Alphabétiquement     [«   »]
λύρᾳ 1
λῦσαι 1
Λυσανορίδᾳ 1
Λυσανορίδαν 3
Λυσανορίδας 1
Λυσανορίδου 1
Λύσιδι 2
Fréquences     [«    »]
3 λεγομένων
3 λογισμῷ
3 λόγοις
3 Λυσανορίδαν
3 μακρὰν
3 Μέλων
3 μέντοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

Λυσανορίδαν


Chapitre
[1]   τῆς εἰς Ὄλυνθον στρατηγίας ἀπέστησαν,  Λυσανορίδαν   δὲ τρίτον αὐτὸν ἀντ´ ἐκείνου
[34]   δὲ τὸν κίνδυνον ἄλλως προυφασίζοντο  Λυσανορίδαν   περιμένειν· γὰρ τῆς ἡμέρας
[4]   ἐγγὺς γὰρ Ἀρχίαν ἔδειξε καὶ  Λυσανορίδαν   τὸν Σπαρτιάτην ἀπὸ τῆς Καδμείας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005