Alphabétiquement     [«   »]
μέμνησαι 1
μεμνῆσθαι 1
Μέμφιν 1
μὲν 128
μέν 11
μενεῖν 1
μένειν 1
Fréquences     [«    »]
111 γὰρ
83 τῆς
116 τοῦ
128 μὲν
131
134 δ´
135 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

μὲν


Chapitre
[15]   καὶ κτῆσιν εἶναι νομίζω τὴν  μὲν   αἰσχρὰν τὴν δ´ ἀστείαν. ἆρ´
[22]   λαμβάνουσαν, καὶ τῆς χρόας τὸ  μὲν   ἄκρατον καὶ πελάγιον, τὸ δ´
[2]   τὸ σκέλος ἀναλαμβάνοντος αὑτὸν ἐντυγχάνειν  μὲν   ἀλλήλοις εἴ του δεήσειε, φανερῶς
[20]   ἀνταύγειαν. τῷ γὰρ ὄντι τὰς  μὲν   ἀλλήλων νοήσεις οἷον ὑπὸ σκότῳ
[17]   συνοδεύων Ὑπατόδωρος Ἐριάνθους, χρηστὸς  μὲν   ἄλλως καὶ (οἰκεῖος ἀνὴρ οὐδὲν
[15]   ἔργου, καὶ καθάπερ ἀθλητικῆς ἔργον  μὲν   ἂν εἴποις τὴν ὑπὲρ τοῦ
[22]   διαυγῆ καὶ καθαρὸν ἀσμένη, πρῶτον  μὲν   ἀναπνεῦσαι τότε δοκεῖν διὰ χρόνου
[22]   τὰς μεταβολάς. φαίνεσθαι δὲ πλήθει  μὲν   ἀναρίθμους μεγέθει δ´ ὑπερφυεῖς, οὐκ
[9]   ἐπὶ νοῦν ἰόντων. (ὃ πολιτικοῖς  μὲν   ἀνδράσι καὶ πρὸς αὐθάδη καὶ
[29]   οὖν πρὸς αὐτὸν ὅτι ζῶντος  μὲν   Ἀνδροκλείδου πολλάκις ἐπίσταμαι φήμας τοιαύτας
[22]   τὸν βίον· αἱ δὲ πῆ  μὲν   ἀνεκράθησαν, πῆ δ´ ἔλιπον ἔξω
[10]   ἐκτροπῆς δὲ μὴ παρούσης τοὺς  μὲν   ἀνέτρεψαν ἐμβαλοῦσαι τοὺς δ´ ἀνεμόλυναν.
[25]   παραινοῦντες. ἐδόκει ταῦθ´ ἡμῖν. κἀκεῖνος  μὲν   ἀνεχώρησεν αὖθις ὡς τοὺς περὶ
[32]   ἐγχειρίδιον ὥρμησε πρὸς ἄμυναν, ἄδικος  μὲν   ἀνὴρ καὶ τυραννικὸς εὔρωστος δὲ
[5]   Λυσανορίδας ἡμῖν ἐκοινοῦτο· καὶ νῦν  μὲν   ἄπεισιν εἰς Ἁλίαρτον ἐπιχώσων αὖθις
[1]   τὰς ἀληθινὰς πράξεις ὁμοίως τῷ  μὲν   ἀργοτέρῳ τὴν διάνοιαν ἐξαρκεῖν πρὸς
[34]   νυκτερεύειν, οἱ δ´ ἄνω, τούτων  μὲν   ἀτάκτως καὶ τεθορυβημένως ἐπιχεομένων, ἡμᾶς
[15]   οὔτε γὰρ ἐν ἡδοναῖς μεγάλαις  μὲν   ἀτόποις δὲ καὶ βλαβεραῖς οἷόν
[14]   τοῖς ἐκεῖ γνωρίμοις, ὅτι κάλλιστα  μὲν   αὐτοὶ πλούτῳ χρῶνται καλῶς δὲ
