Alphabétiquement     [«   »]
ζῶσιν 1
Η 1
7
ἢ 80
6
26
29
Fréquences     [«    »]
75 ἂν
73 ἐν
66 οὖν
80 ἢ
83 τὸ
86 τῶν
87 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II


Pages
[358]   δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι     ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ’ ἐπειδὰν
[357]   τρόπῳ ἄμεινόν ἐστιν δίκαιον εἶναι     ἄδικον; Ως ἀληθῶς, εἶπον, ἔγωγ’
[365]   οὐκ ἄλλοθέν τοι αὐτοὺς ἴσμεν     ἀκηκόαμεν ἔκ τε τῶν
[375]   θυμοειδὴς εἴτε ἵππος εἴτε κύων     ἄλλο ὁτιοῦν ζῷον; οὐκ
[369]   σίτου παρασκευῇ καὶ ἄλλοις κοινωνεῖν,     ἀμελήσαντα ἑαυτῷ μόνον τέταρτον μέρος
[365]   καὶ ἀναθήμασιν παράγεσθαι ἀναπειθόμενοι, οἷς     ἀμφότερα οὐδέτερα πειστέον. ~εἰ
[381]   ἔχον φύσει τέχνῃ     ἀμφοτέροις ἐλαχίστην μεταβολὴν ὑπ’ ἄλλου
[381]   χείρω ποιεῖν ὁπῃοῦν θεῶν     ἀνθρώπων; Αδύνατον, ἔφη. Αδύνατον ἄρα,
[380]   ποιοῦντα περὶ αὑτοῦ τοιαῦτα δοκεῖν,     ἁπλοῦν τε εἶναι καὶ πάντων
[381]   γε φήσομεν τὸν θεὸν κάλλους     ἀρετῆς εἶναι. Ορθότατα, ἦν δ’
[380]   τι ἐξίσταιτο τῆς αὑτοῦ (ἰδέας,     αὐτὸ ὑφ’ ἑαυτοῦ μεθίστασθαι
[366]   δώσομεν ὧν ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν,     αὐτοὶ παῖδες παίδων. Αλλ’
[363]   ὥς τέ τευ γάρ φησιν     βασιλῆος ἀμύμονος ὅς τε θεουδὴς
[366]   ψυχῆς χρημάτων σώματος     γένους, ἀλλὰ μὴ γελᾶν ἐπαινουμένης
[366]   ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ’ ὑπὸ ἀνανδρίας     γήρως τινος ἄλλης ἀσθενείας
[377]   δὲ μύθοις πρὸς τὰ παιδία     γυμνασίοις χρώμεθα. Εστι ταῦτα. Τοῦτο
[376]   οὐ μουσικῇ πρότερον ἀρξόμεθα παιδεύοντες     γυμναστικῇ; Πῶς δ’ οὔ; Μουσικῆς
[377]   ἔλεγον, ὅτι μουσικῆς πρότερον ἁπτέον     γυμναστικῆς. Ορθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν οἶσθ’
[366]   ἀδικίαν οὐδ’ ἐπῄνεσεν δικαιοσύνην ἄλλως     δόξας τε καὶ τιμὰς καὶ
[380]   θεοῦ ἔργα ἐατέον αὐτὰ λέγειν,     εἰ θεοῦ, ἐξευρετέον αὐτοῖς σχεδὸν
[365]   τοι αὐτοὺς ἴσμεν ἀκηκόαμεν     ἔκ τε τῶν νόμων καὶ
[366]   τούτων ἁπάντων οὐδὲν ἄλλο αἴτιον     ἐκεῖνο, ὅθενπερ ἅπας λόγος
[383]   ἡμᾶς ψεύδεσι παράγειν ἐν λόγῳ     ἐν ἔργῳ; Συγχωρῶ. Πολλὰ ἄρα
[381]   τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὸν     ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ
[366]   θείᾳ φύσει δυσχεραίνων τὸ ἀδικεῖν     ἐπιστήμην λαβὼν (ἀπέχεται αὐτοῦ, τῶν
[382]   θεὸς ἐθέλοι ἂν λόγῳ     ἔργῳ φάντασμα προτείνων; Οὐκ οἶδα,
[381]   ἑκὼν αὑτὸν χείρω ποιεῖν ὁπῃοῦν     θεῶν ἀνθρώπων; Αδύνατον, ἔφη.
