Alphabétiquement     [«   »]
τιτθῶν 1
Τὸ 4
τό 4
τὸ 83
τόδε 2
τοι 2
τοιάδε 1
Fréquences     [«    »]
75 ἂν
73 ἐν
80
83 τὸ
86 τῶν
87 ὡς
100 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

τὸ


Pages
[379]   Οὐκ ἄρα πάντων γε αἴτιον  τὸ   ἀγαθόν, ἀλλὰ τῶν μὲν εὖ
[379]   Πῶς γάρ; Τί δέ; ὠφέλιμον  τὸ   ἀγαθόν; Ναί. Αἴτιον ἄρα εὐπραγίας;
[366]   τινος ἄλλης ἀσθενείας ψέγει  τὸ   ἀδικεῖν, ἀδυνατῶν αὐτὸ δρᾶν. ὡς
[362]   ὠφελεῖσθαι κερδαίνοντα τῷ μὴ δυσχεραίνειν  τὸ   ἀδικεῖν· εἰς ἀγῶνας τοίνυν ἰόντα
[366]   εἴ τις θείᾳ φύσει δυσχεραίνων  τὸ   ἀδικεῖν ἐπιστήμην λαβὼν (ἀπέχεται
[358]   ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἀγαθῷ  τὸ   ἀδικεῖν, ὥστ’ ἐπειδὰν ἀλλήλους ἀδικῶσί
[358]   κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν  τὸ   ἀδικεῖσθαι ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν,
[367]   σε ἀλλὰ τὸ δοκεῖν, οὐδὲ  τὸ   ἄδικον εἶναι (ψέγειν ἀλλὰ τὸ
[375]   πρὸς αἴσθησιν καὶ ἐλαφρὸν πρὸς  τὸ   αἰσθανόμενον διωκάθειν, καὶ ἰσχυρὸν αὖ,
[381]   ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ  τὸ   αἴσχιον ἑαυτοῦ; (Ανάγκη, ἔφη, ἐπὶ
[376]   ὁριζόμενον τό τε οἰκεῖον καὶ  τὸ   ἀλλότριον; Οὐδαμῶς, δ’ ὅς,
[370]   ἔοικεν, οὐκ αὐτὸς ποιήσεται ἑαυτῷ  τὸ   ἄροτρον, εἰ μέλλει καλὸν εἶναι,
[370]   ἵνα οἵ τε (γεωργοὶ ἐπὶ  τὸ   ἀροῦν ἔχοιεν βοῦς, οἵ τε
[380]   μὲν αὐτὸν γιγνόμενον, (καὶ) ἀλλάττοντα  τὸ   αὑτοῦ εἶδος εἰς πολλὰς μορφάς,
[369]   οὖν; ἕνα ἕκαστον τούτων δεῖ  τὸ   αὑτοῦ ἔργον ἅπασι κοινὸν κατατιθέναι,
[381]   εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον οὖν ἐπὶ  τὸ   βέλτιόν τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει
[357]   ἔφη, εἶδος ἀγαθοῦ, ἐν  τὸ   γυμνάζεσθαι καὶ τὸ κάμνοντα ἰατρεύεσθαι
[357]   ταῦτα εἰπὼν ᾤμην λόγου ἀπηλλάχθαι·  τὸ   δ’ ἦν ἄρα, ὡς ἔοικε,
[382]   Οὐκ ἔστιν. Πάντῃ ἄρα ἀψευδὲς  τὸ   δαιμόνιόν τε καὶ τὸ θεῖον.
