Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκιβιάδου 1
Ἀλκμήνῃ 1
Ἀλκμήνης 2
ἀλλ´ 50
Ἀλλ´ 1
ἄλλ´ 1
ἀλλὰ 47
Fréquences     [«    »]
47 ἀλλὰ
47 οὐκ
49 οὖν
50 ἀλλ´
51 οἱ
57 τῷ
59 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ἀλλ´


Chapitre
[24]   ἐπιμελεῖται τῶν ὑπὸ τὸ γένος,  ἀλλ´   ἀεί τιν´ ἄριστον ἐξαιρῶν καὶ
[22]   οὐ πᾶσα τὸν αὐτὸν τρόπον·  ἀλλ´   αἱ μὲν ὅλαι κατέδυσαν εἰς
[27]   τοῖς ἐχθίστοις ἀνάνδρως καὶ ἀκλεῶς,  ἀλλ´   ἀμύνασθε τὰς ψυχὰς ἀηττήτους τῇ
[14]   τὴν φίλην καὶ ἀγαθὴν κουροτρόφον‘  ἀλλ´   ἄμυνε· σὸς γὰρ λόγος.
[14]   ὅπλων ἐπ´ αὐτὴν μηδὲν ἀνιῶσαν,  ἀλλ´   ἀπάγγελλε τοῖς ἐκεῖ γνωρίμοις, ὅτι
[27]   οὐκ ἔστιν’ εἶπεν Χάρων,  ἀλλ´   αὐτοῦ παραμενεῖ καὶ κινδυνεύσει μεθ´
[24]   νεμεσᾷ δαίμονα βοηθεῖν θεὸς  ἀλλ´   ἀφίησι τῷ προθυμουμένῳ· προθυμεῖται δ´
[17]   καὶ ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν,  ἀλλ´   ἔασον ἀσφαλῶς, εἴπερ εἵμαρται, κατελθεῖν
[19]   ὑπηγόμεθα καὶ φόβον. οὐ μὴν  ἀλλ´   ἐγὼ προσαγορεύσας τὸν Ἱπποσθενείδαν καὶ
[13]   παθεῖν ἀξίου διὰ χάριτος ἐφιέμενον;  ἀλλ´   ἐκεῖ μὲν τοῦ σκοποῦ
[11]   ἐπέχειν καὶ κωλύειν τὴν ὁρμήν.  ἀλλ´   ἐκεῖνό μοι δοκεῖ θαυμαστόν, εἰ
[32]   μέγα βοῶν ἀνεκαλεῖτο τοὺς θεράποντας.  ἀλλ´   ἐκείνους μὲν οἱ περὶ τὸν
[22]   πολλοῦ σκότους πλῆρες οὐχ ἡσυχάζοντος  ἀλλ´   ἐκταραττομένου καὶ ἀνακλύζοντος πολλάκις· ὅθεν
[28]   Νεοπτολέμου, μήτ´ ὠχριάσαντος μήτ´ ἐκπλαγέντος,  ἀλλ´   ἕλκοντος τὸ ξίφος τοῦ Πελοπίδου
[18]   εἰπεῖν τι πρὸς τὸν Ἱπποσθενείδαν  ἀλλ´   ἔμοιγ´’ εἶπεν ἀπ´ οὐδενὸς οὕτως
[15]   δέδεται καὶ κεκόλασται τὸ φιλοκερδές,  ἀλλ´   ἐν οἷς ἔξεστιν ἀνέδην εἰς
[20]   ἐφέλκεται ταῖς ὁρμαῖς τὸν ὄγκον,  ἀλλ´   ἐν ὅσῳ μάλα δίχα φωνῆς
[32]   διὰ σκότους συμμῖξαι τοῖς ἐπιφερομένοις,  ἀλλ´   ἐν φωτὶ καθορώμενος ὑπὸ τούτων
[21]   γὰρ εἰ μὴ λίαν ἀκριβῶς,  ἀλλ´   ἔστιν ὅπη ψαύει τῆς ἀληθείας
[15]   γὰρ οὖν’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας,  ἀλλ´   ἔστιν ὅτῳ μὴ λαβόντι τὸ
[24]   ἀπολείπει τὸ φιλότιμον καὶ φιλοσώματον,  ἀλλ´   ἑτέρους ἀσκοῦντας ὁρῶντες ἥδονται καὶ
[15]   ἀδικίας οὐδὲ θορυβεῖ τὴν διάνοιαν,  ἀλλ´   εὐκόλως χρῆται πρὸς τὸ καλὸν
[20]   οὐ βιαίους ὑπὸ παθῶν ἀντιτεινόντων,  ἀλλ´   εὐστρόφους καὶ μαλακὰς ὥσπερ ἡνίας
