Alphabétiquement     [«   »]
γυναικῶν 6
γυνὴ 1
γωνίαν 1
δ´ 134
δαίμονα 2
δαίμονας 1
δαίμονές 2
Fréquences     [«    »]
128 μὲν
131
116 τοῦ
134 δ´
135 πρὸς
159 τὸ
165 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

δ´


Chapitre
[15]   οὐ καλῶς δίδωσιν; ὡμολόγησεν.  δ´   τις καλῶς δίδωσι δεξάμενος
[28]   πρὸς τοὺς λόγους τἀνδρός, αὐτὸς  δ´   ἄδακρυς καὶ ἄτεγκτος ἐγχειρίσας Πελοπίδᾳ
[14]   τοῦ Λύσιδος πολὺν χρόνον,  δ´   ἀδελφὸς ὑπομειδιῶν ὥσπερ εἰώθει πρὸς
[13]   αὐτοῦ παρὰ τὸν Σιμμίαν τοῦ  δ´   ἀδελφοῦ παρ´ ἐμὲ τῶν δ´
[4]   ἀλλ´ οὐ ῥᾴδιον, ἔφη μᾶλλον  δ´   ἀδύνατον· γὰρ Ἀρχίας ἐλπίζων
[22]   ψυχὴ τοῦ σώματος, ὑπείκουσα  δ´   ἀεὶ καὶ χαλῶσα τῷ δαίμονι
[16]   μέγας ἀνήρ ἐστιν Ἐπαμεινώνδας, τούτου  δ´   αἴτιος οὑτοσὶ Πολύμνις ἐξ ἀρχῆς
[20]   τινὶ λέγοντας ἀλαζόνας ἡγουμένῳ, τοῖς  δ´   ἀκοῦσαί τινος φωνῆς φάσκουσι προσέχοντι
[20]   ἐκ βάθους ἀναφερόμεναι προσπέσωσι, τὰ  δ´   ἄλλ´ ἀδήλως διεκθέουσαι λανθάνουσιν, οὕτως
[20]   Διὶ Ἀγοραίῳ καὶ Μούσαις, τὰ  δ´   ἄλλα μὴ πολυπραγμονεῖν περὶ Σωκράτους,
[33]   ἔξωθεν παρὰ τὴν πολύστυλον. ἀσπασάμενοι  δ´   ἀλλήλους καὶ συλλαλήσαντες ἐχωροῦμεν ἐπὶ
[1]   οὗτοι δ´ Ἀρχίνου παῖδες, οἱ  δ´   ἄλλοι τῆς ἑταιρίας καὶ αὐτοὶ
[24]   ἀλλ´ ἀφίησι τῷ προθυμουμένῳ· προθυμεῖται  δ´   ἄλλος ἄλλην ἀνασῴζειν ἐγκελευόμενος,
[26]   καὶ Θεόπομπον ἐντυχόντες ἀνελαμβάνομεν, ἄλλοι  δ´   ἄλλους· ἐσχίσθησαν γὰρ εὐθὺς ὑπερβάλλοντες
[13]   δ´ ἀδελφοῦ παρ´ ἐμὲ τῶν  δ´   ἄλλων ὡς ἕκαστος ἔτυχε καὶ
[24]   σῴζεσθαι καὶ τυγχάνειν λιμένος. ἥτις  δ´   ἂν ἤδη διὰ μυρίων γενέσεων
[22]   Ἅιδης ἀφαρπάζει περιολισθανούσας, ἄλλας  δ´   ἀνακομίζεται κάτωθεν σελήνη προσνηχομένας,
[22]   διαστάσας μεθιέναι τὴν ψυχήν. ὡς  δ´   ἀναχωροῦσα κατεμίγνυτο πρὸς ἀέρα διαυγῆ
