Alphabétiquement     [«   »]
τυχόντες 1
τυχόντος 1
τυχὼν 1
τῷ 57
τῶν 178
υ 1
ὑγρῶν 1
Fréquences     [«    »]
50 ἀλλ´
51 οἱ
49 οὖν
57 τῷ
59 τὰ
59 τοῖς
60 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τῷ


Chapitre
[33]   τὸν Φυλλίδαν, ἀλλὰ θερμὸν ὄντα  τῷ   ἀγῶνι καὶ μετέωρον, (ὑπ( ε)
[22]   μὲν γὰρ σύνδεσμον οἷα χαλινὸν  τῷ   ἀλόγῳ τῆς ψυχῆς ἐμβεβλημένον, ὅταν
[13]   εἶπεν Σιμμία, ὄνομα μὲν  τῷ   ἀνδρί, γένος δὲ Κροτωνιάτης τῶν
[4]   αὐτὸν διαπράξασθαι φυγὴν ἀντὶ θανάτου  τῷ   ἀνθρώπῳ. ~Καὶ Θεόκριτος εἰς
[5]   Ἀγησίλαος, ὡς ἔφασαν, ἐξέπεμψεν ἀντίγραφα  τῷ   βασιλεῖ δεόμενος δεῖξαι τοῖς ἱερεῦσιν,
[7]   τῶν παλαιῶν παντοδαποὺς (χαρακτῆρας ἀντέγραψε  τῷ   βασιλεῖ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἔφρασεν,
[12]   τοῦ βέλους φαίη τετρῶσθαι μὴ  τῷ   βέλει ὑπὸ τοῦ βαλόντος, μεμετρῆσθαι
[20]   πρὸς λόγον ὥσπερ φῶς ἀνταύγειαν.  τῷ   γὰρ ὄντι τὰς μὲν ἀλλήλων
[18]   ἀπολαύσασά μου τέλος ὡμολόγησε κεχρηκέναι  τῷ   γείτονι τὸν χαλινὸν ἑσπέρας αἰτησαμένης
[8]   τῶν Πυθαγορικῶν. ἀφῖκται δὲ Λύσιδι  τῷ   γέροντι χοὰς χέασθαι περὶ τὸν
[22]   ὑπείκουσα δ´ ἀεὶ καὶ χαλῶσα  τῷ   δαίμονι τὸν σύνδεσμον ἐδίδου περιδρομὴν
[20]   δαίμονος ἄνευ φωνῆς ἐφαπτόμενον αὐτῷ  τῷ   δηλουμένῳ τοῦ νοοῦντος. πληγῇ γὰρ
[19]   πρὸς τὸν Σιμμίαν ἐπανήλθομεν, ὅπως  τῷ   Ἐπαμεινώνδᾳ καιρὸν λαβόντες ἐντύχοιμεν. ~Οἱ
[16]   μὲν οὖν Θεάνωρ ταῦτ´ εἰπὼν  τῷ   Ἐπαμεινώνδᾳ προσέβλεψεν, οἷον ἐξ ὑπαρχῆς
[12]   βάρος ὑπὸ τοῦ ζυγοῦ μὴ  τῷ   ζυγῷ ὑπὸ τοῦ ἱστάντος. οὐ
[11]   μήτε καμφθῆναι λιπαροῦσι μήθ´ ὑποχωρῆσαι  τῷ   θανάτῳ πελάζοντι, χρῆσθαι δ´ ἀτρέπτῳ
[15]   δὲ (πραότερον γὰρ ἡμῖν  τῷ   Θετταλῷ πρὸς τὰς ἀποκρίσεις ἐνδίδου
[14]   ἔφη Ἐπαμεινώνδας Ἰάσωνι μὲν  τῷ   Θετταλῶν ταγῷ πέμψαντι δεῦρο πολὺ
[24]   ἱερὸν καὶ ἄσυλον ἀνακεῖσθαί φημι  τῷ   θεῷ χρῆναι· θαυμάζω δ´ εἰ
[17]   μὲν διεταράχθημεν, δὲ Χάρων  τῷ   Ἱπποσθενείδᾳ πάνυ σκληρῶς τὴν ὄψιν
[27]   ἐπεὶ δ´ ἀπέτυχε καὶ συνῆπτε  τῷ   καιρῷ τὸ δεινόν, ἐξενηνοχέναι πιθανὸν
[9]   οἷς φαυλότατος οὐχ ἧττον  τῷ   κατατυγχάνειν πολλάκις φέρεται τοῦ κρατίστου.