[360]   δημιουργοὶ ποιείτω— οἷον κυβερνήτης ἄκρος     ἰατρὸς ~τά τε ἀδύνατα ἐν
[369]   οἰκοδόμος, ἄλλος δέ τις ὑφάντης;     καὶ σκυτοτόμον αὐτόσε προσθήσομεν
[359]   ἐνόντα νεκρόν, ὡς φαίνεσθαι μείζω     κατ’ ἄνθρωπον, τοῦτον δὲ ἄλλο
[370]   ἴσως, Σώκρατες, οὕτω ῥᾷον     κείνως. Οὐδέν, ἦν δ’ ἐγώ,
[374]   τέχνην ἡντινοῦν ἐργαζόμενος, πεττευτικὸς δὲ     κυβευτικὸς ἱκανῶς οὐδ’ ἂν εἷς
[382]   ἐγώ· ψεύδεσθαι θεὸς ἐθέλοι ἂν     λόγῳ ἔργῳ φάντασμα προτείνων;
[382]   δεῖ. Αλλὰ δι’ οἰκείων ἄνοιαν     μανίαν; Αλλ’ οὐδείς, ἔφη, τῶν
[369]   ἄλλος ἄλλῳ, εἴ τι μεταδίδωσιν,     μεταλαμβάνει, οἰόμενος αὑτῷ ἄμεινον εἶναι;
[365]   Οὐκοῦν, εἰ μὲν μὴ εἰσὶν     μηδὲν αὐτοῖς τῶν ἀνθρωπίνων μέλει,
[358]   ἀμείνων ἄρα τοῦ ἀδίκου     τοῦ δικαίου βίος, ὡς
[370]   εἷς ὢν πολλὰς τέχνας ἐργαζόμενος,     ὅταν μίαν εἷς; Οταν,
[373]   δὴ καὶ διακόνων πλειόνων δεησόμεθα·     οὐ δοκεῖ δεήσειν παιδαγωγῶν, τιτθῶν,
[370]   ἄλλος ἐπ’ ἄλλου ἔργου πράξει.     οὐ δοκεῖ σοι; Εμοιγε. Τί
[380]   τι ἄλλο τῶν τοιούτων,     οὐ θεοῦ ἔργα ἐατέον αὐτὰ
[371]   ἡμῖν γένεσιν ἐμποιεῖ τῇ πόλει.     οὐ καπήλους καλοῦμεν τοὺς πρὸς
[370]   ὑφάντης τε καὶ σκυτοτόμος·     οὔ; Αληθῆ. Τέκτονες δὴ καὶ
[376]   Μουσικῆς δ’ εἶπον, τιθεῖς λόγους,     οὔ; Εγωγε. Λόγων δὲ διττὸν
[365]   παράγεσθαι ἀναπειθόμενοι, οἷς ἀμφότερα     οὐδέτερα πειστέον. ~εἰ δ’ οὖν
[375]   κύων ἄλλο ὁτιοῦν ζῷον;     οὐκ ἐννενόηκας ὡς (ἄμαχόν τε
[377]   τε μείζους καὶ τοὺς ἐλάττους.     οὐκ οἴει; Εγωγ’ ἔφη· ἀλλ’
[376]   πώποτε ὑπ’ αὐτοῦ ἀγαθὸν πεπόνθῃ.     οὔπω τοῦτο ἐθαύμασας; Οὐ πάνυ,
[374]   περὶ πλείστου ἐστὶν εὖ ἀπεργασθέντα;     οὕτω ῥᾴδιον, ὥστε καὶ γεωργῶν
[382]   εἴδωλον, οὐ πάνυ (ἄκρατον ψεῦδος.     οὐχ οὕτω; Πάνυ μὲν οὖν.