[8]   γνωρίσαι τὸν ξένον, ἄνδρα γενναῖον  μὲν   αὐτὸν ὄντα μετὰ δὲ γενναίας
[22]   παυσαμένης δὲ τῆς φωνῆς βούλεσθαι  μὲν   αὑτὸν Τίμαρχος ἔφη θεάσασθαι
[13]   τὸ σῶμα. καθίσαντος οὖν ἐκείνου  μὲν   αὐτοῦ παρὰ τὸν Σιμμίαν τοῦ
[14]   ἀπολείπειν μὴ δεομένοις, οὕτω σύμμαχος  μὲν   ἀφῖξαι πρὸς πενίαν ὡς ἐνοχλουμένοις
[9]   καθαρεύοντα τύφου καὶ δεισιδαιμονίας. οἱ  μὲν   γὰρ ἄκοντες ὑπὸ τῶν παθῶν
[20]   παραψαύσει χειρὸς ὁμαλῶς περιφερομένων· ἄψυχα  μὲν   γὰρ ἀλλ´ ὅμως τροχαλὰ ταῖς
[22]   καμπὴ τῆς γενέσεως. αἱ  μὲν   γὰρ ἄλλαι νῆσοι θεοὺς ἔχουσι·
[16]   τῷ πλῷ τὸν κυβερνήτην. μυρίαι  μὲν   γὰρ ἀτραποὶ βίων, ὀλίγαι δ´
[17]   παραπλησίως ἔχοντος λογισμῶν μετάσχῃς. εἰ  μὲν   γὰρ εὐψυχίαν φιλοκίνδυνον ἀποδείξασθαι τοῖς
[24]   λεγομένοις αὐτοῦ δυσπιστήσουσί τινες, κύκνους  μὲν   (γὰρ) ἱεροὺς καὶ δράκοντας καὶ
[1]   ἰδίᾳ τῶν ἐντυγχανόντων προσαγορεύουσι. τοῖς  μὲν   γὰρ οὐκ ἀκριβὴς ἀλλὰ τύπῳ
[24]   λεγομένη μαντικὴ συνέστηκε. θεοὶ  μὲν   (γὰρ) οὖν ὀλίγων ἀνθρώπων κοσμοῦσι
[11]   καὶ παρ´ ἄλλων. ἑτέρου  μὲν   γὰρ πταρόντος ἐκ δεξιᾶς εἴτ´
[22]   πάλιν ἀντιτείνοντας καὶ βιαζομένους. τὸν  μὲν   γὰρ σύνδεσμον οἷα χαλινὸν τῷ
[15]   δοτέον, θατέρῳ δήπου ληπτέον· ἐν  μὲν   γὰρ ταῖς μάχαις τὸν εὖ
[22]   ἡδεῖαν ἱέντος. ἀναβλέψας δὲ τὴν  μὲν   γῆν οὐδαμοῦ καθορᾶν, νήσους δὲ
[22]   τελευταία· συνδεῖ δὲ τῇ  μὲν   δευτέρᾳ τὴν πρώτην Μονὰς κατὰ
[22]   ἐπιμιγνυμένοις· καὶ τῶν νήσων ὀλίγας  μὲν   δι εκ– πλεῖν κατὰ πόρον
[20]   πολλάκις δ´ αὐτῷ παραγενέσθαι τοὺς  μὲν   δι´ ὄψεως ἐντυχεῖν θείῳ τινὶ
[17]   δὲ ταῦτα τοῦ Φυλλίδου πάντες  μὲν   διεταράχθημεν, δὲ Χάρων τῷ
[1]   καὶ πάλιν ὡς Λακεδαιμόνιοι Φοιβίδαν  μὲν   ἐζημίωσαν ἐπὶ τῷ τὴν Καδμείαν
[15]   εἰπέ μοι, πότερον ἡγῇ δόσιν  μὲν   εἶναί τινα χρημάτων ὀρθὴν λῆψιν
