Alphabétiquement     [«   »]
ὁδῷ 1
ὅθεν 2
Οἱ 1
οἱ 51
οἳ 2
οἷα 1
οἵαν 1
Fréquences     [«    »]
50 ἀλλ´
47 οὐκ
49 οὖν
51 οἱ
57 τῷ
59 τὰ
59 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

οἱ


Chapitre
[20]   ὀνομάτων, οἷς χρώμενοι πρὸς ἀλλήλους  οἱ   ἄνθρωποι συμβόλοις εἴδωλα τῶν νοουμένων
[34]   οὐκ ὀλίγοις ἐζημίωσαν τῶν Λακεδαιμονίων  οἱ   γέροντες, Ἑρμιππίδαν δὲ καὶ Ἄρκεσον
[1]   υἱός, οὗτοι δ´ Ἀρχίνου παῖδες,  οἱ   δ´ ἄλλοι τῆς ἑταιρίας καὶ
[22]   σωμάτων ἐπαναπλεούσας μετὰ τὸν θάνατον·  οἱ   δ´ ἄνω (δια) φερόμενοι δαίμονές
[34]   περὶ τὴν ἄκραν κάτω νυκτερεύειν,  οἱ   δ´ ἄνω, τούτων μὲν ἀτάκτως
[22]   καὶ κατακούοντα τῶν ἐκτὸς εἰσαγγέλλειν.  οἱ   δ´ ἀφανίσαντες τὸ σῶμα κοιμωμένου
[13]   Ἰταλίαν τὰ λείψανα τεθνηκότος.  οἱ   δ´ ἐν μέσῳ πόλεμοι καὶ
[22]   ἐσόπτροις τὰ φαινόμενα κατ´ ἀνταύγειαν·  οἱ   δ´ ὀρθῶς ὑπονοοῦντες, ὡς ἐκτὸς
[34]   μὲν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσήμαινον  οἱ   δὲ κατ´ ἄλλους τόπους, πανταχόθεν
[5]   ἐπιχειρήσειαν ἐκπυνθάνεσθαι δεδιότες τοὺς ἄνδρας·  οἱ   δὲ νῦν ἄρχοντες ἐν τῇ
[30]   δασεῖς ἔχοντες οἱ μὲν ἐλάτης  οἱ   δὲ πεύκης, ἔνιοι δὲ καὶ
[20]   ἱεροὺς καὶ δαιμονίους ἀνθρώπους καλοῦμεν.  οἱ   δὲ πολλοὶ καταδαρθοῦσιν οἴονται τὸ
[33]   πρὸς ὃν ἕκαστος ἐπιτηδείως εἶχεν·  οἱ   δὲ τὴν φωνὴν γνωρίζοντες ἀνεπήδων
[33]   χαμευνῶν ἄσμενοι τὰς ἁλύσεις ἐφέλκοντες,  οἱ   δὲ τοὺς πόδας ἐν τῷ
[9]   δι´ ἀπειρίαν δι´ ἀσθένειαν,  οἱ   δέ, ὡς θεοφιλεῖς καὶ περιττοί
[24]   καὶ πρόσω τῆς γῆς φερομένους  οἱ   ἐπὶ γῆς ἑστῶτες σιωπῇ θεῶνται
[22]   σῶμα τῆς γυναικὸς προδούσης λαβόντες  οἱ   ἐχθροὶ ψυχῆς ἔρημον οἴκοι κατέπρησαν.
