Alphabétiquement     [«   »]
ψυχήν 2
ψυχῆς 7
ψῦχος 1
ὦ 71
6
ὧδε 1
ὠδίνειν 1
Fréquences     [«    »]
69 εἰς
60 μὴ
60 περὶ
71 ὦ
73 ἐν
73 οὐ
75 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate


Chapitre
[27]   φείσησθ´ ἡμῶν· τὸ δὲ λοιπόν,     ἄνδρες ἀγαθοί, πρὸς τὸ συμπεσὸν
[27]   διαφέροντα τῶν ὁμηλίκων, οὗτος, εἶπεν     ἄνδρες, ἐμοὶ μόνος ἐστὶ καὶ
[29]   δ´‘ ἔφην οὐδὲν ἀκήκοα τοιοῦτον,     Ἀρχία· σκέψομαι δὲ τὸν λόγον,
[27]   υἱὸν ἐλθεῖν κάλλιστον ὄντα Θηβαίων,     Ἀρχίδαμε, παῖδα καὶ φιλοπονώτατον περὶ
[2]   μὴν ἐκείναις γε ταῖς ἡμέραις,     Ἀρχίδαμε, πάντες οἱ τῶν πραττομένων
[28]   δικαίων. ~Δάκρυα πολλοῖς ἐπῆλθεν ἡμῶν,     Ἀρχίδαμε, πρὸς τοὺς λόγους τἀνδρός,
[1]   βοιωτίζειν. (ΚΑΦΕΙΣΙΑΣ) Ἀλλ´ ἔδει μέν,     Ἀρχίδαμε, σοῦ δι´ εὔνοιαν οὕτω
[4]   τούτῳ δὲ Φυλλίδας, ὃν οἶσθ´,     Ἀρχίδαμε, τότε τοῖς περὶ τὸν
[30]   μετὰ γυναικῶν. δὲ χείρων,     Ἀρχίδαμε, τύχη καὶ τὰς τῶν
[10]   Θεόκριτος, τὸ δὲ δαιμόνιον,     βέλτιστε, τὸ Σωκράτους ψεῦδος
[9]   Θεόκριτος τί γάρ, εἶπεν     Γαλαξίδωρε; καὶ σὲ Μέλητος πέπεικεν,
[11]   ἀλλὰ μήν’ ἔφη καὶ αὐτός,     Γαλαξίδωρε, Μεγαρικοῦ τινος ἤκουσα, Τερψίωνος
[15]   γένοιτο. δυεῖν ἄρα φίλων, εἶπεν     Ἐπαμεινώνδα, εἰ θατέρῳ δοτέον, θατέρῳ
[15]   ἐκ καλῶν καὶ δικαίων κτῆσιν,     Ἐπαμεινώνδα; μᾶλλον δὲ (πραότερον γὰρ
[13]   ἀδελφὸν ἡμῶν καλέσας εἶεν, εἶπεν     Ἐπαμεινώνδα, τίνα χρὴ τὸν ξένον
[13]   ξένος οὐκοῦν’ ἔφη σὺ κωλύεις,     Ἐπαμεινώνδα, τῶν ἔργων τὸ κάλλιστον.