[10]   τοὺς μὲν ἀνέτρεψαν ἐμβαλοῦσαι τοὺς  δ´   ἀνεμόλυναν. ἧκεν οὖν καὶ
[33]   διεπυνθάνοντο παρὰ τῶν ἀπαντώντων, αἱ  δ´   ἀνευροῦσαι πατέρας ἄνδρας αὑτῶν
[20]   τὸ κινοῦν ῥοπῆς γενομένης, ψυχὴ  δ´   ἀνθρώπου μυρίαις ὁρμαῖς οἷον ὕσπληξιν
[22]   ἐπαναπλεούσας μετὰ τὸν θάνατον· οἱ  δ´   ἄνω (δια) φερόμενοι δαίμονές εἰσι
[22]   ἄγριον παρεχομέναις τὸ ἄλογον· τοὺς  δ´   ἄνω καὶ κάτω πολλάκις ἀνωμάλως
[34]   τὴν ἄκραν κάτω νυκτερεύειν, οἱ  δ´   ἄνω, τούτων μὲν ἀτάκτως καὶ
[32]   Λεοντίδῃ παρὰ Καλλιστράτου κομίζοντες. ὡς  δ´   ἀπαγγείλας καὶ κελευσθεὶς ἀνοῖξαι τὸν
[27]   μὲν εὐθὺς ἀνοιγνύναι προσέταξεν, αὐτὸς  δ´   ἀπαντήσας ἔχων στέφανον ὡς τεθυκὼς
[22]   τὴν Στύγα μικρὸν ὑπερφέρουσα, λαμβάνεται  δ´   ἅπαξ ἐν μέτροις δευτέροις ἑκατὸν
[27]   κάθοδον διὰ τοῦ Χλίδωνος, ἐπεὶ  δ´   ἀπέτυχε καὶ συνῆπτε τῷ καιρῷ
[34]   καὶ συνέρρεον ἀεὶ πλείονες. ὡς  δ´   ἀπήγγειλα καθ´ ἕκαστον αὐτοῖς τὰ
[24]   ὡς ἀληθῶς ἀπεργάσασθαι βουληθῶσιν· αἱ  δ´   ἀπηλλαγμέναι γενέσεως ψυχαὶ καὶ σχολάζουσαι
[22]   ὁρᾶν τερπόμενος τῇ θέᾳ· κάτω  δ´   ἀπιδόντι φαίνεσθαι χάσμα μέγα στρογγύλον
[22]   νεανία, τρίτῳ μηνί· νῦν  δ´   ἄπιθι. παυσαμένης δὲ τῆς φωνῆς
[32]   ἀσπασάμενος ἅμ´ ἵλεως ἐξέπνευσε. γενόμενοι  δ´   ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὸν Ὑπάτην
[18]   καὶ σκευωρουμένη τὰ ἔνδον· ἱκανῶς  δ´   ἀπολαύσασά μου τέλος ὡμολόγησε κεχρηκέναι
[22]   βάθος κατὰ νότον μάλιστα, πῆ  δ´   ἀραιὰ τενάγη καὶ βραχέα, πολλαχῆ
[4]   ἡμεῖς μὲν οὖν ἐπέσχομεν,  δ´   Ἀρχίας καλέσας τὸν Θεόκριτον καὶ
[1]   δὲ Τιμόθεος Κόνωνος υἱός, οὗτοι  δ´   Ἀρχίνου παῖδες, οἱ δ´ ἄλλοι
[16]   μὲν γὰρ ἀτραποὶ βίων, ὀλίγαι  δ´   ἃς δαίμονες ἀνθρώπους ἄγουσιν.
