Alphabétiquement     [«   »]
ὅταν 7
ὅτε 1
Οτι 1
ὅτι 42
ὁτιοῦν 1
ὅτῳ 1
ὁτῳοῦν 1
Fréquences     [«    »]
39 εἰ
41 οὐ
40 περὶ
42 ὅτι
43 τῷ
45 γε
46 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

ὅτι


Pages
[368]   ἀδύνατος εἶναι— σημεῖον δέ μοι,  ὅτι   πρὸς Θρασύμαχον λέγων ᾤμην
[359]   διανοίᾳ· δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ ποιεῖν  ὅτι   ἂν βούληται, τῷ τε δικαίῳ
[366]   εἰρήκαμεν, ἱκανῶς δὲ ἔγνωκεν  ὅτι   ἄριστον δικαιοσύνη, πολλήν που συγγνώμην
[377]   γυμναστικῆς. Ορθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν οἶσθ’  ὅτι   ἀρχὴ παντὸς ἔργου μέγιστον, ἄλλως
[360]   καὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδεῶς  ὅτι   βούλοιτο λαμβάνειν, (καὶ εἰσιόντι εἰς
[375]   μὴν καὶ τὰ τῆς ψυχῆς,  ὅτι   γε θυμοειδῆ. Καὶ τοῦτο. Πῶς
[376]   μέχρι τούτου προσέσχον τὸν νοῦν·  ὅτι   δέ που δρᾷ ταῦτα, δῆλον.
[367]   ἡμῖν ἐνδείξῃ μόνον τῷ λόγῳ  ὅτι   δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον, ἀλλὰ καὶ
[367]   ἡμῖν μόνον ἐνδείξῃ τῷ λόγῳ  ὅτι   δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον, ἀλλὰ τί
[358]   χαλεπόν. Οἶδα, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   δοκεῖ οὕτω καὶ πάλαι ὑπὸ
[380]   τὸν ποιητήν. ἀλλ’ εἰ μὲν  ὅτι   ἐδεήθησαν κολάσεως λέγοιεν ὡς ἄθλιοι
[358]   οὐχ ὡς ἀγαθόν, τρίτον δὲ  ὅτι   εἰκότως αὐτὸ δρῶσι· πολὺ γὰρ
[381]   ἂν καὶ ἀλλοιοῖ; Δῆλον, ἔφη,  ὅτι,   εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον οὖν ἐπὶ
[375]   ἀπελείφθημεν. Πῶς λέγεις; Οὐκ ἐννενοήκαμεν  ὅτι   εἰσὶν ἄρα φύσεις οἵας ἡμεῖς
[378]   μέγα καὶ ἄπορον θῦμα, ὅπως  ὅτι   ἐλαχίστοις συνέβη ἀκοῦσαι. Καὶ γάρ,
[380]   λέγει, ἐατέον ἀκούειν τοὺς νέους,  ὅτι—   θεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς,
[364]   ἀνθρώπων παραγωγῆς τὸν Ομηρον μαρτύρονται,  ὅτι   καὶ ἐκεῖνος εἶπεν— λιστοὶ δέ
[372]   ὄψον ἕξουσιν, ἅλας τε δῆλον  ὅτι   καὶ ἐλάας καὶ τυρόν, καὶ
[372]   ἦν δ’ ἐγώ, λέγεις. ἐπελαθόμην  ὅτι   καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας τε
[378]   παντὸς ποιητέον πρῶτα ἀκούουσιν  ὅτι   κάλλιστα μεμυθολογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν.
[382]   ἀφομοιοῦντες τῷ ἀληθεῖ τὸ ψεῦδος  ὅτι   μάλιστα, οὕτω χρήσιμον ποιοῦμεν; Καὶ
[377]   Εστι ταῦτα. Τοῦτο δὴ ἔλεγον,  ὅτι   μουσικῆς πρότερον ἁπτέον γυμναστικῆς.
[360]   τοῦτο τεκμήριον ἂν φαίη τις  ὅτι   οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος,
[362]   κακὰ παθὼν ἀνασχινδυλευθήσεται καὶ γνώσεται  ὅτι   οὐκ εἶναι δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν
[361]   δικαιοσύνης ἀδικίαν. ἐροῦσι δὲ τάδε,  ὅτι   οὕτω διακείμενος δίκαιος μαστιγώσεται,
[358]   καὶ ὅθεν γεγονέναι, δεύτερον δὲ  ὅτι   πάντες αὐτὸ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἄκοντες
[357]   πεπεικέναι ὡς (ἀληθῶς πεῖσαι  ὅτι   παντὶ τρόπῳ ἄμεινόν ἐστιν δίκαιον
[366]   ὀργίζεται τοῖς ἀδίκοις, ἀλλ’ οἶδεν  ὅτι   πλὴν εἴ τις θείᾳ φύσει
[373]   πόλεμος ἐργάζεται, ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον,  ὅτι   πολέμου αὖ γένεσιν ηὑρήκαμεν, ἐξ
[370]   γὰρ καὶ αὐτὸς εἰπόντος σοῦ,  ὅτι   πρῶτον μὲν ἡμῶν φύεται ἕκαστος
[377]   Οὐ μανθάνεις, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   πρῶτον τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν;
[371]   Δῆλον δή, δ’ ὅς,  ὅτι   πωλοῦντες καὶ ὠνούμενοι. Αγορὰ δὴ
[368]   ὀξὺ βλέπουσιν, ἔπειτά τις ἐνενόησεν,  ὅτι   τὰ αὐτὰ γράμματα ἔστι που
[378]   νέος οὐχ οἷός τε κρίνειν  ὅτι   τε ὑπόνοια καὶ μή,
[382]   σεμνὸν λέγειν· ἐγὼ δὲ λέγω  ὅτι   τῇ ψυχῇ περὶ τὰ ὄντα
[382]   Οὐκ οἶσθα, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   τό γε ὡς ἀληθῶς ψεῦδος,
[368]   εἶπον οὖν ὅπερ ἐμοὶ ἔδοξεν,  ὅτι   Τὸ ζήτημα ἐπιχειροῦμεν οὐ
[367]   ὄντα λανθάνειν, καὶ ὁμολογεῖν Θρασυμάχῳ  ὅτι   τὸ μὲν δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθόν,
[375]   γάρ που τῶν γενναίων κυνῶν,  ὅτι   τοῦτο φύσει αὐτῶν τὸ ἦθος,
[382]   λέγεις; Οὕτως, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   τῷ κυριωτάτῳ που ἑαυτῶν ψεύδεσθαι
[368]   μᾶλλον πιστεύω, τοσούτῳ μᾶλλον ἀπορῶ  ὅτι   χρήσωμαι. οὔτε γὰρ ὅπως βοηθῶ
[366]   πρὸς σέ, Σώκρατες, εἰπεῖν,  ὅτι   Ω θαυμάσιε, πάντων (ὑμῶν, ὅσοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006