Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦ 1
τοιοῦτον 5
τοιοῦτος 1
τοῖς 59
τόλμα 1
τόλμαις 1
τόλμας 1
Fréquences     [«    »]
51 οἱ
59 τὰ
57 τῷ
59 τοῖς
60 μὴ
60 περὶ
69 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

τοῖς


Chapitre
[11]   τὸν ἄνδρα πείρᾳ βεβαιωσάμενον ἐν  τοῖς   ἀδήλοις καὶ ἀτεκμάρτοις τῷ λογισμῷ
[20]   διὰ πάντων φερόμενοι μόνοις ἐνηχοῦσι  τοῖς   ἀθόρυβον τὸ ἦθος καὶ νήνεμον
[7]   δ´ χρησμὸς Δηλίοις καὶ  τοῖς   ἄλλοις Ἕλλησι παῦλαν τῶν παρόντων
[22]   ὑπὸ τῶν παθῶν καὶ συνεφελκομένους  τοῖς   ἁμαρτήμασιν, εἶτα πάλιν ἀντιτείνοντας καὶ
[18]   χρησάμενον ἐπὶ τοῦ ὄρους ἀπαντῆσαι  τοῖς   ἀνδράσιν, εἰσῆλθον οἴκαδε ληψόμενος τὸν
[4]   παρέξων ἐν οἴνῳ καὶ μέθῃ  τοῖς   ἀνδράσιν εὐχείρωτον. ἄριστα μὲν οὖν,
[24]   περὶ τὴν ἔκβασιν ἱδρῶτι πολλῷ  τοῖς   ἄνω προσφέρηται, ταύτῃ τὸν οἰκεῖον
[27]   ᾠόμεθα χρῆναι βαδίζειν καὶ ὑπακούειν  τοῖς   ἄρχουσι καλούμενον. δὲ κελεύσας
[33]   τοῦ προσήκοντος ἤκουσεν, οὐκ ἐμμένουσαι  τοῖς   Βοιωτῶν ἔθεσιν ἐξέτρεχον πρὸς ἀλλήλας
[20]   θείῳ τινὶ λέγοντας ἀλαζόνας ἡγουμένῳ,  τοῖς   δ´ ἀκοῦσαί τινος φωνῆς φάσκουσι
[13]   ἑταιρεῖαι τῶν Πυθαγορικῶν στάσει κρατηθέντων,  τοῖς   δ´ ἔτι συνεστῶσιν ἐν Μεταποντίῳ
[24]   καὶ κηρύγμασι καὶ ὑπὸ σαλπίγγων,  τοῖς   δὲ πιστοῖς καὶ συνήθεσιν αὐτοὶ
[24]   ἐντυγχάνει δι´ αὑτοῦ καὶ σπανίως,  τοῖς   δὲ πολλοῖς σημεῖα δίδωσιν, ἐξ
[34]   τὴν ἐλευθερίαν ἐκήρυττον τοὺς πολίτας.  τοῖς   δὲ τότ´ ὄχλοις τῶν συνισταμένων
[20]   παρασχεῖν τὴν διάνοιαν οὐ δύνανται  τοῖς   δηλουμένοις. Σωκράτει δ´ νοῦς
[20]   δὲ τῶν δαιμόνων φέγγος ἔχουσαι  τοῖς   δυναμένοις ἰδεῖν ἐλλάμπουσιν, οὐ δεόμεναι
[14]   αὐτὴν μηδὲν ἀνιῶσαν, ἀλλ´ ἀπάγγελλε  τοῖς   ἐκεῖ γνωρίμοις, ὅτι κάλλιστα μὲν
[7]   ἐκμαθεῖν, ὑφηγεῖσθαι μέντοι καὶ παραινεῖν  τοῖς   Ἕλλησι διὰ τῶν γραμμάτων τὸν