[15]   τὸ μὲν ἔργον εἶναι τὸ  δ´   ἄσκησιν; ὁμολογήσαντος δὲ τοῦ ξένου
[15]   νομίζω τὴν μὲν αἰσχρὰν τὴν  δ´   ἀστείαν. ἆρ´ οὖν’ ἔφη
[22]   ὅσαι μιαραὶ καὶ ἀκάθαρτοι· ταύτας  δ´   ἀστράπτουσα καὶ μυκωμένη φοβερὸν οὐκ
[27]   ὑπηρετῶν τι βούλοιντο. λέγει  δ´   ἅτερος Ἀρχίας καὶ Φίλιππος ἔπεμψαν
[11]   ὑποχωρῆσαι τῷ θανάτῳ πελάζοντι, χρῆσθαι  δ´   ἀτρέπτῳ τῷ λογισμῷ πρὸς τὸ
[22]   δὲ καταδυομένους εἰς αὐτό, τοὺς  δ´   ᾄττοντας αὖ κάτωθεν. αὐτοὺς ἄρα‘
[12]   βέλει ὑπὸ τοῦ βαλόντος, μεμετρῆσθαι  δ´   αὖ τὸ βάρος ὑπὸ τοῦ
[22]   ἔλαττον, ὡς αὐτῷ κατεφαίνετο· δύο  δ´   αὐτὴν ἔχειν ἀναστομώσεις πυρὸς ἐμβάλλοντας
[10]   εἰς Ἀθήνας πρὸς Κέβητα· πορευομένοις  δ´   αὐτοῖς διὰ τῶν ἑρμογλύφων παρὰ
[22]   Τίμαρχε, τί ποθεῖς πυθέσθαι; φράσαι  δ´   αὐτὸν ὅτι πάντα, τί γὰρ
[11]   δ´ ἐξ ἀριστερᾶς, ἀποτρέπεσθαι· τῶν  δ´   αὐτοῦ πταρμῶν τὸν μὲν ἔτι
[22]   βουλομένῳ σοι σκοπεῖν πάρεστιν. ἐρομένου  δ´   αὐτοῦ τίς Στύξ ἐστιν,
[20]   διὸ μηδ´ αὖθις ἐρέσθαι, πολλάκις  δ´   αὐτῷ παραγενέσθαι τοὺς μὲν δι´
[22]   ἐκ πασῶν συνηρμοσμένης. διὰ μέσου  δ´   αὐτῶν θάλασσαν λίμνην ὑποκεχύσθαι
[22]   κατακούοντα τῶν ἐκτὸς εἰσαγγέλλειν. οἱ  δ´   ἀφανίσαντες τὸ σῶμα κοιμωμένου μέχρι
[24]   ἑστῶτες σιωπῇ θεῶνται μόνον, τοὺς  δ´   ἐγγὺς ἤδη παραθέοντες καὶ παρεμβαίνοντες
[20]   τὸ δαιμόνιον ἀνθρώποις ἐπιθειάζειν, εἰ  δ´   ἐγρηγορότας καὶ καθεστῶτας ἐν τῷ
[24]   φημι τῷ θεῷ χρῆναι· θαυμάζω  δ´   εἰ τοῖς ὑπὸ Σιμμίου λεγομένοις
[23]   καὶ προσήκουσα θείοις ἀνδράσι. τί  δ´’   εἶπεν Ἐπαμεινώνδας οὐ συμβάλλεται γνώμην
[29]   οὐ μετρίως ἐγὼ διαταραχθείς ποῦ  δ´‘   εἶπον εἶναι λέγονται καὶ τίνες;
[6]   ἐξῄει μετὰ τῶν φίλων, ἡμεῖς  δ´   εἰσελθόντες ἠσπαζόμεθα τὸν Σιμμίαν ἐπὶ
[22]   ἐν τῷ ταρτάρῳ τίνουσι. ταῦτα  δ´   εἴσῃ‘ φάναι σαφέστερον, νεανία,
[22]   ἐσχάτην μερίδα τῶν ὅλων. τέσσαρες  δ´   εἰσὶν ἀρχαὶ πάντων, ζωῆς μὲν
[5]   τὸν Ἄλεον ὅστις ἦν· ἐπανελθὼν  δ´   ἐκεῖθεν οἷός ἐστι τὸν Δίρκης
