑμᾶς ὅστις ἐστίν;  οὐκ   οἶδ´, ἔφην ἐγώ τίνα λέγεις’
[21]   Χαιρωνέως ἠκούσαμεν ὑπὲρ τούτων διεξιόντος,  οὐκ   οἶδα μὴ μύθοις ὁμοιότερ´
[33]   μεθ´ ἡμέραν ἐπενέβησαν καὶ προσέπτυσαν  οὐκ   ὀλίγαι γυναῖκες. ἡμεῖς δὲ τὰς
[34]   μὲν ὕστερον, ὡς πυνθανόμεθα, χρήμασιν  οὐκ   ὀλίγοις ἐζημίωσαν τῶν Λακεδαιμονίων οἱ
[23]   διὸ καὶ Σπίνθαρος Ταραντῖνος  οὐκ   ὀλίγον αὐτῷ συνδιατρίψας ἐνταῦθα χρόνον
[2]   τὸν Λεοντίδην εἰς τὸ ἀνύποπτον  οὐκ   ὄντας ἀλλοτρίους παντάπασι τῆς τοιαύτης
[19]   καιροῦ καὶ τὸ τάχος, ὡς  οὐκ   οὔσης ἀναβολῆς, εἰς ἀγωνίαν ὑπηγόμεθα
[20]   ὑπονοεῖν μήποτε τὸ Σωκράτους δαιμόνιον  οὐκ   ὄψις ἀλλὰ φωνῆς τινος αἴσθησις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005