[13]   κουφότητι διωσαμένων τὸ πῦρ, Φιλόλαος  μὲν   εἰς Λευκανοὺς φυγὼν ἐκεῖθεν ἀνεσώθη
[32]   τέλος δ´ ἡμέτερος λαβὼν  μὲν   εἰς τὴν κεφαλὴν οὐ μέγα
[31]   οἱ παρ´ ἡμῖν ἄρχοντες, ἐγὼ  μὲν   ἐκ μέσου διαλαβὼν τὸ δόρυ
[24]   τῶν στρατηγῶν τὴν διάνοιαν οἱ  μὲν   ἐκτὸς αἰσθάνονται καὶ γιγνώσκουσι πυρσοῖς
[30]   καὶ στεφάνους δασεῖς ἔχοντες οἱ  μὲν   ἐλάτης οἱ δὲ πεύκης, ἔνιοι
[15]   ἐπιθυμίαι πολλαὶ καὶ πολλῶν, ἔνιαι  μὲν   ἔμφυτοι λεγόμεναι καὶ περὶ τὸ
[1]   σπονδαῖς καταλαβεῖν τὴν Καδμείαν τοὺς  μὲν   ἐξέβαλον τῶν (πολιτῶν τοὺς δὲ
[34]   σαλπικτὰς παραλαμβάνων. εὐθέως δ´ οἱ  μὲν   ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσήμαινον οἱ
[30]   εἰς αὔριον’ ἔφη. καὶ τὴν  μὲν   ἐπιστολὴν ὑπέθηκεν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον,
[27]   Ἱπποσθενείδαν ὑπενόουν οἱ πλεῖστοι κωλῦσαι  μὲν   ἐπιχειρήσαντα τὴν κάθοδον διὰ τοῦ
[25]   ἄλλον ἐν τῷ συμπαλαίειν τὰ  μὲν   ἐπυνθάνετο τὰ δ´ ἔφραζε καὶ
[15]   οὕτω καὶ ἀρετῆς ὁμολογεῖς τὸ  μὲν   ἔργον εἶναι τὸ δ´ ἄσκησιν;
[14]   κατὰ τὸ Καφισίου σῶμα καλῆς  μὲν   ἐσθῆτος δεόμενον ἵνα τοῖς ἐρασταῖς
[11]   τῶν δ´ αὐτοῦ πταρμῶν τὸν  μὲν   ἔτι μέλλοντος βεβαιοῦν τὸν δ´
[22]   λέγειν δὲ τὴν φωνὴν τοὺς  μὲν   εὐθεῖαν καὶ τεταγμένην κίνησιν ἔχοντας
[27]   θορυβηθεὶς οὖν Χάρων ἐκείνοις  μὲν   εὐθὺς ἀνοιγνύναι προσέταξεν, αὐτὸς δ´
[20]   οὐκ ἠκούσαμεν· αὐτὸς δὲ Σωκράτη  μὲν   ἔφη περὶ τούτων ἐρόμενός ποτε
[13]   καὶ ἀσθένειαν ἐλλείπων ἐπέσκηψε μάλιστα  μὲν   ζῶντα κομίσαι τὸν Λῦσιν εἰς
[22]   δ´ εἰσὶν ἀρχαὶ πάντων, ζωῆς  μὲν   πρώτη κινήσεως δ´
[22]   θεᾶσθαι τῶν ἀστέρων ἀποσαλεύοντας τοὺς  μὲν   ἧττον τοὺς δὲ μᾶλλον, (ὥσπερ
[17]   εἶδος. ~Ἐν τούτῳ δ´  μὲν   ἰατρὸς προσελθὼν περιέλυσε τοῦ Σιμμίου
[1]   λελεγμένον. ἔφη γὰρ ἐοικέναι τοὺς  μὲν   ἰδιώτας καὶ ἀτέχνους θεατὰς ὄχλον