[33]   ἄνδρας αὑτῶν ἠκολούθουν, οὐδεὶς  δ´   ἐκώλυε· ῥοπὴ γὰρ ἦν μεγάλη
[24]   μέλλον, ἐν οἷς λέγει τῶν  δ´   Ἕλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς, ξύνθετο
[23]   οὖν Τιμάρχου μῦθος οὗτος· ἐπεὶ  δ´   ἐλθὼν Ἀθήναζε τρίτῳ μηνὶ κατὰ
[22]   δὲ πῆ μὲν ἀνεκράθησαν, πῆ  δ´   ἔλιπον ἔξω τὸ καθαρώτατον, οὐκ
[27]   ὑπὲρ ἐλευθερίας καὶ ἀρετῆς· πολλὴ  δ´   ἐλπὶς ἔτι λείπεται, καί πού
[18]   αἰτησαμένης αὐτοῦ τῆς γυναικός. ἀγανακτοῦντος  δ´   ἐμοῦ καὶ κακῶς αὐτὴν λέγοντος
[6]   ἄγνου καὶ μυρίκης χαμεύνας ἔτι  δ´   ἐμπύρων λείψανα καὶ χοὰς γάλακτος·
[13]   τὰ λείψανα τεθνηκότος. οἱ  δ´   ἐν μέσῳ πόλεμοι καὶ στάσεις
[1]   πρὸς τὴν τύχην ἔχοντος, τοὺς  δ´   ἐν ταῖς αἰτίαις καὶ τοῖς
[11]   διάνοιαν ἐπισπάσασθαι πρὸς πρᾶξιν· δυεῖν  δ´   ἐναντίων λογισμῶν θατέρῳ προσελθὸν ἔλυσε
[20]   νοηθέντι πληγῆς μὴ δεομένην,  δ´   ἐνδίδωσιν αὐτῷ χαλῶντι καὶ συντείνοντι
[8]   ἀφίξονται δεῦρο πρὸς ἡμᾶς· πρὶν  δ´   ἐντυχεῖν ἐνηυλίσατο τῷ τάφῳ διανοούμενος
[11]   αὐτὸν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, εἰ  δ´   ἐξ ἀριστερᾶς, ἀποτρέπεσθαι· τῶν δ´
[18]   ἐπαρωμένη κακὰς μὲν ὁδοὺς (κακὰς  δ´   ἐπανόδους· νὴ Δία πάντα
[17]   ὡς θεραπεύσων τὸ σῶμα, Φυλλίδας  δ´   ἐπεισελθὼν μεθ´ Ἱπποσθενείδου καὶ κελεύσας
[15]   πρὸς τὰς ἀναγκαίας ἡδονάς, αἱ  δ´   ἐπήλυδες, αἳ ἕνεκα κενῶν δοξῶν,
[26]   ἀδεῶς διελθεῖν τὴν πόλιν· ἐνίοις  δ´   ἐπήστραψε δεξιὸν ἄνευ βροντῆς εἰσιοῦσι
[15]   τιμιώτερον ὑπάρχει καὶ κάλλιον· οὑτωσὶ  δ´   ἐπίσκεψαι μεθ´ ἡμῶν. εἰσὶ δήπουθεν
[10]   τὸν Εὐθύφρονα μετὰ παιδιᾶς. ἄφνω  δ´   ἐπιστὰς καὶ σιωπήσας προσέσχεν αὑτῷ
[14]   ὡς ἐνοχλουμένοις ὑπ´ αὐτῆς,  δ´   ἐστὶ ῥᾴστη φέρειν ἡμῖν καὶ
[13]   τῶν Πυθαγορικῶν στάσει κρατηθέντων, τοῖς  δ´   ἔτι συνεστῶσιν ἐν Μεταποντίῳ συνεδρεύουσιν
[32]   αὐλῆς ἐπὶ τὸν θάλαμον.  δ´   εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ἐξενεχθεὶς
[29]   λόγους ψευδεῖς ἐνοχλήσαντας ἡμῖν, νυνὶ  δ´‘   ἔφην οὐδὲν ἀκήκοα τοιοῦτον,
