Alphabétiquement     [«   »]
ἐθέμεθα 1
ἔθηκαν 1
Εἰ 1
εἰ 39
εἴ 11
εἰδέναι 3
εἶδος 4
Fréquences     [«    »]
35 ἀλλ
35 ἀλλὰ
37 οὐκ
39 εἰ
40 περὶ
41 οὐ
42 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

εἰ


Pages
[373]   μήτ’ εἴ τι κακὸν μήτ’  εἰ   ἀγαθὸν πόλεμος ἐργάζεται, ἀλλὰ
[370]   πάνυ γε μέγα τι εἴη,  εἰ   αὐτοῖς βουκόλους τε καὶ ποιμένας
[359]   ἐξουσία ἣν λέγω τοιάδε μάλιστα,  εἰ   αὐτοῖς γένοιτο οἵαν (ποτέ φασιν
[361]   ἐθέλοντα. ἀφαιρετέον δὴ τὸ δοκεῖν.  εἰ   γὰρ δόξει δίκαιος (εἶναι, ἔσονται
[367]   δόξας ἀφαίρει, ὥσπερ Γλαύκων διεκελεύσατο.  εἰ   γὰρ μὴ ἀφαιρήσεις ἑκατέρωθεν τὰς
[367]   αὑτῇ, δικαιοσύνη δὲ μέγιστον ἀγαθόν.  ~(εἰ   γὰρ οὕτως ἐλέγετο ἐξ ἀρχῆς
[369]   Αρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ,  εἰ   γιγνομένην πόλιν θεασαίμεθα λόγῳ, καὶ
[372]   ἣν διεληλύθαμεν, ὥσπερ ὑγιής τις·  εἰ   δ’ αὖ βούλεσθε, καὶ φλεγμαίνουσαν
[366]   ἀμφότερα οὐδέτερα πειστέον.  ~εἰ   δ’ οὖν πειστέον, ἀδικητέον καὶ
[378]   νέους, ἀλλὰ μάλιστα μὲν σιγᾶσθαι,  εἰ   δὲ ἀνάγκη τις ἦν λέγειν,
[365]   καὶ ἡμῖν (μελητέον τοῦ λανθάνειν;  εἰ   δὲ εἰσί τε καὶ ἐπιμελοῦνται,
[375]   πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς·  εἰ   δὲ μή, οὐ περιμενοῦσιν ἄλλους
[360]   οἷοί τ’ ἐσόμεθα κρῖναι ὀρθῶς·  εἰ   δὲ μή, οὔ. τίς οὖν
[357]   ἀληθῶς, εἶπον, ἔγωγ’ ἂν ἑλοίμην,  εἰ   ἐπ’ ἐμοὶ εἴη. Οὐ τοίνυν,
[378]   ὑπὸ τοῦ ὑέος, οὐδ’ ἂν  εἰ   ἦν ἀληθῆ ᾤμην δεῖν ῥᾳδίως
[380]   ἔργα ἐατέον αὐτὰ λέγειν,  εἰ   θεοῦ, ἐξευρετέον αὐτοῖς σχεδὸν ὃν
[380]   ὡς οὔτε ὅσια ἂν λεγόμενα  εἰ   λέγοιτο, οὔτε σύμφορα ἡμῖν οὔτε
[376]   Αδείμαντε, οὐκ ἄρα ἀφετέον, οὐδ’  εἰ   μακροτέρα τυγχάνει οὖσα. Οὐ γὰρ
[380]   ταῦτα ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει,  εἰ   μέλλει εὐνομήσεσθαι, μήτε τινὰ ἀκούειν,
[370]   αὐτὸς ποιήσεται ἑαυτῷ τὸ ἄροτρον,  εἰ   μέλλει καλὸν εἶναι, (οὐδὲ σμινύην,
[376]   θαρροῦντες τιθῶμεν καὶ ἐν ἀνθρώπῳ,  εἰ   μέλλει (πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ
[361]   ἐπιχειρῶν ὀρθῶς τοῖς ἀδικήμασιν λανθανέτω,  εἰ   μέλλει σφόδρα ἄδικος εἶναι. τὸν
[365]   (φήσομεν, τῶν μεγάλων· ἀλλ’ ὅμως,  εἰ   μέλλομεν εὐδαιμονήσειν, ταύτῃ ἰτέον, ὡς
[373]   τῶν πλησίον χώρας ἡμῖν ἀποτμητέον,  εἰ   μέλλομεν ἱκανὴν ἕξειν νέμειν τε
[383]   ἐπὶ παιδείᾳ χρῆσθαι τῶν νέων,  εἰ   μέλλουσιν ἡμῖν οἱ φύλακες θεοσεβεῖς
[374]   τὴν πόλιν· ὡμολογοῦμεν δέ που,  εἰ   μέμνησαι, ἀδύνατον ἕνα πολλὰς καλῶς
[365]   λανθάνειν οὔτε βιάσασθαι δυνατόν. Οὐκοῦν,  εἰ   μὲν μὴ εἰσὶν μηδὲν
[380]   ἐατέον λέγειν τὸν ποιητήν. ἀλλ’  εἰ   μὲν ὅτι ἐδεήθησαν κολάσεως λέγοιεν
[368]   ἔχειν· πάνυ γὰρ θεῖον πεπόνθατε,  εἰ   μὴ πέπεισθε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον
[372]   ἔφη, οὐκ ἐννοῶ, Σώκρατες,  εἰ   μή που ἐν αὐτῶν τούτων
[367]   λοιδορούντων, σοῦ δὲ οὐκ ἄν,  εἰ   μὴ σὺ κελεύοις, διότι πάντα
[382]   τό γε ὡς ἀληθῶς ψεῦδος,  εἰ   οἷόν τε τοῦτο εἰπεῖν, πάντες
[368]   μείζονι ἐνείη καὶ ῥᾴων καταμαθεῖν.  εἰ   οὖν βούλεσθε, ~πρῶτον ἐν ταῖς
[360]   καὶ τὴν ἀρχὴν οὕτω κατασχεῖν.  εἰ   οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην,
[368]   ποιήσασθαι ζήτησιν αὐτοῦ, οἵανπερ ἂν  εἰ   προσέταξέ τις γράμματα σμικρὰ πόρρωθεν
[374]   ὅς· αὐτοὶ οὐχ ἱκανοί; Οὔκ,  εἰ   σύ γε, ἦν δ’ ἐγώ,
[368]   ἀναγνόντας οὕτως ἐπισκοπεῖν τὰ ἐλάττω,  εἰ   τὰ αὐτὰ ὄντα τυγχάνει. Πάνυ
[360]   τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου  εἰ   ταύτην ἔχοι τὴν δύναμιν, καὶ
[359]   αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ’ ἂν αἰσθοίμεθα,  εἰ   τοιόνδε (ποιή( σαιμεν τῇ διανοίᾳ·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006