Alphabétiquement     [«   »]
εἰρήνην 2
εἴρηται 1
εἱρκτῆς 2
εἰς 69
εἴς 1
εἷς 2
εἰσαγγέλλειν 1
Fréquences     [«    »]
60 μὴ
60 περὶ
59 τοῖς
69 εἰς
71
73 ἐν
73 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

εἰς


Chapitre
[19]   τάχος, ὡς οὐκ οὔσης ἀναβολῆς,  εἰς   ἀγωνίαν ὑπηγόμεθα καὶ φόβον. οὐ
[10]   ἥκοντα καὶ αὐτὸν μετ´ ἐμοῦ  εἰς   Ἀθήνας πρὸς Κέβητα· πορευομένοις δ´
[22]   τίς Στύξ ἐστιν, ὁδὸς  εἰς   Ἅιδου‘ φάναι καὶ πρόεισιν ἐξ
[5]   ἐκοινοῦτο· καὶ νῦν μὲν ἄπεισιν  εἰς   Ἁλίαρτον ἐπιχώσων αὖθις τὸ σῆμα
[18]   νεύσαντος αὐτῷ καὶ λέγειν κελεύσαντος  εἰς   ἅπαντας οἶδ´’ ἔφη τοὺς ἄνδρας
[30]   αὐτῷ γεγράφθαι τὰ σπουδαῖα τοίνυν  εἰς   αὔριον’ ἔφη. καὶ τὴν μὲν
[18]   νὴ Δία πάντα τρέψειαν  εἰς   αὐτὴν ἐκείνην οἱ θεοί. τέλος
[30]   ἀπ´ ἀρχῆς διαποικίλλουσα κινδυνώδεσιν ἐπεισοδίοις  εἰς   αὐτὸ συνέδραμε τὸ ἔργον, ὀξὺν
[22]   χάσμα παλλομένους, ἑτέρους δὲ καταδυομένους  εἰς   αὐτό, τοὺς δ´ ᾄττοντας αὖ
[14]   παραλουργὸν ὠνησόμεθα χιτώνιον; οὐ γὰρ  εἰς   γαστέρα δήπου καταχρησόμεθα τὴν δωρεὰν
[29]   ἐν τῇ πόλει περιφερόμενον ἥκειν  εἰς   ἐκείνους. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν
[25]   τῆς γυναικός, ἧς ἐπιθυμῶν ἐτύγχανεν,  εἰς   ἐλπίδας ἐμβαλὼν ὡς ἀφιξομένης εἰς
[25]   ~Τούτων εἰρημένων Ἐπαμεινώνδας ἀποβλέψας  εἰς   ἐμέ σοὶ μέν, εἶπεν
[15]   λήμματα μοχθηρὰ καὶ πλεονεξίας μεγάλας  εἰς   ἐφικτὸν ἡκούσας ὑπερβῆναι ῥᾴδιον ᾧτινι
[29]   προσώπῳ καὶ μειδιῶν καὶ προσβλέπων  εἰς   ἡμᾶς θαρρεῖν ἐκέλευεν, ὡς δεινοῦ
[30]   τῶν φυγάδων καὶ τὴν οἰκίαν,  εἰς   ἣν παρεληλύθεισαν, καὶ τοὺς συμπράττοντας
[9]   τἀγαθὸν καὶ τὸ συμφέρον διδάσκειν  εἰς   θεοὺς ἐπαναχωρεῖ περὶ τῆς τῶν
[2]   ἐν ἀλλοδαποῖς ἀνθρώποις ὀλίγῳ πρόσθεν  εἰς   Θήβας ἀφῖκτο μύθων τε παντοδαπῶν
[1]   παρόντος, ὡς ἐμοῦ μηδ´ ἂν  εἰς   Θήβας ἐπὶ τούτῳ κατοκνήσαντος ἐλθεῖν,
[8]   λείψανα τοῦ σώματος καὶ κομίζειν  εἰς   Ἰταλίαν, εἰ μή τι νύκτωρ
[16]   ἐκ τοῦ τάφου καὶ μετοικίζεις  εἰς   Ἰταλίαν καταμένειν ἐνταῦθα παρ´
[13]   μὲν ζῶντα κομίσαι τὸν Λῦσιν  εἰς   Ἰταλίαν τὰ λείψανα τεθνηκότος.