[31]   πεσόντος δὲ τοῦ Καβιρίχου τὸ  μὲν   ἱερὸν δόρυ Θεόκριτος παρὼν ἀνήρπασεν
[5]   εἰ ξυνήσουσιν. ἀλλὰ περὶ τούτων  μὲν   ἴσως (ἂν ἔχοι τι καὶ
[6]   καὶ ἀνυπευθύνων δυναστειῶν. ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ἴσως θεῷ μελήσει· τὸν δὲ
[3]   ἕξειν τὸ ἔργον, ἀλλὰ Φερένικον  μὲν   ἴσως καὶ Πελοπίδαν ἐπὶ τοὺς
[22]   δι´ ἀπαιδευσίαν ζυγομαχεῖν ἤθεσι, πῆ  μὲν   κρατοῦντας καὶ περιάγοντας ἐπὶ δεξιάν,
[13]   συγγεγονέναι διατρίβοντι περὶ Θήβας. ὥρμησε  μὲν   Ἄρκεσος πόθῳ τοῦ ἀνδρὸς
[13]   διὰ χάριτος ἐφιέμενον; ἀλλ´ ἐκεῖ  μὲν   τοῦ σκοποῦ μένοντος ἀτυχήσας
[18]   πρὸς δυσφημίας ἀποτροπαίους ἐπαρωμένη κακὰς  μὲν   ὁδοὺς (κακὰς δ´ ἐπανόδους·
[32]   ἀνεκαλεῖτο τοὺς θεράποντας. ἀλλ´ ἐκείνους  μὲν   οἱ περὶ τὸν Σαμίδαν ἀνεῖργον
[22]   τὸν αὐτὸν τρόπον· ἀλλ´ αἱ  μὲν   ὅλαι κατέδυσαν εἰς σῶμα, καὶ
[34]   ψόφων καὶ θορύβων ἀναφερομένων, καταβαίνειν  μὲν   οὐ διενοοῦντο, καίπερ περὶ πεντακοσίους
[16]   προϊούσης δὲ τῆς νυκτὸς εἶδον  μὲν   οὐδέν, ἀκοῦσαι δὲ φωνῆς ἔδοξα
[17]   Φυλλίδα, προσπέπτωκεν; εἰπόντος ἐμοὶ  μὲν   οὐδέν’ ἔφη καινόν, Καφισία·
[2]   ὡμολόγησεν Χάρων παρέξειν.  μὲν   οὖν ἄνθρωπος ἔγνω πάλιν ἀπελθεῖν
[22]   ἐκτὸς ὄντα δαίμονα προσαγορεύουσι. τοὺς  μὲν   οὖν ἀποσβέννυσθαι δοκοῦντας ἀστέρας,
[18]   Ἡράκλε ια νικῶντα πέρυσιν; ἐκεῖνον  μὲν   οὖν αὐτόν’ ἔφησε. καὶ τίς
[15]   ψυχῇ πρὸς κεκώλυται. πάνυ  μὲν   οὖν’ εἶπεν. ἔστιν οὖν τις,
[4]   μέθῃ τοῖς ἀνδράσιν εὐχείρωτον. ἄριστα  μὲν   οὖν, εἶπον Φυλλίδα, καὶ
[31]   Μέλων οὗτος, Φυλλίδα; τούτου  μὲν   οὖν ἐξέκρουσε τὴν (ἐπιβο( υ)
[4]   εἰς ταὐτὸν ἡμῖν σπεύδοντας. ἡμεῖς  μὲν   οὖν ἐπέσχομεν, δ´ Ἀρχίας
[30]   διὰ τῶν στενωπῶν διεξιοῦσιν. οἱ  μὲν   οὖν ἐπὶ τὸν Λεοντίδην καὶ
[7]   πάσης ὁμοίως αὐξόμενον διαστάσεως. τοῦτο  μὲν   οὖν Εὔδοξον αὐτοῖς τὸν Κνίδιον