[6]   ἀποβλέψας δὲ πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς     Ἡράκλεις, εἶπεν ἀγρίων καὶ βαρβάρων
[9]   εἰπὼν ἐσιώπησεν. ~ὁ δὲ Γαλαξίδωρος,     Ἡράκλεις, εἶπεν ὡς ἔργον ἐστὶν
[23]   πυθέσθαι καὶ προσανακρῖναι σαφέστερον. Ἀπέχεις,     Θεόκριτε, μετὰ τοῦ λόγου τὸν
[21]   εἰκότως γ´, εἶπεν Σιμμίας     Θεόκριτε· νέος γὰρ ὢν κομιδῇ
[18]   οὐδέποτε θαρρῆσαι πρὸς τὴν πρᾶξιν,     Ἱπποσθενείδα, παρέστη, καίπερ ἱεροῖς ἀεὶ
[17]   Φυλλίδας παροξυνόμενος εἰπέ μοι, φησίν     Ἱπποσθενείδα, πόσους οἴει μετέχειν τῶν
[18]   ἆρ´ οὐ Χλίδωνα λέγεις, εἶπον     Ἱπποσθενείδα, τὸν κέλητι τὰ Ἡράκλε
[17]   πρασσομένων συνειδώς, ἔστι σοι, φησίν     Ἱπποσθενείδα, Χάρων ἑταῖρος ἐμοὶ δ´
[18]   Ἱπποσθενείδας οὐκ οἶδ´, εἶπεν     Καφισία (δεῖ γὰρ ὑμῖν τἀληθῆ
[17]   ἐμοὶ μὲν οὐδέν’ ἔφη καινόν,     Καφισία· καὶ γὰρ προῄδειν καὶ
[1]   ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ. ~(ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ζωγράφου τινός,     Καφισία, μέμνημαί ποτε περὶ τῶν
[14]   πρὸς ἐμέ πῶς’ ἔφη ποιοῦμεν,     Καφισία; προϊέμεθα τὴν πενίαν τοῖς
[6]   δὲ ξένον ἴστε τὸν ἀφιγμένον,     Καφισία, πρὸς ὑμᾶς ὅστις ἐστίν;
[25]   εἰς ἐμέ σοὶ μέν, εἶπεν     Καφισία, σχεδὸν ὥρα βαδίζειν εἰς
[1]   ἃς ἴστε πράξεις; (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἡμεῖς,     Καφισία, σχεδὸν ὡς εἶχον αἱ
[1]   λόγους προσπεριβαλέσθαι κελεύεις. (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἀγνοεῖς,     Καφισία, τοὺς ἄνδρας; μὴν
[3]   Χάρωνα βλέψας προερχόμενον οὗτος, εἶπεν     Καφισία, φιλόσοφος οὐκ ἔστιν οὐδὲ
[17]   πάνυ σκληρῶς τὴν ὄψιν ἐνερείσας     μοχθηρέ’ εἶπεν ἄνθρωπε, τί δέδρακας
[22]   ταῦτα δ´ εἴσῃ‘ φάναι σαφέστερον,     νεανία, τρίτῳ μηνί· νῦν δ´
[14]   διὰ χρη| μάτων· σοῦ δ´,     ξένε, τὴν μὲν προθυμίαν (καλὴ
[23]   τοιοῦ– τον’ ἔφη τὸ ἦθος,     ξένε, τὸ τούτου, σιωπηλὸν καὶ
[16]   τούτων αὐτοὶ διαλύεσθε πρὸς αὑτούς,     ξένε· τὸν δὲ Λῦσιν ἡμῖν,
[27]   ἐχθροῖς, ἀλλὰ τόλμα παρ´ ἡλικίαν,     παῖ, γευόμενος ἄθλων ἀναγκαίων καὶ
[14]   πλοῦτον. ἄπαγ´, εἶπεν πατήρ     παῖ· μηδέποτε τοιαύτην ἐπίδοιμι μετακόσμησιν
[14]   Ἀθηναῖος, διαποικιλοῦμεν; σοὶ δ´,     πάτερ, Μιλησίαν χλανίδα τῇ δὲ
[14]   λόγος. καὶ μὴν ἐγώ, εἶπεν     πάτερ, ταύτῃ μόνον τὴν οἰκίαν
[12]   μέτειμι γὰρ ἤδη πρὸς σέ,     Πολύμνι, θαυμάζοντα Σωκράτους ἀνδρὸς ἀτυφίᾳ
