Alphabétiquement     [«   »]
πέραν 1
πέρας 2
ΠΕΡΙ 1
περὶ 60
περιάγοντας 1
περιαγωγὰς 1
περιαγωγῇ 1
Fréquences     [«    »]
60 μὴ
59 τὰ
59 τοῖς
60 περὶ
69 εἰς
71
73 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

περὶ


Chapitre
[4]   Σιμμίας· ἐντυγχάνει γὰρ ἰδίᾳ Λεοντίδῃ  περὶ   Ἀμφιθέου παραιτούμενος (μεῖναι) αὐτὸν διαπράξασθαι
[13]   ἀναπλέων εἰς Σικελίαν ἀπήγγελλε τοῖς  περὶ   Ἄρκεσον βεβαίως Λύσιδι συγγεγονέναι διατρίβοντι
[1]   ἐπιστάμεθα. καὶ γάρ, ὡς οἱ  περὶ   Ἀρχίαν καὶ Λεοντίδην Φοιβίδαν πείσαντες
[25]   πρᾶξιν. ἑωρῶμεν δὲ καὶ τοὺς  περὶ   Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀληλιμμένους ἀπιόντας
[30]   γὰρ Χάρωνος ὡς ἀνέπεισε τοὺς  περὶ   Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀναχωρήσαντος οἴκαδε
[30]   οἱ μετ´ αὐτῶν ἐπιτίθεσθαι τοῖς  περὶ   Ἀρχίαν μέλλοντες, ἡμιθωράκια ἐνδεδυμένοι καὶ
[22]   βυθῷ δεδυκότος ἄρτημα κορυφαῖον, ὀρθουμένης  περὶ   αὐτὸ τῆς ψυχῆς ἀνέχον ὅσον
[1]   εὐθὺς ἀπὸ τῆς δίκης τῆς  περὶ   αὐτοῦ γενομένης, Γοργίδου πάντα τοῖς
[20]   ἀλλ´ ἧς ὀλίγον ἔμπροσθεν οἱ  περὶ   Γαλαξίδωρον καὶ Φειδόλαον ἥψαντο, διαποροῦντες
[26]   οἰκίας ἀνακεχωρηκότων ἡμεῖς μὲν τοὺς  περὶ   Δαμοκλείδαν καὶ Πελοπίδαν καὶ Θεόπομπον
[30]   ἦν καθ´ ἣν ἅνθρωποι μάλιστα  περὶ   δεῖπνόν εἰσι, τὸ δὲ πνεῦμα
[11]   Ἀντιφῶντος ἁλοὺς ἐν τῇ διώξει  περὶ   Δήλιον ὑφ´ ἡμῶν δορατίῳ τετρωμένος,
[22]   τοῦ δὲ πρὸς σελήνην Λάχεσις,  περὶ   ἣν καμπὴ τῆς γενέσεως.
[4]   ὑπόνοια προσπέπτωκεν μήνυσις αὐτοῖς,  περὶ   ἧς ἀνακρίνουσι τὸν Θεόκριτον. ἐν
[13]   Ἄρκεσον βεβαίως Λύσιδι συγγεγονέναι διατρίβοντι  περὶ   Θήβας. ὥρμησε μὲν Ἄρκεσος
[7]   ὁπηνίκα κομιζομένοις ἡμῖν ἀπ´ Αἰγύπτου  περὶ   Καρίαν Δηλίων τινὲς ἀπήντησαν δεόμενοι
[1]   καὶ βιαίως, ἔγνωμεν ἐνταῦθα τῶν  περὶ   Μέλωνα καὶ Πελοπίδαν, ὡς οἶσθα,
[16]   φιλοσοφίᾳ τοῖς παισὶ παρασκευασάμενος. ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων αὐτοὶ διαλύεσθε πρὸς
[12]   καὶ οἱ πολλοὶ καὶ ἰδιῶται  περὶ   μικρὰ προσχρῶνται καὶ παίζοντες, ὅταν
[32]   τοῦτον τὸν τρόπον· ἔκοψαν οἱ  περὶ   Πελοπίδαν τοῦ Λεοντίδου τὴν αὔλειον
[34]   καταβαίνειν μὲν οὐ διενοοῦντο, καίπερ  περὶ   πεντακοσίους καὶ χιλίους τὸ πλῆθος
[10]   γὰρ οὐδὲν οὕτω μέγα τῶν  περὶ   Πυθαγόρου λεγομένων εἰς μαντικὴν ἔδοξε
[25]   μὲν ἀνεχώρησεν αὖθις ὡς τοὺς  περὶ   Σιμμίαν, ἡμεῖς δὲ καταβάντες εἰς
[20]   τὰ δ´ ἄλλα μὴ πολυπραγμονεῖν  περὶ   Σωκράτους, ὡς κρείττονα δήπουθεν ἔχοντος
[27]   Ἀρχίδαμε, παῖδα καὶ φιλοπονώτατον  περὶ   τὰ γυμνάσια, πεντεκαιδεκέτη μὲν σχεδὸν
[15]   τὸ κερδαίνειν ἀνατεθραμμένον ὅταν σπαργᾷ  περὶ   τάς ἀδικους μάλα μόλις καὶ
[1]   τοὐναντίον γεγονότων. οἶμαι δὴ καὶ  περὶ   τὰς ἀληθινὰς πράξεις ὁμοίως τῷ
[16]   ἔστι γάρ τι γιγνόμενον ἰδίᾳ  περὶ   τὰς ταφὰς τῶν Πυθαγορικῶν ὅσιον,