[24]   καὶ λόγους καὶ σπουδάς, ἀλλὰ  τοῖς   ἐπὶ ταὐτὸ γυμναζομένοις τέλος εὐμενεῖς
[32]   καταβαλεῖν καὶ διὰ σκότους συμμῖξαι  τοῖς   ἐπιφερομένοις, ἀλλ´ ἐν φωτὶ καθορώμενος
[14]   καλῆς μὲν ἐσθῆτος δεόμενον ἵνα  τοῖς   ἐρασταῖς ἐγκαλλωπίσηται τοσούτοις οὖσιν, ἀφθόνου
[22]   εἶναι νομίζουσιν αὑτῶν, ὥσπερ ἐν  τοῖς   ἐσόπτροις τὰ φαινόμενα κατ´ ἀνταύγειαν·
[11]   εἰ πταρμῷ χρώμενος οὐ τοῦτο  τοῖς   ἑταίροις ἀλλὰ δαιμόνιον εἶναι τὸ
[27]   μὴ πρόησθε τὰ σώματα διαφθεῖραι  τοῖς   ἐχθίστοις ἀνάνδρως καὶ ἀκλεῶς, ἀλλ´
[27]   γὰρ τούτῳ καλὸν ὑποχείριον γενέσθαι  τοῖς   ἐχθροῖς, ἀλλὰ τόλμα παρ´ ἡλικίαν,
[20]   ἀὴρ τρεπόμενος δι´ εὐπάθειαν ἐνσημαίνεται  τοῖς   θείοις καὶ περιττοῖς ἀνδράσι τὸν
[29]   μέλλωμεν, ἄνδρες, ἔφη, προσευξάμενοι δὲ  τοῖς   θεοῖς ἐξίωμεν. ταῦτα τοῦ Χάρωνος
[31]   ταῖς Θήβαις μηδὲ θύσειας ἔτι  τοῖς   θεοῖς, ἐφ´ ὧν κατηράσω πολλὰ
[31]   πατρίδα συνελευθεροῦν ἱερὸν ὄντα καὶ  τοῖς   θεοῖς καθωσιωμένον ὑπὲρ αὐτῆς· ὡς
[29]   ταῦτα τοῦ Χάρωνος εἰπόντος εὐχόμεθα  τοῖς   θεοῖς καὶ παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους. ~Ὥρα
[5]   Δίρκης ἀναζητεῖν τάφον ἄγνωστον ὄντα  τοῖς   Θηβαίοις πλὴν τῶν ἱππαρχηκότων.
[5]   τὸν χρόνον ἐν Αἰγύπτῳ πολλὰ  τοῖς   ἱερεῦσι διὰ φιλοσοφίαν συγγενόμενος. Ἁλιάρτιοι
[5]   ἀντίγραφα τῷ βασιλεῖ δεόμενος δεῖξαι  τοῖς   ἱερεῦσιν, εἰ ξυνήσουσιν. ἀλλὰ περὶ
[3]   καθαρὸν ὄντα καὶ ἀναίτιον ἐφεστάναι  τοῖς   καιροῖς μετὰ τοῦ δικαίου καὶ
[22]   φελλοὺς ὁρῶμεν ἐπιφερομένους· ἐνίους δὲ  τοῖς   κλωθομένοις ἀτράκτοις ὁμοίως ἕλικα τεταραγμένην
[1]   ἕκαστον ἰδίᾳ τῶν ἐντυγχανόντων προσαγορεύουσι.  τοῖς   μὲν γὰρ οὐκ ἀκριβὴς ἀλλὰ
[20]   λαμβάνοντες οἴονται φθεγγομένων ἀκούειν. ἀλλὰ  τοῖς   μὲν ὡς ἀληθῶς ὄναρ
[20]   ὅλος ἀναστὰς καὶ συνταθεὶς πᾶσι  τοῖς   μέρεσιν οἷον ἐπτερωμένος φέρεται πρὸς
[1]   δ´ ἐν ταῖς αἰτίαις καὶ  τοῖς   μέρους ἀγῶνας ἀρετῆς πρὸς τὰ