[20]   καὶ μὴ βιάζεσθαι μηδὲ παράγειν  ἀλλ´   ἐφιέναι τὴν ὁρμὴν τοῦ παιδός,
[17]   καὶ τὴν ἑσπέραν μὴ περιμένωμεν  ἀλλ´   ἤδη βαδίζωμεν ἐπὶ τοὺς τυράννους
[22]   πάντα, τί γὰρ οὐ θαυμάσιον;  ἀλλ´   ἡμῖν‘ φάναι τῶν ἄνω μέτεστι
[20]   ἤδη πρόσω ζητήσεως οὐκ ἀγεννοῦς  ἀλλ´   ἧς ὀλίγον ἔμπροσθεν οἱ περὶ
[22]   τὸ πέρας οὐδὲ ποιεῖν κύκλον,  ἀλλ´   ἡσυχῆ παραλλάσσειν τὰς ἐπιβολὰς ἕλικα
[5]   καίπερ ἐκφανέντα τοῦ χαλκοῦ καταπλυθέντος,  ἀλλ´   ἴδιός τις τύπος καὶ
[15]   ἀπείργει τὴν πλεονεξίαν τοῦ ἀδικεῖν)  ἀλλ´   τῶν δικαίων καὶ συγκεχωρημένων
[24]   πολλοὶ) ἵπποι τῶν ἱππικῶν συνιᾶσιν,  ἀλλ´   οἱ μεμαθηκότες εὐθὺς ἀπὸ σιγμοῦ
[22]   ἔξω τὸ καθαρώτατον, οὐκ ἐπισπώμενον  ἀλλ´   οἷον ἀκρόπλουν ἐπιψαῦον ἐκ κεφαλῆς
[24]   οἷς ἔτυχε συμφέρεται τὸ δαιμόνιον,  ἀλλ´   οἷον ἐπὶ τῶν νηχομένων ἐν
[27]   τῶν ἄλλων εἰς τὴν οἰκίαν,  ἀλλ´   ὅλως ἐδόκει πονηρὸς γεγονέναι καὶ
[22]   ὑπερφυεῖς, οὐκ ἴσας δὲ πάσας  ἀλλ´   ὁμοίως κυκλοτερεῖς· οἴεσθαι δὲ ταύταις
[20]   ὁμαλῶς περιφερομένων· ἄψυχα μὲν γὰρ  ἀλλ´   ὅμως τροχαλὰ ταῖς κατασκευαῖς ὑπὸ
[12]   σημεῖον χρῆται τὸ σημαῖνον.  ἀλλ´   ὅπερ εἶπον, εἴ τι Σιμμίας
[23]   μετὰ τοῦ λόγου τὸν μῦθον,  ἀλλ´   ὅρα μὴ καὶ τὸν ξένον
[1]   τὸν ἱερὸν σπουδάζοντες οὕτω διεφάνημεν.  ἀλλ´   ὅρα τοὺς παρόντας, εἰ πρὸς
[3]   ὥσπερ Ἐπαμεινώνδας σὸς ἀδελφός·  ἀλλ´   ὁρᾷς, ὅτι φύσει πρὸς τὸ
[22]   δὲ καὶ ἄνους οὐκ ἔστιν,  ἀλλ´   ὅσον ἂν αὐτῆς σαρκὶ μιχθῇ
[17]   οὐδὲν ἀξιόλογον τοὺς πολεμίους δράσαντες  ἀλλ´   ὅσον διαταράξαντες. τὴν γὰρ πόλιν
[17]   κράτιστον ἐπισχεῖν χρόνον οὐχὶ πολὺν  ἀλλ´   ὅσον ἐξοσιώσασθαι τὰ θεῖα; καὶ
[4]   εἰς ταὐτὸ τῶν ἐχθρῶν συναγαγεῖν.  ἀλλ´   οὐ ῥᾴδιον, ἔφη μᾶλλον δ´
[12]   γὰρ τοῦ ὀργάνου τὸ ἔργον,  ἀλλ´   οὗ καὶ τὸ ὄργανον
[5]   καὶ Θεόκριτος μικρὸν διαλιπών  ἀλλ´   οὐδ´ αὐτοῖς’ ἔφη Λακεδαιμονίοις ἀμήνιτον
[22]   ἐπ´ ἄλλην γένεσιν, ὡς ὁρᾷς.  ἀλλ´   οὐδὲν ὁρῶ‘ τὸν Τίμαρχον εἰπεῖν
[11]   μεταβαλλομένην ὅτε τύχοι γνώμην ἔχοντος  ἀλλ´   ὑπὸ μείζονος ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς
[15]   λαμβάνοντας; οὐδαμῶς’ εἶπεν Ἐπαμεινώνδας,  ἀλλ´   ὥσπερ ἄλλου τινὸς ἐγὼ καὶ
[12]   καὶ δι´ ὀλίγων πολλὰ προμηνύειν.  ἀλλ´   ὥσπερ εἴ τις ἄπειρος γραμμάτων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005