[5]   τῷ ἀνθρώπῳ. ~Καὶ Θεόκριτος  εἰς   καιρόν’ ἔφη καὶ ὥσπερ ἐπίτηδες·
[22]   κάτωθεν σελήνη προσνηχομένας, αἷς  εἰς   καιρὸν τῆς γενέσεως τελευτὴ
[13]   διωσαμένων τὸ πῦρ, Φιλόλαος μὲν  εἰς   Λευκανοὺς φυγὼν ἐκεῖθεν ἀνεσώθη πρὸς
[10]   μέγα τῶν περὶ Πυθαγόρου λεγομένων  εἰς   μαντικὴν ἔδοξε καὶ θεῖον· ἀτεχνῶς
[7]   κομίζων Ἀγητορίδας Σπαρτιάτης ἧκεν  εἰς   Μέμφιν ὡς Χόνουφιν τὸν προφήτην,
[1]   ἐγείρειν τὸ κατὰ Βοιωτῶν ἀρχαῖον  εἰς   μισολογίαν ὄνειδος ἤδη μαραινόμενον παρὰ
[24]   ποππυσμοῦ τὸ προσταττόμενον αἰσθανόμενοι ῥᾳδίως  εἰς   δεῖ καθίστανται. φαίνεται δὲ
[13]   καὶ ὑποφεύγων ἀδικεῖ τὴν χάριν  εἰς   ἔσπευκε μὴ περαίνουσαν. σοὶ
[27]   ἡμῖν, Χάρων, μὴ μεταστησάμενος  εἰς   οἰκίαν ἑτέραν τὸν υἱόν· τί
[1]   τὴν Καδμείαν καταλαβεῖν καὶ τῆς  εἰς   Ὄλυνθον στρατηγίας ἀπέστησαν, Λυσανορίδαν δὲ
[12]   παίζοντα καταβάλλειν τοσοῦτο μαντείας ἔργον  εἰς   πταρμοὺς καὶ κληδόνας, οἷς καὶ
[13]   Λεοντῖνος ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀναπλέων  εἰς   Σικελίαν ἀπήγγελλε τοῖς περὶ Ἄρκεσον
[5]   καὶ αὐτός, ὅτε πέμψας Ἀγησίλαος  εἰς   Σπάρτην τὰ λείψανα μετεκόμιζε. καὶ
[22]   ἀλλ´ αἱ μὲν ὅλαι κατέδυσαν  εἰς   σῶμα, καὶ δι´ ὅλων ἀναταραχθεῖσαι
[22]   ἀστέρας, Τίμαρχε, φάναι τὰς  εἰς   σῶμα καταδυομένας ὅλας ψυχὰς ὁρᾶν
[11]   πρὸς τοσαῦτα κωλύματα καὶ τέλος  εἰς   σωτηρίαν καὶ φυγὴν αὐτῷ σπουδῆς
[4]   χειρὸς ὥσπερ εἰώθει φανερῶς ἔσκωπτεν  εἰς   τὰ γυμνάσια καὶ τὴν πάλην,
[17]   οὐ ῥᾴδιον (οὐδὲ γὰρ τοσοῦτον  εἰς   τὰ συμπόσια καὶ τὰς ὑποδοχὰς
[26]   διὰ τοῦτο τῶν πολλῶν τάχιον  εἰς   τὰς οἰκίας ἀνακεχωρηκότων ἡμεῖς μὲν
[22]   ἅμα περιγινομένας ἐπανάγειν· οὐ μὴν  εἰς   ταὐτὸ τῇ ἀρχῇ συνάπτειν τὸ
[4]   πάντας τούς γε πλείους  εἰς   ταὐτὸ τῶν ἐχθρῶν συναγαγεῖν. ἀλλ´
[4]   Σπαρτιάτην ἀπὸ τῆς Καδμείας ὥσπερ  εἰς   ταὐτὸν ἡμῖν σπεύδοντας. ἡμεῖς μὲν
[15]   ἀποχαῖς ὧν ἐφίενται καὶ ἀνείρξεσιν  εἰς   τέλος καταλυθείσας· οὐ δοκεῖ
[34]   πεπραγμένα καὶ παρεκάλουν βοηθεῖν ἐλθόντας  εἰς   τὴν ἀγοράν, ἅμα πάντες εὐθὺς