[15]   ἐδέσμασι πολὺν χρόνον, εἶτα ταῦτα  τοῖς   οἰκέταις ὑμῶν εὐωχεῖσθαι παραδόντες αὐτοὶ
[17]   παρήγγελται τρίτην ἡμέραν ταύτην ἐν  τοῖς   ὅπλοις εἶναι καὶ προσέχειν, ὅταν
[22]   ὅσον ὑπακούει καὶ οὐ κρατεῖται  τοῖς   πάθεσιν. τὸ μὲν οὖν ὑποβρύχιον
[16]   τὴν ἀρίστην τροφὴν ἐν φιλοσοφίᾳ  τοῖς   παισὶ παρασκευασάμενος. ἀλλὰ περὶ μὲν
[12]   τούτων ἀναλέγεσθαι πολέμους μεγάλους, οἳ  τοῖς   πάλαι συνέτυχον, καὶ κτίσεις πόλεων
[31]   παρὰ τὸν τράχηλον, ἀμυνόμενον δὲ  τοῖς   παρακειμένοις ἐκπώμασιν Λυσίθεος ἀπὸ
[13]   Ἑλλάδος ἀναπλέων εἰς Σικελίαν ἀπήγγελλε  τοῖς   περὶ Ἄρκεσον βεβαίως Λύσιδι συγγεγονέναι
[30]   καὶ οἱ μετ´ αὐτῶν ἐπιτίθεσθαι  τοῖς   περὶ Ἀρχίαν μέλλοντες, ἡμιθωράκια ἐνδεδυμένοι
[4]   ὃν οἶσθ´, Ἀρχίδαμε, τότε  τοῖς   περὶ τὸν Ἀρχίαν πολεμαρχοῦσι γραμματεύων
[17]   μὲν γὰρ εὐψυχίαν φιλοκίνδυνον ἀποδείξασθαι  τοῖς   πολίταις καὶ θυμὸν ὀλιγωροῦντα τοῦ
[29]   τῆς μέθης ὄντες καὶ συνεκλελυμένοι  τοῖς   σώμασι τὰς ψυχάς, μόλις διαναστάντες
[20]   τῇ λύρᾳ χρώμενον, ὅταν συστῇ  τοῖς   τόνοις καθαρμοσθῇ, μὴ ἅπτεσθαι
[31]   Καβίριχον ἡμεῖς κατεπραΰνομεν ἀξιοῦντες μὴ  τοῖς   τυράννοις βοηθεῖν ἀλλὰ τὴν πατρίδα
[27]   ποίει· καὶ γὰρ ἡμᾶς δεῖ  τοῖς   ὑπὸ πόλιν φρουροῖς κομίσαι τι
[24]   θεῷ χρῆναι· θαυμάζω δ´ εἰ  τοῖς   ὑπὸ Σιμμίου λεγομένοις αὐτοῦ δυσπιστήσουσί
[25]   καταβάντες εἰς τὸ γυμνάσιον ἐνετυγχάνομεν  τοῖς   φίλοις, καὶ διαλαμβάνων ἄλλος ἄλλον
[25]   φυγάδων καὶ συντετάχθαι μετὰ Γοργίδου  τοῖς   φίλοις πρὸς τὸν καιρόν, ἀποκτενεῖν
[1]   περὶ αὐτοῦ γενομένης, Γοργίδου πάντα  τοῖς   φυγάσι δεῦρο διὰ γραμμάτων ἐξαγγείλαντος.
[14]   Καφισία; προϊέμεθα τὴν πενίαν  τοῖς   χρήμασι καὶ σιωπῶμεν; ἥκιστ´’ ἔφην
[22]   αὐτῶν θάλασσαν λίμνην ὑποκεχύσθαι  τοῖς   χρώμασι διαλάμπουσαν διὰ τῆς γλαυκότητος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005