[13]   τελευτήν, καὶ τὰς παρ´ ὑμῖν,     Πολύμνι, θεραπείας καὶ διαίτας τοῦ
[3]   οὕτω χρησόμενος. κἀγὼ πρὸς αὐτόν     προθυμότατε’ εἶπον Θεόκριτε, τὰ δεδογμένα
[12]   ~Τί οὖν, Φειδόλαος εἶπεν     Σιμμία; Γαλαξίδωρον ἐάσωμεν παίζοντα καταβάλλειν
[7]   δ´ ὑπὲρ ὧν ἀρτίως ἠποροῦμεν,     Σιμμία, γραμμάτων, εἴ τι γιγνώσκεις
[9]   διὸ καὶ Σωκράτης ὑμέτερος,     Σιμμία, δοκεῖ μοι φιλοσοφώτερον χαρακτῆρα
[10]   τὸν μάντιν ἥκομεν, ἔτυχε μέν,     Σιμμία, μέμνησαι γάρ, ἄνω πρὸς
[13]   καὶ Ἐπαμεινώνδας Θεάνωρ, εἶπεν     Σιμμία, ὄνομα μὲν τῷ ἀνδρί,
[16]   Θεάνωρ ἐπιμειδιάσας ἔοικεν’ ἔφη Λῦσις,     Σιμμία, φιλοχωρεῖν οὐδενὸς τῶν καλῶν
[22]   τινα πρὸς αὐτὸν οὐχ ὁρώμενον     Τίμαρχε, τί ποθεῖς πυθέσθαι; φράσαι
[22]   μὲν οὖν ἀποσβέννυσθαι δοκοῦντας ἀστέρας,     Τίμαρχε, φάναι τὰς εἰς σῶμα
[24]   καὶ φωνῇ βοηθοῦντες ἀνασῴζουσιν, οὗτος,     τοῦ δαιμονίου τρόπος· ἡμᾶς
[7]   οἶδ´’ ἔφη τὸν πίνακα τοῦτον,     Φειδόλαε, γράμματα δὲ πολλὰ παρ´
[21]   πρὸς τὸν βίον. ~Ἡμῖν μέν,     Φειδόλαε, καὶ ζῶντος Σωκράτους καὶ
[5]   ἀπέρχονται χωρισθέντες. ἐγὼ δέτ μέν,     Φειδόλαε, καλῶς ἐξευρήσειν αὐτοὺς νομίζω·
[12]   ἱστορικῶν τούτων ἕκαστον, ἡδὺς ἄν,     φίλε, γέλως σοι τοῦ ἀνθρώπου
[15]   οὖν’ εἶπεν. ἔστιν οὖν τις,     φίλε, καὶ δικαιοσύνῃ πρὸς φιλοπλουτίαν
[11]   τύφου γὰρ ἂν ἦν τινος,     φίλε, κενοῦ καὶ κόμπου τὸ
[15]   Καφισίας ἐρασταὶ τῶν ἀνθρώπων ὄντες,     φίλε Σιμμία, παραιτούμεθα τὸν ξένον
[15]   δὲ πᾶν τῆς ἀσκήσεως κράτος,     φίλε, ταῖς ἐπεισοδίοις καὶ περιτταῖς
[4]   εὐχείρωτον. ἄριστα μὲν οὖν, εἶπον     Φυλλίδα, καὶ πειράθητι πάντας
[17]   προσώπῳ. κἀμοῦ μή τι καινότερον,     Φυλλίδα, προσπέπτωκεν; εἰπόντος ἐμοὶ μὲν
[33]   ιδόμενος τὸ πλάσμα πότ´, ἔλεγεν     Φυλλίδα, τηνικαῦτα μετεπέμψαντο δεσμώτην οἱ
[31]   ἀντισπάσας ἀνεβόησεν οὐ Μέλων οὗτος,     Φυλλίδα; τούτου μὲν οὖν ἐξέκρουσε
[29]   οὖν‘ Φυλλίδας εἶπε μηδέν,     Χάρων, ἀδιερεύνητον μηδ´ ἄπυστον ὑπὲρ
[29]   εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀρχίου φυγάδας,     Χάρων, ἀκούομεν ἐν τῇ πόλει
[17]   καὶ τὸ σοὶ πλείστης δεόμενον,     Χάρων, εὐλαβείας, ἐχθὲς ἐξ ἀγροῦ
[17]   ἐπιπολάζειν. μὲν οὖν ὄψις,     Χάρων, ἣν ἄνθρωπος διεξῆλθε,
[27]   οὐδ´ εὖ βεβουλεῦσθαι δοκεῖς ἡμῖν,     Χάρων, μὴ μεταστησάμενος εἰς οἰκίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005