[30]   θεοῖς καὶ παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους. ~Ὥρα  μὲν   οὖν ἦν καθ´ ἣν ἅνθρωποι
[16]   ἃς δαίμονες ἀνθρώπους ἄγουσιν.  μὲν   οὖν Θεάνωρ ταῦτ´ εἰπὼν τῷ
[34]   ὑπεναντίους, ὡς πάντων ἀφεστώτων. οἱ  μὲν   οὖν λακωνίζοντες τὴν Καδμείαν ἔφευγον
[29]   ἄξιον, ὑμᾶς οὐ λήσεται. πάνυ  μὲν   οὖν‘ Φυλλίδας εἶπε μηδέν,
[22]   καὶ ἀπολευκαίνεσθαι τὴν γλαυκότητα. ταῦτα  μὲν   οὖν ὁρᾶν τερπόμενος τῇ θέᾳ·
[22]   ψυχῆς ἔρημον οἴκοι κατέπρησαν. τοῦτο  μὲν   οὖν οὐκ ἀληθές ἐστιν· οὐ
[22]   σημείων αἰσθανομένη τοῦ δαίμονος. αὗται  μὲν   οὖν ὀψέ ποτε καὶ βραδέως
[17]   πῦρ ἄνω μὴ ἐπιπολάζειν.  μὲν   οὖν ὄψις, Χάρων, ἣν
[8]   τι νύκτωρ ὑπεναντιωθείη δαιμόνιον.  μὲν   οὖν πατὴρ ταῦτ´ εἰπὼν ἐσιώπησεν.
[10]   ἐπιθειάζον ταῖς αὐτοῦ προαιρέσεσι. τὰ  μὲν   οὖν πλείονα καὶ μείζονα Σιμμίου
[10]   ἑταίρων γεγονέναι τὸ δαιμόνιον. οἱ  μὲν   οὖν πολλοὶ συνανέστρεφον, ἐν οἷς
[20]   τὸ Σωκράτους λεγόμενον δαιμόνιον.  μὲν   οὖν πρὸς τὸν Γαλαξιδώρου λόγον
[13]   ἔσπευκε μὴ περαίνουσαν. σοὶ  μὲν   οὖν τὰς αἰτίας ἤδη διῆλθον,
[23]   ἐξ ἀρχῆς κατεκλίθη, κείμενον. ~Ὁ  μὲν   οὖν Τιμάρχου μῦθος οὗτος· ἐπεὶ
[31]   (ἐφορῶντες τῶν κατακειμένων ἕκαστον.  μὲν   οὖν τῶν στεφάνων καὶ τῆς
[22]   οὐ κρατεῖται τοῖς πάθεσιν. τὸ  μὲν   οὖν ὑποβρύχιον ἐν τῷ σώματι
[27]   πρόσταγμα παρὰ τῶν ἀρχόντων. ἐκεῖνοι  μὲν   οὖν ᾤχοντο, τοῦ δὲ Χάρωνος
[17]   ἀφειδῶμεν ἑαυτῶν. εἰ δὲ ταῦτα  μὲν   οὔτε δρᾶσαι χαλεπὸν οὔτε παθεῖν,
[17]   κάθοδον; διὰ τί γὰρ Θεσπιεῦσι  μὲν   παρήγγελται τρίτην ἡμέραν ταύτην ἐν
[14]   ~Ταῦτα τοῦ ξένου λέγοντος  μὲν   πατὴρ ἐπεδάκρυσε τῇ μνήμῃ τοῦ
[24]   τῶν νηχομένων ἐν θαλάττῃ τοὺς  μὲν   πελαγίους ἔτι καὶ πρόσω τῆς
[22]   εἶναι δὲ τῆς θαλάσσης πῆ  μὲν   πολὺ βάθος κατὰ νότον μάλιστα,
[18]   ὄψεως ταύτης· εἴ γε φῶς  μὲν   πολὺ καὶ λαμπρὸν ἐν τῇ