[366]   ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, αὐτοὶ     παῖδες παίδων. Αλλ’ φίλε,
[369]   γε ἀναγκαιοτάτη πόλις ἐκ τεττάρων     πέντε ἀνδρῶν. (Φαίνεται. Τί δὴ
[374]   τι σκυτικῆς δεῖ μᾶλλον κήδεσθαι     πολεμικῆς; Οὐδαμῶς. Αλλ’ ἄρα τὸν
[372]   μενοι τοὺς παῖδας, εὐλαβούμενοι πενίαν     πόλεμον. Καὶ Γλαύκων ὑπολαβών,
[364]   τι (ἀδίκημά του γέγονεν αὐτοῦ     προγόνων, ἀκεῖσθαι μεθ’ ἡδονῶν τε
[373]   τὸ μετὰ τοῦτο, Γλαύκων;     πῶς ἔσται; Οὕτως, ἔφη. Καὶ
[373]   σμικρὰ δὴ ἐξ ἱκανῆς ἔσται.     πῶς λέγομεν; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν
[372]   οἱ οὕτω παρεσκευασμένοι. ἄλλο τι     σῖτόν τε ποιοῦντες καὶ οἶνον
[365]   τὸ Πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον     σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβὰς καὶ ἐμαυτὸν
[376]   ἵνα μὴ ἐῶμεν ἱκανὸν λόγον     συχνὸν διεξίωμεν. Καὶ τοῦ
[366]   δύναμις ὑπάρχει ψυχῆς χρημάτων     σώματος γένους, ἀλλὰ μὴ
[380]   ἔνεστιν, τὰ τῆς Νιόβης πάθη,     τὰ Πελοπιδῶν τὰ Τρωικὰ
[377]   αὐτῶν τοῖς μύθοις πολὺ μᾶλλον     τὰ σώματα ταῖς χερσίν· ὧν
[380]   Νιόβης πάθη, τὰ Πελοπιδῶν     τὰ Τρωικὰ τι ἄλλο
[372]   κατεσκεύαζες, τί ἂν αὐτὰς ἄλλο     ταῦτα ἐχόρταζες; Αλλὰ πῶς χρή,
[370]   δή, Αδείμαντε, δεῖ πολιτῶν     τεττάρων ἐπὶ τὰς παρασκευὰς ὧν
[381]   τὸ καλῶς ἔχον φύσει     τέχνῃ ἀμφοτέροις ἐλαχίστην μεταβολὴν
[369]   αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν ὢν> ἐνδεής·     τίν’ οἴει ἀρχὴν ἄλλην πόλιν
[362]   μᾶλλον προσήκειν ἐκ τῶν εἰκότων     τὸν δίκαιον. οὕτω φασίν,
[367]   βίον (οὐδὲν ἄλλο σκοπῶν διελήλυθας     τοῦτο. μὴ οὖν ἡμῖν ἐνδείξῃ
[362]   ἀδίκῳ παρεσκευάσθαι τὸν βίον ἄμεινον     τῷ δικαίῳ. (Ταῦτ’ εἰπόντος τοῦ
[376]   ἄλλῳ φίλην καὶ ἐχθρὰν διακρίνει     τῷ τὴν μὲν καταμαθεῖν, τὴν
[380]   αὐτὸ ὑφ’ ἑαυτοῦ μεθίστασθαι     ὑπ’ ἄλλου; Ανάγκη. Οὐκοῦν ὑπὸ
[372]   ἄρτους ἐπὶ κάλαμόν τινα παραβαλλόμενοι     φύλλα καθαρά, κατακλινέντες ἐπὶ στιβάδων
[381]   (Πᾶν δὴ τὸ καλῶς ἔχον     φύσει τέχνῃ ἀμφοτέροις
[357]   χρόνον διὰ ταύτας γίγνεται ἄλλο     χαίρειν ἔχοντα; Εμοιγε, ἦν δ’
[376]   χρή. Τίς οὖν παιδεία;     χαλεπὸν εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ
[366]   τις δύναμις ὑπάρχει ψυχῆς     χρημάτων σώματος γένους,
[357]   πότερον ἡμᾶς βούλει δοκεῖν πεπεικέναι     ὡς (ἀληθῶς πεῖσαι ὅτι παντὶ
[373]   ἐσόμεθα πολὺ μᾶλλον οὕτω διαιτώμενοι     ὡς τὸ πρότερον; Πολύ γε.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006