[25]   συμπαλαίειν τὰ μὲν ἐπυνθάνετο τὰ  δ´   ἔφραζε καὶ συνετάττετο πρὸς τὴν
[22]   ζωῆς μὲν πρώτη κινήσεως  δ´   δευτέρα γενέσεως δ´
[22]   γενέσεως δ´ τρίτη φθορᾶς  δ´   τελευταία· συνδεῖ δὲ τῇ
[22]   κινήσεως δ´ δευτέρα γενέσεως  δ´   τρίτη φθορᾶς δ´
[11]   μὲν ἔτι μέλλοντος βεβαιοῦν τὸν  δ´   ἤδη πράσσοντος ἐπέχειν καὶ κωλύειν
[2]   νοῦν οἷς ἔπραττον ἐκεῖνοι. τῆς  δ´   ἡμέρας ἐκείνης, ἐν σκότους
[13]   τοὺς φίλους τὸν ἆθλον. ἐπεὶ  δ´   ἡμῖν τὸ Λύσιδος δαιμόνιον ἤδη
[2]   εἰδότες εὐθὺς ἐκεῖ βαδίζοιεν. ἀπορουμένων  δ´   ἡμῶν καὶ σκοπούντων αὐτὸς ὡμολόγησεν
[29]   ἀσφάλειαν ἐχεγγύων αὐτῷ γεγονότων. ~Ὁπλιζομένων  δ´   ἡμῶν καὶ συνταττομένων αὖθις ἀφικνεῖται
[26]   τῶν εἰωθότων αὐτῷ συνακολασταίνειν. ~Ὀψὲ  δ´   ἦν ἤδη τό τε ψῦχος
[32]   καὶ κατ´ ἀλκὴν διαφέρουσιν. ἀγὼν  δ´   ἦν τῷ Πελοπίδᾳ πρὸς τὸν
[20]   Ἐπαμεινώνδᾳ καιρὸν λαβόντες ἐντύχοιμεν. ~Οἱ  δ´   ἦσαν ἤδη πρόσω ζητήσεως οὐκ
[31]   τολμήσαντας ἀμύνασθαι διεφθείραμεν ἡμεῖς, τοὺς  δ´   ἡσυχίαν ἄγοντας εἰς τὸν ἀνδρῶνα
[18]   τῆς θύρας ἡσυχῆ προσῆγε. τοῦ  δ´   Ἱπποσθενείδου νεύσαντος αὐτῷ καὶ λέγειν
[32]   δύνασθαι τοὺς ἄλλους προσβοηθεῖν. τέλος  δ´   ἡμέτερος λαβὼν μὲν εἰς
[15]   πενίαν διδάξας μὴ δυσχεραίνειν. ~Ὑπολαβὼν  δ´   Θεάνωρ ἆρ´ οὖν’ ἔφη
[18]   ὥσπερ ἐστὶ πρὸς ἐκείνων. ~Ὑπολαβὼν  δ´   Θεόκριτος καὶ κατασχὼν τὸν
[9]   εἰς τοὺς σοφιστὰς ἀποσκεδάσας. ὑπολαβὼν  δ´   Θεόκριτος τί γάρ, εἶπεν
[3]   σπουδῇ πρὸς τοὺς φυγάδας· ~Ἐμοῦ  δ´   μάντις Θεόκριτος τὴν χεῖρα
[17]   καὶ τὸ εἶδος. ~Ἐν τούτῳ  δ´   μὲν ἰατρὸς προσελθὼν περιέλυσε
[20]   οὐ δύνανται τοῖς δηλουμένοις. Σωκράτει  δ´   νοῦς καθαρὸς ὢν καὶ
[13]   καλοῖς καλὰ δόγματα βεβαιῶν. ὑπολαβὼν  δ´   ξένος οὐκοῦν’ ἔφη σὺ
[13]   ἀτυχήσας σφάλλεται δι´ αὑτόν, ἐνταυθοῖ  δ´   παραιτούμενος καὶ ὑποφεύγων ἀδικεῖ
[11]   κίνησιν γίγνεσθαι καὶ ὁρμήν. ὑπολαβὼν  δ´   πατήρ ἀλλὰ μήν’ ἔφη
[7]   ὑπὸ τοῦ θεοῦ προβεβλημένον. ἦν  δ´   χρησμὸς Δηλίοις καὶ τοῖς
