Alphabétiquement     [«   »]
μέχρι 3
Μὴ 1
μή 6
μὴ 47
μηδ 3
μηδὲ 2
Μηδεὶς 1
Fréquences     [«    »]
45 γε
46 τοὺς
43 τῷ
47 μὴ
50 ἐγώ
50 εἶναι
51 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

μὴ


Pages
[367]   ἐπείθετε, οὐκ ἂν ἀλλήλους ἐφυλάττομεν  μὴ   ἀδικεῖν, ἀλλ’ αὐτὸς αὑτοῦ ἦν
[367]   ἦν ἕκαστος ἄριστος φύλαξ, δεδιὼς  μὴ   ἀδικῶν τῷ μεγίστῳ κακῷ σύνοικος
[370]   ἱματίου, τὸ δὲ ὑποδημάτων, καὶ  μὴ   ἄλλοις κοινωνοῦντα πράγματα ἔχειν, ἀλλ’
[369]   Εσκεπται, ἔφη Αδείμαντος· ἀλλὰ  μὴ   ἄλλως ποίει. Γίγνεται τοίνυν, ἦν
[381]   ξένοις καὶ παντοδαποῖς ἰνδαλλόμενοι, ἵνα  μὴ   ἅμα μὲν εἰς θεοὺς βλασφημῶσιν,
[368]   ἐδέοντο παντὶ τρόπῳ βοηθῆσαι καὶ  μὴ   ἀνεῖναι τὸν λόγον, ἀλλὰ διερευνήσασθαι
[382]   πότε καὶ τῷ χρήσιμον, ὥστε  μὴ   ἄξιον εἶναι μίσους; ἆρ’ οὐ
[360]   τολμήσειεν ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ  μὴ   ἅπτεσθαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐκ
[374]   ἱκανῶς οὐδ’ ἂν εἷς γένοιτο  μὴ   αὐτὸ τοῦτο ἐκ παιδὸς ἐπιτηδεύων,
[367]   ὥσπερ Γλαύκων διεκελεύσατο. εἰ γὰρ  μὴ   ἀφαιρήσεις ἑκατέρωθεν τὰς ἀληθεῖς, τὰς
[379]   μοι δοκεῖ. Αρ’ οὖν  μὴ   βλαβερὸν βλάπτει; Οὐδαμῶς. Ο δὲ
[379]   βλαβερὸν βλάπτει; Οὐδαμῶς. Ο δὲ  μὴ   βλάπτει κακόν τι ποιεῖ; Οὐδὲ
[368]   παραγενόμενον δικαιοσύνῃ κακηγορουμένῃ (ἀπαγορεύειν καὶ  μὴ   βοηθεῖν ἔτι ἐμπνέοντα καὶ δυνάμενον
[368]   ἀπεδέξασθέ μου— οὔτ’ αὖ ὅπως  μὴ   βοηθήσω ἔχω· δέδοικα γὰρ μὴ
[366]   σώματος γένους, ἀλλὰ  μὴ   γελᾶν ἐπαινουμένης ἀκούοντα; ὡς δή
[375]   ἂν στέρηται, φύλαξ ἀγαθὸς οὐ  μὴ   γένηται· ταῦτα δὲ ἀδυνάτοις ἔοικεν,
[370]   εἰς τοιοῦτον τόπον οὗ ἐπεισαγωγίμων  μὴ   δεήσεται, σχεδόν τι ἀδύνατον. Αδύνατον
[365]   δὲ βιασόμεθα, ὡς πλεονεκτοῦντες δίκην  μὴ   διδόναι. Αλλὰ δὴ θεοὺς οὔτε
[359]   μὲν ἀρίστου ὄντος, ἐὰν ἀδικῶν  μὴ   διδῷ δίκην, τοῦ δὲ κακίστου,
[359]   ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, ~τοῖς  μὴ   δυναμένοις τὸ (μὲν ἐκφεύγειν τὸ
[362]   ταῦτα πάντα ὠφελεῖσθαι κερδαίνοντα τῷ  μὴ   δυσχεραίνειν τὸ ἀδικεῖν· εἰς ἀγῶνας
[382]   (ἐλέγομεν ταῖς μυθολογίαις, διὰ τὸ  μὴ   εἰδέναι ὅπῃ τἀληθὲς ἔχει περὶ