[32]   δ´ ἡμέτερος λαβὼν μὲν  εἰς   τὴν κεφαλὴν οὐ μέγα τραῦμα
[27]   γὰρ ἀφίκετο μετὰ τῶν ἄλλων  εἰς   τὴν οἰκίαν, ἀλλ´ ὅλως ἐδόκει
[17]   δεόμενος μὴ ἀνακοινοῦσθαι μηδὲ παραλαμβάνειν  εἰς   τὴν πρᾶξιν’ ἐκπλαγέντων δὲ τὸν
[17]   πόσους οἴει μετέχειν τῶν ἀπορρήτων  εἰς   τὴν πρᾶξιν ἡμῖν; ἐγὼ μέν’
[17]   πολὺ μᾶλλον ἀκούσας σήμερον ὡς  εἰς   τὴν σὴν οἰκίαν οἱ φυγάδες
[2]   οἱ τῶν πραττομένων μετέχοντες εἰώθειμεν  εἰς   τὴν Σιμμίου συνιόντες οἰκίαν ἔκ
[22]   τρέπεται καθ´ ἡδονὰς καὶ ἀλγηδόνας  εἰς   τὸ ἄλογον. μίγνυται δ´ οὐ
[2]   τὸν Ἀρχίαν καὶ τὸν Λεοντίδην  εἰς   τὸ ἀνύποπτον οὐκ ὄντας ἀλλοτρίους
[25]   περὶ Σιμμίαν, ἡμεῖς δὲ καταβάντες  εἰς   τὸ γυμνάσιον ἐνετυγχάνομεν τοῖς φίλοις,
[25]   Καφισία, σχεδὸν ὥρα βαδίζειν  εἰς   τὸ γυμνάσιον ἤδη καὶ μὴ
[25]   εἶπε διαλεγέσθω’ καὶ προῆγεν ἀναστὰς  εἰς   τὸ ἐπικάμπειον τῆς στοᾶς. καὶ
[15]   ἀλλ´ ἐν οἷς ἔξεστιν ἀνέδην  εἰς   τὸ κερδαίνειν ἀνατεθραμμένον ὅταν σπαργᾷ
[22]   καὶ ἀκοῦσαι. ~Ἔφη δὲ καταβὰς  εἰς   τὸ μαντεῖον περιτυχεῖν σκότῳ πολλῷ
[20]   τὸ νοηθὲν κινεῖσθαι. ἐνταῦθα γὰρ  εἰς   τὸ νοοῦν αἱ τῶν παθῶν
[31]   ἡμεῖς, τοὺς δ´ ἡσυχίαν ἄγοντας  εἰς   τὸν ἀνδρῶνα κατεκλείσαμεν οὐ βουλόμενοι
[32]   θύρας ἀνοιγομένης παίει τὸν Κηφισόδωρον  εἰς   τὸν λαγόνα καὶ δευτέρῳ τῷ
[29]   δὲ τὸν Ἀρχίαν ὑπολαβὼν ἀπῆγεν  εἰς   τὸν οἶκον, ἐν πίνοντες
[25]   εἰς ἐλπίδας ἐμβαλὼν ὡς ἀφιξομένης  εἰς   τὸν πότον, ἔπεισε πρὸς ῥᾳθυμίαν
[19]   καὶ τὸν Ἀρχίαν εὐθὺς ἐνσείσων  εἰς   τὸν πότον, Χάρων δὲ τῆς
[32]   τὸν Ὑπάτην ὑπὲρ τέγους τινὸς  εἰς   τοὺς γείτονας ἀποσφάττουσιν. ~(Ἐκεῖθεν δὲ
[9]   τῦφον ὥσπερ τινὰ καπνὸν φιλοσοφίας  εἰς   τοὺς σοφιστὰς ἀποσκεδάσας. ὑπολαβὼν δ´
[21]   ἐμοὶ καὶ Κέβητι κοινωσάμενος μόνοις  εἰς   Τροφωνίου κατῆλθε δράσας τὰ νομιζόμενα
[32]   τὸν Σαμίδαν ἀνεῖργον οὐ παρακινδυνεύοντας  εἰς   χεῖρας ἐλθεῖν ἀνδράσιν ἐπιφανεστάτοις τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005