[34]   καὶ τεθορυβημένως ἐπιχεομένων, ἡμᾶς δὲ  περὶ   τὴν ἀγορὰν ἀφορῶντες, οὐδενὸς μέρους
[34]   τοὺς κρείττους λεγομένους, εἰωθότας δὲ  περὶ   τὴν ἄκραν κάτω νυκτερεύειν, οἱ
[24]   περιόδου συμπεραινομένης κινδυνεύουσα καὶ φιλοτιμουμένη  περὶ   τὴν ἔκβασιν ἱδρῶτι πολλῷ τοῖς
[1]   ἐξαγγείλαντος. ὥστε σοι λείπεται τὰ  περὶ   τὴν κάθοδον αὐτὴν τῶν φίλων
[7]   διάνοιαν ἐκεῖνοι συμβάλλειν δυνάμενοι καὶ  περὶ   τὴν τοῦ βωμοῦ κατασκευὴν γελοῖα
[20]   ὥσπερ εἴρηται φέγγος. καίτοι τὸ  περὶ   τὴν φωνὴν γιγνόμενον ἔστιν
[25]   προπομπῆς τὸν Ἀρχίαν δεξάμενος καὶ  περὶ   τῆς γυναικός, ἧς ἐπιθυμῶν ἐτύγχανεν,
[9]   συμφέρον διδάσκειν εἰς θεοὺς ἐπαναχωρεῖ  περὶ   τῆς τῶν πράξεων ἀρχῆς ὡς
[21]   Τροφωνίου κατῆλθε δράσας τὰ νομιζόμενα  περὶ   τὸ μαντεῖον. ἐμμείνας δὲ δύο
[2]   συνιόντες οἰκίαν ἔκ τινος πληγῆς  περὶ   τὸ σκέλος ἀναλαμβάνοντος αὑτὸν ἐντυγχάνειν
[15]   ἔνιαι μὲν ἔμφυτοι λεγόμεναι καὶ  περὶ   τὸ σῶμα βλαστάνουσαι πρὸς τὰς
[34]   ἤδη μετὰ τῶν φίλων συναθροίζεσθαι  περὶ   τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερὸν ἐπορευόμην
[22]   Τίμαρχον εἰπεῖν πολλοὺς ἀστέρας  περὶ   τὸ χάσμα παλλομένους, ἑτέρους δὲ
[4]   οἶσθ´, Ἀρχίδαμε, τότε τοῖς  περὶ   τὸν Ἀρχίαν πολεμαρχοῦσι γραμματεύων ἥξειν
[24]   συμπαραθέουσιν, οὕτως οἱ πεπαυμένοι τῶν  περὶ   τὸν βίον ἀγώνων δι´ ἀρετὴν
[2]   δώδεκα τοὺς νεωτάτους μετὰ κυνῶν  περὶ   τὸν Κιθαιρῶνα θηρεῦσαι ὡς πρὸς
[32]   θεράποντας. ἀλλ´ ἐκείνους μὲν οἱ  περὶ   τὸν Σαμίδαν ἀνεῖργον οὐ παρακινδυνεύοντας
[8]   Λύσιδι τῷ γέροντι χοὰς χέασθαι  περὶ   τὸν τάφον ἔκ τινων ἐνυπνίων
[8]   πρὸς ἡμᾶς; ἐκεῖνον’ ἔφη νυκτερεύσαντα  περὶ   τὸν τάφον ἐμοὶ δοκεῖ τὸν
[21]   Σωκράτους καὶ τεθνηκότος οὕτως ἐννοεῖν  περὶ   τοῦ δαιμονίου παρίσταται, τῶν κληδόνας
[33]   αἱ δὲ γυναῖκες, ὡς ἑκάστη  περὶ   τοῦ προσήκοντος ἤκουσεν, οὐκ ἐμμένουσαι
[12]   Γαλαξίδωρος Σιμμίου μέν, ἔφη Φειδόλαε,  περὶ   τούτων, εἴ τι Σωκράτους αὐτὸς
[20]   αὐτὸς δὲ Σωκράτη μὲν ἔφη  περὶ   τούτων ἐρόμενός ποτε μὴ τυχεῖν
[5]   τοῖς ἱερεῦσιν, εἰ ξυνήσουσιν. ἀλλὰ  περὶ   τούτων μὲν ἴσως (ἂν ἔχοι
[12]   ἐκ τούτων (ἂν) ἀποφαίνεταί τι  περὶ   τῶν ἀδήλων, καὶ ταῦτα φάσκων
[27]   τις ἐφορᾷ θεῶν ἡμᾶς ἀγωνιζομένους  περὶ   τῶν δικαίων. ~Δάκρυα πολλοῖς ἐπῆλθεν
[7]   ἀεί, Μούσαις καὶ λόγῳ διακρινομένους  περὶ   τῶν δικαίων τὰ ὅπλα καταθέντας.
[23]   οὖν φρονεῖς αὐτὸς δίελθε  περὶ   τῶν εἰρημένων. ~Ἐγὼ τοίνυν’ ἔφη
[1]   τινός, Καφισία, μέμνημαί ποτε  περὶ   τῶν θεωμένων τοὺς γεγραμμένους πίνακας
[4]   πόρρω τῶν ἄλλων ἀπαγαγὼν ἐπυνθάνετο  περὶ   τῶν φυγάδων, εἰ τὴν ἡμέραν
[27]   ἐπισκήπτων· εἰ φανείην ἐγὼ πονηρὸς  περὶ   ὑμᾶς, ἀποκτείνατε, μὴ φείσησθ´ ἡμῶν·
[5]   δαιμόνιον, ὡς προδείκνυσι τὰ σημεῖα  περὶ   ὧν ἄρτι Λυσανορίδας ἡμῖν ἐκοινοῦτο·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005