[19]   τοῦ πάθους. μικρὸν γὰρ ἔμπροσθεν  τῷ   κεκωλῦσθαι δυσχεραίνοντες πάλιν διὰ τὴν
[32]   καταβαλὼν τὸν Λεοντίδην ἐπέσφαξε θερμῷ  τῷ   Κηφισοδώρῳ· καὶ γὰρ εἶδε πίπτοντα
[32]   οἰκετῶν ἔφασαν ἥκειν Ἀθήνηθεν γράμματα  τῷ   Λεοντίδῃ παρὰ Καλλιστράτου κομίζοντες. ὡς
[11]   θανάτῳ πελάζοντι, χρῆσθαι δ´ ἀτρέπτῳ  τῷ   λογισμῷ πρὸς τὸ δεινόν, οὐκ
[31]   τὸν οἶνον οὐκ ἦν εὐπαρακόμιστος  τῷ   λογισμῷ πρὸς τὸ συμφέρον ἀλλὰ
[11]   ἐν τοῖς ἀδήλοις καὶ ἀτεκμάρτοις  τῷ   λογισμῷ ῥοπὴν ἐπάγειν; ὡς γὰρ
[33]   δὲ κομίζεις παράσημον; ἅμα δὲ  τῷ   λόγῳ ξυστὸν ἱππικὸν ἔχων διῆκε
[15]   καὶ τῶν ἐμφύτων ἀπαρύσαι παθῶν  τῷ   λόγῳ παρέσχε· τὸ δὲ πᾶν
[4]   Ἀρχίας καλέσας τὸν Θεόκριτον καὶ  τῷ   Λυσανορίδᾳ προσαγαγὼν ἰδίᾳ διε λάλει
[1]   περὶ τὰς ἀληθινὰς πράξεις ὁμοίως  τῷ   μὲν ἀργοτέρῳ τὴν διάνοιαν ἐξαρκεῖν
[20]   ἄγει τὴν εὐφυᾶ ψυχὴν ἐπιθιγγάνων  τῷ   νοηθέντι πληγῆς μὴ δεομένην,
[31]   δὲ παραστὰς ἐκ δεξιῶν καὶ  τῷ   ξίφει πατάξας αὐτόν ἐνταῦθ´’ ἔφη
[33]   οἱ δὲ τοὺς πόδας ἐν  τῷ   ξύλῳ δεδεμένοι τὰς χεῖρας ὀρέγοντες
[18]   ὡς ἐμοῦ παντάπασιν ἐκστατικῶς ἐν  τῷ   παρόντι καὶ κακῶς ἔχοντος. ~Ἡμᾶς
[20]   δοθεὶς ἔτι παιδὸς ὄντος αὐτοῦ  τῷ   πατρὶ χρησμὸς ἀπεθέσπισεν· ἐᾶν γὰρ
[32]   ἀλκὴν διαφέρουσιν. ἀγὼν δ´ ἦν  τῷ   Πελοπίδᾳ πρὸς τὸν Λεοντίδην καὶ
[32]   εἰς τὸν λαγόνα καὶ δευτέρῳ  τῷ   Πελοπίδᾳ συμπεσὼν μέγα βοῶν ἀνεκαλεῖτο
[32]   τὸν ἐχθρὸν ἀνὴρ καὶ  τῷ   Πελοπίδᾳ τὴν δεξιὰν ἐνέβαλε καὶ
[3]   πατρίδος. Ἐπαμεινώνδας δὲ Βοιωτῶν ἁπάντων  τῷ   πεπαιδεῦσθαι πρὸς ἀρετὴν ἀξιῶν διαφέρειν
[22]   ἐπιβολὰς ἕλικα ποιούσας μίαν ἐν  τῷ   περιστρέφεσθαι. τούτων δὲ πρὸς τὸ
[16]   εἰ μὴ κακὸς ἐγὼ τεκμήρασθαι  τῷ   πλῷ τὸν κυβερνήτην. μυρίαι μὲν
[24]   βοηθεῖν θεὸς ἀλλ´ ἀφίησι  τῷ   προθυμουμένῳ· προθυμεῖται δ´ ἄλλος ἄλλην
[29]   συνταττομένων αὖθις ἀφικνεῖται Χάρων ἱλαρῷ  τῷ   προσώπῳ καὶ μειδιῶν καὶ προσβλέπων
[17]   περιστύλου, σφόδρα τεταραγμένος ὡς διεφαίνετο  τῷ   προσώπῳ. κἀμοῦ μή τι καινότερον,
[25]   καὶ διαλαμβάνων ἄλλος ἄλλον ἐν  τῷ   συμπαλαίειν τὰ μὲν ἐπυνθάνετο τὰ
[3]   καιροῖς μετὰ τοῦ δικαίου καὶ  τῷ   συμφέροντι προσοισόμενον. οὐδὲ γὰρ ὅρον
[20]   νοῦς καθαρὸς ὢν καὶ ἀπαθής,  τῷ   σώματι (μὴ) μικρὰ τῶν ἀναγκαίων
[22]   τὸ μὲν οὖν ὑποβρύχιον ἐν  τῷ   σώματι φερόμενον ψυχὴ λέγεται· τὸ
[18]   γυνὴ δοῦναι, ἀλλὰ διέτριβεν ἐν  τῷ   ταμιείῳ πολὺν χρόνον ὡς ζητοῦσα
[22]   κοιμωμένου μέχρι νῦν δίκην ἐν  τῷ   ταρτάρῳ τίνουσι. ταῦτα δ´ εἴσῃ‘
[8]   ἡμᾶς· πρὶν δ´ ἐντυχεῖν ἐνηυλίσατο  τῷ   τάφῳ διανοούμενος ἀνελέσθαι τὰ λείψανα
[1]   Λακεδαιμόνιοι Φοιβίδαν μὲν ἐζημίωσαν ἐπὶ  τῷ   τὴν Καδμείαν καταλαβεῖν καὶ τῆς
[20]   ἡσυχάζων καὶ κείμενος, ἅμα δὲ  τῷ   τὴν ψυχὴν ἐν νῷ τι
[20]   δ´ ἐγρηγορότας καὶ καθεστῶτας ἐν  τῷ   φρονεῖν ὁμοίως κινοῦσι, θαυμαστὸν ἡγοῦνται
[22]   ἄλλοτε χρόαν ὥσπερ βαφὴν ἅμα  τῷ   φωτὶ ποικιλλομένῳ κατὰ τὰς μεταβολάς.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005