Alphabétiquement     [«   »]
εἰκότως 1
εἱλήσεών 1
εἰμι 1
εἶναι 50
εἶναί 2
εἰπεῖν 5
εἶπεν 2
Fréquences     [«    »]
50 ἐγώ
47 μὴ
46 τοὺς
50 εἶναι
51 τὴν
53 ἦν
53 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

εἶναι


Pages
[361]   κατ’ Αἰσχύλον οὐ δοκεῖν ἀλλ’  εἶναι   ἀγαθὸν ἐθέλοντα. ἀφαιρετέον δὴ τὸ
[357]   ἆρά σοι δοκεῖ τοιόνδε τι  εἶναι   ἀγαθόν, δεξαίμεθ’ ἂν ἔχειν
[361]   τιμαὶ καὶ δωρεαὶ δοκοῦντι τοιούτῳ  εἶναι·   ἄδηλον οὖν εἴτε τοῦ δικαίου
[361]   ἀμετάστατος μέχρι (θανάτου, δοκῶν μὲν  εἶναι   ἄδικος διὰ βίου, ὢν δὲ
[374]   σκυτοτόμον διεκωλύομεν μήτε γεωργὸν ἐπιχειρεῖν  εἶναι   ἅμα μήτε ὑφάντην μήτε οἰκοδόμον
[366]   (ὑμῶν, ὅσοι ἐπαινέται φατὲ δικαιοσύνης  εἶναι,   ἀπὸ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἡρώων
[375]   Πῶς δ’ οὔ; Ανδρεῖος δὲ  εἶναι   ἆρα ἐθελήσει μὴ θυμοειδὴς
[363]   αὐτῆς εὐδοκιμήσεις, ἵνα δοκοῦντι δικαίῳ  εἶναι   γίγνηται ἀπὸ τῆς δόξης ἀρχαί
[359]   νόμιμόν τε καὶ δίκαιον· καὶ  εἶναι   δὴ ταύτην γένεσίν τε καὶ
[375]   σώματος οἷον δεῖ τὸν φύλακα  εἶναι,   δῆλα. Ναί. Καὶ μὴν καὶ
[362]   ἀνασχινδυλευθήσεται καὶ γνώσεται ὅτι οὐκ  εἶναι   δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν.
[367]   οὖν ὡμολόγησας τῶν μεγίστων ἀγαθῶν  εἶναι   δικαιοσύνην, τῶν τε ἀποβαινόντων
[362]   ζῶντα, οὐ δοκεῖν ἄδικον ἀλλ’  εἶναι   ἐθέλειν, βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς
[376]   οὖν, ἔφη, ἔγωγε προσδοκῶ προὔργου  εἶναι   εἰς τοῦτο ταύτην τὴν σκέψιν.
[383]   ἄρα, ἔφην, τοῦτον δεύτερον τύπον  εἶναι   ἐν δεῖ περὶ θεῶν
[362]   ἐν τῇ πόλει δοκοῦντι δικαίῳ  εἶναι,   ἔπειτα γαμεῖν ὁπόθεν ἂν βούληται,
[361]   δοκεῖν. εἰ γὰρ δόξει δίκαιος  (εἶναι,   ἔσονται αὐτῷ τιμαὶ καὶ δωρεαὶ
[357]   παντὶ τρόπῳ ἄμεινόν ἐστιν δίκαιον  εἶναι   ἄδικον; Ως ἀληθῶς, εἶπον,
[372]   οὖν ἀληθινὴ πόλις δοκεῖ μοι  εἶναι   ἣν διεληλύθαμεν, ὥσπερ ὑγιής τις·
[382]   τε καὶ ἐψεῦσθαι καὶ ἀμαθῆ  εἶναι   καὶ ἐνταῦθα ἔχειν τε καὶ
[374]   πόλεμον ἀγωνία οὐ τεχνικὴ δοκεῖ  εἶναι;   Καὶ μάλα, ἔφη. Η οὖν
[380]   ἆρα γόητα τὸν θεὸν οἴει  εἶναι   καὶ οἷον ἐξ ἐπιβουλῆς φαντάζεσθαι
[380]   τοιαῦτα δοκεῖν, ἁπλοῦν τε  εἶναι   καὶ πάντων ἥκιστα τῆς ἑαυτοῦ
[377]   γὰρ δὴ τὸν αὐτὸν τύπον  εἶναι   καὶ ταὐτὸν (δύνασθαι τούς τε
[378]   οὐδὲ αὐτῷ μοι δοκεῖ ἐπιτήδεια  εἶναι   λέγειν. Οὐδέ γε, ἦν δ’