[34]   τὰ Ἡράκλεια σαλπικτὰς παραλαμβάνων. εὐθέως  δ´   οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς
[7]   Κυζικηνὸν Ἑλίκωνα συντελέσειν· μὴ τοῦτο  δ´   οἴεσθαι χρῆναι ποθεῖν τὸν θεὸν
[11]   τρεπομένους ἀπὸ τῆς μάχης. ταῦτα  δ´   οἶμαι καὶ Σιμμίαν ἀκηκοέναι. πολλάκις’
[22]   ὅλας ψυχὰς ὁρᾶν νόμιζε, τοὺς  δ´   οἷον ἀναλάμποντας πάλιν καὶ ἀναφαινομένους
[27]   ἀπάγειν ἐκελεύομεν τὸν παῖδα. τὸ  δ´   ὅλον’ εἶπεν Πελοπίδας οὐδ´
[13]   καὶ κρατοῦντας τῶν Κυλωνείων, Λῦσις  δ´   ὅπου γέγονεν ἠγνοεῖτο πολὺν χρόνον,
[22]   τὰ φαινόμενα κατ´ ἀνταύγειαν· οἱ  δ´   ὀρθῶς ὑπονοοῦντες, ὡς ἐκτὸς ὄντα
[33]   ἄγειν ἐπ´ αὐτοὺς Ἀμφίθεον.  δ´   ὁρῶν καὶ τῆς ὥρας τὴν
[20]   νοουμένων καὶ εἰκόνας ὁρῶσιν, αὐτὰ  δ´   οὐ γιγνώσκουσι πλὴν οἷς ἔπεστιν
[22]   μὲν ἄκρατον καὶ πελάγιον, τὸ  δ´   οὐ καθαρὸν ἀλλὰ συγκεχυμένον καὶ
[9]   καὶ μεταστῆσαι τοὺς πολλούς· φιλοσοφίᾳ  δ´   οὐ μόνον ἔοικεν ἀσχήμων
[17]   Ἱπποσθενείδα, Χάρων ἑταῖρος ἐμοὶ  δ´   οὐ πάνυ συνήθης· ἐὰν οὖν
[22]   ἀλγηδόνας εἰς τὸ ἄλογον. μίγνυται  δ´   οὐ πᾶσα τὸν αὐτὸν τρόπον·
[3]   πόλιν ἐλευθεροῦσι συναγωνιεῖσθαι προθύμως. ἐπεὶ  δ´   οὐ πείθει τοὺς πολλούς, ἀλλὰ
[5]   πολίτας ἐγκατελείφθην ὑπ´ αὐτῶν. εὑρέθη  δ´   οὖν σώματος, ψέλλιον δὲ χαλκοῦν
[14]   ἐν ταῖς παλαίστραις ἀγῶνας· ὁπηνίκα  δ´   οὗτος οὐ προδίδωσι (τὴν πενίαν)
[18]   τῶν ἐν Θήβαις κρατίστῳ· γνώριμος  δ´   ὑμῖν ἄνθρωπός ἐστι τῶν
[7]   ἥκῃ πρὸς ἡμᾶς, δεξόμεθα· νυνὶ  δ´   ὑπὲρ ὧν ἀρτίως ἠποροῦμεν,
[22]   δὲ πλήθει μὲν ἀναρίθμους μεγέθει  δ´   ὑπερφυεῖς, οὐκ ἴσας δὲ πάσας
[12]   καὶ πείθεσθαι μεθ´ ὑμῶν· τὰ  δ´   ὑπὸ σοῦ λελεγμένα καὶ Πολύμνιος
[29]   τις εἰδὼς ἀκριβῶς ἐμήνυεν, ἄλλως  δ´   ὑποψίαν λόγον ἄσημον ἐν
[14]   ἐπείρα διὰ χρη| μάτων· σοῦ  δ´,   ξένε, τὴν μὲν προθυμίαν
[14]   Νικίας Ἀθηναῖος, διαποικιλοῦμεν; σοὶ  δ´,   πάτερ, Μιλησίαν χλανίδα τῇ
[22]   τῇ κορυφῇ τὸ φῶς· ἀνατείνουσα  δ´,   ὡς ὁρᾷς, ἐκ τοῦ Ἅιδου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005