[358]   φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν,  τὸ   δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ
[367]   ἀλλότριον ἀγαθόν, συμφέρον τοῦ κρείττονος,  τὸ   δὲ ἄδικον αὑτῷ μὲν συμφέρον
[359]   μὴ δυναμένοις τὸ (μὲν ἐκφεύγειν  τὸ   δὲ αἱρεῖν δοκεῖ λυσιτελεῖν συνθέσθαι
[359]   ἐὰν ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ·  τὸ   δὲ δίκαιον ἐν μέσῳ ὂν
[370]   τῇ τῆς οἰκίας παρασκευῇ διατρίβειν,  τὸ   δὲ ἱματίου, τὸ δὲ ὑποδημάτων,
[362]   δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν.  τὸ   δὲ τοῦ Αἰσχύλου πολὺ ἦν
[370]   παρασκευῇ διατρίβειν, τὸ δὲ ἱματίου,  τὸ   δὲ ὑποδημάτων, καὶ μὴ ἄλλοις
[368]   (Σώκρατες, ἐν τῇ περὶ  τὸ   δίκαιον ζητήσει καθορᾷς; Εγώ σοι,
[367]   τὰς δὲ ψευδεῖς προσθήσεις, οὐ  τὸ   δίκαιον φήσομεν ἐπαινεῖν σε ἀλλὰ
[361]   εἶναι ἀγαθὸν ἐθέλοντα. ἀφαιρετέον δὴ  τὸ   δοκεῖν. εἰ γὰρ δόξει δίκαιος
[367]   τὸ ἄδικον εἶναι (ψέγειν ἀλλὰ  τὸ   δοκεῖν, καὶ παρακελεύεσθαι ἄδικον ὄντα
[367]   δίκαιον φήσομεν ἐπαινεῖν σε ἀλλὰ  τὸ   δοκεῖν, οὐδὲ τὸ ἄδικον εἶναι
[365]   θεσπέσιος βίος λέγεται. (οὐκοῦν, ἐπειδὴ  τὸ   δοκεῖν, ὡς δηλοῦσί μοι οἱ
[381]   κάλλιστος καὶ ἄριστος ὢν εἰς  τὸ   δυνατὸν ἕκαστος αὐτῶν μένει ἀεὶ
[360]   δικαιοσύνης, ἀλλὰ τέλεον ἑκάτερον εἰς  τὸ   ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα τιθῶμεν. πρῶτον μὲν
[359]   δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν εἰς  τὸ   εἴσω τῆς χειρός, ~τούτου δὲ
[382]   Δοκεῖ μοι. Τί δὲ δὴ  τὸ   ἐν τοῖς λόγοις (ψεῦδος) πότε
[374]   καὶ φύσεως ἐπιτηδείας εἰς αὐτὸ  τὸ   ἐπιτήδευμα; Πῶς δ’ οὔ; Ημέτερον
[361]   δὲ δίκαιος, ἵνα ἀμφότεροι εἰς  τὸ   ἔσχατον ἐληλυθότες, μὲν δικαιοσύνης,
[375]   κυνῶν, ὅτι τοῦτο φύσει αὐτῶν  τὸ   ἦθος, πρὸς μὲν τοὺς συνήθεις
[382]   ἀψευδὲς τὸ δαιμόνιόν τε καὶ  τὸ   θεῖον. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη.
[381]   Εστι δὴ ταῦτα. (Πᾶν δὴ  τὸ   καλῶς ἔχον φύσει
[357]   ἐν τὸ γυμνάζεσθαι καὶ  τὸ   κάμνοντα ἰατρεύεσθαι καὶ ἰάτρευσίς τε
[376]   ἡμῖν ἐστιν αὐτὸ σκοποῦσι πρὸς  τὸ   κατιδεῖν οὗπερ ἕνεκα (πάντα σκοποῦμεν,
[365]   τῶν λόγων φέρει. ἐπὶ γὰρ  τὸ   λανθάνειν συνωμοσίας τε καὶ ἑταιρίας
[362]   ῥηθῆναι. Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ,  τὸ   λεγόμενον, ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη· ὥστε
[377]   Πρῶτον μέν, ἦν δ’ ἐγώ,  τὸ   μέγιστον καὶ περὶ τῶν μεγίστων
[358]   δικαιοσύνη. Πεφυκέναι γὰρ δή φασιν  τὸ   μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ
[376]   Εγωγε. Λόγων δὲ διττὸν εἶδος,  τὸ   μὲν ἀληθές, ψεῦδος δ’ ἕτερον;
[367]   λανθάνειν, καὶ ὁμολογεῖν Θρασυμάχῳ ὅτι  τὸ   μὲν δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθόν, συμφέρον
[359]   ἀμφοτέρων γεύωνται, ~τοῖς μὴ δυναμένοις  τὸ   (μὲν ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν
[370]   τοῦ χρόνου, τὰ δὲ τρία,  τὸ   μὲν ἐπὶ τῇ τῆς οἰκίας
[366]   ἐπεξῆλθεν ἱκανῶς τῷ λόγῳ ὡς  τὸ   μὲν μέγιστον κακῶν ὅσα ἴσχει
[373]   ἔφη, Σώκρατες. Πολεμήσομεν δὴ  τὸ   μετὰ τοῦτο, Γλαύκων;
[382]   νυνδὴ (ἐλέγομεν ταῖς μυθολογίαις, διὰ  τὸ   μὴ εἰδέναι ὅπῃ τἀληθὲς ἔχει
[382]   τὸ ψεῦδος χρήσιμον; πότερον διὰ  τὸ   μὴ εἰδέναι τὰ παλαιὰ ἀφομοιῶν
[359]   οὐδ’ ἂν ἑνί ποτε συνθέσθαι  τὸ   μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι· μαίνεσθαι
[377]   λέγομεν; τοῦτο δέ που ὡς  τὸ   ὅλον εἰπεῖν ψεῦδος, ἔνι δὲ
[357]   οἷον αὖ τὸ φρονεῖν καὶ  τὸ   ὁρᾶν καὶ τὸ ὑγιαίνειν; τὰ
[376]   Αλλὰ μὴν κομψόν γε φαίνεται  τὸ   πάθος αὐτοῦ τῆς (φύσεως καὶ
[378]   Οὐδέ γε, ἦν δ’ ἐγώ,  τὸ   παράπαν ὡς θεοὶ θεοῖς πολεμοῦσί
[361]   λέγειν τε ἱκανῷ ὄντι πρὸς  τὸ   πείθειν, ἐάν τι μηνύηται τῶν
[364]   δικαίων τὰ ἄδικα ὡς ἐπὶ  τὸ   πλῆθος λέγουσι, καὶ πονηροὺς πλουσίους
[377]   ἐν ταῖς ψυχαῖς ὡς ἐπὶ  τὸ   πολὺ ἐναντίας δόξας ἐκείναις ἅς,
[365]   πρὸς αὑτὸν κατὰ Πίνδαρον ἐκεῖνο  τὸ   Πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον
[370]   γάρ. Οὐ γὰρ οἶμαι ἐθέλει  τὸ   πραττόμενον τὴν τοῦ πράττοντος σχολὴν
[373]   μᾶλλον οὕτω διαιτώμενοι ὡς  τὸ   πρότερον; Πολύ γε. Καὶ
[373]   παντοδαπά. καὶ δὴ καὶ  τὸ   πρῶτον ἐλέγομεν οὐκέτι τἀναγκαῖα θετέον,
[372]   μύρτα καὶ φηγοὺς σποδιοῦσιν (πρὸς  τὸ   πῦρ, μετρίως ὑποπίνοντες· καὶ οὕτω
[378]   τὴν πόλιν φυλάξειν αἴσχιστον νομίζειν  τὸ   ῥᾳδίως ἀλλήλοις ἀπεχθάνεσθαι— πολλοῦ δεῖ
[369]   τιν’ ἄλλον τῶν περὶ  τὸ   σῶμα θεραπευτήν; Πάνυ γε. Εἴη
[374]   ἀλλὰ σκυτοτόμον, ἵνα δὴ ἡμῖν  τὸ   τῆς σκυτικῆς ἔργον καλῶς γίγνοιτο,
[374]   ἦν δ’ ἐγώ, ὅσῳ μέγιστον  τὸ   τῶν φυλάκων ἔργον, (τοσούτῳ σχολῆς
[357]   φρονεῖν καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ  τὸ   ὑγιαίνειν; τὰ γὰρ τοιαῦτά που
[381]   καὶ τῶν τοιούτων παθημάτων, ~οὐ  τὸ   ὑγιέστατον καὶ ἰσχυρότατον (ἥκιστα ἀλλοιοῦται;
[359]   καὶ συνθήκας αὑτῶν, καὶ ὀνομάσαι  τὸ   ὑπὸ τοῦ νόμου ἐπίταγμα νόμιμόν
[383]   παιᾶν’ ἐπηυφήμησεν, εὐθυμῶν ἐμέ. κἀγὼ  τὸ   Φοίβου θεῖον ἀψευδὲς στόμα ἤλπιζον
[357]   ἀπ’ αὐτοῦ γιγνομένων, οἷον αὖ  τὸ   φρονεῖν καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ
[357]   αὐτὸ αὑτοῦ ἕνεκα ἀσπαζόμενοι, οἷον  τὸ   χαίρειν καὶ αἱ ἡδοναὶ ὅσαι
[381]   αἴσχιον ἑαυτοῦ; (Ανάγκη, ἔφη, ἐπὶ  τὸ   χεῖρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται· οὐ γάρ
[381]   κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὸν ἐπὶ  τὸ   χεῖρον καὶ τὸ αἴσχιον ἑαυτοῦ;
[382]   τῶν παλαιῶν, ἀφομοιοῦντες τῷ ἀληθεῖ  τὸ   ψεῦδος ὅτι μάλιστα, οὕτω χρήσιμον
[382]   ἐνταῦθα ἔχειν τε καὶ κεκτῆσθαι  τὸ   ψεῦδος πάντες ἥκιστα ἂν δέξαιντο,
[382]   δὴ οὖν τούτων τῷ θεῷ  τὸ   ψεῦδος χρήσιμον; πότερον διὰ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006