[361]   ἄρα σφάλληταί τι, ἐπανορθοῦσθαι δυνατῷ  εἶναι,   λέγειν τε ἱκανῷ ὄντι πρὸς
[362]   βούληται, ὥστε καὶ θεοφιλέστερον αὐτὸν  εἶναι   μᾶλλον προσήκειν ἐκ τῶν εἰκότων
[383]   Φοίβου θεῖον ἀψευδὲς στόμα ἤλπιζον  εἶναι,   μαντικῇ βρύον τέχνῃ· δ’
[359]   (Γύγου) τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι.  εἶναι   μὲν γὰρ αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα
[361]   ἐσχάτη γὰρ ἀδικία δοκεῖν δίκαιον  εἶναι   μὴ ὄντα. δοτέον οὖν τῷ
[382]   τῷ χρήσιμον, ὥστε μὴ ἄξιον  εἶναι   μίσους; ἆρ’ οὐ πρός τε
[381]   τὸν θεὸν κάλλους ἀρετῆς  εἶναι.   Ορθότατα, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεις.
[370]   τὸ ἄροτρον, εἰ μέλλει καλὸν  εἶναι,   (οὐδὲ σμινύην, οὐδὲ τἆλλα ὄργανα
[363]   (τινῶν κηδόμενοι, ὡς χρὴ δίκαιον  εἶναι,   οὐκ αὐτὸ δικαιοσύνην ἐπαινοῦντες ἀλλὰ
[368]   μὴ πέπεισθε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον  εἶναι,   οὕτω δυνάμενοι εἰπεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ.
[369]   μεταλαμβάνει, οἰόμενος αὑτῷ ἄμεινον  εἶναι;   Πάνυ γε. Ιθι δή, ἦν
[365]   καὶ δοκῶ ὄφελος οὐδέν φασιν  εἶναι,   πόνους δὲ καὶ ζημίας φανεράς·
[375]   τέ που δεῖ αὐτοῖν ἑκάτερον  εἶναι   πρὸς αἴσθησιν καὶ ἐλαφρὸν πρὸς
[375]   γνωρίμους ὡς οἷόν τε πρᾳοτάτους  εἶναι,   πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας τοὐναντίον.
[375]   μὲν τοὺς οἰκείους πρᾴους αὐτοὺς  εἶναι,   πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς·
[368]   ἔχω· δοκῶ γάρ μοι ἀδύνατος  εἶναι—   σημεῖον δέ μοι, ὅτι
[369]   γὰρ οὐκ ὀλίγον ἔργον αὐτὸ  εἶναι·   σκοπεῖτε οὖν. Εσκεπται, ἔφη
[371]   ἡμῖν ηὔξηται πόλις, ὥστ’  εἶναι   τελέα; Ισως. Ποῦ οὖν ἄν
[376]   φιλόσοφον καὶ φιλομαθῆ αὐτὸν δεῖν  εἶναι;   Τιθῶμεν, ἔφη. Φιλόσοφος δὴ καὶ
[357]   ἦν δ’ ἐγώ, δοκεῖ τι  εἶναι   τοιοῦτον. (Τί δέ; αὐτό
[360]   ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν ἂν δόξειεν  εἶναι   τοῖς αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν
[361]   λανθανέτω, εἰ μέλλει σφόδρα ἄδικος  εἶναι.   τὸν ἁλισκόμενον δὲ φαῦλον ἡγητέον·
[375]   οὐ παρὰ φύσιν ζητοῦμεν τοιοῦτον  εἶναι   τὸν φύλακα. Οὐκ ἔοικεν. Αρ’
[364]   πένητες ὦσιν, ὁμολογοῦντες αὐτοὺς ἀμείνους  εἶναι   τῶν ἑτέρων. τούτων δὲ πάντων
[367]   τὸ δοκεῖν, οὐδὲ τὸ ἄδικον  εἶναι   (ψέγειν ἀλλὰ τὸ δοκεῖν, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006