[18]   πάντα τρέψειαν εἰς αὐτὴν ἐκείνην  οἱ   θεοί. τέλος δὲ μέχρι πληγῶν
[7]   πλεῖον ἐξάγγειλον ἡμῖν· λέγονται γὰρ  οἱ   κατ´ Αἴγυπτον ἱερεῖς τὰ γράμματα
[13]   Μεταποντίῳ συνεδρεύουσιν ἐν οἰκίᾳ πῦρ  οἱ   Κυλώνειοι περιένησαν καὶ διέφθειραν ἐν
[17]   ἐξοσιώσασθαι τὰ θεῖα; καὶ γὰρ  οἱ   μάντεις τῇ Δήμητρι τὸν βοῦν
[24]   ἵπποι τῶν ἱππικῶν συνιᾶσιν, ἀλλ´  οἱ   μεμαθηκότες εὐθὺς ἀπὸ σιγμοῦ τοῦ
[9]   ἄνδρα καθαρεύοντα τύφου καὶ δεισιδαιμονίας.  οἱ   μὲν γὰρ ἄκοντες ὑπὸ τῶν
[24]   καὶ τῶν στρατηγῶν τὴν διάνοιαν  οἱ   μὲν ἐκτὸς αἰσθάνονται καὶ γιγνώσκουσι
[30]   ἐνδεδυμένοι καὶ στεφάνους δασεῖς ἔχοντες  οἱ   μὲν ἐλάτης οἱ δὲ πεύκης,
[34]   Ἡράκλεια σαλπικτὰς παραλαμβάνων. εὐθέως δ´  οἱ   μὲν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσήμαινον
[30]   εἶναι διὰ τῶν στενωπῶν διεξιοῦσιν.  οἱ   μὲν οὖν ἐπὶ τὸν Λεοντίδην
[34]   τοὺς ὑπεναντίους, ὡς πάντων ἀφεστώτων.  οἱ   μὲν οὖν λακωνίζοντες τὴν Καδμείαν
[10]   τῶν ἑταίρων γεγονέναι τὸ δαιμόνιον.  οἱ   μὲν οὖν πολλοὶ συνανέστρεφον, ἐν
[30]   Χάρων δὲ καὶ Μέλων καὶ  οἱ   μετ´ αὐτῶν ἐπιτίθεσθαι τοῖς περὶ
[31]   ὅπερ ἐξ ἔθους ἀεὶ φοροῦσιν  οἱ   παρ´ ἡμῖν ἄρχοντες, ἐγὼ μὲν
[24]   καὶ παρακαλοῦσι καὶ συμπαραθέουσιν, οὕτως  οἱ   πεπαυμένοι τῶν περὶ τὸν βίον
[1]   φυγάδων ἐπιστάμεθα. καὶ γάρ, ὡς  οἱ   περὶ Ἀρχίαν καὶ Λεοντίδην Φοιβίδαν
[20]   ἀγεννοῦς ἀλλ´ ἧς ὀλίγον ἔμπροσθεν  οἱ   περὶ Γαλαξίδωρον καὶ Φειδόλαον ἥψαντο,
[32]   κἀκεῖνα τοῦτον τὸν τρόπον· ἔκοψαν  οἱ   περὶ Πελοπίδαν τοῦ Λεοντίδου τὴν
[32]   τοὺς θεράποντας. ἀλλ´ ἐκείνους μὲν  οἱ   περὶ τὸν Σαμίδαν ἀνεῖργον οὐ
[27]   μεμηνῦσθαι, καὶ τὸν Ἱπποσθενείδαν ὑπενόουν  οἱ   πλεῖστοι κωλῦσαι μὲν ἐπιχειρήσαντα τὴν
[5]   ἐξευρήσειν αὐτοὺς νομίζω· φεύγουσι γὰρ  οἱ   πλεῖστοι τῶν ἱππαρχηκότων νομίμως, μᾶλλον
[33]   Φυλλίδα, τηνικαῦτα μετεπέμψαντο δεσμώτην  οἱ   πολέμαρχοι; πότε δὲ διὰ σοῦ;
[24]   κύνες τῶν θηρατικῶν σημείων οὐδ´  (οἱ   πολλοὶ) ἵπποι τῶν ἱππικῶν συνιᾶσιν,
[24]   λόγῳ διὰ συμβόλων εὐθύνοντες· ὧν  οἱ   πολλοὶ καὶ ἀγελαῖοι παντάπασιν ἀπείρως
[12]   πταρμοὺς καὶ κληδόνας, οἷς καὶ  οἱ   πολλοὶ καὶ ἰδιῶται περὶ μικρὰ
[24]   παντάπασιν ἀπείρως ἔχουσιν. οὐδὲ γὰρ  οἱ   πολλοὶ κύνες τῶν θηρατικῶν σημείων
[22]   λέγεται· τὸ δὲ φθορᾶς λειφθὲν  οἱ   πολλοὶ νοῦν καλοῦντες ἐντὸς εἶναι
[10]   τὸ δαιμόνιον ὄψιν, ἥ‘ μόνη  οἱ   πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος‘ ἐν
[13]   θεραπείας καὶ διαίτας τοῦ ἀνδρὸς  οἱ   σαφῶς εἰδότες ἀπήγγελλον, ὅτι πλουσίας
[17]   ὅπλοις εἶναι καὶ προσέχειν, ὅταν  οἱ   Σπαρτιατῶν ἡγεμόνες καλῶσιν; Ἀμφίθεον δὲ
[20]   ἄλλ´ ἀδήλως διεκθέουσαι λανθάνουσιν, οὕτως  οἱ   τῶν δαιμόνων λόγοι διὰ πάντων
[2]   ταῖς ἡμέραις, Ἀρχίδαμε, πάντες  οἱ   τῶν πραττομένων μετέχοντες εἰώθειμεν εἰς
[24]   ἀγαπᾷ διαφερόντως, οὕτω καὶ ἡμῶν  οἱ   ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς βελτίστους οἷον
[17]   ὡς εἰς τὴν σὴν οἰκίαν  οἱ   φυγάδες καταίρειν μέλλουσιν, ἀγωνιῶ, μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005