[14]   σοῦ δ´, ξένε, τὴν  μὲν   προθυμίαν (καλὴ γὰρ καὶ φιλόσοφος)
[22]   κλειδοῦχος Ἀνάγκης θυγάτηρ κάθηται, τοῦ  μὲν   πρώτου Ἄτροπος τοῦ δὲ δευτέρου
[27]   φιλοπονώτατον περὶ τὰ γυμνάσια, πεντεκαιδεκέτη  μὲν   σχεδὸν πολὺ δὲ ῥώμῃ καὶ
[1]   ἕκαστα μᾶλλον εὐφραίνειν, ὡς τοῦ  μὲν   τέλους πολλὰ κοινὰ πρὸς τὴν
[30]   προσδοκίᾳ τῶν γυναικῶν ἀνεπτοημένος ἐδέξατο  μὲν   τὴν ἐπιστολήν, τοῦ δὲ γραμματοφόρου
[24]   εἰρημένων. ~Ἐγὼ τοίνυν’ ἔφη τὸν  μὲν   Τιμάρχου λόγον ὥσπερ ἱερὸν καὶ
[33]   εἱρκτῆς κατασχίσαντες ἐκαλοῦμεν ὀνομαστὶ πρῶτον  μὲν   τὸν Ἀμφίθεον, εἶτα τῶν ἄλλων
[13]   πρὸς τὰς θύρας ἑωρῶμεν ἡγούμενον  μὲν   τὸν Ἐπαμεινώνδαν καὶ τῶν συνεστώτων
[26]   εἰς τὰς οἰκίας ἀνακεχωρηκότων ἡμεῖς  μὲν   τοὺς περὶ Δαμοκλείδαν καὶ Πελοπίδαν
[11]   ἐπὶ Ῥηγίστης καταβὰς ἀπονενοστήκοι, πολλὰ  μὲν   τοῦτον ἀνεκαλέσατο, πολλὰ δὲ φίλους
[16]   τοῖς παισὶ παρασκευασάμενος. ἀλλὰ περὶ  μὲν   τούτων αὐτοὶ διαλύεσθε πρὸς αὑτούς,
[13]   Θεάνωρ, εἶπεν Σιμμία, ὄνομα  μὲν   τῷ ἀνδρί, γένος δὲ Κροτωνιάτης
[14]   οὐκοῦν’ ἔφη Ἐπαμεινώνδας Ἰάσωνι  μὲν   τῷ Θετταλῶν ταγῷ πέμψαντι δεῦρο
[20]   δεῖ δὲ θαυμάζειν ὁρῶντας τοῦτο  μὲν   ὑπὸ μικροῖς οἴαξι μεγάλων περιαγωγὰς
[34]   ἡμέρας ἐκείνης. διὸ καὶ τοῦτον  μὲν   ὕστερον, ὡς πυνθανόμεθα, χρήμασιν οὐκ
[27]   ταῦτα τοῦ Χάρωνος λέγοντος τὸ  μὲν   φρόνημα καὶ τὴν καλοκἀγαθίαν ἐθαυμάζομεν,
[31]   ἀπέκτεινε. τὸν δὲ Φίλιππον ἔτρωσε  μὲν   Χάρων παρὰ τὸν τράχηλον, ἀμυνόμενον
[22]   ἀνακλύζοντος πολλάκις· ὅθεν ἀκούεσθαι μυρίας  μὲν   ὠρυγὰς καὶ στεναγμοὺς ζῴων μυρίων
[20]   οἴονται φθεγγομένων ἀκούειν. ἀλλὰ τοῖς  μὲν   ὡς ἀληθῶς ὄναρ τοιαύτη
[19]   πρᾶξιν. Ἐκ δὲ τούτου Φυλλίδας  μὲν   ᾤχετο τῆς ὑποδοχῆς ἐπιμελησόμενος καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005