[382]   ψεῦδος χρήσιμον; πότερον διὰ τὸ  μὴ   εἰδέναι τὰ παλαιὰ ἀφομοιῶν ἂν
[371]   τις ἄλλος τῶν δημιουργῶν,  μὴ   εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἥκῃ
[365]   βιάσασθαι δυνατόν. Οὐκοῦν, εἰ μὲν  μὴ   εἰσὶν μηδὲν αὐτοῖς τῶν
[361]   καὶ δὴ κἂν ἀγροικοτέρως λέγηται,  μὴ   ἐμὲ οἴου λέγειν, Σώκρατες,
[370]   πράττοντα τῷ (πρατ( τομένῳ ἐπακολουθεῖν  μὴ   ἐν παρέργου μέρει. Ανάγκη. Εκ
[376]   τρόπον ἐν πόλει γίγνεται; ἵνα  μὴ   ἐῶμεν ἱκανὸν λόγον συχνὸν
[381]   βιοδώροις· (καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλὰ  μὴ   ἡμῖν ψευδέσθων. μηδ’ αὖ ὑπὸ
[367]   δι’ αὑτήν, ἐάντε λανθάνῃ ἐάντε  μὴ   θεούς τε καὶ ἀνθρώπους,
[375]   δὲ εἶναι ἆρα ἐθελήσει  μὴ   θυμοειδὴς εἴτε ἵππος εἴτε κύων
[365]   τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς,  μὴ   θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει. Ταῦτα
[365]   δικαίῳ μὲν ὄντι μοι, ἐὰν  μὴ   καὶ δοκῶ ὄφελος οὐδέν φασιν
[377]   ἄλλως τε καὶ ἐάν τις  μὴ   καλῶς ψεύδηται. Τί τοῦτο; (Οταν
[381]   μὲν οἱ θεοί εἰσιν οἷοι  μὴ   μεταβάλλειν, ἡμῖν δὲ ποιοῦσιν δοκεῖν
[371]   μοι. Δεῖ δὴ τὰ οἴκοι  μὴ   μόνον ἑαυτοῖς ποιεῖν ἱκανά, ἀλλὰ
[361]   γὰρ ἀδικία δοκεῖν δίκαιον εἶναι  μὴ   ὄντα. δοτέον οὖν τῷ τελέως
[368]   μὴ βοηθήσω ἔχω· δέδοικα γὰρ  μὴ   οὐδ’ ὅσιον παραγενόμενον δικαιοσύνῃ
[367]   ἄλλο σκοπῶν διελήλυθας τοῦτο.  μὴ   οὖν ἡμῖν ἐνδείξῃ μόνον τῷ
[367]   ὡς δύναμαι μάλιστα κατατείνας λέγω.  μὴ   οὖν ἡμῖν μόνον ἐνδείξῃ τῷ
[380]   λέγειν καὶ τοὺς ποιοῦντας ποιεῖν,  μὴ   πάντων αἴτιον τὸν θεὸν ἀλλὰ
[371]   ἂν τὰ μὲν τῆς διανοίας  μὴ   πάνυ ἀξιοκοινώνητοι ὦσιν, τὴν δὲ
[368]   τις γράμματα σμικρὰ πόρρωθεν ἀναγνῶναι  μὴ   πάνυ ὀξὺ βλέπουσιν, ἔπειτά τις
[368]   πάνυ γὰρ θεῖον πεπόνθατε, εἰ  μὴ   πέπεισθε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον εἶναι,
[367]   σοῦ δὲ οὐκ ἄν, εἰ  μὴ   σὺ κελεύοις, διότι πάντα τὸν
[372]   κλινῶν κατακεῖσθαι οἶμαι τοὺς μέλλοντας  μὴ   ταλαιπωρεῖσθαι, καὶ ἀπὸ τραπεζῶν (δειπνεῖν,
[361]   βεβασανισμένος εἰς δικαιοσύνην τῷ  μὴ   τέγγεσθαι ὑπὸ κακοδοξίας καὶ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006