Alphabétiquement     [«   »]
τυρόν 1
τύχας 1
τυχεῖν 1
τῷ 43
τῷδε 1
τῶν 86
τὠφθαλμώ 1
Fréquences     [«    »]
42 ὅτι
41 οὐ
40 περὶ
43 τῷ
45 γε
46 τοὺς
47 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

τῷ


Pages
[383]   τοῦ ἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ Διὸς  τῷ   Αγαμέμνονι· οὐδὲ Αἰσχύλου, ὅταν φῇ
[359]   οὖν λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον  τῷ   ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ
[359]   βούληται, τῷ τε δικαίῳ καὶ  τῷ   ἀδίκῳ, εἶτ’ ἐπακολουθήσαιμεν θεώμενοι ποῖ
[362]   παρὰ θεῶν καὶ παρ’ ἀνθρώπων  τῷ   ἀδίκῳ παρεσκευάσθαι τὸν βίον ἄμεινον
[382]   ἔχει περὶ τῶν παλαιῶν, ἀφομοιοῦντες  τῷ   ἀληθεῖ τὸ ψεῦδος ὅτι μάλιστα,
[360]   αὐτοῦ μοιχεύσαντα, μετ’ ἐκείνης ἐπιθέμενον  τῷ   βασιλεῖ ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν
[359]   εἰωθότος, ἵν’ ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα  τῷ   βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίμνια,
[359]   γένοιτο οἵαν (ποτέ φασιν δύναμιν  τῷ   (Γύγου) τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι.
[367]   αὑτῷ μὲν συμφέρον καὶ λυσιτελοῦν,  τῷ   δὲ ἥττονι ἀσύμφορον. ἐπειδὴ οὖν
[363]   ἄρτι, ἀπὸ τοῦ εὐδοκιμεῖν ὄντα  τῷ   δικαίῳ. ἐπὶ πλέον δὲ οὗτοι
[362]   παρεσκευάσθαι τὸν βίον ἄμεινον  τῷ   δικαίῳ. (Ταῦτ’ εἰπόντος τοῦ Γλαύκωνος
[382]   Κατὰ τί δὴ οὖν τούτων  τῷ   θεῷ τὸ ψεῦδος χρήσιμον; πότερον
[375]   προσδεῖσθαι φυλακικὸς ἐσόμενος, πρὸς  τῷ   θυμοειδεῖ ἔτι προσγενέσθαι φιλόσοφος τὴν
[358]   οἶμαι, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν  τῷ   καλλίστῳ, καὶ δι’ αὑτὸ
[382]   Οὕτως, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι  τῷ   κυριωτάτῳ που ἑαυτῶν ψεύδεσθαι καὶ
[361]   δίκαιον αὖ παρ’ αὐτὸν ἱστῶμεν  τῷ   λόγῳ, ἄνδρα ἁπλοῦν καὶ γενναῖον,
[369]   Ιθι δή, ἦν δ’ ἐγώ,  τῷ   λόγῳ ἐξ ἀρχῆς ποιῶμεν πόλιν·
[363]   δικαίοις· εἰς Αιδου γὰρ ἀγαγόντες  τῷ   λόγῳ καὶ κατακλίναντες καὶ συμπόσιον
[361]   ἔτι, ὡς ἐγᾦμαι, χαλεπὸν ἐπεξελθεῖν  τῷ   λόγῳ οἷος ἑκάτερον (βίος ἐπιμένει.
[367]   μὴ οὖν ἡμῖν ἐνδείξῃ μόνον  τῷ   λόγῳ ὅτι δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον,
[367]   μὴ οὖν ἡμῖν μόνον ἐνδείξῃ  τῷ   λόγῳ ὅτι δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον,
[377]   (Οταν εἰκάζῃ τις κακῶς (οὐσίαν)  τῷ   λόγῳ, περὶ θεῶν τε καὶ
[366]   ἐν ἰδίοις λόγοις ἐπεξῆλθεν ἱκανῶς  τῷ   λόγῳ ὡς τὸ μὲν μέγιστον
[367]   ἄριστος φύλαξ, δεδιὼς μὴ ἀδικῶν  τῷ   μεγίστῳ κακῷ σύνοικος ᾖ. Ταῦτα,
[368]   τοίνυν πλείων ἂν δικαιοσύνη ἐν  τῷ   μείζονι ἐνείη καὶ ῥᾴων καταμαθεῖν.
[358]   τὰ γιγνόμενα ἀπ’ αὐτοῦ ἀγαπητέον  τῷ   μέλλοντι μακαρίῳ ἔσεσθαι. Οὐ τοίνυν
[383]   ὡς μήτε αὐτοὺς γόητας ὄντας  τῷ   μεταβάλλειν ἑαυτοὺς μήτε ἡμᾶς ψεύδεσι
[362]   παρὰ ταῦτα πάντα ὠφελεῖσθαι κερδαίνοντα  τῷ   μὴ δυσχεραίνειν τὸ ἀδικεῖν· εἰς
[361]   ἵνα βεβασανισμένος εἰς δικαιοσύνην  τῷ   μὴ τέγγεσθαι ὑπὸ κακοδοξίας καὶ
[374]   ληφθὲν ποιήσει, οὐδ’ ἔσται χρήσιμον  τῷ   μήτε τὴν ἐπιστήμην ἑκάστου λαβόντι
[362]   ὀρθότερον λέγειν κατὰ τοῦ ἀδίκου.  τῷ   ὄντι γὰρ φήσουσι τὸν ἄδικον,
[379]   (Οὐκοῦν ἀγαθὸς γε θεὸς  τῷ   ὄντι τε καὶ λεκτέον οὕτω;
[382]   μὲν οὖν. Τὸ μὲν δὴ  τῷ   ὄντι ψεῦδος οὐ μόνον ὑπὸ
[379]   ἐγώ τε (καὶ σὺ ἐν  τῷ   παρόντι, ἀλλ’ οἰκισταὶ πόλεως· οἰκισταῖς
[370]   περιμένειν, ἀλλ’ ἀνάγκη τὸν πράττοντα  τῷ   (πρατ( τομένῳ ἐπακολουθεῖν μὴ ἐν
[361]   δικαιοσύνης καὶ ποιητέος ἐναντίως διακείμενος  τῷ   προτέρῳ· μηδὲν γὰρ ἀδικῶν δόξαν
[359]   ἑκατέρῳ ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται,  τῷ   τε δικαίῳ καὶ τῷ ἀδίκῳ,
[361]   εἶναι μὴ ὄντα. δοτέον οὖν  τῷ   τελέως ἀδίκῳ τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν,
[376]   φίλην καὶ ἐχθρὰν διακρίνει  τῷ   τὴν μὲν καταμαθεῖν, τὴν δὲ
[382]   καὶ μισοῦσι μάλιστα αὐτὸ ἐν  τῷ   τοιούτῳ. Πολύ γε, ἔφη. Αλλὰ
[359]   γὰρ αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα παρὰ  τῷ   τότε Λυδίας ἄρχοντι, ὄμβρου δὲ
[375]   ἥκιστα (ἐν ἡμεῖς παρεβάλλομεν  τῷ   φύλακι. οἶσθα γάρ που τῶν
[382]   τοῖς λόγοις (ψεῦδος) πότε καὶ  τῷ   χρήσιμον, ὥστε μὴ ἄξιον εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006